01 září 2009

Hledá se soudce Evropského soudu pro lidská práva!

Ne, nebojte se, žádný se neztratil nebo o tom alespoň nevím. To se jen pomalu ale jistě blíží (byť někomu se může zdát, že 31. říjen 2010 je ještě daleko) konec funkčního období stávajícího soudce za Českou republiku Karla Jungwierta (prvního a dosud jediného českého soudce, nepočítáme-li krátké "federativní" angažmá Bohumila Repíka) a je čas poohlédnout se po jeho možných následovnících (soudce Jungwiert samozřejmě má možnost svůj post znovu obhajovat). Zkrátka, je tu další díl z cyklu „samá pozitiva a sociální jistoty“.

V první den nového školního roku vyhlásilo Ministerstvo spravedlnosti výběrové řízení na kandidáty na funkci soudce ESLP, čímž byl učiněn první krůček k naplnění pravidel pro výběr kandidátů, které minulou středu schválila vláda. Cílem výběrového řízení je sestavení tříčlenné kandidátky za Českou republiku; konečný výběr provádí Parlamentní shromáždění Rady Evropy.

Rozdílem oproti minulým letům je již to, že zde poprvé existují určitá předem jasně daná pravidla pro výběr kandidátů (a nebylo by jistě od věci připravit podobná pravidla i pro výběr soudců na obě stolice lucemburské). Opouští se také praxe nominace kandidátů oslovenými osobnostmi (předsedové nejvyšších soudů, děkani právnických fakult apod.), jednotliví kandidáti se tak nyní mohou hlásit sami.

Požadavky na kandidáty na soudce jsou jednak obligatorní (být státním občanem České republiky; mít vysoký morální charakter a splňovat podmínky vyžadované pro výkon funkce soudce některého z nejvyšších soudů nebo Ústavního soudu nebo být uznávaným právníkem; skýtat záruky své nezávislosti a nestrannosti při výkonu funkce soudce ESLP po případném zvolení; mít dostatečné znalosti problematiky mezinárodní ochrany lidských práv, zejména judikatury ESLP; aktivně ovládat alespoň jeden z jednacích jazyků ESLP), jednak fakultativní (aktivně ovládat oba jednací jazyky ESLP; splňovat věkové kritérium spočívající v tom, že mu věková hranice 70 let umožňuje zastávat funkci soudce po celé řádné funkční období; po svém případném zvolení nevyvolávat nutnost ustanovovat soudce ad hoc k projednání stížností podaných k ESLP – jejich nesplnění není samo o sobě překážkou účasti ve výběrovém řízení, k míře jejich splnění však bude přihlíženo při výběru trojice kandidátů).

Kandidatury je třeba doručit Ministerstvu spravedlnosti nejpozději v pondělí 2. listopadu 2009. Klíčovou fází výběrového řízení bude slyšení kandidátů před komisí, které bude předsedat ministr spravedlnosti a jejímiž členy dále budou vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před ESLP, jeden člen jmenovaný ministrem zahraničních věcí a dva členové jmenovaní ministrem spravedlnosti z řad významných právnických osobností. Osobní právo být členem komise budou mít předsedové Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, jakož i veřejný ochránce práv.

Další podrobnosti k výběrovému řízení je možno nalézt zde.

Přejme si, ať je kandidátka sestavena z trojice skutečných právnických osobností, z nichž Parlamentní shromáždění nebude mít jinou možnost než vybrat českého soudce, který se bude ve Štrasburku těšit respektu ze strany svých kolegů. Nebylo by dobré, aby byla funkce soudce ESLP degradována na další z mnoha „korýtek“.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

pan Nagy už napsal CV ? Já jen jestli má pro ostatní cenu se zůčastnit předem prohrané (domluvené) bitvy :-)

Ladislav Suchý