30 října 2012

(Auto)regulace a kartelizace: návrh na prodloužení koncipování ze 3 na 5 let

Svým usnesením ze dne 13. března 2012 (a znovu dne 17. května 2012) se představenstvo České advokátní komory rozhodlo prosazovat novelu Zákona o advokacii, která by mimo jiné prodloužila délku požadované koncipientské praxe ze tří na pět let. Tento návrh považuji za nemravný. Jeho text nejsem bohužel schopen dohledat na stránkách ČAK. Visí nicméně coby „únik“ v internetu: návrh novely zde, návrh „důvodové zprávy“ zde. Tento návrh je empirickým ověřením tvrzení, že samosprávné organizace mají sklon ke kartelizaci. Jejich rozhodnutí zasahující do práv třetích osob (stojících mimo profesi), stejně jako jejich vlastních členů, musí proto podléhat vnějšímu dozoru (v obecné rovině legislativnímu a v konkrétním/semi-obecném soudnímu).

K návrhu samotnému pár poznámek.

1/ Současný model právnického studia v ČR studenty na výkon advokátní praxe příliš nepřipraví. To asi nebude sporné (tedy přinejmenším na tomto blogu). Nakolik skutečně „školí“ systém koncipientské praxe je nicméně také slovo do pranice. Kdyby byl nicméně návrh myslen vážně a byl veden skutečnou snahou o výchovu kvalitních a všeho-znalých advokátů, tak by tento návrh novely Zákona o advokacii vlastně vystavoval českému vzdělání právníků jednu z nejdrsnějších vizitek od Listopadu 1989: pětileté studium práva absolventa vůbec ničemu nenaučí. Aby mohl absolvent cokoliv vlastním jménem a na vlastní triko napsat, potřebuje dalších pět let „výuky praxí“. Co takový návrh vlastně říká? Že pět let studia na fakultě je k ničemu? Anebo také (či spíše) že Komora není schopna uspořádat vlastní systém vzdělávání tak, aby absolventa, který i kdyby třeba nakrásně vážně nic neuměl, naučila něčemu smysluplnému za tři (opakuji: tři) roky povinné praxe?

2/ Je patrné, že jádro pudla bude trochu jinde. V reálném fungování současného systému je koncipient levná pracovní síla, která nemá ekonomicky na výběr než pracovat za minimální mzdu. I v případech, kdy je mzda rozumná (nerozumná je pak jenom pracovní doba), je koncipientský „bezzemek“ svázán s lénem svého advokátního pána: k profesní zkoušce se nějak dostat musí. Praxe je pak taková, že ve většině advokátních kanceláří dělá šikovný koncipient po pár měsících či roce už v podstatě jakoukoliv práci, která je v poměru k tomu, za jaký obolus je účtována, velice levná. Hlavní zájem tak není na „vzdělávání“ koncipienta, ale na zisku. V podobné situaci mi březnový návrh představenstva připomíná scénu, kde se lenní panstvo sejde na hostině a v jejím rámci dojde k závěru, že by přeci vůbec nebylo špatné, kdyby se napřístě muselo „na panském“ pracovat ne jeden den v týdnu, ale dva či tři. Kde jinde by se přeci ti bezzemci mohli naučit jak správně okopávat tu řepu, což?

Ale třeba jsem k ČAKu jenom ošklivý a skutečně má v plánu vytvořit skvělý systém vzdělávání koncipientů, na který bude potřebovat 5 let (a který nestihne za současné 3 roky). Pokud tomu skutečně tak je, pak by bylo vhodné podobný plán v podrobnostech přestavit před případným navržením prodloužení délky koncipování, aby bylo jasné, že všechny výše uvedené ošklivosti jsou liché. Důvodová zpráva v podobě jednoho odstavce v tomto ohledu příliš důvěry nevzbuzuje.

3/ Netroufám si předvídat, jak by se případná změna podobného typu podepsala na sociálním pozadí a fungování advokacie. Mám nicméně podezření, že prodloužení v zásadě „neproduktivní“ fáze advokáta in spe na 10 let by z advokacie činilo více a více dědičné řemeslo (pardon, dědičnou vědu, neboť na její řádné provozování je nezbytné druhé pětileté studium). „Neproduktivní“ fází myslím období, kdy jedinec buď vůbec nevydělává (fakulta), či vydělává minimum (koncipování), a v konečné fázi je tak stále ekonomicky závislý na někom jiném (v drtivé většině případů rodičích). Jinak řečeno, budou rodiče muset budoucího advokáta živit až do 30 let? Kdo se pak bude stávat advokátem? Dcery a synové současných advokátů, kteří nemají problém s tím živit svoji ratolest, která převezme praxi, o pár let déle?
Co by podobný krok znamenal pro mladé dámy, které se někdy v rozumné době chtějí stát matkami?

4/ Zamyslel se někdo nad vztahem Zákona o advokacii a jím upravené délky praxe k ostatním profesním předpisům v okamžiku, kdy profesní předpisy vycházejí v zásadě ze vzájemné uznatelnosti profesní zkoušky (a minimálně částečné započitatelnosti praxe)? Advokátní zkouška po pěti letech, justiční zkouška po třech letech, odborná zkouška státního zástupce po třech letech, exekutorská zkouška po třech letech, notářská zkouška po pěti letech? Namísto snah o sjednocení jednotlivých drah i požadavků (osobně si myslím, že nejlepší by byla jednotná profesní zkouška pro všechny právnická povolání po vzoru německé druhé státní zkoušky) se nám budou jednotlivé profese dále rozcházet? Co by podobný krok v advokacii znamenal pro ostatní profese? Následovat notářství? To ale není zrovna zářný vzor s ohledem na prostupnost a otevřenost profese, o jejím dědění ani nemluvě (ale argumenty pětiletou notářskou praxí dobře ukazují, kam by se představenstvo ČAKu asi vydat chtělo). Přišel by větší zájem o justici, především tedy o místa asistentů, (Stejná kvalifikace za méně muziky...?) doprovázený následně dalším uzavíráním advokacie (ta justiční odborná zkouška není dostatečně kvalitní, protože vyžaduje jenom tři roky praxe, takže ji napříště nechceme uznávat ...?).

5/ Požadavek pětileté praxe v návaznosti na pětileté studium by dostal ČR na evropský unikát co se týká délky vyžadované přípravy pro výkon funkce advokáta. Na evropském kontinentu převažující model je zdá se 5 + 1,5 až 5 + 3 roky max, často ještě níže (jedinou výjimkou je zdá se Finsko s modelem 5 + 4). V anglosaských zemích je pak doba kratší, zpravidla 3 + 2. S výjimkou Finska se však v Evropě zdá se nikdo nevydává nad celkem 8 let požadovaného vzdělání pro výkon funkce samostatného advokáta oprávněného zastupovat před soudy (pro prosté „právní poradenství“ je pak často celková doba či požadavky nižší).

Nezbývá než se ptát, co je na české právu tak unikátně složitého, že by mělo vyžadovat celkem desetiletou profesní přípravu pro výkon funkce advokáta? Pokud může anglický advokát, přinejmenším teoreticky s ohledem na dosaženou kvalifikaci, zastupovat složité mezinárodní kauzy v londýnské City ve svých 24 letech (3 + 2 s nástupem na univerzitu v 18 či 19 letech), proč by se před Obvodní soud pro Prahu X smělo až de facto ve 30 letech?

Pravda, jeden zahraniční vzor zde nicméně je: slovenský. A rozhodně není hoden následování. Ekonomické a sociální otázky a pozadí obdobné, novela zákona napsaná zdá se přímo ve Slovenské advokátní komoře a prohnaná Národní radou je již na světě (viz zde a zde). Byť je hezké, že „(m)ezi Českou a Slovenskou advokátní komorou jsou velmi úzké vazby“, v tomto ohledu by bylo vhodné je výrazně rozvolnit. Ostatně slovenskou justici máme také rádi (tedy přinejmenším já řadu lidí v ní). Její cestou „justiční samosprávy“ bychom se však také rozhodně vydat nechtěli, tedy já určitě ne...

Sečteno a podtrženo, několik návrhů:
Pro legislativní proces a zákonodárný sbor: nastává ideální chvíle ukázat, že český zákonodárný proces je stále ještě alespoň trochu o střetávání partikulárních zájmů, ze kterého se vynoří zájem obecný, a nikoliv pouze o násilném prosazování zájmů jedné úzké skupiny, která si to "ošetří". Diskutovaný návrh na zvýšení praxe advokátního koncipienta je čítankovým příkladem situace, ve které se systém profesní autoregulace stává nefunkčním a musí být kontrolován politickým procesem. Ekonomický zájem skupiny advokátů, jehož smyslem je zvýšit vlastní zisk na úrok celé společnosti (která v konečné fázi ponese náklady na dva přidané roky „přípravy na výkon povolání“) a vytlačit mladší konkurenci, není zájmem ani veřejným, a ostatně ani profesním.

Pro studenty, koncipienty a další bezzemky: Křičte! A křičte nyní, dokud to jde.

Douška pro ČAK: pokud je navrhovaná změna vedena skutečně deklarovanou snahou o „zabezpečení řádného výkonu advokacie“ a nezbytností, aby „advokátní koncipienti načerpali během právní praxe dostatečné znalosti“ (jak tvrdí zvláštní část důvodové zprávy ve svém bodě 1), a nikoliv pouze snahou o další vykořisťování nevolníků a eliminaci konkurence, jak si myslí tento příspěvek, tak co se začít skutečně a seriózně zajímat o kvalitu vzdělávání, kterou studenti na fakultách získávají? V řadě států, především angloamerického právního okruhu, ale i jinde, je běžné, že profesní organizace (a hlavně advokátní komory) aktivně spoluutvářejí obsah právního vzdělávání, hodnotí kvalitu škol apod. (ABA ve Spojených státech dokonce provozuje systém akreditace fakult). Kdo jiný než praktici mohou poskytnout smysluplnou zpětnou vazbu na téma nakolik škola připravuje pro praxi? To by však znamenalo přijít se skutečnými argumenty na téma výstupů, potřeba a změn, nikoliv jednostrannými a hodně pochybnými návrhy, které diplomaticky řečeno ani trochu nevoní.

108 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

V návrhu se má ještě objevit, že koncipovat půjde jen u advokáta, který získal "oprávnění" před více jak 5 lety :-)

Na účelové návrhy mám podobný názor jako autor. Ono si stačí vygooglit výroky šéfa ČAKU o platu a stížnostech koncipientů, aby člověk pochopil.

Jan Vichnar

Daniel Hrbáč řekl(a)...

Dovolte mi několik poznámek z mé praxe.

ad 1) Ano, absolvent fakulty neumí základní praktické dovednosti typu spočítat náklady řízení, úroky, štábní kulturu písemností apod. Když už se v něm uchovaly odborné vědomosti, neví co si s nimi má počít. Nežijte v iluzi, že komora někoho vzdělává. Ze školení si koncipienti odnášejí spíše perličky a znalost tak leda stavovských předpisů. Koncipienta vzdělává jeho advokát. Prvního půl roku je to téměř vždy utrpení. Komora se vzmohla na to, aby advokáta, který se rozhodne vzdělávat koncipienta, pokutovala měsíční platbou nazvanou příspěvek na vzdělávání koncipientů.

ad 2)Do určité míry máte pravdu, neboť advokacie je podnikání a zaměstnání koncipientů je ekonomický vztah. Nevýkonného a neznalého pracovníka rozhodně nemůžu zpočátku platit podle jeho představ. Prodloužení praxe na 5 let nedává smysl z hlediska výuky, protože buďto se to naučí za rok až rok a půl a pak se "zoceluje" nebo se to nenaučí vůbec.

Tudíž je mi vcelku jedno jak dlouhá bude praxe, možná bude příjemnější nehledat každé tři roky někoho nového, ale každých pět let. Pokud se ale nemýlím v poslední době výrazně poklesla úspěšnost u advokátních zkoušek. Otázka je jestli jsou koncipienti hloupější nebo jestli zkoušející přitvrdili. Možná hledají recept na to, že řádově desítky procent zkoušených neprojdou.

Daniel Hrbáč

Jakub Kocmánek řekl(a)...

Z ekonomického hlediska je třeba ještě neopomenout další lahůdku a to totiž zavedení statusu jakéhosi "advokátského čekatelství", neboť advokát může být školitelem vlastního koncipienta jen po získání pěti (!!!) let praxe.

Cílem ustanovení je prakticky znemožnit založení vlastní advokátní praxe četstvým advokátem. Advokátem se stane ve třiceti, ale efektivní advokátní praxi, konkurenceschopnou vůči současným advokátům, bude moci založit nejdříve v pětatřiceti letech.

A dále, advokát může zaměstnávat libovolný počet koncipientů, ale jenom třem z nich je daná práce započítána do pěti let po vykonání zkoušky. Tedy absolvent fakulty přijde na pohovor a tam se dozví, že se jim líbí a vezmou ho (za minimální mzdu, pochopitelně, jak na úvodních školeních pro koncipienty prosazuje pan předseda ČAKu), ale bohužel bude muset se začátkem praxe počkat, než si udělá zkoušku tady Franta... No a to bude tak za dva roky. Neboli koncipientské nevolnictví může být ještě mnohem delší než pět let.

Anonymní řekl(a)...

z ihned.cz http://pravniradce.ihned.cz/c1-58072010-advokacie-je-noblesni-a-predevsim-obrovsky-odpovedne-povolani

"Pět let by bylo akorát?

V okolních státech se tato doba pohybuje od dvou do sedmi let. Pět let bych považoval za přiměřený kompromis, nebráním se ale diskusi na toto téma. Obecně však tendence směřují k prodloužení koncipientské doby. Dovolím si srovnání, i když vím, že každé kulhá: také ne všichni absolventi lékařské fakulty mohou hned nastoupit k transplantaci orgánů... Souvisí to zkrátka s tím, že i advokát má při výkonu své činnosti velkou odpovědnost a musí být úměrně tomu kvalifikován."

Ty doby se poněkud rozcháízejí.

Michal Bobek řekl(a)...

Dekuji za odkaz na rozhovor s predsedou CAK. Odkud ale on ma sva data vazne netusim: ja jsem vzal zakladni prehled z Wikipedie, na ktery odkazuji. Tvrdit, ze "V okolních státech se tato doba pohybuje od dvou do sedmi let" je podle mne prinejmensim nepodlozene (rad se nicmene necham vyvest z omylu - predpokladam, ze na podobne tema musi existovat obsahlejsi studie zpracovane CCBE a jinymi evropskymi sdruzenimi).

Z evropskych statu, ktere znam, je vsak pozadovana praxe znatelne nizsi.

Anonymní řekl(a)...

Obávám se, že je v tuto chvíli již zcela nepodstatné, zda tato novela projde, nebo nikoli...

ČAK se rozhodl zničit potenciální konkurenci, takže ji prostě zničí, byť třeba jinak. I kdyby nakrásně zůstala zachována současná koncip.doba, tak se jen zvýší "obtížnost" (to slovo je v úvozovkách, protože všichni víme, že to není obtížnost ve smyslu náročnosti, ale spíše ve smyslu naprosté náhody) zkoušek a projde 30 procent uchazečů... Výsledek, který si ČAK vytyčil, tak bude dosažen i tak...

Diskuze by podle mě měla vést spíše směrem zda je vůbec ČAK v současné podobě potřebný.. Což si ne tak úplně myslím.

Anonymní řekl(a)...

"Pro studenty, koncipienty a další bezzemky: Křičte! A křičte nyní, dokud to jde."

Křičet a riskovat "puntík" u své osoby, který může mít podstatný vliv na absolvování advokátní zkoušky? Jenom pro odvážné.

