úterý 10. dubna 2007

Zřejmě jepičí život výtky Evropské komise ...

S ohledem na svou specializaci bych jen rád poukázal na skutečnost, která mne asi tři týdny nazpět fakt rozesmála (nějak jsem se k tomu nedostal dříve).

23. března 2007 Evropská komise vytkla České republice (viz tisková zpráva) nesoulad vynětí jednání v režimu zákona o elektronických komunikacích z režimu zákona o ochraně hospodářské soutěže [konkrétně jde zejména o jeho § 1 odst. 9 a § 11 odst. 2 (první odstavec označený jako druhý) - tady malá odbočka či spíše postesknutí v důsledku překotných novelizací se totiž do textu zákona dostaly dva odstavce druhé (?!), přičemž toto pochybení nebylo až donedávna napraveno (opravdu hezká ukázka práce českých legislativců ;o)); paradoxně úplné znění zákona vyhl. pod č. 436/2005 Sb. to sice přečíslovávalo, ale tím činilo něco, co úplnému znění zákona nepřísluší, tj. měnilo znění zákona].

Ve stručnosti se v citované tiskové zprávě konkrétně uvádí:

"Evropská Komise formálně vyzvala Českou republiku, aby změnila ustanovení českého zákona o ochraně hospodářské soutěže, které omezuje pravomoc českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže uplatňovat článek 81 (zakazující kartely a jiné restriktivní obchodní praktiky) a článek 82 (zakazující zneužití dominantního postavení) Smlouvy o ES na případy jednání narušujícího hospodářskou soutěž v odvětví elektronických komunikací. Výzva byla podána formou odůvodněného stanoviska, což je druhá fáze úředního postupu při porušení Smlouvy o ES (článek 226)."

Úsměvné na tom je to, že dne 22. března 2007 (viz historie přijímání zákona) prezident podepsal novelu zákona o ochraně hospodářské soutěže, která to problematické ustanovení ze zákona vypouští, takže ten humbuk, který se kolem toho objevil (informace o výtce proběhla i denním tiskem), byl do značné míry zbytečný a příslušná výtka EK bude mít jen jepičí život. Tato novela též odstraňuje výše zmiňované zdvojené číslování, když první § 11 odst. 2 bez náhrady vypouští. [Myslím, že novela ještě nebyla publikována ve sbírce zákonů.]

K dané novele ještě jen drobná poznámka - zavádí totiž nové ustanovení k problematice obchodního (a jiného) tajemství ve správním spise a nahlížení do něj. Konkrétně vkládá do § 21 zákona dva odstavce:

"(10) Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny jeho části, které obsahují obchodní, bankovní nebo obdobné zákonem chráněné tajemství, to neplatí o částech spisu, jimiž byl nebo bude prováděn důkaz, a nahlížet do takových částí spisu lze za podmínek podle § 38 odst. 6 správního řádu.
(11) Na žádost Úřadu je osoba, které ochrana obchodního, bankovního nebo jiného obdobného zákonem chráněného tajemství svědčí, povinna vedle listin obsahujících takové tajemství předložit i listiny, ze kterých bylo takové tajemství odstraněno, případně pořídit z takových listin dostatečně podrobný výtah, který tajemství neobsahuje.".


Reaguje se tím tak trochu na některé praktické diskuse na toto téma. I když musím přiznat, že mi jinak smysl této novelizace uniká, poněvadž k aplikaci § 38 odst. 6 spr.ř. se dalo dostat interpretačně již předtím, a to ve spojení s § 24, který ukládá zaměstnancům Úřadu pro hosp. soutěž povinnost mlčenlivosti mj. o obchodním tajemství, a dospívala k tomu i odborná literatura (např. Vedral, J. Správní řád. Komentář. BOVA POLYGON, 2006, s. 286-7). No nic ... náš zákonodárce to asi radši chce mít černé na bílém.

1 komentář:

Milan Filípek řekl(a)...

Musím říct, že tisková zpráva Evropské komise z 23. března 2007 mě trochu překvapuje. Ustanovení § 1 odst. 9 a § 11 odst. 2 ZOHS nevylučovala ani neomezovala aplikaci článků 81 a 82 SES. Jednalo se pouze o vyloučení aplikace ZOHS, a to pouze ve specifických případech, kdy jednání soutěžitele bylo možné považovat za porušení ZOEK či povinností uložených na základě ZOEK. Vyloučení aplikace ZOHS je něco zcela jiného než vyloučení aplikace 81 a 82 SES; z tohoto důvodu se odvážím tvrdit, že tisková zpráva Evropské komise není přesná. Určitou kuriozitou je, že i po vypuštění kompetenčních telekomunikačních výluk z ZOHS zůstalo nedotčeno ustanovení § 111 odst. 2 ZOEK, které s výlukami v ZOHS věcně souvisí. I po vypuštění těchto výjimek je tedy ČTÚ povinen poskytnout ÚOHS stanovisko, zda je určité jednání soutěžitele porušením ZOEK či povinností uložených na jeho základě. Mimochodem, dost dobře si nedovedu představit, že by ČTÚ mohl dospět k závěru, že určitý soutěžitel porušil ZOEK (či povinnost uloženou na základě tohoto zákona), aniž by provedl správní řízení. Mám však pocit, že zákonodárce s žádným správním řízením pro účely naplnění povinnosti spolupráce podle § 111 odst. 2 ZOEK nikdy nepočítal…