čtvrtek 12. března 2009

Karel Čermák: O právnické češtině, konfliktu normativních systémů a dědictví k.u.k. otců

Dne 26. února 2009 jsem se zúčastnil semináře o právnické češtině, který pořádal Nejvyšší správní soud v Brně. Šlo o zajímavé setkání, o němž nechci ani tak referovat, jako k němu něco málo poznamenat.Na semináři vystoupili zástupci tří normativních systémů: práva (mgr. Bobek z NSS, prof. Hajn z PFMU, dr. Zářecký z LRV, autor tohoto povídání), estetiky (doc. Šmajsová Buchtová z MU, prof. Přidal z JAMU) a jazykovědy (dr. Svobodová a mgr. Kaderka z Ústavu pro jazyk český AV ČR).

Mgr. Bobek se za právníky zabýval obsahem rozhodnutí a přiléhavě připomněl, pro koho je soudci píší. Britští pro advokáty účastníků, francouzští pro odvolací instanci, němečtí pro akademickou obec. My jsme pochopitelně přes Rakousko-Uhersko jako Francouzi. Podle toho rozsudky vypadají.

Estetici od projevu před soudem žádají, aby byl zřetelně artikulován, správně frázován a aby se dbalo na řádný slovní přízvuk a větnou intonaci. Timbre hlasu, vhodná gestikulace a celková kulturní úroveň mají zvýšit estetický požitek posluchače nebo čtenáře. Má-li múzický výtvor právníka i nějaký obsah, tím lépe, ale něco srozumitelného není možno očekávat. Publikum se spokojí alespoň s přiměřenou dávkou empatie. Ani ve hře „Čekání na Godota“ není nic srozumitelného, a nevadí to. Právo je taky takový absurdní kus.

Jazykovědci podrobili literární výkony právníků kritériím pro slohové práce gymnaziálních terciánů. Známkou nedostatečně byla hodnocena tato kompozice (vymýšlím si ji, ale z reality byly uváděny věty velmi podobné):

„Soud nemohl nezohlednit nemožnost nevědomosti o nedostatku zletilosti poškozené druhého obžalovaného, když tato mu nepopřela okolnost nevlastnění OP v době těsně před údajným spácháním údajného trestného činu neodepření podání návykové látky v množství nikoliv nepatrném pro vlastní spotřebu.“

Nebudu to rozebírat, sami to vidíte, je tam moc záporů, podstatných jmen slovesných, nejasných vztahů mezi větnými členy, jakož i spojka „když“ ve funkci spojky příčinné (snad to nějak nepletu). Stylisté prohlásili větu za zcela nesrozumitelnou, jeden z posluchačů se však proti tomu ohradil. Je prý zcela jasné, že pachatel chtěl po nějaké mladé feťačce občanku, ona mu řekla, že ji ještě nemá, a on holku přesto zhulil pervitinem. Jazykovědci prý nemají žádné právní vědomí, jinak by jim to bylo jasné.

Nechci spor dále vyhrocovat úvahami o tom, zda estéti a jazykovědci musí respektovat soudní nálezy, které porušují normy jazykovědy a estetiky. Většinou asi ano, ale své sankce, jako je výsměch a opovržení, mohou tyto normativní systémy na právníky uvalit. Běda nám!

Jako právník musím projevit kus stavovské solidarity a trochu se nás přece jen zastat.

Právníci v Čechách a na Moravě po Bílé hoře s jazykem zkusili víc, než kdo jiný, a to od Rakušanů, Němců, Rusů a Američanů. V naší hantýrce dosud přežívají slova jako arest, kriminál, zhaftnout, partaj, plédovat, činže, pacht, zkasírovat a mnohé jiné austrianismy. Odborná terminologie je pořád poplatná překladům z rakouské právní němčiny, často velmi legračním. Třeba Kosten aufheben (zrušit náklady) staromilec dosud překládá jako „zvedli mi náklady“, kdežto Anspruch erheben (uplatnit nárok) jako „zvednul jsem nárok“. Staatsanwalt je pro něho zásadně „státní návladní“, ačkoliv to je za vlasy přitažený doslovný překlad „an-“ = „ná-“ plus „walten“ = „vládnout“, roztomile oživený přesmyčkovou zvukovou podobou „Anwalt“ a „návlad“, včetně toho dlouhého „á“, a dále ještě oblíbenou příponou „-ní“, po vzoru pan-paní důchodní, knihovní a účetní (substantiva adjektivní). Ještě že místo advokát neříkáme „právní návlad“ (Rechtsanwalt), tedy jako že vládne právem. Byl by to prekérní omyl. Ale ani v té oficiální terminologii jsme si toho moc českého nevymysleli, viz např. Be-schluss = u-snesení, Be-rufung = od-volání,Be-schwerde = s-tížnost, Ein-gabe = po-dání, An-fall = ná-pad, Be-lehrung = po-učení, Voll-macht = plná moc, Be-voll-mächtigung = z-plno-mocnění, atd. atd. Právnická čeština je až dosud více či méně zdařilý překlad z rakouské právní němčiny. Proto ať se nikdo nediví, že se rozsudek zrušuje a nikoliv ruší – němčina slovesné vidy prostě nezná.