Anonymní řekl(a)...

Před nedávnem jsem navštívil Švýcarsko, konkrétně curyšský kanton. Advokátní zkoušky jsou zde vyhlášeny svojí nesmírnou obtížností. Jeden by řekl, že na takové zkoušky je třeba dlouhé přípravy, opak je ale pravdou. Jako koncipient je nutné působit po dobu jednoho (!!!) roku.

Na ČAKu nevidím nic dobrého, advokáty šikanuje různými povinnými platbami (rozumněj výpalné), koncipienty obtěžuje naprosto zbytečnými školeními.

Bohužel se obávám, že ani křik ničeho nezmůže oproti lobby a zákulisním vlivům.

Jelikož se nezadržitelně blížím absolvování Prf, do advokacie jsem se těšil a ano i na tu tvrdou práci.

Už mě to přešlo.

Petr Krč

Anonymní řekl(a)...

Souhlasím s autorem článku. Pište poslancúm a senátorům, ať tuto hrůznost nepodporují.

Anonymní řekl(a)...

"Pro studenty, koncipienty a další bezzemky: Křičte! A křičte nyní, dokud to jde."

Jeden nejmenovaný advokát takto kdysi křičel proti povinnému zavedení talárů vyráběných jednou vybranou firmou, a nedávno mu to páni bafuňáři dost ošklivě spočítali...

Jan Klouček

Jakub Harašta řekl(a)...

Dovolim si pridat zkusenost z Pobalti (tedy statu casto povazovanych za necivilizovany/divoky vychod):

Litva: pet let v pravni praxi NEBO dva roky v advokatni kancelari jako asistent (obdoba naseho koncipovani)

Estonsko: doktor prav muze rovnou ke zkousce; dva roky asistent v AK; byvaly soudce/notar/statni zastupce pokud je do peti let po ukonceni cinnosti jako soudce/notar/zastupce vykonavane po dobu nejmene tri let. Musi se jednat o osobu starsi 24 let.

V Lotyssku se to pred nejakou dobou zmenilo z:
- dva roky jako notar, exekutor nebo statni zastupce; tri roky jako asistent v advokatni kancelari nebo prednasejici na univerzite; soudce (bez casoveho urceni); pet let v pravni praxi. Doktori prav jsou zprosteni zkousky. Musi se jednat o osobu starsi 25 let

na

- pet let jako notar/statni zastupce/asistent advokata; tri roky soudce; sedm let prednasejici na univerzite nebo dalsi pravni praxe. Doktori prav jsou zkousky zprosteni.

S tim, ze za pravni praxi se nepovazuje prace v advokatni kancelari, dokud clovek neni zapsan jako asistent (tedy obdoba naseho koncipovani). Komora si navic ad hoc vybira, komu povoli si asistenty zapsat a komu ne.

Opravdu si nemyslim, ze cesta timto smerem je cesta, kterou by se advokacie v CR mela ubirat. Osobne mi tvrda prace ani studium nevadi. Ale kdyz vidim soucasne kolegy, jak zoufale se snazi dostat k advokatnim zkouskam (nebo na to uz naopak zcela rezignovali a advokaty se proste nestanou), tak me ta vize vlastni mozne budoucnosti znepokojuje.

JH

Michal Bobek řekl(a)...

K předchozím poznámkám na téma „křičet“, hlavně tedy k výše popsané české klasice typu „Křičet a riskovat "puntík" u své osoby, který může mít podstatný vliv na absolvování advokátní zkoušky? Jenom pro odvážné.“

a) Obecně: dokud se budeme stále definovat podobným způsobem, pak bude česká společnost i úroveň veřejného prostoru a debaty tam, kde je (tedy ve třech tečkách). Dříve jsme nadávali na Vídeň, pak na Moskvu, teď tedy na „ty politiky“ či „ten Brusel“, základní vzorec zůstává bohužel stále stejný: anonymní rozumbrada, který vše ví, nicméně pouze v hospodě u piva. Vůči vrchnosti jakéhokoliv typu je to servilita sama. „Odvážlivcům“ podobného typu ty dva roky navrh vlastně patří. Alespoň pak budou štastni, že mají nadále na koho nadávat...

b) Konkrétně s ohledem na prodloužení koncipování: podobný nápad měl ČAK v minulosti již několikrát, nicméně nikdy se s tím myslím nedostala dále jak na MSp. Právě proto, že se dostatečný počet rozumných lidí v tomto ohledu vždy křičel.

Anonymní řekl(a)...

To přeci vůbec nemůže projít ústavními testy vhodnosti, proporcionality, atd., v ČR ani Evropě - je to jasná překážka vstupu do oboru.

Argument kontrolou kvality navíc není ČAKu vůbec k dispozici, neboť komora - v civilizovaném světě zcela raritně - po složení advokátní zkoušky na další povinné vzdělávání advokátů a tudíž kontrolu kvality vůbec nedbá.

Jen bych opravdu rád viděl argumentačně i mediálně robustní vlnu prostestu ze strany studentů a koncipientů, která to smete dřív, než to budeme muset někdo postižený dotáhnout k ústavnímu soudu.

Pokud se taková vlna nezvedne, pak potenciální klienti těchto potenciálních advokátů, jimž bylo zabráněno ve výkonu profese, vlastně zase o tolik nepříjdou.

Tomáš Richter

Jan Š. řekl(a)...

"S výjimkou Finska se však v Evropě zdá se nikdo nevydává nad celkem 8 let..."

Pokud jsem něco nepřehlédl, rakouská úprava se délkou blíží té naší zamýšlené. Podle § 2 II RAO je povinná praxe pětiletá, před ní min. čtyři roky studia. Obsahuje ale aspoň povinné kolečko podobné tomu u referendariátu.

Michal Bobek řekl(a)...

Pravda, Rakušany na Wikipedii zjevně zapomněli. Ta pětiletá praxe je zdá se nicméně diversifikovaná, skládá se z justičního kolečka a také až tříleté uznatelné praxe v jakémkoliv jiném právnickém povolání. Minimální povinná praxe u advokáta je dva roky (to znamená není zde povinný "tie in" v podobě pětiletého nevolnictví v advokacii). Viz např.:

http://www.europaeische-juristenausbildung.de/Laender/oesterreichframe.htm

"Zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft bedarf es in Österreich keiner behördlichen Ernennung.

Wer den Rechtsanwaltsberuf ergreifen will, muss mindestens 9 Monate bei Gericht als Rechtspraktikant und 3 Jahre bei einem österreichischen Rechtsanwalt als Rechtsanwaltsanwärter praktizieren. Insgesamt ist eine fünfjährige rechtsberufliche Tätigkeit und die Absolvierung der Rechtsanwaltsprüfung nachzuweisen.

Die Rechtsanwaltsprüfung kann nach einer praktischen Verwendung von 3 Jahren, hiervon mindestens 9 Monate bei Gericht und mindestens 2 Jahre bei einem Rechtsanwalt, abgelegt werden. Voraussetzung für die Ablegung der Prüfung ist überdies die Teilnahme an den für die Rechtsanwaltsanwärter von der Rechtsanwaltskammer verbindlich vorgeschriebenen Ausbildungsveranstaltungen. Die Prüfung ist mündlich und schriftlich vor einem Senat der Rechtsanwaltsprüfungskommission, die bei den Oberlandesgerichten besteht, abzulegen.

Wer die aufgezählten Erfordernisse erfüllt, kann die Eintragung in die Liste derjenigen Rechtsanwaltskammer erwirken, in deren Sprengel er seinen Kanzleisitz nehmen will."

kocour řekl(a)...

1) Je moc advokátů a bude jich víc. Ti mladší vytlačují ty zavedené a ti se brání ... o tom to celé je. ČAK ani omylem nejde o kvalitu. Jde jí o redukci.

2) Nejsem si jist, zda komoru potřebujeme, snad ano, přeci jen je to určitá bariéra proti všemocnému státu.

3) Na druhou stranu nevidím důvod, proč by těch komor nemohlo být víc a umožnit tak konkurenci mezi nimi ... každý advokát by si pak vybral, zda chce být v červené, modré nebo žluté komoře, a každý klient by si mohl vybrat, z které komory chce advokáty. Být klient, z té současné bych advokáta asi nechtěl.

Pavel Hasenkopf

Anonymní řekl(a)...

Studenti Prf MU nezahálí a vytvořili na facebooku stránku, která je proti prodloužení koncipientské praxe na pět let. Součástí je i možnost podepsání petice.

http://www.facebook.com/events/120446108111144/?ref=notif&notif_t=plan_user_joined

Anonymní řekl(a)...

Již od minulého čtvrtka je na FB skupina koncipientů a studentů práv, v této chvíli čítající přes 2.000 členů. Skupina má jako hlavní cíl zabránit přijetí této novely o advokacii. Všichni koncipienti i studenti práv jsou ve skupině vítáni. Tuto sobotu proběhne první setkání a následně další kroky.

https://www.facebook.com/groups/494985397191985/

Pavel Uhl řekl(a)...

Osobně taktéž považuji nápad na prodloužení lhůty za hanebnost a s autorem postu se plně ztotožňuji. Naopak idea zavedení více komor mi nepřijde jako příliš nosná. Souhlasím ale zcela s tím, aby komora neměla vliv na to, kdo bude jejím členem. Zkoušky všech povolání by se měly sjednotit a organizovat mimo komoru (německý model), stejně jako by se měl významně rozšířit katalog právních povolání, která se uznávají pro účely praxe. Smyslem přípravy završené zkouškou není připravit adepta na jakoukoliv práci (to je dnes nesmysl), ale na to, aby sám poznal, na co stačí a na co ne.

Přístup k advokacii by se měl významně zliberalizovat. Z dlouhodobého hlediska bychom si měli zvyknout na to, že advokacie prostě nemůže uživit všechny, kdo by tam chtěli pracovat a už tam tak nějak náhodou jsou. Odchod do jiné profesionální sféry zatížené menším konkurenčním tlakem by naopak měl být přirozený a obvyklý a fluktuace by měla probíhat oběma směry. Stejně jako se argumentuje, že absolvent medicíny nebude hned transplantovat, tak stejně tak není důvod, aby transplantoval ten, kdo neobstojí nadále v konkurenci mladších.

Co se týče současného návrhu, tak ten je návrhem zájmové skupiny. Bude zajímavé testovat jak na něj zareaguje stát, respektive jeho složky; a to počínaje ministrem a konče projednáním v parlamentu. Pokud je zmíněná zájmová skupina s to tento návrh systémem protlačit, tak jsou jakékoliv zde vedené úvahy o ideální podobě systému zcela akademickou debatou, protože tatáž síla zcela zabrání jejich prosazení. Spoléhat se na Ústavní soud je sice hezké, ale společnost by měla být s to takové excesy identifikovat dříve, nehledě na to, že o této otázce by rozhodoval Ústavní soud ve zcela jiném složení.

Za nejpodstatnější tedy považuji test, zda tato zájmová skupina bude s to prosadit tuto hanebnost skrze systém definice norem či nikoliv, popřípadě jaká okolo toho bude diskuse.

Anonymní řekl(a)...

Tohle je opravdu nehoráznost, možná v rozporu s právem na svobodnou volbu povolání. Jestli to nabude účinnosti, tak můžu odejít ze školy...

Anonymní řekl(a)...

Ekonomové (i ti z VŠE) z public finance dávno vědí, že povinné profesní komory jsou zákonem institucionalizované mafie :-), jejichž základní cíl je omezovat konkurenci a maximalizovat své výhody (tarif) pod pláštíkem nějakého Dobra.

Dobro se podle zákona přeměny myšlenky v matérii přeměnilo v poplatek za zápisné, za zkoušku, za povinné školení o ničem, za talár, za členství atd atd ....

A přitom si stačí přiznat, že nějaké náhodné advokátní zkoušky nemají znamenat finanční ráj, ale jen vstup do konkurenčního prostředí. Ono se stačí kouknout do justice, jaký je rozdíl mezi funkčností soudců a exekutorů i s přihlednutím ke všem problémům.

Mimochodem díky malému členstvu se zapomíná na komoru notářů, které středověké praktiky a closed rodinkaření realizuje již od 90.let .

Jiří Vyhnálek

Anonymní řekl(a)...

Kdyby byli kluci chytřejší, udělají omezení na školách. Dnes už pro školy není počet studentů z hlediska dotací tak podstatný, navíc kapacitně to nezvládají už několik let. Advokátní zkoušky by měly být soudem zrušeny jako naprostá svévole, v lepším případě pak jako pojev náhody a srpavovat by je mělo Ministerstvo financí jako jiné loterie.

Vážně, problém ČAK je ve starších členech, kteří si mysleli, že jejich povolání je něco "supreme" a že tomu odpovídá i odměna. Přitom každý víme, že absolvovat PF patří co do obtížnosti někam těsně nad VŠE a hluboko pod jakoukoli technickou školu nebo medicínu. Jediné úzké hdlo byly v podstatě přijímací zkoušky a ty aspoň v našem ročníku byly cinknuté díky studijním referentkám. (I. ročník 93-94). Jak typické pro PF a další profesní život :-)...

M.Hanousek

K.Csach řekl(a)...

Takže aj Vás to čaká. :-)
My sme pred pár mesiacmi debatovali o tom istom pláne u nás, na Slovensku, a nepochodili sme.

http://www.lexforum.sk/407

Čo osobne považujem za najzúfalejšie v tejto veci je to, že naše právnické fakulty sa ani len neozvali... Tak snáď na tom budete lepšie.

Anonymní řekl(a)...

K problematice minimální mzdy, může mi někdo říct jaká je minimální mzda koncipienta?

Anonymní řekl(a)...

Vždyť je to úplně jasné - 5 let jako koncipient, pak 5 let nemůže mít koncipienty = větší konkurenceschopnou kancelář si mladý advokát otevře až v 35!!!! A ta stará garda už v 25 byla advokáty!!! Tohle je v pořádku?

Návrh ČAKu zcela jasně směřuje k vytlačení mladé konkurence (mladí, kteří vystudovali moderní právo včetně práva EU a zahraničních úprav, umí minimálně jeden, obvykle dva a více jazyků a mají zkušenosti z Erasmů, zahraničních stáží a LLM studií, proti staré gardě, vystuduvší za komunismu pseudoprávo, neumějící cizí jazyky, nemající zkušenosti ze zahraničí a pod), která přebírá těm starým klientelu. Staří už se nechtějí učit nic nového (jazyky, teď NOZ) a tak hledají pohodlnější cesty jak se zbavit konkurence v době krize...

Jsem pro zrušení ČAKu, stačilo by vysoké povinné pojištění poskytovaných právních služeb a věřte, že klienti a pojišťovny by si už pohlídali, kdo je dobrý advokát a kdo ne i bez ČAKu..

Anonymní řekl(a)...

Naprosto souhlasím s tím, že nejlepším řešením by bylo ČAK jako takový zrušit a zavést povinné velmi vysoké pojištění advokátů za škodu.

Advokacie není medicína. Když nezkušený doktor vyřízne pacientovi špatnou ledvinu, už se to zachránit nedá. Pokud ale jde o chyby, které by onen ČAKem vysněný zcela nezkušený advokát, který neprošel úžasnou 5letou koncipientskou dobou s nezbytnými opravdu velmi obohacujícími školeními, dá se VŠE nahradit prostřednictvím pojištění.

Napíše mi advokát špatnou smlouvu na převod domu? OK, jdu za ním, za pojišťovnou, a dostanu zaplaceno.

Jednoduché, elegantní řešení.

Vyjímkou by možná mohli být advokáti praktikující trestní právo, kde jde přece jen o "trochu víc" než jen o peníze. Ale to je na širší debatu.

Velmi doufám, že se tato šílená akce ČAKu obrátí proti nim a začne široká debata o advokátní komoře vůbec... Asi jsem ale snílek.

Tomáš Pecina řekl(a)...

Funkční ČAK by se poznala podle toho, že bychom potkávali spokojené klienty, kteří by si pochvalovali, jak dobrou službu u advokáta získali (podobné samozřejmě platí pro lékaře, stomatology a další samosprávně regulovaná povolání). Nevím, jak ostatní, ale já takové zákazníky advokacie nepotkávám, naopak slýchám hrůzné historky, jak ten nebo onen advokát klientovi v lepším případě nepomohl, v horším uškodil.

Z praktických příkladů, manželé Kolečkovi z Karlových Varů, násilně donucení vystěhovat se z bytu, kteří nakonec vysoudili téměř milion, byli napřed u tří advokátů, a nejužitečnější rada byla, že mají vzít úspory a koupit si nějaký levný byt např. v Nejdku. Nebo pan K. z Pardubic, který teď uspěl u Nejvyššího soudu, neskončil jako odsouzený jen díky intervenci ministra spravedlnosti a jeho SPZ: jeho advokát mu napsal dovolání tak, že bylo neprojednatelné (napadl v něm rozhodnutí soudu I. instance místo odvolacího).

Takže účelnost ČAKu lze hodnotit jako zápornou a jeho zrušením by klienti nic neztratili, jen získali.

Rudo Leška řekl(a)...

Jako čerstvý advokát navrhuji upravit návrh nikoli na 5 let, ale 10 let povinné praxe, aby byl koncipient opravdu zdatným advokátem.

Teď vážně - co mě štve asi nejvíc je přístup k ženám, které jsou v advokacii již dnes tvrdě diskriminovány. V podstatě by pro ně novela znamenala, že děti můžou mít tak ve 40 letech (nebo naopak můžou mít děti dřív a začít s advokacií ve 40 letech). Za vrchol pak považuji to, že ČAK neuznává za praxi koncipienta vůbec ty roky, kdy koncipient pracuje na jiný, než plný úvazek. Mladá matka, která dělá 5 let koncipientku na poloviční úvazek (kvůli výchově svých dětí), nemůže vůbec k advokátním zkouškám. Musí si prostě odkroutit další 3 roky (nově 5 let?) na plný úvazek, aby byla dostatečně kvalifikovaná...

Ivo Telec řekl(a)...

Jako advokát souhlasím s autorem příspěvku!

Anonymní řekl(a)...

Zde je nutné poukázat na průlomové rozhodnutí ÚS soudu o platech soudců, kdy se jako pramen práva použil americký zákon a jeho výklad. Od té chvíle si nikdo nemůže být jist, že zrušení povinného členství ČAK nebo zrušení koncipientských pobytů ústavní nakonec odmítne, protože vždy se někde na světě najde nějaký "rozum", který ten normální rozum nepřevýší.

Od našich fakult nic neočekávám, stačí mi, že jsou z rozhodnutí děkana PF UK nedostupné pro veřejnost diplomové, disertační a jiné práce před rokem 2006.

Petr Staněk

Ivo Telec řekl(a)...

ad Petr Staněk:

Čtu-li důvodovou zprávu, mám dojem, že jedním z důvodů mohou být i špatné vzdělávací výsledky našich právnických fakult, které si neví rady s profilem absolventa oboru právo.

O výjimku se již několik let snaží reformované magisterské studium na PF UP v Olomouci, které se ale vymyká českému a slovenskému "standardu", protože bylo pojato podle dnešního německo-rakouského vzoru a nikoli podle vzoru "starorakouského" a sovětského.

A co se stalo? Akreditačně to před pár lety normálně prošlo bez problémů, Tedy, když se chce, nikdo tomu nebrání ...., pokud se ovšem chce něco změnit.

- Příklad z PF UK s kvalifikačními pracemi před rokem 2006 mě "dojímá" (i jako autora textu novely ZVŠ, která přikázala zveřejňovat práce). Copak do té doby se nejednalo o veřejnou podporu? Samozřejmě, že jednalo ..., ale ...

Různých děkanských a rektorských vytáček, jak nic nejde, jsem už slyšel spoustu.

Ondrej.Rucka řekl(a)...

Souhlasím s příspěvkem, navíc bych rád podotknul, že by bylo dobře, kdyby ČAK dokázal uznat coby plnohodnotnou praxi i praxi in-house právníků. Když si vzpomenu na pohledávkovou manufakturu, kterou byla má poslední AK a srovnám to s podnikovou praxí svou a svých spolužáků, pak si myslím, že opravdová právní zdatnost získaná ve formálně uznávané praxi v AK může snadno být nesrovnatelně horší než ta, kterou člověk nabyl coby pracovník in-house právního týmu.

Dan Dvoracek řekl(a)...

Prostě ČAK, no. Ostuda. Zrušit. Advokáti, kteří se bojí o svou práci kvůli čerstvým absolventům PrF, jsou xmíchu.
Obdobně legrační je představa, že aktivity ČAK nějak vzdělávají koncipienty nebo něco.
Vše zde již bylo řečeno, je to průhledné a trapné.

Anonymní řekl(a)...

Souhlasím s Ondrej.Rucka, taky nechápu, proč není uznatelná in-house praxe? Je snad jedno, jestli jako advokát mám pár velkých klientů (což není neobvyklé) nebo jako in-house jednoho zaměstnavatele a spravuji třeba jeho koncern. Praxe je to stejná, u in-house dokonce zodpovědnější. A je pravda, že mnoho AK se zaměřuje jen na jednu oblast, zatímco in-housové musí umět řešit vše od korporátních věcí přes pracovněprávní věci až po trestní právo, prostě celý komplex, ale kdyby chtěli poskytnout své služby komerčně někomu dalšímu, nemohou, protože by pokoutničili, byť mají většinou lepší zkušenosti a zanlosti než tito ryzí advokáti.

Prostě a jednoduše: uvolnit poskytování právních služeb všem s VŠ právním vzděláním plus vysoké pojištění a reputace daných právníků a maximálně nutnost opakovaně složit každých třeba 5 let odbornou písemnou zkoušku z platného práva pořádanou ministerstvem spravedlnosti, aby byla zajištěna kontinuální dobrá úroveň jejich právních služeb. By mě zajímalo, zda by těmito testy prošel i dnešní 50 letý advokát, co celou svou praxi dělal rozvody...

Unknown řekl(a)...

"Pokud může anglický advokát, přinejmenším teoreticky s ohledem na dosaženou kvalifikaci, zastupovat složité mezinárodní kauzy v londýnské City ve svých 24 letech (3 + 2 s nástupem na univerzitu v 18 či 19 letech), proč by se před Obvodní soud pro Prahu X smělo až de facto ve 30 letech?"

Protože čeští advokáti jsou vedeni lidmi, kteří ve 24 letech by byli bývali zřejmě také nepoužitelní a až ve 30 letech by zvládli komunikovat alespoň s okresním soudem či mohli poradit ohledně kupní smlouvy a už vůbec nepřemýšlejme o londýnské City?

Nicméně základní chybu opakuje již úvodní post operující s představou, že standardní studium na vysoké škole v sobě nese ekonomickou pasivitu a závislost na rodičích atd. Tak tomu samozřejmě není, jak hodnotově, tak prakticky alespoň u studia práv.

ČAK v současné podobě by měl být zrušen a agenda převedena na státní správu a dobrovolné komory. Vyžaduje to však změnu myšlení, že relevantní hodnotou zde není "samospráva" ,ale právo každého člověka živit se svojí prací. Normy výkonu takové profese jsou až sekundární, dílem mají být obstarány samosprávnými komorami, dílem státní správou. Ne kočkopsem, jakým je současný ČAK a vůbec zákon o advokacii v této zemi.

Anonymní řekl(a)...

Suhlasim s autorom, treba sa zamerat v prvom rade na vzdelavanie pravnikov. Som absolvent prava v Olomouci. Kolegovia mi nechcu verit, ze sme sa pripravovali na seminare priebezne. Aby sme sa vobec dostali ku skuske, trebalo zvycajne prejst cez klauzury, pricom tie boli narocnejsie ako samotna skuska. Nic take vraj na skole nemali.

kocour řekl(a)...

Neuvěřitelné, my se tu dnes všichni shodneme. To se snad na Jiném právu ještě nestalo.

Btw, potřebuji-li ČAK primárně na to, aby rozhodovala, koho mezi sebe pustí a koho ne, a rozhodnu-li se, že nějaké zkoušky tohoto typu může klidně organizovat stát, na co ještě pak potřebuji ČAK?

P.H.

Tomáš Pecina řekl(a)...

By mě zajímalo, zda by těmito testy prošel i dnešní 50 letý advokát, co celou svou praxi dělal rozvody...

A proč by měl? Specialisace je normální, dobrý rozvodový advokát by naopak měl dělat jen ty a není potřeba, aby (s výjimkou povrchní orientace) rozuměl směnečnému právu, podobně jako advokát specialisovaný na osobnostní žaloby nemusí znát nic o ochraně hospodářské soutěže.

Takto bychom došli do stavu, že každých pět let budeme všichni preventivně přezkušováni ze znalostí vyžadovaných u maturity.

V téhle zemi panuje vůbec jakási zkoušecí manie, není důležité, co znáte a umíte a kolik si tím vyděláte, ale jaké zkoušky jste složili…

Anonymní řekl(a)...

Dovolím si ještě jednu poznámku:

Je zřejmé, že ČAK se rozhodl "zatočit" s konkurencí. Tato celá iniciativa je první pokus.

I kdyby nevyšel, a je možné, že nevyjde, když vezmu v potaz vlnu odporu, která se zvedla, a která mě upřímně řečeno docela překvapila.... tak to ČAK prostě zařídí jinak!

Jednoduše od zkoušek vyhodí 60-80 procent uchazečů a bude dosaženo stejného výsledku...A nebudeme si asi nikdo namlouvat, že projde 40-20 procent nejlépe připravených jedinců, prostě bude rozhodovat náhoda + v pár případech známost.

Obávám se tedy, že když už se tato "válka", kterou ČAK koncipientům vyhlásil, dostala až do takto vyhrocené fáze, je potřeba jít trochu dál a opravdu začít řešit potřebu existence ČAKu vůbec...

Protože možnosti ČAKu jak se koncipientům za tento odpor pomstít jsou za současné situace naprosto neomezené... Bohužel

Anonymní řekl(a)...

Nejvíce je na celé situaci smutná ta skutečnost, že advokátní komora se ke znění návrhu, zejména o jeho retroaktivitě, veřejně nevyjádřila. Stránky ČAK mlčí, a to i za situace, kdy se k předmětnému návrhu vyjadřují autority jako je prof. Telec.... I když.. možná se čak na svých stránkách vyjádřil, ale ruku na srdce, přehlednost webových stránek není zrovna user friendly.

Anonymní řekl(a)...

Když jsem v roce 2010 končil v Brně jako koncipient na mé místo bylo cca. 70 zájemců. Několik uchazečů u ústního pohovoru prohlásilo, že jsou ochotni pracovat zdarma!

To podle mě svedčí o tom, že na pracovním trhu je přetlak právníků bez praxe a ti zoufale hledají práci. Proč by měl advokát za této situace někomu platit víc než je minimální mzda??

Nejvíc mě ale zaráží, proč tolik absolventů touží po advokacii? To snad mají všichni představu, že si za 3, 5 třebas i 10 let udělají zkoušky a jen tak otevřou kancelář? Omyl, budou rádi, když je advokát po zkouškách zaměstná. Nebo pochopí, že právníků je skutečně víc než dost a v lepším případě skončí někde na úřadě, v horším budou štěstí hledat mimo obor.

A představa, že mladý začínající advokát uspěje v konkurenci ostatních je podle mě taky mimo realitu. V konkurenci se prosadí jen ti nejlepší (řádově jednotlivci). Ani kdyby se zrušilo koncipientství, není dost místa pro všechny. To je můj pohled na věc.
Anonymní řekl(a)...

Ad příspěvek z 31.10.12 18:34.

Ačkoli máte nepochybně pravdu, mám za to, že schopný člověk se uživí VŽDY. Ano, možná je obrovský přetlak na místa koncipientů i advokátů... Ale ať tohle vyřeší TRH!!! Ne nějaký děda s knírem z ČAKu...

Daniel Hrbáč řekl(a)...

Pořád jsem si říkal, jestli nejsem nějaký divný, když si myslím, že ČAK stojí za houby, ale jsem rád, že nejsem úplně sám. Oni totiž posledních pár let dělají všechno proto, aby zavedli tuhou kontrolu nad něčím, čemu se říká svobodné povolání.
Posuďte sami co všechno vymysleli, nebo nechali dopustit:
- nutný výdaj za talár (to pomíjím tu drzost, že za peníze svých členů vymysleli mustr, který odmítají zadarmo advokátům poskytnout)
- dodatečná evidence konverzí, kdy komora chtěla posílat seznam konverzí v excelu (vydrželo jim to jen pár měsíců než přišli na to, že to je pitomost)
- pokuta za zaměstnávání koncipientů
- rozhodnutí, že komora povede seznam úschov, kam advokát bude muset zapisovat všechny úschovy (bude platit někdy od příštího roku)
- snížení odměn v trestním řízení o 30%, které už platí druhý rok a stejně jako to povodňové bude asi trvalé
- stanovení horní hranice odměny za zastupování ve věcech, kdy je advokát ustanoven opatrovníkem

Prostě výtky shora uvedené komoře vůbec nekřivdí. Číst zápisy z jednání představenstva je nuda a šeď, protože se jedná pořád o tom, kdo kam pojede, kolik peněz se dá na tenisový turnaj, případně, komu se pronajme restaurace v průchodu. Ach jo. Kdyby aspoň neškodili a soustředili se na vybírání těch svých poplatků.

Anonymní řekl(a)...

Presne tak- zrusit CAK. Jak uz tu nekdo psal, ekonomove taky nemaji zadnou komoru a uzivi se vsichni a to je ekonomickych fakult jak maku...

Stari adokati si zvykli, ze uz nemusi delat nic navic, jen zacaluji poplatek komore a muzou se tvarit jak jsou vyjimecni a nedej boze, aby jim nekdo tuto pohodu narusil svoji konkurenci! To radsi tem drzym mladakum naparme ze zakona 100 let zakaz vstupu...

A taky souhlasim s ti, ze i pokud by 5letka neprosla, deda s knirem to osefuje u zkousek tak aby prosel jen jeho a jarduv synator a zbytek koncipientu ne.

Anonymní řekl(a)...

A co udělat omezení z druhé strany - advokáti starší 65 let do důchodu?

Beztak připravuje se NOZ a nedělám si iluze, že advokáti nad 65 (a že jich je) se ho budou učit...to radši najmou ty 3 koncipienty za minimální mzdu, kteří ho hravě uživí...

Souhlasím s tím, že by se veškeré komory měly zrušit a trh by se měl uvolnit. Pak by to bylo spravedlivé.

Christabel řekl(a)...

Návrh ještě nemám prostudovaný, tak se k němu nemohu vyjádřit, ale po pročtení diskuse se musím trochu zastat ČAK.
Rozhodně ji nevnímám jako zbytečnou organizaci; vidím v ní skutečně pojistku nezávislosti advokacie. Myslím, že této nezávislosti si dostatečně nevážíme, ale teprve při zrušení Komory bychom zjistili, oč jsme přišli, a honem rychle podobnou organizaci chtěli zpět.