Ale překladům z němčiny je poplatná i řeč českých soudních podání a rozhodnutí všeobecně, což se pak projevuje i v právní literatuře, jsou-li autory soudci nebo advokáti. Bez německých klišé a různých jiných vycpávek nedokáže český právník napsat ani pozdrav od moře. Poslechněme si aspoň něco.

V této sou-vislosti musí být u-vedeno (in diesem Zusammen-hang muss es an-geführt werden).

V rámci tohoto musí být soudem pou-kázáno na to (im Rahmen dessen muss vom Gericht darauf hin-gewiesen werden).

Nemohlo být pře-hlédnuto (es konnte nicht über-sehen werden).

S o-hledem na to (mit Rück-sicht dar-auf).

V tomto o-hledu (in dieser Hin-sicht).

Od-hlédnuto od toho, že (ab-gesehen davon, dass).

Mělo být z-o-hledněno (es sollte be-rück-sichtigt werden).

Bylo vzato do ú-vahy (es wurde in Be-tracht genommen).

Přede-vším, v dalším, konečně (vor allem, des weiteren, schliesslich).

Zde je také ten hlavní důvod, proč se právní texty mezi češtinou a němčinou překládají neobyčejně snadno. Mohu to jako praktik potvrdit, protože jsem se před devadesátým rokem dost dlouho přiživoval jako soudní tlumočník němčiny a angličtiny. Nedivím se, že i našim předkům lezlo do překladů z němčiny plno pasiv, doslovných napodobenin i složených slov slavného typu Hotentotenpotentatentanteattentäter (prý nejdelší německé slovo – 14 slabik). Ale co bych povídal. Přečtěte si Cikány nebo Márinku od právníka Máchy a hned uvidíte, že i tento klasik psal česky (a jak krásně), ale myslel německy. Nechci nikoho urazit, ale i guru Jungmann, jeho učitel, na tom nebyl o moc líp. A my dnes taky ne.

Vynechám říšskou právní němčinu a Rusy s jejich zástavami na čele.

Nářek nad podstatnými jména slovesnými nejde ovšem tak úplně na vrub němčiny, ani ruštiny, ale Američanů. Tuhle jsem v Bulletinu advokacie četl o jedné právnické konferenci v USA. Názvy jednotlivých témat začínaly slovy Peacemaking, Assisting, Yielding a Empowering. Nevidím nikde nic jiného, než shopping, banking, mailing, invoicing, trading, filing, learning, a to pokud možno s předponou „e-“. Úplným hitem je třeba Marketing Leasing, Franchizing, Factoring and Licensing. Nebo: Presenting Bossing, Mobbing, Pressing, Petting and Harassing. Což jest pochopitelně v češtině prezentování bosování, mobování, presování, petování a harašení.

Co s tím vším? Učili se právníci v tercii špatně češtinu, a proto šli na práva? Nebo se zkazili až v právní praxi? Zkazilo je předchozích šest, sedm generací předků, kteří museli právo statečně do češtiny převést? Měli předkové v právu rovnou nechat arest a klégra a na všechno frcichtovat (verzichten), jak říkal jeden můj starý, dávný šéf? A teď tam máme nechat „mis-lídink“ místo pitomého „za-vádějící“? Je český právní jazyk tradice, folklór nebo omyl k.u.k. otců? V Otčenáši jsou také gramatické chyby, např. „neuvoď“ nás v pokušení nebo „zbav nás od“ zlého. Rozčiluje někoho tato tradice? I estéti jsou rádi, když se jim povede nějaký kasaštyk. Mají tomu říkat pokladní kus? Nebo hospodářsky úspěšné představení, aby se vyhnuli austrianismu? Já bych současnou právní češtinu tragicky neviděl, pokud i v ní platí rem tene, verba sequuntur. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Jsem zvědav, co s námi udělá nový občanský zákoník. Počítám, že si jazykozpytci p. prof. Eliáše „vychutnají“. Nebude to nějaké Enjoying Eating and Drinking, nýbrž Enjoying Elijah. Guten Appetit! Neboli bez jakékoliv invence Dobrou chuť! A s invencí (?): Enjoy your meals! Vychutnej si své papání.

Březen 2009
Karel Čermák

61 komentářů:

n/a řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní řekl(a)...

Tuším, že S. King ve své knize „O psaní“ důrazně doporučuje budoucím autorům, aby se pokud možno vyvarovali používání trpného rodu. Právní texty jsou sice jistě trochu něco jiného než „Misery musí zemřít“ nebo „Řbitov domácích zvířátek“, ale trpný rod v nich lze nahradit rodem činným velmi často. Navíc je to nejen záležitost estetická, ale i etická: "bylo rozhodnuto soudem (mnou)" působí, řekl bych, alibističtěji než "tento soud (já jsem) rozhodl".

P. Caban

Michal Bobek řekl(a)...

Ad K. Výborný (pokud tedy skutečně existujete a nejste pouze dalším aliasem některého z našich oblíbených a psychicky vyrovnaných "komentátorů") - umravněte prosím své výrazivo, nebo budou Vaše komentáře mazány.

n/a řekl(a)...