Ve vztahu ke klientům mám zato, že ČAK funguje podstatně lépe než jiné profesní komory. Čtete pravidelně sbírku kárných rozhodnutí? Která profesní komora odsuzuje své členy systematicky k trestům za různá pochybení, někdy závažná, jindy téměř banální?
Lékařská snad? Soudci? Možná nemám dostatečné informace, ráda se nechám poučit.

Taktéž Komora částečně a dlouhodobě supluje léta nedostatečný systém bezplatné právní pomoci.

Podotýkám, že zdaleka nesouhlasím se všemi kroky ČAK, například taláry pokládám za "úlet".

Jsem advokátkou od r. 2005.

Ivo Telec řekl(a)...

Souhlasím s Christabel.

Komora jako taková má opodstatnění v nezávislosti samosprávy na státu (tedy i na stranických politicích).

Také bych se zastal ČAK v tom smyslu, že ze všech veřejnoprávních profesních komor u nás je asi nejlepší.

Nezapomínejme na vládní usnesení kolem (asi) roku 1994, které ukládalo zrušit komory a vše měl převzít stát (politici), což bylo výrazem určité státní politiky a politické ideologie. Akce ale odezněla do vytracena tichým bojkotem většiny ministerstev. Koneckonců za minulého režimu také hned byly komory zrušeny vítěznými politiky.

- jinou věcí je konkrétní návrh na prodloužení doby koncipientské, který se mi nejeví jako podložený zejména s ohledem na podstatné změny ve vysokoškolském právnickém vzdělávání, k nímž u nás částečně došlo (a někde). A také nebere plně zřetel na všechny lidské (sociální) souvislosti.

Jestliže studenti běžně píší žaloby, počítají úroky a náklady, poskytují pod vedením právní rady v rámci právních klinik apod., a to vše při hodnocení studia, nevidím důvod prodlužovat koncipientství.

Na rozdíl od ABA v USA, jak již tu zaznělo, ČAK u nás nemá žádnou vazbu na akreditaci vysokých škol. Nemuselo by jít nutně o právní vazbu, ale alespoň o faktickou, danou profesním významem (autoritou) komory. Např. by ČAK mohla fakticky ovlivnit profil absolventa práva. Zejména tam, kde některé právnické fakulty dodnes tápou v tom, co se po nich vlastně profesně chce.

Také by ČAK mohla trvat na tom, aby součástí výuky byly právní kliniky (viz např. olomoucká fakulta). Absolventi by tak mohli být připravenější na právní život. Memorování sovětských právních pouček (model 1964) o právním vztahu samozřejmě nemůže vést k tomu, aby absolvent obstál na trhu práce. Odmítání právních klinik ze strachu, kdo by odpovídal za event. vadné rady, je spíše výmluvou, nežli vzdělávacím pokrokem.

ČAK by mohla svou společenskou autoritou leccos nepřímo změnit v právnickém vzdělávání, pokud by se tam zaměřila. Myslím, že MŠMT by ji vyslyšelo. Ale to vyžaduje energii i čas (a chuť do toho jít). Žel, snadnější je "prodloužit dobu koncipientství", protože právo je složité a je jej hodně.

Anonymní řekl(a)...

Zavést novou živnost poskytování právních služeb.

Požadavky:
1. magisterské titul z oboru právo
2. jednoletá praxe
3. povinné pojištění

Živnostník by byl oprávněn poskytovat právní služby všude tam, kde dnes není vyžadován talár.

Zavést novou skutkovou podstatu trestného činu neoprávněného podnikání spočívající v poskytování právních služeb bez (dostatečného) pojištění

Členové ČAK ať dále jsou výsostným poskytovalem právních služeb tam, kde je vyžadován talár.

Ondřej Lichnovský

Anonymní řekl(a)...

To Christabel:

V pořádku, pokud vidíte v komoře tak úžasnou instituci, tak ať je vstup do komory dobrovolný.

Kdo chce (třeba trestaři), nechť do ní vstoupí a platí poplatky, podílí se třeba na poskytování bezplatné právní pomoci, podléhá kárnému dohledu a koupí si talár a koncipientuje 5 let s tím, že mu komora vystaví čestný diplom, který si daný právník hrdě vyvěsí nad sošku svatého Iva. A kdo nechce, nechť si poskytuje právní služby na vlastní triko.

Ale ať je to dobrovolné!

Záruka kvality by měla být zajištěna nikoli povinnou účastí v komoře, ale VŠ vzděláním, vysokým pojištěním(jako u každého jiného posyktovatale odborných rizikových služeb jako jsou cestovky, ekonomové, poradci a pod.), goodwillem právníka a max. nějakou odbornou zkouškou, která by ovšem byla spravována nezávislou autoritou, nikoliv samotnými advokáty, kteří díky ní mohou prosazovat své vlastní zájmy nekorespondující se zájmy většiny lidí v branži.

Byť je to třeba noblesní a úctyhodné povolání, advokacie není medicína a špatně napsaná smlouva neznamená smrt klienta - stačí ho jen náležitě odškodnit z pojištění a je to.

Ivo Telec řekl(a)...

O tématu píší dnešní Lidové noviny, titulní strana přílohy Právo a justice. Redaktor Tomáš Němeček.

Unknown řekl(a)...

To slovo "noblesní" mě také zaujalo.

Celý dnešní ČAK lze rozdělit mezi svobodné komory a státní správu. Té by mělo, pokud ne přímo jen soudu, náležet právo všeobecného zákazu vykonávat svoji profesi: v podání ČAKU trapné řízení na popud dvou hysterických papalášů, ale především jde o "etiku" (viz onen Hydepark, který nemusí být jmenován)... dovolil by si snad toto státní úřad (úředník, soudce), aniž by čelil daleko širší kritice, než když je o "vnitřní věc" "samosprávy"?. Právě proto, že státní správa je hodnotově za staletí konstitucionalismu svázána právním státem, který nalezl své omezení v jednotlivci, "zatímco "samospráva vůči jednotlivci" (není to pojmová kontradikce?) má pořád v myšlení mnohých zúčastněných osob evidentně navrch a je to bráno jako "vnitřní věc" komory, ne věc jednotlivce, jeho práv a pravo-moci, státní moci propůjčené a garantované státem.

Christabel řekl(a)...

Kdo chce, ať podléhá kárnému dohledu, a kdo nechce, ať ne?
Úsměvný argument.

Chci jenom poznamenat, že vysoké pojištění rozhodně nezajistí kvalitní službu. Vysoké pojištění je jenom náplast na nekvalitně poskytnutou službu.
Kromě toho, pojištění nemusí být vysoké, musí být odpovídající výši škody, která může při poskytování služeb vzniknout.

Opravdu škoda, že se diskuse nesoustředí na hlavní problém, tj. příprava budoucích advokátů, event. uvolnění/omezení vstupu do oboru.
Zatracovat šmahem Komoru, to je vylévání dítěte i s vaničkou.

Sleduji vnitrostavovské dokumenty, o zpřísnění přípravy koncipientů se hovoří už léta.
Např. důvodem pro to, aby koncipienta mohl školit jen ten, kdo je sám advokátem, byla (pokud vím) praxe, kdy čerstvý advokát nabral hned formálně několik svých kamarádů jako koncipienty, přičemž je fakticky neškolil a přitom se to dalo obtížně kontrolovat a postihovat.
Ostatně nepřipadá mi návrh, aby vychovávat koncipienta mohl jenom ten, kdo má dostatečnou praxi v oboru, tak úplně mimo. Racionální jádro rozhodně má. Podstatou konc. praxe je nabírání zkušeností, jak je může předávat někdo, kdo je advokátem několik měsíců?

Anonymní řekl(a)...

To Christabel:
Máte pravdu, ochrana instituce svobodné nezávislé advokacie, to je hlavní smysl existence komory. Je dobře to připomínat.
K Dalšímu textu, je mi líto, že to píši právě Vám, musím dodat dvě poznámky:
Kárná rozhodnutí komory jsou obtížně dostupná. Můžete nabídnout link?
Když jsem se učil na advokátní zkoušky (2006), tak jsem získal z obsahu étosu daného masou kárných rozhodnutí získal dojem, že smrtelným hříchem advokáta je pracovat za sníženou odměnu, zato zmeškání odvolání v trestní věci je džentlmenský delikt trestaný projednáním či čím. Ale rád se nechým vyvést z omylu.
A nakonec ještě dodám, nesnižuji úsilí advokátů pracujících kvalitně, i když je komora určila k poskytnutí bezplatné pomoci, ale celkově je bezp. pomoc nedostupná, přitom však komora brzdí angažmá fakultních právních klinik.
Komora navíc nemá žádný mechanismus jak zamezit, aby např. obhajobu v trestní věci nevykonával objektivně nezpůsobilý advokát. To vše snižuje hladinu dostupnosti a kvalitu právní pomoci.
Jan Novák

Anonymní řekl(a)...

Z vyjádření ČAK, http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=10319 :

"Představenstvo ČAK má již delší dobu poznatky, že úroveň znalostí uchazečů o složení advokátní zkoušky má klesající úroveň. Proto hledá cesty, jak této tendenci předcházet. Jako jedno z možných řešení zvažuje i prodloužení právní praxe advokátních koncipientů. Všechna řešení, která se nabízejí, jsou ve stádiu úvah, některá ve stádiu diskusí uvnitř ČAK."

Všechna řešení jsou ve stadiu úvah, jen prodloužení koncipientské praxe na 5 let (a další nová omezení) již náhodou mají konkrétní podobu novely i s důvodovou zprávou. Jsou směšní.

Anonymní řekl(a)...

Česká advokátní komora vydala velmi zvláštní stanovisko, kterým se pravděpodobně snaží říci, že se nic moc neděje.(http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=10319)

Přitom minimálně z tohoto zápisu vyplývá, že se variantou prodloužení koncipientury ČAK zabývá poměrně vážně:

"Představenstvo vyslovuje souhlas s předloženým návrhem novely – předsedovi a tajemníkovi se ukládá předložit návrh novely kontrolní radě, kárné a odvolací kárné komise k vyjádření."
zdroj: http://www.cak.cz/assets/zapis_predstavenstvo_2012_05_17.pdf

Jakub Porod

Michal Matějka řekl(a)...

S článkem plně souhlasím. Problém se vzděláváním právníků v ČR začíná na právnických fakultách, ostatně to v sérií svých článků již před časem trefně popsal sám autor tohoto článku. Prodloužení koncipientské praxe na 5 let tyto léta zakořeněné nešvary rozhodně nenapraví.

Lze také připomenout, že snaha o administrativní ztěžování vstupu do jakéhokoli odvětví je jen ochranou neschopných. ČAK by měla od tohoto návrhu ustoupit, protože jeho prosazováním pouze ztrácí svou kredibilitu. A to říkám jako advokát, který by se z něčeho takového měl teoreticky radovat.

Michal Matějka řekl(a)...

Taky se nepřikláním k radikálním názorům, že advokátskou samosprávu v podobě ČAK je třeba zrušit. Byť s mnohými jejími kroky nesouhlasím, připadá mi pořád lepší, když se odvětví (byť třeba nedokonale) reguluje samo, než kdyby se do toho pustil stát (tedy politici).

Na druhou stranu by se ale komora měla vyvarovat (byť na první pohled lákavých) snah o kartelizaci odvětví. Úkolem profesní samosprávné organizace totiž není zajišťovat, aby se každý, kdo vykonává příslušné povolání, měl dobře. Má hlídat kvalitu a vytvářet obecné podmínky k řádnému výkonu té profese. Kolik si její příslušníci vydělají a kolik jich bude má řešit trh a nikoli profesní organizace.

Pavel řekl(a)...

Také bych se chtěl vyjádřit k dnešnímu stanovisku ČAK, které má působit dojmem, že celý návrh je pouze ve fázi potenciálních úvah.

viz stanovisko (http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=10319):
Představenstvo ČAK má již delší dobu poznatky, že úroveň znalostí uchazečů o složení advokátní zkoušky má klesající úroveň. Proto hledá cesty, jak této tendenci předcházet. Jako jedno z možných řešení zvažuje i prodloužení právní praxe advokátních koncipientů. Všechna řešení, která se nabízejí, jsou ve stádiu úvah, některá ve stádiu diskusí uvnitř ČAK.

K uvedenému stanovisku bych rád upozornil na zápis z jednání představenstva ČAK ve dne 12.-13.3.2012 (http://www.cak.cz/assets/zapis_predstavenstvo_2012_03_12.doc)
Po obsáhlé diskuzi předseda předložil představenstvu k projednání náměty pro přípravu věcného záměru novelizace Zákona o advokacii.
Představenstvo souhlasí s tím, aby byla připravována novelizace Zákona o advokacii tak, že by doba právní praxe byla prodloužena ze tří na pět let, advokát by se mohl stát školitelem koncipienta až po pěti letech výkonu právní praxe a advokát může být školitelem nejvýše tří advokátních koncipientů....


A jak již uvedl kolega dále na zápis z jednání představenstva ČAK ve dne 17.5.2012 (http://www.cak.cz/assets/zapis_predstavenstvo_2012_05_17.pdf)
Představenstvo vyslovuje souhlas s předloženým návrhem novely – předsedovi a tajemníkovi
se ukládá předložit návrh novely kontrolní radě, kárné a odvolací kárné komise k vyjádření.


Pavel Rusev

Tomáš Pecina řekl(a)...

Christabel, já vím, známe se dlouho, nemáte mě ráda, já vás také ne, ale přece jen: napište, prosím, jaký máte vztah k ČAK, ať nevzniká dojem, že jde o nezávislý názor.

Stavovskou regulaci lze provádět různě, i numerus clausus jako za 1. republiky by přicházel v úvahu, ale výsledkem nesmí být posilování současného stavu, kdy jeden advokát může ve velkém škubat spotřebitele jako arbitr, což vážnost advokátského stavu snižuje jako máloco, a druhý je popotahován za vznesení racionální a účelné námitky podjatosti jen proto, že si předtím dovolil kamerální papaláštvo kritisovat za "cinknutou" zakázku na taláry. Protože ČAK není asi dost dobře reformovatelná zevnitř, nelze než vést úvahy směrem k jejímu zrušení, i za cenu, že se oslabí ochrana advokátů vůči státu. Ale upřímně, slyšeli jste o případu, kdy by taková ochrana byla efektivně poskytnuta, aniž by byl advokát zadobře s vedením Komory, případně aby byl sám jeho členem?

Anonymní řekl(a)...

WVice takovych clanku, ktere na tento problem upozorni! CAK me opravdu svym chovanim zveda ze zidle. Stale nechapu, dle ceho na CAKu zjistili, ze je klesajici uroven pripravenosti koncipientu. Stavi pouze na tom, ze je vyssi procento vyhazovu od advokatni zkousky? Vim od starsich spoluzaku z prav, kteri se na advokatni zkousky pripravovali, ze v posledni letech CAK pri zkouskach "pritvrdil." Vyssi vyhazov tedy neni dan nizsi kvalitou koncipientu, ale vyssimi naroky CAKu. To samo o sobe nemusi byt spatne (znamena to, ze predtim nechali projit kde koho?), ale nemohou tvrdit, ze se kvalita uchazecu snizila, kdyz jsou mereni jinym metrem. Jeste poznamka k zenam. Dnesni prumerna absolventka prav bude koncit tak v 25-26 letech (tak nejaky ten erasmus a pod., slovenske kolegyne mozna o rok drive, protoze ke svemu stesti maji o rok kratsi povinnou dochazku), pak bude 5 let otrocit za 15 tis. hrubeho mesicne (toto je prumerny plat strednich/mensich advokatek)a bude pracovat od nevidim do nevidim. Koncipienturu dodela v 30-31 letech, kdy nebude mit pravdepodobne nasetrenou ani korunu, takze se asi rozhodne pred zapocetim rodineho zivota na dite neco nasetrit, tipuju tak 2 roky. To jsme na 32-33 letech. Vsichni musi souhlasit, ze toto uz neni bioogicky ten nejlepsi cas. Dalsi otazka je, jestli vubec vzhledem ke sve vytizenosti bude mit cas najit si partnera, s kterym ty potomky mit. Ale mozna sel CAK az takto daleko - bude mensi porodnost, tim i mene potencialnich budoucich advokatu. Achjo.