Pane Bobku,

moje poznámka o marnosti právnického povolání (studování textů jiných dospělými fyzicky i psychicyk zdravými muži) se netýkala vás osobně. Šlo o obecný povzdech.

Aspoň vidíte, že jsem měl pravdu. Nikdy by mě nenapadlo, že je někdo tak ješitný, že tento celkem jedoduchý textík o třech větách nepochopí a vztáhne na sebe.

Michal Bobek řekl(a)...

Větu ve znění "K tomu nutno podotknout, že je zarážející, kolik dospělých fyzicky i psychicky zdravých mužů je ochotno zabývat se celoživotně takovou praštěnou věcí, jakou je psaný cizí text a jeho možná intepretace." umístěnou pod příspěvkem K. Čermáka jsem nevztahoval nikterak na sebe, ale bohužel na našeho hosta, Dr. Čermáka.

To bude asi názorný příklad pro potvrzení toho, že interpretace cizího textu je věcí potřebnou a nikoliv "praštěnou".

Takže mi nezbývá než opakovat svoji výzvu: pište civilizovaně, nebo nepište vůbec.

Anonymní řekl(a)...

Dovolím si zastat se K. Výborného - jeho již smazaný příspěvek (navíc se vstřícným "smajlíkem") jsem chápal jako povzdech adresovaný právnictvu jako takovému a vůbec mě nenapadlo, že by se měl vztahovat přímo k příspěvku ctihodného blogera.

P. Caban

Tomáš Pecina řekl(a)...

IMHO, tyhle excesy jsou naprosto zbytečné a pověsti blogu škodí.

Anonymní řekl(a)...

Dříve jsem kdesi četl, že nejdelší německé slovo (resp. složenina) je Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänswitwe. Byl jsem však následně ujištěn, že lze pokračovat do nekonečna (například takto: Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänswitwenversicherungspolicenvermittlerprovisionsvorsteuerabzugsberechtigungsklauseltextkorrekturbandumschlagshüllentext - teď by mě zajímalo, jestli se tak dlouhé slovo vůbec zobrazí) a v němčině proto žádné nejdelší slovo neexistuje (jedině samostatné slovo, ne složenina).

Václav Štencel

Jan Vaněk jr. řekl(a)...

K příspěvku: neměla mezi "Marketing Leasing" být čárka jako ve výčtu dále a "Presenting Bossing (etc.)" být spíš Preventing?

Obecně vzato jako fejeton nebo odlehčení na konferenci jistě příjemné, ale drobátko mělké a místy sporné.

K P. Cabanovi: Že passive should be avoided, není žádný Kingův patent, to je jedno z prvních přikázání anglického funkčně sdělovacího stylu už nejméně od Strunka a Whitea. V češtině to vytěsňování činitele do instrumentálu navíc mnohdy vede k nepěkně tahavým koncovkám přívlastků, ani nemluvě o kolizi, když je ve vazbě nějaký jiný sedmý pád.

Ne že by se i v textech Jiného práva často neprojevovaly deformace zdeprávničinou, ale je jistě dobře, že se problému vůbec věnuje.

Tomáš Pecina řekl(a)...

Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänswitwenversicherungspolicenvermittlerprovisionsvorsteuerabzugsberechtigungsklauseltextkorrekturbandumschlagshüllentext

:-) (ale po poslední rechtschreibreformě mu znak ubude)

Jinak musím dodatečně pochválit text K. Čermáka. Jazyk a jeho kultura má v právu velký význam, je to "postranní kanál", kterým si účastníci komunikace (např. advokáti a soud) o sobě navzájem sdělují mnoho důležitých informací. Např. že advokát je klasicky vzdělán/stěží prolezl gymnasiem nebo že soudce byl vyškolen v éře zostřeného prosazování socialistické zákonnosti.

n/a řekl(a)...

ad TP : poslední větou jste nezklamal :-)

n/a řekl(a)...

Pan Bobek dnes nemá svůj den. Je ale dobrý zvyk od Rakouska-Uherska cenzurovat tak, aby bylo vidět, že bylo cenzurováno a ne po komunisticku mazat všechno.

Anonymní řekl(a)...

a) Komu připadají soudní rozhodnutí málo srozumitelná, nechť si počte texty produkované nadpraporčíky PČR. Nevím proč, ale nejhorší jsou nadpraporčíci. Možná nižší hodnosti nepouštějí k počítači a poručíci jsou nepatrně chytřejší?
b) A kde se to, prosím pěkně, měli ti čeští právníci naučit? Na škole těžko a v praxi taky ne. Ale snad už se na českých právnikých fakultách pomalu situace zlepšuje.

Michal Bobek řekl(a)...

Ad K. Výborný - určitě. Navrhuji dohodu. Já se naučím mazat po Rakousko - Uhersku a Vy se pokusíte o k. u. k. slušnost v diskusi.

Tomáš Pecina řekl(a)...

Nevím proč, ale nejhorší jsou nadpraporčíci.

Klasik praví, že nejhorší jsou trpaslíci :-)

Je zajímavé, že jedno z nejlepších usnesení, které znám, vytvořil praporčík.

Anonymní řekl(a)...

Ad T.P. 15:25:
Myslíte f? Už zase? Věřím, že v Rakousku nebude ochuzen, když mu jej přidali teprve nedávno.

Václav Štencel

Jan Petrov řekl(a)...

Leasingu, faktoringu a franchizingu bych se zastal. Stejně jako německého právního jazyka -- umí tam psát i bez klišé a zautomatizovaných nicneříkajících obratů. Postřeh, pro koho píše soudce v které zemi, mi připadá skvělý. A na téma "Jungman myslel německy" posílám odkaz na svou oblíbenou reklamu -- která ukazuje, že to s naším nacionalismem není až tak špatné. Závěrem mi dovolte jednu provokaci: kdyby Jungman, Palacký a spol. byli šli raději na pivo, změnila by se nějak naše hrdost na vlastní identitu a na "nejkrásnější jazyk na světě" -- kterým by mluvilo 110 mil. a ne jen 10 mil. lidí?

Anonymní řekl(a)...

Zajímavý příspěvek.

Němčina má v tomto přece jenom své kouzlo. Komu by se nelíbil právní předpis, který nese označení

Rinderkennzeichnungs- und Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz

Viz například http://de.wikipedia.org/wiki/Rindfleischetikettierungs%C3%BCberwachungsaufgaben%C3%BCbertragungsgesetz

V. Bubeník

Anonymní řekl(a)...

Pane Bobku, byl byste tak laskav a odpověděl mi na to, co jste smazal? Odpovědět na slušně položený dotaz patří k základům slušnosti, a pokud sám chcete poučovat o slušnosti druhé, měl byste jít příkladem.

Btw, proč mažete stále jenom mne?

Petr Bříza:

Prosím Tě, byl byst tak hodný a vyvolal v redakci debatu o tom, zda má být Michal Bobek dál administrátorem? Lze jej této pozice nějak zbavit? Opravdu si myslím, že na to nemá a že bez jeho zásahů by Jiné právo fungovalo lépe.

Pavel Hasenkopf

Jan Petrov řekl(a)...

Ještě posílám odkaz na excelentní Orwellovu esej o užívání jazyka.

Vřele doporučuji. Malá reklama: překladatel Martin Hilský nehodnotí Orwellovy romány až tak vysoko; zato Orwellovy eseje považuje za špičku anglické literatury. (Už nedokážu najít, ve kterém rozhovoru to říkal.) (Ale on i 1984 je dost o jazyce -- a možná je to ta nejzajímavější část románu.)

A ještě mě napadlo: Co je špatně na: "Be-schwerde = s-tížnost" nebo "Be-lehrung = po-učení"? Brojil by autor i proti "před-běžný = vor-läufig" nebo "pře-jmenovat = umbennenen"?

Anonymní řekl(a)...

Ad J. Petrov: Diskuse k tomuto blogu je trochu neuspořádaná, ale na provokaci se asi sluší reagovat: Chápu to tak, že podle Vás jsme za Rakouska byli hrdými Čechy hovořícími hrdě německy, kterým to Jungman a spol. zkazili?

P. Caban

Občasný blogger řekl(a)...

Pane Hasenkopfe,
odpovím Vám, aniž by myslím bylo třeba v "redakci" Jiného práva vyvolávat nějakou debatu: jelikož to byl Michal, kdo tento blog založil, těžko jej kdokoliv z nás bude zbavovat administrátorských práv, i když třeba nemusí mít pokaždé "svůj" den - to se stává koneckonců asi každému z nás. Nemyslím, že byste byl tím povolaným, kdo má soudit, zda Michal "na něco má nebo ne."

Nedoufám, že mi to budete věřit, ale snad uvěří jiní čtenáři Jiného práva: ačkoliv je blog velmi spontánní a neorganizovanou činností (proto jsem slovo redakce dal do uvozovek), myslím, že se všichni, kdo na něj přispíváme, snažíme, aby se tu čtanáři cítili v diskusi příjemně. Pokud se nám to někdy nedaří, je mi to (a myslím, že každému z nás) opravdu líto.

Abychom tady dál nemořili debatu, prosím Vás (nebo kohokoliv jiného), aby mi napsal mail.

Michal Bobek řekl(a)...

Jistěže lze Bobka zbavit správy blogu, dokonce se lze ideálním způsobem zbavit Bobka úplně. Dělá se to takto: pronikaví géniové vyzbrojeni svým ostrovtipem, tolerancí k názorům jiných, skromností a snášenlivostí si jednoho dne řeknou „již mám plné zuby autoritářského Jiného práva a odporného Bobka zvláště“. Naštvou se, založí si vlastní blog a naplní jej svými moudry. Čtenáři internetového světa záhy pochopí, že Jiné právo je skutečně, ale skutečně falešné a prázdné a přestanou ho číst a budou číst onen blog nový.

No a protože na tom novém blogu budou psát skuteční liberálové a nikoliv jakási cenzorská lůza s postkomunistickými manýry, tak jim ani nebude vadit, že jim tam budou chodit podivní komentátoři, kteří si urážením kohokoliv na potkání potřebují léčit své napoleonské komplexy a otravovat ovzduší pro diskusi všem ostatním.

Ale Petra jistě napadne zajímavější řešení ;-)

Jan Komárek řekl(a)...