Adela Kabrtova

Christabel řekl(a)...

Pane Nováku,
pokud otázky směřujete na mne, ráda odpovím.

Sbírka kárných rozhodnutí: nevím o tom, zda je k dispozici na internetu, myslím si, že nikoliv. A je to určitě škoda; rozhodnutí jsou anonymizovaná, tudíž nevím, proč není Sbírka zveřejněna.
Jednotlivá kárná rozhodnutí jsou publikována i v Bulletinu advokacie, který je k dispozici (dosud na stránkách ČAK, ale zjišťuji, že jsou právě nové stránky, zatím jsem je nestudovala). Ale to je nepraktické, takto rozhodnutí číst, neboť v každém BA je obvykle publikováno pouze jedno.

Ad práce za sníženou odměnu: pročetla jsem všechny sbírky kárných rozhodnutí, které vyšly, a ujišťuji Vás, že takové kárné provinění se nevyskytuje:) Ani náš etický kodex nic takového nepředpokládá.
Nevím, kde jste tento dojem získal.
Ani nevím, co míníte termínem "snížená odměna", neboť odměna je zásadně věcí dohody mezi advokátem a klientem. Pokud máte na mysli práci za odměnu nižší než stanoví advokátní tarif, myslím, že např. na menších městech je obvyklé za takovou nižší odměnu pracovat.
Osobně jsem se ani na žádném školení nebo jiné profesní akci nesetkala s žehráním na to, že někdo pracuje za nižší odměnu. I když mi samozřejmě mohlo něco uniknout.

Komora má nástroj, jak zamezit ve výkonu práce nekvalitnímu advokátovi, ale tím je pouze kárné řízení, tj. předpokládá to primárně stížnost klienta.

Martin řekl(a)...

Od 1. ledna 2013 zvyšuje ČAK poplatek za advokátní zkoušku z 5 000 Kč na 8 500 Kč, tj. přibližně výše čistého měsíčního výdělku koncipienta. (Tedy takového, který má to štěstí a nepracuje zadarmo. Avšak kolují dokonce i zvěsti o tom, že někteří koncipienti advokátovi platí za to, že je zaměstnává.)

Spolu s šíleným návrhem na pětileté koncipientství, s taláry, s ročním zákazem činnosti za námitku podjatosti advokátovi, který byl proti talárům, a s řadou dalších výstřelků je tohle důkazem, že ČAK je již úplně utržená ze řetězu. Debata o jejím zrušení či o založení konkurenční komory je na místě. Nepromeškejme tento okamžik!

Ovšem zapomíná se tu na jednu podstatnou věc a tou je prvotní příčina. Snaha ČAK o prodloužení koncipování je vyvolána obrovským přetlakem v oboru, který pak také ústí v minimální či vůbec žádnou mzdu koncipientů. A za tohle ČAK rozhodně nemůže. Připadá vám normální, že např. moje alma mater PrF MU (nevím, jak je to na ostatních fakultách) přijímá na práva 700 lidí ročně? To je více, než je kapacita přednáškovách místností, takže první den studia sedí hromada studentů na zemi. (Pak už většina zjistí, že přednášky jsou k ničemu a míst je najednou dost.) Naprostý Kocourkov a důvod toho, že otročíme skoro zadarmo.

Je třeba výrazně snížit počet přijímaných studentů do oboru právo na českých právnických fakultách!

Tomáš Sobek řekl(a)...

Vážený pane doktore, zveme Vás na X. slavnostní setkání emeritních koncipientů. ČAK

Michal Bobek řekl(a)...

Prisel mi odkaz na tento clanek: http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-58236960-studenti-a-advokatni-koncipienti-se-sikuji-proti-chystane-zmene-zakona-o-advokacii

Tam jsem se docetl:
"Advokátní komora však ústy své mluvčí Ivy Chaloupkové důrazně odmítla, že by návrh zákona vzešel právě od ní. "My jsme žádný návrh novely zákona o advokacii nepřipravili a nikam neposílali," řekla Chaloupková serveru IHNED.cz.
(...)
Kde se vzal dokument popisující novelu zákona, však Chaloupková vysvětlit nedokázala. "My jsme ho nikomu neposkytovali. Ani jsem ho neměla v ruce," řekla jen.

A možnost, že někdo jen prostě zhmotnil na papír obsah debat vedené na půdě ČAK? "To samozřejmě nemohu vyloučit," podotkla Chaloupková."

Nu, ze CAK tento vytvor v teto fazi asi nikam posilat moc nechtela, to chapu. Ze by jej ale nepripravila?

Tak nevim. Podivam se na oba pdf dokumenty, na ktere jsem v uvodu postu odkazal. Prostym prohlednutim vlastnosti dokumentu zjistuji, ze oba dokumenty “zhmotnil” uzivatel “senfeldova” skrze pdf Acrobat Destiller z wordoveho souboru dne 3. 9. 2012. Nahlednutim na stranku kontaktu CAK zjistuji, ze pani Mgr. Olga Senfeldova je vedoucim Odboru vychovy a vzdelavani CAK (http://www.cak.cz/pro-verejnost/kontakty/).

Tak nevim. Verze “neposkvrneneho poceti” obou dokumentu mi uplne nesedi...

Jakub Kocmánek řekl(a)...

Michal Bobek: V sdělení z 2/11/2012podepsaném velmi průhledně jako "vedení ČAK" už se otáčí: "Aby představenstvo ČAK mělo vůbec o čem jednat, dalo si vlastním odborem vnější a vnitřní legislativy zpracovat návrh řešení. Tento návrh je nyní zejména některými médii prezentován jako hotový materiál, který by snad v dohledné době měl nabýt podobu zákona."

http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=10319

Anonymní řekl(a)...

Souhlas s tím, co napsal Ondřej Lichnovský.

Jakub Malinovský

Anonymní řekl(a)...

Otázkou zůstává - co teď?

situace:
1) ČAK se rozhodl zničit konkurenci
2) koncipienti se tomu brání, možná více, než ČAK čekal

možné důsledky:
3) novela možná neprojde
4) ČAK je v otevřené válce proti koncipientům a bude bojovat z pozici síly

Co dál? Jak z toho ven? Jak se vymanit z toho, aby ČAK měl možnost mstít se?

Anonymní řekl(a)...

Pokračování příspěvku z 13:01 (odklikl jsem předčasně).

Existuje reálná možnost jak se pokusit zavést něco co výše navrhuje Ondřej Lichnovský? Pokud mám správné informace, ve Španělsku se plánovalo "zdrsnění" podmínek pro přístup k advokacii a v rámci protikrizových opatření od toho bylo nakonec zatím upušteno, protože to poslední co stát v krizi potřebuje je více regulace a omezování...

Anonymní řekl(a)...

I pokud by novela neprošla, ČAK se rebelujícím koncipientům pomstí jinak a udělá jinou "regulaci" konkurence.

Prostě a jednoduše začne vyhazovat od advokátních zkoušek 80% lidí (přičemž těch zbylých 20% budou jejich děti či známí), s tím, že to přeci říkali, jak jsou dnešní maldí neschopní a že se to sanžili zachránit 5 letou lhůtou, ale nikdo je chudáky neposlouchal! Kdo chce psa bíti, hůl si najde.

Buď tedy musí být ČAK zrušen/dobrovolný, nebo alespoň přesunuta advokátní zkouška do rukou nezávislých zkoušejících a nebo ČAK vymezit jen pro úzký okruh právníků s taláry a zbytek právních služeb ponechat na volném trhu jak psal pan Lichnovský.

Teď už není cesty zpět.

Anonymní řekl(a)...

Přiznám se, že některým panickým reakcím a dramatickým zvoláním po zrušení ČAKu a pod. nerozumím.

Ano, prodloužení koncipientské praxe na 5 let je nesmysl. Na druhou stranu další navrhovaná opatření, tedy omezení počtu koncipientů na jednoho advokáta a zavedení pravidla, že koncipienty může brát jen advokát s určitou délkou praxe, mi připadají smysluplné. Vždyť co už se může naučit koncipient v advokátní fabrice, kde kromě něj buší návrhy na elektronické plaťáky 10 dalších nebožáků. Případně co chce koncipienty učit advokát, kterému ještě pořadně nezaschl inkoust na osvědčení..

Takže předmětný návrh na úpravu stávajících pravidel vzdělávání koncipientů bych nezatracoval jako celek, ale spíš se bavil o jeho změnách či úpravách.

Btw.: pokud jde o argument, že když neprojde novela, komora bude regulovat stavy přísnějším metrem u zkoušek, tak nezapomínejme, že ve zkušebních komisích mají ve většině případů převahu ne-advokáti. Představa, že soudce NS či NSS bude při posuzování zkoušených přihlížet k obavám advokátů z nárustu konkurence je přeci jen trochu přitažená za vlasy. Ostatně pokud by komora chtěla jít touto cestou, udělala by to už dávno.

Marian Babic

Jakub Porod řekl(a)...

Ad Marian Babic:

Naopak, jde o úplně stejnou překážku vstupu na trh.

Na Vaší otázku "co už se může naučit koncipient v advokátní fabrice, kde kromě něj buší návrhy na elektronické plaťáky 10 dalších nebožáků", lze odpovědět, že samozřejmě nic. Pokud se ale omezí počet koncipientů na advokáta, pak se nenaučí také nic, protože ten advokát nebude mít volno. Proto to omezení nedává smysl, resp. nevede k proklamovanému cíli.

Navíc, jak bylo upozorněno výše, novela obsahuje i nemožnost mít koncipienta po dobu 5 let po složení advokátní zkoušky. To znamená, že 10 let po ukončení školy si člověk tu kancelář neotevře.

Jakub Porod

Dan Dvoracek řekl(a)...

MB: Výkřiky o zrušení komory samozřejmě vypadají nepřiměřené v poměru k tomuto jednomu návrhu. Vypadají však podstatně méně nepřiměřené, pokud si uvědomíme, že u většiny křičících je pohled na daný návrh jen dalším kamínkem do mozaiky zbytečnosti/škodlivosti ČAKu.

K.Csach řekl(a)...

Úsmevné vidieť, že pri príprave dokumentu sa opakujú rovnaké vzorce správania / rovnaké chyby tak u vás ako aj u nás (alebo ako word tvorcu prezradil :-) ).

http://www.lexforum.sk/407

Inak, kolega z lexfóra (heslo: Nech má každý blog svojho Michala!) ma upozornil na zaujímavý nález rakúskeho ÚS k tejto veci - predĺženiu koncipientúry v Rakúsku

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vfgh&Dokumentnummer=JFT_10079697_91G00315_00

kocour řekl(a)...

Jak to tak pročítám, na dotaz, k čemu jinému je vlastně Komora dobrá než k tomu, aby rozhodovala, koho mezi sebe pustí a koho ne, jsem žádnou přesvědčivou odpově´d nedostal. Ne že by to hrozilo, ale kdyby čistě náhodou na můj stůl zabloudil zákon, který by ČAK zrušil, asi bych neměl žádný problém doporučit jej k podpisu.

Pavel Hasenkopf

Anonymní řekl(a)...

Něco k retoraktivitě. Podle návrhu přechodných ustanovení by měla tříletá doba "dojet" jen pro ty koncipienty, kteří přede dnem nabytí účinnosti zákona podali přihlášku k advokátní zkoušce. Ostatní, kteří zahájili koncipientskou praxi v (legitimním) očekávání, že jim zabere jen 3 roky, ostrouhají.
To mi přijde dost nefér. Ač nejsem konstitucionalistou, zdá se mi, že by se to dalo shodit ústavněprávní argumentací.
Nepřímá retroaktivita sice přípustná je... ale hranice mezi přímou a nepřímou retroaktivitou mohou být vlemi tenké...
Co vy na to?

Jakub Kříž

Christabel řekl(a)...

Pane Pecino,
v diskusi jsem dnes nebyla, tak reaguji až nyní.

Mýlíte se, nemám proti Vám nic osobního, v něčem s Vámi souhlasím a v něčem nikoliv, některé Vaše názory pokládám za inspirativní a jiné za mylné, někdy na Vás ve svých fejetoncích odkazuji... ale není v tom žádná osobní antipatie, to je opravu omyl.

Můj vztah ke Komoře: jsem její členkou a nejsem nikterak činná v jejích orgánech, účastním se pouze pravidelně sněmů, sleduji Bulletin a internetové stránky.
Tolik k "nezávislosti" mého názoru.

Svůj názor jsem popsala zde, na původním blogu:
http://christabel.blogarchiv.cz/812707-bulletin-a-bonusy.php

Příklad mé kritiky kroků ČAK, v článku odkaz na předchozí kritický článek:
http://christabel.blogarchiv.cz/891650-talarova-naivita.php

kocour řekl(a)...

Jakub Kříž:

Já na to, že když se kdosi pokusil aplikovat stejnou logiku na soudce, tak pohořel. A to přesto, že jakýkoli soudce, který o tom tenkrát rozhodoval, se měl prohlásit už z principu za zaujatého.

P.H.

Anonymní řekl(a)...

To Chris:

Myslím si, není potřeba karikovat otázku. Víte dobře, že komora kvalitu výkonu advokacie nijak nesleduje. Sám jsem si na jednom citlivém případě ověřil, že to tak je. Potvrdily mi to i nevjyšší orgány komory. Pokud se ale máte pocit, že je to tak v pořádku, tak nezbývá než to respektovat.
Přesto si myslím, že např. kvalitu ex offo pomoci by komora hlídat měla. Má-li být advokacie nezávislá, nemůže to dělat ani ministerstvo, ani soudy, či kdokoli jiný.
Na mnou popsaném étosu kárné judikatury trvám.
Myšlenka pro bono aktivit a společenské odpovědnosti advokacie byla při školeních zcela stranou, popřípadě byla zmíněna s despektem.
Právní pomoc je pro nemajetné či znevýhodněné obtížně dostupná, což nesnižuje indidviduální úsilí jednotlivých advokátů při pomoci těmto lidem. Jde o systémovou záležitost.
Jsem si dobře vědom, že advokát musí být z něčeho živ a že není lehké uživit sebe i provoz kanceláře.
Překvapila jste mě. Bohužel nepříjemně.
Dovolil jsem se jen zeptat na některé nepříjemné věci advokátky, které si vážím a která o věcech uvažuje v širších souvislostech.
Vaše odpověď je ilustrující mj. tím, čemu se vyhýbá.
Škoda. Mějte se pěkně.
"Jan Novák"

Anonymní řekl(a)...

Jsem advokátním koncipientem. Uvažovaná novelizace se na mne nicméně nezvtahuje, neboť jsem již podal přihlášku ke zkouškám.

Završení povinné praxe a příprava na zkoušky mi ale poskytuje vhodnou příležitost k reflexi posledních tří let.