Kouzlo nechtěného - příspěvek "Občasného bloggera" ze 17:46 jsem psal přihlášený omylem pod identitou našich občasných blogerů (neboť jsem tam takto umisťoval příspěvek Dr. Čermáka), navíc se mi ho povedlo pověsit minutu před Michalovou reakcí... Omlouvám se za zmatení.

n/a řekl(a)...

Pane Bobku,

je to váš blog a můžete si zde dělat, co chcete. Kromě nás, které častujete touto charakteristikou "..si urážením kohokoliv na potkání potřebují léčit své napoleonské komplexy a otravovat ovzduší pro diskusi všem ostatním" možná existují ovšem i jiné skutečnosti, např. čtenář, který špatně pochopí text a otravuje ovzduší tím, že to prohlašuje o ostaních.

Víte, kdybyste ten smazaný text na začátku pochopil jako ostatní, dovedl bych si ještě představit, že můžete mít v sobě také nějaké psychoanalytické sklony, které zde tak neskromně a zadarmo ventilujete. Takhle to spíše svědčí o neschopnosti přiznat lidský omyl ve stylu "pronikavého génia vyzbrojeného svým ostrovtipem", abych vás citoval doslovně.

Anonymní řekl(a)...

No sláva, konečně se bavíme jako lidi, už jsem se bál, že jste opravdu tak arogantní.

Jsem tu tak trochu cizí a až dodatečně se dozvídám, kde má kořeny zdejší cenzurománie (a dovedu to svým způsobem pochopit, že i administrátoři mají jen jedny nervy).

Chci říct, že zbytečně upřednostňujete formu před obsahem - viz mazání těch, co se pouze nepodepsali a jen proto, že se nepodepsali.

Co napsal Karel Výborný se sice spoustě lidí nemuselo líbit, ale nebylo tam nic sprostého, byl to prostě jeho názor. Je to totéž, jako kdybych já napsal, že nechápu, jak se spouta lidí dokáže věnovat něčemu tak pitomému, jako je fotbal. Jistě, slovo "pitomému" je sprosté, ale bez něho by to nebylo tak přesné vyjádření toho, co si o fotbalu myslím. Chápu, že na stránkách příznivců fotbalu by po mně vystartovali podobně, jako vy, osoba ležící celé dny v rozsudcích, jste vystartoval po Karlu Výborném. Prostě jste ujel. (A já taky, že jsem se na to nevykašlal, ale měl jsem pocit, že by se KV měl někdo proti místní "mazací moci" zastat. Zřejmě jsme oba zbytečně "startovací".

Z hlediska uživatele - byť ne právě vítaného - dávám přednost tomu, abych si sám udělal na ostatní názor. To mi promazáváním znemožňujete.

A z hlediska blogu, kdybyste to neudělal, tak se tu teď bavíme o článku Karla Čermáka ...

Tím jsme si to vyříkali, můžete nás smazat.

Pro mne je to uzavřeno, nabízím smír, berte nebo nechte ležet.

Pavel Hasenkopf

Anonymní řekl(a)...

Ad Jan Petrov: V těchto dnech je zvláště dobré, myslím, si připomenout, že před sedmdesáti lety jsme měli možnost se opět připojit k tomuto stodesetimilionovému jazyku, jenž nám doslova vyšel vstříc. Tento plán se však u zdejšího obyvatelstva s pochopením nesetkal. Takže si myslím, že kdyby šli Jungmann s Palackým raději na pivo, stejně by se dříve či později nějaký Jungmann či Palacký objevil. V množství uživatelů to asi nebude...

Milena Černá

n/a řekl(a)...

ad PH : p.Čermák bude mít asi rekord v počtu off-topic :-)

ad Jan Petrov : Tuším, že tehdy s tím většina obyvatel ČSR problém neměla :-) Jen ten Rus se tady pak objevil.

Tomáš Sobek řekl(a)...

Dobrá zpráva: Zrušíme právní dějiny.
Špatná zpráva: Nahradíme je češtinou.

Jan Petrov řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Jan Petrov řekl(a)...

Jsem rád, že "provokace" se ujala. Měl jsem ale rovnou odcitovat tu následující, mnohem lépe napsanou:

"Myslím na Huberta Gordona Schauera, který koncem devatenáctého století položil Čechům otázku, zda národní obrození a vzkřísení českého jazyka stálo skutečně zato. Bylo opravdu rozumné pracně usilovat na začátku devatenáctého století o povýšení češtiny, kterou už mluvili jen nevzdělaní venkované, na jazyk uměleckého a vědeckého diskursu?"

"kdyby nebylo českého národního obrození, kdyby nebylo pár nadšenců kolem Josefa Jungmanna, tak bychom si dnes asi naší mimořádně odlišné české národní totožnosti už nebyli vědomi"

"Ale je pro nás v dnešním globalizujícím se světě český jazyk a česká totožnost pomocí anebo naopak překážkou?"


Co nám naši milí buditelé nadrobili, nejde už odnadrobit. Musíme se s tím poprat: třeba tak, že -- aspoň na ČT -- přestaneme dabovat zahraniční pořady.

Anonymní řekl(a)...

2 Jan Vučka
"Komu připadají soudní rozhodnutí málo srozumitelná, nechť si počte texty produkované nadpraporčíky PČR. Nevím proč, ale nejhorší jsou nadpraporčíci. Možná nižší hodnosti nepouštějí k počítači a poručíci jsou nepatrně chytřejší?"

Tato poznámka mi od státního zástupce přijde hodně nevhodná. Lépe snad si na "nejhorší nadpraporčíky" a "nepatrně chytřejší poručíky" zanadávat mezi podobně smýšlejícími kolegy a neprezentovat své názory toutu formou. Ono by se pak totiž mohlo chtít třeba říci, že vůbec nejhorší jsou státní zástupci, kteří si na chatech právnických fakult nechávají radit ohledně problémů s aplikací vybraných ustanovení 4. odd. 5. hlavy trestního řádu.

Jaroslav Poštolka

Jan Petrov řekl(a)...

Děkuji, pane Poštolko. Nebýt Vašeho komentu, ani bych si p. Vučkovy poznámky nevšiml.

Jde-li o složitý problém, klidně bych o něm se studenty pochatoval -- utřídil bych si myšlenky, studenty by to bavilo a třeba by mě i některý z nich "nakopl".

K úvahám, který státní zástupce je "nejhorší", posílám jeden a zejména druhý odkaz (blahopřeji).

Souhlasím ovšem s Vámi, že poznámka to byla nevhodná. Spolupráce mezi státním zástupcem a policií je důležitá a (nejen) nadpraporčíci mohou být mstiví.

Jan Petrov řekl(a)...

Lidem, kteří si co do IQ vytočili na kole štěstí nižší číslo, bychom se neměli posmívat. Proč? O tom třeba povídka Růže pro Algernon. Orig.: Flowers for Algernon.

Anonymní řekl(a)...

2 Jan Petrov

Děkuji za milé odkazy, Růži pro Algernon v hlavní roli s Janem Potměšilem a svého času ztvárněnou taky v plzeňském komorním divadle mohu jen doporučit. Váš text budu vnímat jen čistě z pohledu ryze lexikálně-sémantického, bez jakýchkoli (snad) zcestných domněnek pocitů ironie, jak to ovšem běžně činívá většina osazenstva tohoto blogu, oddalujíc se tak možnosti debatovat o faktických problémech, a přiblížujíc se žabomyším válkám o banálni jednotliviny, které pramení z pocitů vlastní méněcennosti (on si koneckonců každý právník čas od času uvědomí, že mu při studiu často nesmyslných shluků vět a písmenek život uniká mezi prsty, a tím spíš pak mezi tyto shluky ve snaze chránit své ego zabředne). Trochu se ovšem cítím důvodně přistižen při činu tím, že jsem (vědomě) nekorektně argumentoval ad hominem, nicméně na Vučkův příspěvek ad rem argumentovat skutečně nešlo. Panu Vučkovi samozřejmě k ocenění gratuluji, ale stále se ještě domnívám, že mezi teoretickými znalostmi a moudrostí, v které se dle mého soudu snoubí triumvirát inteligence, nadhledu a zkušeností, je velmi hluboký a široký příkop, který je často pro pouze IQ body nadmíru obdařené jedince nepřekonatelný.
Mimochodem hodnostně nadpraporčík ani poručík nejsem, ovšem policista ano, a v době médii zhusta záměrně pokřivovaného obrazu policie, jíž jsem hrdým příslušníkem, ctím tím více ve vztahu ke všem kolegům-profesionálům staré šachistické pravidlo gens una sumus, které mě vede k tomu, abych se zastával i oné široké skupiny nadpraporčíků ze služebního rajónu Prahy 5, notabena napadá-li je osoba, která se s nimi společně podílí na odhalování trestných činů.

Jaroslav Poštolka

Jan Petrov řekl(a)...

Rádo se stalo; odkaz na Růži byl míněn bez jakékoli ironie.

Hrdostí na policii jste mi udělal radost: Vaše hrdost se nezdá mít podobu klapek na očích a policie Vám není ukradená.

Také souhlasím, že IQ není všechno. (Proto jsem napsal "kteří si co do IQ vytočili na kole štěstí nižší číslo": těmi pár slovy navíc jsem chtěl naznačit, že těch podstatných čísel je více.)

Na druhou stranu, zrovna Jan Vučka mezi paragrafy evidentně "nezabředává".

Říkám si, že finanční kriminalita musí být zajímavá, protože technicky složitá: Podobá se více šachům než právním oborům, ve kterých záleží spíše na "uměleckém dojmu".

Pokud se neurazíte, dlouhé věty, květnaté výrazy a latinská slova se čtou trochu obtížně, ale dost možná se jedná jen o věc mé osobní preference.

Konečně, s policisty, městskými i státními, jsem měl dobré zkušenosti: Ve 4 případech z 5 jednali jako zdvořilí profesionálové. Děkuji.

Anonymní řekl(a)...

Ale pánové ... snad není nutné rozebírat do podrobna mou osobu a co o ní ví Google, cítil bych se poněkud hloupě!
K poznámce Jana Petrova: znám osobně i pár lidí s podstatně lepšími životopisy na LinkedIn a znám i pár lidí, co jsou chytřejší než já. Nepokládám se zdaleka za mistra světa.
Krom toho článek o skořápkách není můj nejoblíbenější. Skořápky jsou triviální hra a tolik zajímavého na nich není. Podstatně víc si cením Vztah trestního práva a sportovních pravidel, Státní zastupitelství 10/2008. :-)

Anonymní řekl(a)...