Erudice advokátů a koncipientů je nepochybně reálně existující problém, se kterým je potřeba něco dělat. Hloupost a neznalost některých advokátů a koncipientů je mnohdy tak velká, že to ani talár nezakryje. Někdy je dokonce tak velká, že je i větší, než hloupost některých soudkyň a to už je co říct... Metody, které k tomu ČAK volí, ale evidentně směřují k něčemu úplně jinému.

Měl jsem během těch tří let postupně dva školitele. Ani jeden z nich mne nijak neškolil (ostatně silně pochybuji, že by toho byli odborně vůbec schopni). Mými skutečnými školiteli byli starší koncipienti v kanceláři, kteří to dělali čistě dobrovolně. Poslední zhruba rok jsem já školil mladší kolegy (ano, také pochybuji, že jsem toho odborně vůbec schopen - ale nikdo jiný po ruce nebyl).

Jak už tu někdo napsal, funguje koncipientská praxe (v lepší případě) tak, že koncipient cca po roce dělá úplně všechno, sám a bez jakékoliv kontroly. Chodilo to tak u obou mých zaměstnavatelů a stejné zkušenosti mají i mí spolužáci. Jinými slovy každý koncipient je po roce už via facti vlastně hotovým advokátem, protože tu práci prostě dělá.

Školení na ČAKu (ze kterých většina frekventantů po přestávce a podpisu výkazu uteče) jsou čirý nesmysl. Absolvoval jsem všech povinných 36 a něco, co bych nevěděl nebo nevyčetl ze zákona jsem se dozvěděl tak na čtyřech.

Jak by moji průpravu za takových podmínek nějak citelně zlepšily další dva roky otročiny fakt nechápu.

Bylo tu opakovaně řečeno, že ČAK je důležitý proto, aby hájil nezávislost advokacie proti státu. To je jistě teoreticky pravda. Ale prakticky - stalo se to už někdy? Kdykoliv to měl ČAK dělat, hodil svoje členy přes palubu.

Zvláště otřesný byl v tomto směru případ Dr. Kočího (?), který vznesl ne úplně hloupu námitku podjatosti v trestním řízení, za což se mu dostalo například nepokrytého zastrašování ze strany předsedy ÚS (!) a mediální štvanice. Myslíte, že se za něho ČAK postavil a řekl, že zastrašovat obhájce v živé trestní věci si nikdo nemůže dovolit a že by měl Dr. Rychetský po takovém úletu okamžitě skončit? ČAK Kočímu namísto toho napařil karas, který byl svou přísností zjevně nepřiměřený domnělému provinění (i kdyby to bylo přes čáru, tak to udělal v zájmu klienta. To přece není, jako kdyby vykradl depozitum proboha). Opravdu jsem měl silný pocit toho, jak mě ČAK chrání před zlým státem...

O způsobu, jakým ČAK lobuje za své členy z hlediska podnikatelského, je pak lepší nemluvit. Jenom všem háže klacky pod nohy. Proti soustavnému snižování 177čky a 484ky ČAK ani nepípnul. Zřejmě byl příliš zaneprázněn nesmysly, jako jsou taláry a výměna průkazek. Schálně to srovnejte třeba s notářskou loby - dneska už bez NZ neuděláte vlastně nic.

S ohledem na výše uvedené by bylo skutečně asi lepší (takový) ČAK zrušit.

BTW - pokud JUDr. Předsedovi leží tolik na srdci zvýšení úrovně advokacie, mohl by asi začít sám u sebe. Nedávno jsme po něm přebírali věc a byl to dost provar...

PV

Christabel řekl(a)...

Pane Nováku,
je mi líto, že Vás moje odpověď neuspokojila.
Podle mého názoru ale přesahuje tato naše diskuse téma článku a sem to nepatří; nechci zde zabírat prostor rozebíráním toho, zda a nakolik Komora může hlídat kvalitu činnosti stávajících advokátů.

Jenom tolik: nedovedu si představit mechanismus, kterým Komora ingeruje do individuálního vztahu mezi advokátem a klientem. Jediným takovým (již zavedeným) nástrojem je stížnost klienta a její následné prošetření ze strany k tomu povolaných orgánů ČAK. Není možné, aby si Komora - bez podnětu klienta - například vyžádala předložení advokátního spisu. Jediné, co Komora podle mých informací může kontrolovat bez podnětu, je ověřování podpisů a vedení ověřovací knihy. Protože tato, dá se říci veřejnoprávní, pravomoc nám byla "propůjčena" státem.

Jak byste si "hlídání kvality" představoval?
Ano, Komora může sledovat relevantní statistiky, například počet dovolání či ústavních stížností odmítnutých pro formální vady - ale co s tím? Reakcí (a správnou) je podrobný výkladový článek v BA, který na časté chyby upozorňuje.
Nebo se sleduje počet škodních událostí a výše vyplacených náhrad.

Ale bez iniciativy klienta, která se prezentuje stížností, event. žádostí o náhradu škody (ale ta nesměřuje na ČAK), není jak zasahovat do činnosti jednotlivých advokátů a tuto korigovat.

Pro bono aktivity se oceňují v rámci ankety Právník roku, na níž ČAK významně spolupracuje, pokud vím.
A nemyslíte, že když "to" člověk v sobě má, tak nepotřebuje školení, že má mít soucit s nemajetnými, a když "to" v sobě nemá, tak mu ani deset školení nepomůže? To není něco, co můžete pětadvacetiletým lidem vtlouct do hlavy jako novelu obchodního zákoníku.
I když s despektem by se o těchto otázkách jednat nikdy nemělo, to je samozřejmě špatně. Já si ale nevzpomínám, že bych se setkala s despektem vůči práci za nižší odměnu, tj. pod tarif.
Ovšem setkávám se s despektem vůči ustanovovačkám bezplatné právní pomoci, protože to je opravdu provázeno velkou řadou problémů a v zásadě to je nesystémové.

Omlouvám se, že jsem poněkud mimo téma článku.
Pane Nováku, další otázky můžeme probrat u mne, pokud budete mít zájem; dávám si předsevzetí, že o těchto problémech v dohledné době napíšu. Ráda Vás potom uvítám s Vašimi připomínkami a podněty; můžete mi je zaslat i na e-mail.
Uvítala bych také příklad kárného rozhodnutí, které vyjadřuje onen Vámi zmiňovaný despektní étos.

Christabel řekl(a)...

Ad PV
Nemyslím si, že by Komora pro své členy nedělala nic.
Byl založen Výbor na obranu práv advokátů (nejsem si jistá názvem), který se zaobírá různými excesy.
Řešily se například nedůstojné prohlídky advokátů při vstupu do některých budov.
Vím, že Komora se postavila proti snižování tarifů, vystupovala proti řešení problémů s neúměrným navyšováním pohledávek tím, že se nebude přiznávat náhrada nákladů. V některých případech není úspěšná, to je zřejmé, například tlak na snížení tarifů byl velký a částečně na tom nesou vinu i někteří naši kolegové, kteří neodolali podílet se na obchodech s pohledávkami.

Pokud jde o kvalitu školení svěřených koncipientů, věřím, že leckde to vypadá právě tak, jak popisujete, i když já sama jsem si toho od svého školitele vzala hodně.
Ale nevím, jak by bylo možné tento stav napravit. Je evidentní, že samotné prodloužení koncipientské praxe to vůbec neřeší, ovšem například omezení počtu koncipientů u jednoho školitele nebo požadavek na vlastní praxi před jejich zaměstnáním, to už je racionálnější.
Také je otázka, nač v přípravě koncipientů klást důraz; sama se domnívám, že značné deficity jsou v etických otázkách. Aby se etická pravidla a správný postup vůči klientům dostaly pod kůži, na to je třeba mít dobrý příklad právě ve školiteli a starších kolezích. A kdo z koncipientů takový příklad dnes dostává?

Potrestání JUDr. Kočího: odůvodnění jsem nečetla (je někde dostupné?), vypadá to na velmi neadekvátní postup, jakkoliv jeho námitka byla značně diskutabilní. Doufám, že právní moci toto rozhodnutí nenabude.
A je to škoda i z dalšího hlediska: takovým postupem se ČAK velice diskredituje:(

Anonymní řekl(a)...

Christabel:
promiňte, ale skutečně jsem nezaznamenal nic, co by Komora pro své členy za posledních pár let udělala (tedy krom zasílání časopisu). Jediné co jsem viděl je ukládání nesmyslných povinností typu talár.

Také si nejsem vědom toho, že by Komora nějak vystupovala proti snižování tarifů, tedy krom plácnutí do vody v podobně tiskové zprávy vydané ex post facto. Jo a pak taky poněkud neuvěřitelného článku JUDr. Kryma někde na Novinkách.

Pochopitelně nejde jenom o taláry nebo nejde jenom o tarif. Jde o celkový a dlouhodobý přístup ČAK k podstatě její činnosti.

Komora totiž nevyvíjí žádnou systematickou činnost k tomu, aby pro své členy vybojovala na trhu větší prostor. Přitom prostředky by k tomu měla - její členové jsou rozmístěni v Parlamentu, Legislativní radě vlády, na ministerstvu... Jenom je nikdo nekoordinuje. Teď naposledy se třeba novelou TŘ omezila nutná obhajoba. Co proti tomu ČAK udělala? Nic. Co třeba ČAK dělá proti subjektům, které veřejně nabízejí nelegální poskytování právních služeb (mám např. na mysli různé společnosti nabízející organizování veřejných zakázek včetně zastupování před ÚHOSem a správními soudy)? Nic. Situace dokonce dospěla tak daleko, že služeb takovéto společnosti využívá i Ministerstvo spravedlnosti jehož dva náměstkové jsou advokáty...

Jistě, omezení počtu koncipientů na jednoho advokáta je rozumná věc a mělo se to stát už dávno. Jenomže to přece ČAK vůbec nenavrhuje - v návrhu se nepíše, že by advokát nemohl zaměstnávat více koncipientů. Píše se tam, že jenom třem z nich se bude počítat praxe. Nejde tedy o kvalitu školení (protože ti ostatní koncipienti nad tři budou tak jako tak v kanceláři pracovat, chodit na soudy atd.), ale o numerus clausus. Mohli by mít alespoň odvahu to říct...

Také píšete o tom, že by při výchově koncipienta měl být kladen důraz na etiku. A že "dnes" už se to nedělá. Ze dvou mých školitelů byl jeden porevoluční a jeden předrevoluční. Žádný rozdíl v jejich etičnosti skutečně nepozoruji :-) A kdo by je tu etiku měl vlastně učit? ČAK vedený lidmi, kteří jsou schopní kvůli likvidaci konkurence lobovat pro změnu zákona o advokacii a když se to provalí, tak hloupě lžou, že to nepsali? Ale prosím Vás :-D

Pokud jde o úroveň koncipientů, připadá mi péče ČAKu poněkud zbytečná a hlavně účelová. Dosti často se účastním různých soudních jednání a moje zkušenost je taková, že odborná připravenost koncipientů a mladších advokátů je obvykle o několik řádů vyšší, než u staré gardy, což se týká i péče, kterou případu věnují.

PV

Anonymní řekl(a)...

To Christabel:
Děkuji za vynaložené úsilí.
Vaši pozici chápu, promiňte, že již odpovím jen telegraficky: bohužel jste potvrdila, že kvalitu advokacie nikdo nehlídá,přitom podstata samotné existence potřeby odborné právní pomoci je vyrovnání informační asymetrie klienta proti profesionálům, kteří proti němu stojí (prokurátor, v podstatě i soudce).
Kient tedy začasté nepozná, že např. obhajoba stála za pendrek. Děje se to častěji než zdrávo.
Zapálený poloamatér by zde dokázal více (často se to i děje, ale to se pak komora zaktivizuje, protože boj proti "vinklářům" je důležitým smyslem existence, pokoutníci někdy opravdu škodí, ale více čak vadí ti, co opravdu narušují monopol ).
Debata o kárníé judikatuře nemá smysl, dokud nebude veřejná a široce dostupná. A to není, ne vše je v Bulletinu; to co mi poskytli při učení na zkoušky bylo podstatně širší, avšak neveřejné.

Děkuji za nabídku schůzky, ale opravdu na to nemám kdy, jsem ale rád, za Vaše odpovědi.
Utvrdily mě v tom, že problémy se zajišťěním standardní a kvalitní právní pomoci je hlubší,než jsem čekal. Komora je přesvědčená, že vše je OK, že postačí zvýšit vyhláškové odměny, přibrzdit přítok do profese a stáhnout na sebe ještě nějaké další činnosti, samozřejmě se zajištěným monopolem.
Je to škoda
J. Novák

Anonymní řekl(a)...

Já mohu mluvit o ČAK zatím jen z pozice koncipienta mezinár.kanceláře (proč to zdůrazňuji bude zjevné níže).

Když odhlédnu od této navrhované novely, která je naprosto šílená, to není potřeba nijak komentovat v tomto příspěvku, už jsem tak učinil několikrát výše, a zkusím se nestranně podívat na činnost čaku, tak si nemůžu nevzpomenou na své úvodní školení, vlastně první skutečný "kontakt" s ČAKem.

Nebudu uvádět jména, nepamatuji si všechny a nebylo by fér očernit jen někoho, když očernit zasluhují všichni. Na začátku školení byl novým koncipientům představen první šedivý pán, samozřejmě JUDr., který začal mluvit o tom, jaká to je hrozná dřina jít do advokacie, ať si to rozmyslíme. Prý koncipient vůbec nic neumí, nezaslouží prvních pár let (to ještě byly "jen" 3, takže předpokládám, že měl na mysli celou tu dobu) víc než něco nad minimální mzdu. Dál se zeptal (veřejně!!!! nestyděl se!) kdo je v sále z mezinárodních kanceláří. Pár lidí se přihlásilo o on začal mluvit s naprostým despektem o továrnách na právníky, že to teda jako je velké zlo. Pak blablabla.

Přišel šedivý další JUDr. a hned spustil o tom, jak je důležitý vztah mezi školitelem a koncipientem, že praxe není vůbec o právu, ale o tom, abychom od nich načerpali etické nevímco co. Slova etika a étos řekl cca 25x než se dostal k tomu, že mezinárodní továrny na právníky toto neposkytují a jsou hrozné a kdo tam pracuje, nemůže se divit, že pak neudělá zkoušky.

Přišel ještě další pán, za pár minut se dostal k etice, pak přešel k mezinárodním továrnám na právníky... a ...No, nebudu vás dál nudit.

Celé tři dny jsem poslouchal a) invektivy směrem k mezinárodním/velkým adv. kancelářím, b) kecy o tom jak jsou advokáti mezi všemi ostatními lidmi ti vyvolení, nadřazení, morální a mají svůj "étos", c) ujišťování v tom, že nic neumíme a nemůžeme za to přece chtít peníze.

I kdybych o ČAK nevěděl vůbec nic, tak mi toto naprosto bohatě stačí k tomu, abych pochopil, že já osobně jsem pro ně nepřítel. Nechápu proč, nechápu co jsem udělal, že si zasloužím takový přístup od svých "kolegů"...

A teď nám koncipientům ještě otevřeně vyhlásili válku.

Za sebe mohu říct, že takovou komoru nepotřebuji a nechci.

Christabel řekl(a)...

Ad koncipient z mez. kanceláře:
Napíšete nám, prosím, jak to vypadalo v praxi? Ukázala se varování ze školení jako planá?
Je k Vám ze strany školitele přistupováno dostatečně individuálně, nikoliv jako "v továrně"? Věnují se školitelé Vaší odborné přípravě? Předávají Vám etická pravidla výkonu advokacie? Připadáte si ke zkouškám všestranně připraven?
Pokud ano, tak je to dobrá zpráva a je vše v pořádku. A na příštím školení, až se s takovým despektem setkáte, můžete předat Vaše pozitivní zkušenosti.