Ad Jaroslav Poštolka: ano, chovám se tak neprofesionálně, že kritizuji české policisty! Mám totiž takovou neprofesionální nectnost, že když vidím, že něco funguje špatně, tak to řeknu nahlas.
Když se totiž o tom bude mlčet, tak se nic nezlepší. A já chci, aby policie fungovala. Jednak to chci jako státní zástupce, jednak jako občan a daňový poplatník. Snad mi toto přání nebudete zazlívat.
Můžete říci, že v systému českých OČTŘ je toho víc, co by zasluhovalo zlepšení. SZ taky někdy plodí bludy a soudy jakbysmet. Naprosto souhlasím. Ale jistě po mne nechcete, aby napravoval celý svět?
A špatnou práci policie kritizuji veřejně hned z několika důvodů:
1) PČR je momentálně ve stavu systémového selhání. Efektivita a kvalita práce jsou naprosto katastrofální. Ostatně není to žádné tajemství. Jako dozorující SZ jednám s policisty denně a vím, jakou práci lze čekat.
2) PČR je pro mne ten nejdůležitější orgán činný v trestním řízení. Jsou to policisté, kdo tvoří první linii boje se zločinem. Zda odvedou práci dobře či špatně, ovlivní celé další řízení. SZ je z tohoto pohledu pro úspěšnost řízení ten méně důležitý.
3) K PČR mám úzký vztah, sám jsem si ji prošel od okresu po republiku, sympatizuji s policisty a mám osobní zájem na tom, aby se policie reformovala a zlepšila. Navíc vím něco o tom, jak policie funguje uvnitř, takže vím, co kritizuji.

Anonymní řekl(a)...

Ad Jaroslav Poštolka 2: inu, já zastávám v životě zásadu "hloupý není ten, kdo něco neví; hloupý je ten, kdo se na to nezeptá".
Jesli Vy máte trestní řád za ucelené a jednoznačné dílo, pak Vás obdivuji, jste jediný v republice!
Onen problém dokázal rozpoltit zdejší státní zastupitelství na dvě téměř stejně velké části. :-)

Anonymní řekl(a)...

Problematika dnešního stavu policie je vůbec zajimavé téma a zasloužilo by si delší povídání, pro které komentáře pod článkem asi nejsou nejvhodnějším místem. Měli by moderátoři blogu zájem o článek? V samostatném článku by šlo věc diskutovat kvafikovaněji než v polo-flamewar v komentářích.
P.S. Až jednou budu mít čas (což je u mne dost neurčitý pojem), jsem pevně rozhodnut napsat příručku právního psaní pro policisty. První kapitola bude nést název "Pravý význam spojky KDY".
Ale teď bez legrace: tu příručku hodlám opravdu sepsat a bude samozřejmě vážná, nebudu si dělat srandičky a význam spojky KDY nechám až na některou z pozdějších kapitol. :-)))

Jan Petrov řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Jan Petrov řekl(a)...

A ještě omluva p. Poštolkovi:

Větou "odkaz na Růži byl míněn bez jakékoli ironie" jsem nechtěl nic naznačit a teď jsem si uvědomil, že to vypadá, jako bych byl chtěl. Jednak si nic takového jako "co policajt, to hlupák" nemyslím (proč bych měl?), jednak bych si to ani nedovolil napsat. Věta měla znít: "Můj text byl míněn bez jakékoli ironie." Až na to, že jednu větu ("Nebýt Vašeho komentu...") jsem napůl ironicky myslel, ale to byste mi, prosím pěkně, mohl odpustit.

Doufám, že jste naši krátkou výměnu nechápal jako "polo-flamewar", a přeji vše dobré. JP

Guy Peters řekl(a)...

Nedá mi to a uvidíme, zda můj kommentář přežije:

PČR je pro mne ten nejdůležitější orgán činný v trestním řízení.
Pro mne je jím zase státní zástupce. To je dominus litis.

Státní zástupci by měli přestat přípravné řízení pouze dozorovat a měli by ho začít řídit.

Anonymní řekl(a)...