Ad J.Novák:
Já tady nemluvím za Komoru, ale za sebe, tedy byste z mých odpovědí neměl dovozovat, o čem je přesvědčená ČAK.
Rozhodně jsem nemínila, že je nutné kvůli tomu pořádat osobní setkání. Ale třeba na článek na blogu si čas najdete:)

Ad PV:
Členové Komory jsou rozmístěni v Parlamentu - tak pokud nemyslíte nějaké lobbyisty, ale poslance, tak ti nebyli do sněmovny zvoleni za ČAK.
Ale Komora si to možná také myslí:(
http://christabel.blogarchiv.cz/912681-kdo-nehlasuje-s-nami-hlasuje-proti-nam.php

Anonymní řekl(a)...

Ano, mohu potvrdit, ze si neumim prilis predstavit lepsi pripravu pro to, co budu v budoucnosti delat...

Etika? No, faktem je, ze v kancelari se netitulujeme "pane doktore", nemame na stolku kazdy sochu svateho Iva, nehazeme u piva latinske citaty jako jisty pan dvojity doktor (s prehledem nejvetsi chudak, co jsem na tom skoleni potkal - zrejme s mizernym sebevedomim, jinak si neumim tu jeho neuveritelnou samolibost vysvetlit), abychom predvedli jaci jsme frajeri.. Ani se v hospode neobjimame a nerikame si jaci to jsme nadlidi s advokatskym etosem..Na druhou stranu vim zcela bezpecne, ze nas system proti prani spinavych penez a zabranovani tomu, abychom meli klientsky konflikt je neprustrelny.. Asi by pani z CAKu mohli zavidet.

Jestli jsem vsestranne pripraven ke zkouskam? To urcite ne. Ale i tak si myslim, ze to bude lepsi, nez ve srovnani s pripravou drtive vetsiny koncipientu tech "panu doktoru" z predstavenstva, kteri delaji naprosto podradnou praci za par supu... (Par jich znam, takze to nerikam jen tak od boku).

Chtel bych podotknout, ze se nejednalo ze strany prednasejicich o "varovani", ale ubohe plivani...Ani netusim cim zpusobene.. Ze by zavist? Pocit vlastni malosti? Kdo vi. To jen tak naokraj.

A ted dotaz na vas - proc se na to vlastne ptate?

Christabel řekl(a)...

Ptám se proto, že když zaznělo A (na školení se praxe u tohoto typu zaměstnavatelů kritizuje), tak by mělo zaznít i B (jak to vlastně vypadá).
Ale promiňte, jestli si myslíte, že etika spočívá v oslovování "pane doktore" a uctívání svatého Yva, tak asi společnou řeč budeme hledat jenom velmi těžko.
Etika také není totéž co bránění "klientskému konfliktu".

A že kritika některých poměrů musí pramenit ze závisti a nízkého sebevědomí?
Podřadná práce za pár šupů? Ach:(

Promiňte, ale napsal jste opravdu výmluvnou vizitku toho, co je Vám kolegy předáváno.
Přeji Vám hodně úspěchů v práci i v boji s advokátní komorou.

Anonymní řekl(a)...

Téměř vše již bylo řečeno - a rád bych také "vypíchl" post O.Ručky o in-house právnících a taktéž zalitoval nemožnosti započítání jejich praxe, byť také ze své zkušenosti vím, že je pestřejší a praktičtější, než u některých kolegů koncipientů.

O jisté již aktuální zbytečnosti ČAK však svědčí i fakt, že trh si s jejími omezeními již dokázal poradit. Ano, narážím na různá s.r.o. poskytující právní analýzy, poradenství a organizování veřejných zakázek (využívaná i státními a samosprávními orgány) a již se lze setkat i s přímým zastupováním (při jednáních i před soudy). To, že jejich personální obsazení netvoří advokáti ani koncipienti není překvapením; podnikavost některých však dosahuje nových mezí, když s klidem zastupují u soudu či jednání, aniž by měli vůbec dostudováno (právo). Vzhledem k obecně "vlažné" aktivitě ČAK v ochraně zájmů jejích členů pak mohou takovéto služby poskytovat dlouhodobě a bez starostí.
Lze předpokládat jednoduchý vývoj, kdy se stále více a více čerstvě dostudovaných mgr. a "vyhozených" (a po letech praxe stále chudých) koncipientů rozhodne jít touto cestou a vytvoří se oblast "nelicencovaných" právních služeb. ČAK tak konečně bude tím elitářským "nadřazeným" klubem s vážnou tváří pokyvujících pánů a dam, kterým se v tuto chvíli cítí/snaží být a jednou do roka si některý z členů jejího předsednictva postěžuje (= udělá reklamu ČAKu) ve zprávách na Nově, jak strašnou práci ti nelicencovaní právníci odvádějí.

VD

Anonymní řekl(a)...

Jen pro srovnání, když lékařské fakulty si vynutili (dostávají na studenta 8x víc než např. PF) obor všeobecná sestra a prodloužili vzdělání zdravotních sester de facto ze 4 let (střední) na 8 let (střední plus vysoká) , tak se sester nikdo nezastal. Přitom je to naprosté unikum na světě a především nákladná zbytečnost, která pod stejnými blabla Dobry jako v případě ČAK udělal ze sester s platem okolo 17.000,- naprosté otroky pár desítkám zbytečných učitelů na LF, které toto pavzdělání živí. Když se sestry ozvaly, tak nikdo pro ně nehnul prstem.

Mimochodem názor sester na "Bc" studium silně připomíná zdejší zkušenosti se "školeními" ČAK.

Jiří Horník

Anonymní řekl(a)...

Ad Christabel:

Ak budem vychádzať z predpokladu, že naozaj sa stalo to, čo popisuje člen medzinárodnej AK, potom Vašej argumentácii nerozumiem.

Ak "Prý koncipient vůbec nic neumí, nezaslouží prvních pár LET víc než něco nad minimální mzdu", potom to je prosím vizitka školiteľa, ktorý ho to nedokáže naučiť, k čomu by som sa nepriznával na mieste daného prednášajúceho. Už nehovoriac o tom, že ako vysokoškolsky vzdelaný by si mal koncipient a priori zaslúžiť viac, a pokiaľ sa to zamestnávateľovi-advokátovi zdá neekonomické, nech sa obráti na ČAK, aby si úroveň právnických fakúlt vydiskutovala so samotnými VŠ napr. zahrnutím povinnej praxe a napr. aj hromadným zazmluvnením povinnej praxe popri štúdiu.

Ak "Slova etika a étos řekl cca 25x než se dostal k tomu, že mezinárodní továrny na právníky toto neposkytují a jsou hrozné a kdo tam pracuje, nemůže se divit, že pak neudělá zkoušky." - pokiaľ má ČAK presvedčenie, že "medzinárodné továrne na právnikov" nie sú etické, nech to vytkne priamo písomne týmto "továrňam" a nie ich koncipientom na školení. To "nezloženie skúšok" navyše zaváňa diskrimináciou.

Ďalej k Vašej reakcii na PV:

Ak sú toto fakty:
a) "Přitom prostředky by k tomu měla - její členové [ČAK] jsou rozmístěni v Parlamentu, Legislativní radě vlády, na ministerstvu..";
b) Situace dokonce dospěla tak daleko, že služeb takovéto společnosti využívá i Ministerstvo spravedlnosti jehož dva náměstkové jsou advokáty...

potom Vaša reakcia "Členové Komory jsou rozmístěni v Parlamentu - tak pokud nemyslíte nějaké lobbyisty, ale poslance, tak ti nebyli do sněmovny zvoleni za ČAK." ale aj reakcia ČAK popisovaná vo Vašom odkaze ... je zvláštna.

Poslanec je členom zákonodarnej moci, má vykonávať funkciu bez viazanosti príkazmi a podľa poslaneckého sľubu. Som toho názoru, že tieto limity poslaneckého mandátu sú nezlučiteľné s riadnym výkonom advokácie. Napr. v extrémnom prípade by minister spravodlivosti ako kárny žalobca voči poslancovi-advokátovi mohol byť týmto poslancom-advokátom častejšie interpelovaný (a podobných extrémov viem nájsť viacero).

Fakt, že advokáti sú "náměstkové" na ministerstve, vyznieva potom ešte absurdnejšie. Funkcia ČAK na ochranu pred zásahmi štátnej moci je následne obsolétna, keďže advokáti sú súčasťou štátnych orgánov a môžu významne vplývať na ich chod. Už nehovoriac o tom, že ministerstvo má využívať služby takého subjektu, ktorých pôsobeniu ČAK bráni, inak povedané, koná už ČAK voči "náměstkom", ktorí toto dopustili?

Takže predstava, že byť advokátom a zároveň sedieť na verejnoprávnej stoličke (poslanec, starosta a pod.), resp. zároveň byť členom exekutívy, je pre mňa silná káva, napriek tomu, že toto je bežné aj v SR (imho vyčítam aj v SR). Čudujem sa pritom, že pre ČAK, ktorá sa vymedzuje ako stavovský samosprávny orgán voči štátnej moci ako alternatívny druh moci, to silná káva nie je.

Tieto aspekty som vo Vašej argumentácii nepostrehol, pritom tí, voči ktorým smerovala Vaša reakcia, ich považujú za podstatnú súčasť ich argumentácie.

Ondrej Pivarči

Anonymní řekl(a)...

To Christabel: kdyby ta kritika zaznela obecne, nereknu ani slovo, ale toto bylo evidentne mezi prednasejicimi dohodnuto, neverim, ze nahodou VSICHNI prednasejici maji toto na srdci a jen tak mimochodem vsichni pomluvi velke kancelare... Nemyslim si, ze mam kdokoli z CAK pravo toto rikat nahlas.

Navic vzhledem k tomu, jak vypadaji ty jejich vlastni kancelare, ktere koncipientum plati pakatel...

Ale nechme toho, nema to smysl... Vy mate stejne jasno:)

Anonymní řekl(a)...

Naprosto souhlasím s PV

Pokud je skutečným důvodem diskutovaných kroků ČAK snaha zvýšit odbornou úroveň koncipientů, nebude mít prodloužení doby trvání koncipientské praxe absolutně žádný pozitivní dopad. Stále to bude o tom, jak kvalitní a univerzální je koncipientova praxe, jak kvalitní a obětavý je školitel, nikoliv o tom, zda praxe bude 3 nebo 5 let.
V této souvislosti si dovolím v rámci jednoho aspektu kritiku k ČAK: pokud má ČAK pocit, že odborná úroveň klesá, mohla by s reformou začít např. u svých školení. S nadějí jsem na začátku své koncipientské praxe vzhlížel ke školením pořádaným ČAK s tím, že půjde o praktická a smysluplná školení. Musím však říci, že úroveň školení je v mnoha případech velice špatná. Někteří školitelé jsou možná dobrými advokáty, ale jsou mizernými lektory či řečníky. U některých jsem měl vysloveně pocit, že ČAK zkrátka nikoho jiného nedokázala sehnat. Mnoho lektorů má obrovský problém určené téma uchopit, protože je tak rozsáhlé, že neví, co si s ním počít. V rámci půldenního školení, lektor zběsile skáče od jednoho problému k druhému, aniž by stačil některý vůbec skutečně probrat do takové hloubky, aby to mělo pro posluchače větší význam, než kdyby si přečetl příslušnou stránku v učebnici z fakulty. Druhá varianta je ta, kterou jsem zažil např. u školení obchodních závazků. Lektor zde prohlásil: "Celé se to stihnout nedá, ale baví mě smlouva o dílo".

Školení se tak stává pro koncipienty dnem, kdy si udělají často naprosto zbytečný výlet na ČAK. Jde samozřejmě pouze o malou část celé problematiky přípravy koncipientů, ale mám pocit, že na rozdíl od mnoha jiných, s tímto by komora něco zvládla reálně udělat.

J.K.

Anonymní řekl(a)...

Moje známá, velmi šikovná absolventka (s praxí za studií, znalostí 2 cizích jazyků, erasmem a studijním průměrem 1,3) nastoupila před rokem do AK ve středně velkém městě. Nástupní plat 9tis. Její advokát-školitel okamžitě propustil sekretářku (protože proč jí platit 15tis., když její práci udělá koncipientka za mnohem míň). Náplní této známé je po proce "praxe" chození na poštu, psaní dopisů, kopírování, chození panovi advokátovi pro nákupy a sem tam v kanceláři uklízí. Je ale ráda, že má praxi, protože přede dveřmi stojí dalších x absolventů, kteří budou dělat její práci i zadarmo. Proč tedy vážený ČAK místo vymýšlení hloupostí radši nehlídá, jakou praxi koncipienti vykonávají a v případě špatné praxe školitelům neudělují sankce/odebírají licence? K čemu pak ČAK vůbec je? Aby si pár papalášů, co se ke korýtkům dostali díky revoluci, svá korýtka chránila před konkurencí? Vůbec se nedivím, že úroveň u zkoušek klesá když mnozí koncipienti 3 roky dělají svým školitelům sekretářky/uklízečky.

Anonymní řekl(a)...

Protože ČAKu je ve skutečnosti úroveň koncipientury úplně ukradená.

Máme tu článek 15/1 etického kodexu, kde se píše, že má advokát koncipienta "vést a doklížet na něj". Přesto tu máme advokáty, kterým ČAK zapíše klidně třeba 12 koncipientů a nepovažuje za nutné to jakkoliv prověřovat.

Máme tu čl. 15/4 etického kodexu, kde se říká, že koncipient může jen výjimečně a se svolením advokáta vykonávat jinou výdělečnou činnost, a to pouze pokud jsou k tomu závažné důvody a nenarušuje-li to řádný výkon koncipientské praxe. Na stranu druhou tu máme obecně známé případy koncipientů, kteří (asi jako vedlejšák) zvládají být poslanci, ministry a podobně. Velmi by mne např. zajímalo, jak vypadá koncipientská praxe jisté modelky (ostatně by mne také zajímalo, nakolik je s důstojností adv. stavu slučitelné to, že se koncipientka živí předváděním např. spodního prádla). Za pomyslný vrchol pak považuji případ, kdy je jistý koncipient velvyslancem ČR v jiné zemi :-D

Taky máme v etickém kodexu napsáno (čl. 15/7), že je advokát povinen poskytovat koncipientovi přiměřenou mzdu. O výši mezd ČAK přehled má, protože pracovní smlouvy koncipientů (kde je tento údaj uveden) se ČAKu povinně předkládají. Proč pan kárný žalobce nekoná, pokud advokát dává koncipientovi prakticky minimální mzdu (ta je 8.000 Kč). Je mu to jedno nebo je problém v tom, že etický kodex říká, že má být mzda přiměřená, ale už neříká čemu? :-)

Jan Tichý

Anonymní řekl(a)...

K čemu pak ČAK vůbec je? Aby si pár papalášů, co se ke korýtkům dostali díky revoluci, svá korýtka chránila před konkurencí?

Obavam se, ze ano, presne tak to je...


Vůbec se nedivím, že úroveň u zkoušek klesá když mnozí koncipienti 3 roky dělají svým školitelům sekretářky/uklízečky.

Tady bych si dovolil nesouhlasit... Myslim, ze udelani/neudelani zkousky se vicemene nijak neodviji od praxe, je to domnivam se predevsim o tom mesici (ci 2) uceni a o hlavne stesti... Udelat advokatni zkousky zvladne absolvent naprosto bez praxe mesic po statnicich. Praxe s tim nema co delat.

"Klesajici uroven" u zkousek je, domnivam se, zpusobena vyhradne cilenou snahou "obtiznost" (=frekvenci nesmyslneho vyhazovani) zvysovat, nicim jinym.. Jinak se mi nechce verit, ze by pravidelne dochazelo kazdorocne uplnou nahodou ke zhorsovani uspesnosti o 3 procenti body p.a.

Anonymní řekl(a)...

ad anonym : vaše argumentace je poněkud nefér. Neznám nikoho, kdo by "neudělal" erasmus anebo kdo by viděl ve šprtání na zkoušky nějakou profesní ctnost. Přijde mi naprosto normální, že děvče-šprtka s erasmem může dělat sekretářku. Dva jazyky jsou pak v praxi až na naprosté vyjimky vůbec k ničemu.

Nezlobte se, ale z vašeho přísěpvků plyne jen jeden logický závěr, totiž že dotyčný advokát se chová racionálně jak z hlediska trhu práce (vyhodil někoho dražšího) tak z hlediska racionálních očekávání (CV dotyčné se na tuto páci hodí) a ona sama nemá potřebnou empatii najít si trochu důstojnější praxi. U nás byl zase dobrý zvyk vyhazovat koncipienty pár týdnů před zkouškami, aby nepřebírali klienty. Jsme snad kvůli tomu špatní ? Ale vůbec ne....

Jan Hrabánek

Anonymní řekl(a)...

Ad Ján Hrabánek:

"U nás byl zase dobrý zvyk vyhazovat koncipienty pár týdnů před zkouškami, aby nepřebírali klienty. Jsme snad kvůli tomu špatní ? Ale vůbec ne...."

Hm, sa fakt máte čím chváliť, ste si práve vystavili vysvedčenie ... ak máte obavu, že koncipient po úspechu na advokátskej skúške Vám preberie klienta, tak ... sa zrejme obávate, že robí kvalitnejšie svoju prácu ako Vy?

"Neznám nikoho, kdo by "neudělal" erasmus anebo kdo by viděl ve šprtání na zkoušky nějakou profesní ctnost. Přijde mi naprosto normální, že děvče-šprtka s erasmem může dělat sekretářku."

V takom prípade môžte zrušiť právnickú fakultu, pretože ju môže úspešne absolvovať aj "děvče-šprtka" a aj povinnú koncipientsku prax, pretože ak by dotyčná mohla absolvovať advokátske skúšky, tak ich rovno absolvuje a otvorí si vlastnú kanceláriu a určite nerobí "ako sekretárka". Že erazmus "udělá každý" (už to, aký relevantný okruh ľudí je Vašou "výskumnou vzorkou", nechajme stranou), je skôr vizitka príslušnej VŠ, nie študenta.

Že ste zámerne vynechali ďalšie podstatné skutočnosti z argumentácie anonyma, a to napr. prax dotyčnej počas štúdia, resp. to, že anonym primárne kritizoval ČAK za to, že si neplní úlohy, nepotrebuje komentár.

"... totiž že dotyčný advokát se chová racionálně jak z hlediska trhu práce (vyhodil někoho dražšího) tak z hlediska racionálních očekávání (CV dotyčné se na tuto páci hodí) a ona sama nemá potřebnou empatii najít si trochu důstojnější praxi."

Totiž je toto tvrdenie totálne mimo. Čo má spoločné s racionalitou, že advokát platil viac predošlej sekretárke ako platí súčasnej koncipientke, čo okrem iného zaváňa v prípade pravdivosti faktov od anonyma diskrimináciou? Aha, a v ČR zrejme neexistuje minimálny mzdový nárok ... Čo má spoločné s racionalitou, že zamestnáva niekoho, kto sa podľa CV má "hodiť na prácu sekretárky" na pozícii koncipienta s pracovnou náplňou sekretárky? Možno to, že už dávno nemal mať licenciu, lebo okrem iného zavádza pri inzeráte na pracovnú ponuku ...

Že "ona sama nemá potrebnú empatiu nájsť si trochu dôstojnejšiu prax" ... áno, vidím, že rozumiete pojmu empatia (aj pojmu dôstojnejšia, ale to je nepodstatné). Tak sa teda skúste vžiť do jej situácie a porozmýšľať, prečo to asi tak urobila ... ak sa vám to nepodarí, skúste si pojem empatia vyhľadať na Wikipédii a prečítajte si z definície toto:

"Empatie neboli vcítění označuje porozumění emocím a motivům druhého člověka. Pro schopnost empatie je užitečné umět odložit svoje vlastní názory, hodnoty a předsudky. Jde o to být schopný pochopit jak a proč člověk jednal tak, jak jednal, jaké z toho má pocity a jaký má na kterou věc názor, kdy jedná proti svému přesvědčení a kdy se naopak to, jak se chová navenek, plně ztotožňuje s tím, co cítí uvnitř. Ohromným skokem kupředu je, pokud se dokážeme oprostit od vlastních hodnot, pocitů, asociací, názorů, předsudků…, a přijmeme ty jeho a pokud možno známe jejich příčinu nebo důvod."

Čiže koho argumentácia je nefér?

Ondrej Pivarči

kocour řekl(a)...

Pamatuji kolegyni, která uměla odříkat zpaměti zákon o obcích, paragraf po paragrafu, jen jsen zíral ... ale na doplňující otázku, totiž jaký je rozdíl mezi správou a samosprávou, jen oněměla ...

... ale to nic nemění na tom, že mi stále ještě nikdo nevysvětlil, k čemu je ta současná ČAK vlastně dobrá.

P.H.

Anonymní řekl(a)...

Jen bych rád upřesnil můj příspěvek o mé známé koncipientce.
1)To, že měla průměr 1,3 a umí výborně dva světové jazyky neznamená, že by byla šprtka, ale prostě je chytrá, právo ji baví a učí se rychle. Je zkrátka schopná dosáhnout dobrých výsledků byť při studiu ještě pracovala a dělala dalších x věcí. To, že pan Hrabánek zřejmě ledva absolvoval a závidí je sice smutné, ale nemusí hned z každého chytřejšího/úspěšnějšího než on dělat šprta a podobně.
2)Proč pracuje za nuzný plat jako skoro sekretářka? Protože když nastupovala, pan advokát jí slíbil koncipientskou praxi, která se ale doposud nekonala. Navíc pracuje na středně velkém městě, kde není moc příležitostí, zatímco konkurence je obrovská a kde je (také díky podpoře ČAKu a kolegiálním advokátům jako pan Hrabánek) NAPROSTO běžné takto pracovat, kdyby ta praxe byla tak přínosná, tak by se asi koncipienti nebouřili proti jejímu prodloužení, že.

Proto neodejde, protože ví, že všude jinde je to stejné, ba co víc, její současný advokát by ji v případě odchodu taky mohl před jinými v tom malém právním rybníčku třeba ještě pomluvit, aby dobrou práci nesehnala, co si budeme říkat. Její jedinou světlou nadějí je odkroutit si povinnou praxi a otevřít si vlastní kancelář, pokud jí tedy její pan advokát (po vzoru p. Hrabánka)nevyrazí ještě před advokátkama. A ČAK? Ten nehne prstem.

Anonymní řekl(a)...

Ondrej, krátce:
1/ v ČR už advokáta nevykonávám několik let.
2/ Ano, studiem PF opravdu ničeho automaticky nedosáhnete a studijní průměr nemá žádnou korelaci s úspěchem v profesi.
3/ Právní služby 99% klientům může poskytnout prakticky kdokoliv,kdo pochopil rozdíl mezi občanem a obchodem, kvalitativní rozdíl v nabízených službách klient nepozná, proto je lepší si v rámci ochrany svého portfolia, nepřipustit koncipienta k tělu (klienta). V opačném případě ztratíte klienta a "schopný" koncipient vám za zprostředkování nic nedá. Jde o draze zaplacenou zkušenost. Klient se prostě nepouští a tomu musí všechno ustoupit (pokud teda nemám vyděláno).
4/ na Erasmus se přijímá podle průměru a hazykových zkoušek, vemou 9 z 10. Na zahraniční škole v 99% případů se nic nedělá, každý učitel se erasmáků raději zbaví, protože jim tam leze kdeco a studenti to berou jako enjoy trip.
5/ s tou empatií máte pravdu. Byl myšlen spíš nějaký "vnitřní rozum", kdy by si dotyčná měla včas uvědomit, že je to její život a ztratit ho v podřadných a čekatelských funkcích, které sami i sobě nemají žádný smysl než dočasně snížit konkurenci, je otázka vcítění se do sebe, sebepoznání.

Jan Hrabánek

Anonymní řekl(a)...

Ad Jan Hrabánek:

Ad 2) K čomu teda existuje ČAK? Čo s týmto faktom mienia robiť samotné VŠ? Beriem, že Vás to už pravdepodobne neinteresuje.

Ad 3) Prečo teda existuje ČAK, ktorá si kladie za cieľ aj zvyšovať kvalitu právnych služieb? Keď koncipient nebude v kontakte s klientom, ktorého záujmy má chrániť a bude iba ako robot pripravovať nejaké podania, resp. "sekretárčiť", nenaučí sa to, čo potrebuje na reálny výkon advokácie, a logicky tým po skúškach utrpí kvalita právnych služieb (za predpokladu, že skúšky sú o teórii, ako bolo v tejto diskusii uvedené vyššie).
Preto dozor nad tým, čo koncipient skutočne robí u advokáta, by mal ČAK interesovať.

A pokiaľ zákonným predpokladom výkonu advokátskeho povolania je vykonávať ho v súlade s advokátskou etikou, ktorá je stavovskými predpismi minimálne rámcovo vymedzená, vyhadzovať koncipientov pred ich skúškami bez pádneho dôvodu (áno, vždy sa "vie nájsť" aj taký)... by malo byť "odmenené" stratou licencie.

Ad 4) Máte osobnú skúsenosť s Erazmom (resp. s pobytom cez Erazmus)? Pretože podľa mojich informácií náročnosť pobytu je plne závislá od konkrétnej zahraničnej školy.

Ad 5) Fajn, pokiaľ chce pracovať v advokácii, akú má možnosť výberu? Pracovať ako exekútorský koncipient, urobiť skúšky a nechať si ich od ČAK uznať ako advokátske? Táto novela totiž smeruje k tomu, že Vami uvádzané "zníženie konkurencie" bude asi tak dočasné, ako pobyt cudzích vojsk po Pražskej jari ...

Anonymní řekl(a)...

Pro ty, co si myslí, že podle v současně propagované histografii ČAK vznikla až po roce 1989 a do té doby zde nic nebylo, linkuji pěkný rozhovor o advokacii z roku 1987 . Za zmínku stojí splněný závazek zvýšit mimosoudní "rozvody" o 60% :-) a také počty adovkátů a koncipientů, totiž 700 a 100.

A pak že to nejde ....

Petr Malický

Anonymní řekl(a)...

Kvalitu právnického vzdělání řešit nehodlám, protože k tomu by byl nutný odchod tehdy mladých gorbačovců a tehdy starších dubčekovců. Časem to snad vyřeší biologický faktor, konkurence a slabší ročníky.

ČAK doposud nemusela dělat nic krom nastavení tarifů. Ono už před takovými 10 lety pár kolegů muselo přejít do justice nebo státní správy, aby se uživilo, odešlo pár velkých hráčů (např. Linklaters), nebo se sniživalo až na polovinu původního stavu (Big 5, Příkopy atp.). Tito vyhození pak místo velkých korporátních klientů museli obsluhovat střední segment a postupně vytlačují klasické 3-10 členné kanceláře, protože umí s klientem obchodně jednat.

K Erasmu nemá smysl argumentovat. Pro školy to je samozřejmě atraktivní nabídka ale pro studenty to nemá žádný studijní efekt, zvlášt v národních oborech typu právo nebo čeština. Výstupy z erasmu jsou spíš v oblasti genetické než edukativní.
Pokud chce ČAK přežít, musí něco hmatatelného nabídnout členům, tedy lepší obživu a tedy snížení konkurence, protože tarofy jsou už tak nesmyslně vysoké a v praxi se jede na nižší paušál. Pokud se čekatelství prodlouží, tak jednak jednorázově vypadnou dva roky koncipientů a jednak to např. pětinu odradí od advokacii vůbec (např. právničky, co chtějí mít rodinu do 30 let).

Radit vaší koncipientce nemůžu, podle mě v dnešní době studovat právo není žádné terno a to samé platí pro výkon advokacie. Pokud chcete od života víc než jen sedět na soudě, poslouchat klienty od rána do půlnoci, číst stále stejné spisy pod pláštíkem soudní definitívy atp. dostanete se automaticky buď do právní teorie a k učení anebo odejdete dělat byznys nebo něco užitečného, např. dnes je na právech populární studovat souběžně medicínu.

Jan Hrabánek

Anonymní řekl(a)...

ad Hrabánek : Pokud tedy ČKA neprosadí numerus clausus, prodloužení koncipientsví nebo stížení advokátských zkoušek,selhala a nemá smysl ?
Linkovaný dokument z roku 1987 ukazuje, že formálně může samospráva avokátů fungovat i v autoritářském sysému, ale práva advokátu krom těch finančních bude bránit jen formálně. Dokonce nastavení stavu tak, aby byla práce pro všechny členy, je v takovém systému jednodušší.

Jinak ale souhlasím s efektem Erasma, který kvůlimasovosti ztratil kredit dávno a funguje jako taková akademická cestovka placená z našich daní.

Zdeněk Sýkora

Unknown řekl(a)...

Personální krize České advokátní komory je vypovídající i z prohlášení "vedení" této stavovské organizace k Listopadu 1989. Široká veřejnost je jím upozorněna, že 17. listopadu bude podloubí i za pomoci ostrahy uzamčeno mříží, přičemž již nyní jsou na chodníku umístěny "nehořlavé sádrokartony, aby se předešlo ničení dlažby voskem a rozteklou umělou hmotou a dále aby se předešlo případnému požáru." Závěrečné provolání pak zní: "Vážení občané, pokud navštívíte tyto prostory, dodržujte základní bezpečnostní předpisy při pokládání květin a svící, aby se předešlo újmám na našem majetku".

Kdyby to byl chodník z mramoru, neřeknu, ale schválně se podívejte, jak hnusný je to tam chodník, že kolečka od rozteklých kalíšků by mu byla jen ozdobou, a konečně i mementem. A požár? Ach jaká by to byla humorná koincidence.

Anonymní řekl(a)...

Nechci hájit CAK, ale připomínka 17.listopadu je už dnes víc generační záležitost a není to žádná svátost, kvůli které musí všichni skákat. Prostě je žádají, aby jim to nezapálili anebo jinak neznehodnotili. nakonec pro zapalování svíček jsou od pradávna jiná místa.

jaromír vydral

Anonymní řekl(a)...

http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-58614020-koncipienti-dosahli-uspechu-delka-koncipientske-praxe-se-prodluzovat-zatim-nebude

a

http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=10439

Díky také Jinému právu!

Anonymní řekl(a)...

Já bych nejásal, zvlášť z toho vyjádření ČAK, že "se zaměří na další způsoby zkvalitnění přípravy advokátních koncipientů, zejména na výrazné zlepšení výukových a školících programů, úpravu advokátních zkoušek a zajištění kvalitních školitelů" mi spíš vyznívá něco jako "Cha Cha, šak mi Vám to koncipoši osladíme jinde!"

Newspeakem řečeno "školící program obohatíme o pravidelné a tvrdé zkoušky", "advokátní zkoušky budou podstatně delší, podrobnější a rozsáhlejší" a "koncipienty si budou moci brát jen registrovaní advokáti s desetiletou praxí, kteří jsou sami účastni jejich pravidelného vzdělávání a přezkušování".
VD.