Ad Guy Peters: záleží na definici či kontextu slova "nejdůležitější". Bráno podle hierarchie OČTŘ je nejdůležitější soud, protože ten rozhodne. S touto definicí by souhlasilo hodně lidí při dnešní fetišizaci soudních rozhodnutí (vzpomeňte horlivou diskuzi na Jiném právu, zda lze či nelze komentovat nepravomocný rozsudek a svědecké výpovědi).
Bráno podle zásady obžalovací je nejdůležitější státní zástupce, jak uvádíte Vy.
Z pohledu kriminologického je nejdůležitější policie. Policisté jsou první, kdo řeší zločin. Pokud špatně ohledají místo činu, nevytěží řádně oznamovatele a provedou prohlídku, když už budou všechny usvědčující materiály zašantročené, pak se to v dalším řízení napraví dost těžko. Naopak pokud to udělají kvalitně, výrazní sníží pravděpodobnost, že něco zkazí státní zástupce. ;-)
To nemyslím nijak pejorativně vůči kolegům - vezměte si jen ten prostý fakt, že státních zástupců a soudců je méně než policistů. U policie je tedy větší šance vybudovat si kádr specialistů na (1) lékařská pochybení (2) nehody a pády mostů (3) zneužívání dětí (4) ... Když půjde na státní zastupitelství spis zpracovaný specialistou, který porozumí případu věcně a dokáže to předžvýkat, aby věc pochopil i laik, tak následující stadia řízení budou vypdat úplně jinak.
Já jako řadový občan a daňový poplatník upřednostňuji tu poslední definici slova "nejdůležitější", protože mně jde o to, aby, až budu někdy poškozený trestným činem, bylo řízení co nejrychlejší a co nejkvalitnější. A k tomu může dnes nejvíce přispět policie.

Anonymní řekl(a)...

Ad Guy Peters 2: OK, státní zástupce bude řídit vyšetřování. A jaký pak bude rozdíl mezi státním zástupcem a vedoucím vyšetřovacího týmu??? Jaká má být potom role nadřízených řadových policistů - zrušíme je a učiníme vyšetřovatele součástí státních zastupitelství???
A pokud bude státní zástupce řídit vyšetřování, jak zachováte dosavadní funkce státního zastupitelství? Uvědomte si, že by to znamenalo mít podstatně víc státních zástupců s podstatně vyšší kvalifikací. Vést vyšetřování se totiž taky musí umět. To by znamenalo ztrojásobit počet státních zástupců a každý z nich by musel být expert na cokoli od policejní práce až po vystupování před soudem. Kde seženete tolik Supermanů zkřížených s Ferdou Mravencem?
(mimochodem - když říkáte, že vyšetřování mají řídit státní zástupci, vyjadřujete tím názor, že policie neumí vyšetřovat, chápu to správně?)
Jak nastavit systém OČTŘ, aby byl maximálně funkční, je ale opravdu téma na zvláštní článek ... Rád bych k tomu něco řekl sám za sebe, ale nevím, zda by byl na tomto fóru zájem.

Tomáš Pecina řekl(a)...

O SZ jako pátém kole u voze jsem tu kdysi psal, a vyvolalo to, pokud se pamatuji, nebývalou bouři nevole.

Přikláněl bych se ke zřízení funkce vyšetřujícího soudce, obdoby juge d'instruction (fr.wiki).

Problém s českými SZ není, že neumějí vyšetřovat, ale že neumějí nic.

Anonymní řekl(a)...

Ad Tomáš Pecina: v tomhle si dovolím s Vámi nesouhlasit. Když bude za vyšetřování odpovídat vyšetřoující soudce, přijde tím o hlavní soudcovu vlastnost - nadhled. Jak chcete v praxi zajistit, aby z něj nebyl přestříkaný prokurátor?
Kromě toho mám námitky už proto, že nemám rád přístup "jeden úřad neodvádí pořádnou práci, tak zřídíme dva úřady" (OK, takhle jste to asi nemyslel, ale přijde mi to podobné). Primárně je potřeba provést policejní reformu, to přinese momentálně nejvyšší poměr cena/užitek.

Tomáš Pecina řekl(a)...

Od vyšetřujícího soudce se očekává aktivita, nikoli nestrannost: od toho jsou jiní.

Rozhodně by se tím zabránilo současnému stavu, kdy největší starostí sličné SZ bývá, aby při hlavním líčení nepochybila při lakování nehtů, protože práci v řízení před soudem za ni udělá, chtě-nechtě, soudce, a v přípravném řízení policie. Na ní je pouze přečíst obžalobu (přepsaný NPO), říct ustálenou floskulí, že obžalovaný byl provedenými důkazy přesvědčivě usvědčen a navrhnout trest, pokud možno v zákonném rozpětí.

Reformy policie jsou, řekl bych, jevem cyklickým, aniž bych prostým okem rozpoznal nějakou změnu k lepšímu.

Anonymní řekl(a)...

Ad Tomáš Pecina: jo, ale když mu vezmeme nestrannost, tak proč do té funkce chcete dát soudce? To už tam klidně může zůstat státní zástupce. Uniká mi smysl takové změny.
A pokud jde o státní zastupitelství, tak (někdy) máte pravdu, ale za to může systém. SZ nechodí na líčení podle toho, zda o případu něco vědí, nýbrž podle toho, která jednačka na ně ten den vyjde. Takže v 90% případů jim skutečně nezbyde, než přečíst obžalobu a pak prohlásit "provedeným dokazováním bylo vše prokázáno", protože nic jiného mu nezbývá a soud si to stejně nějak přebere sám. Až zjistím, který ***** takový systém vymyslel, půjdu mu říci něco velmi expresivního.

Anonymní řekl(a)...

pokračování:
Jednak tím trpí kvalita práce SZ před soudem, jednak tím vzniká celá řada etických problémů. Co když přijdete na cizí případ k soudu a máte pocit, že se mělo jednání posoudit úplně jinak?
Na jednu stranu musíte vzít v úvahu, že za případ nese odpovědnost primárně kolega a že nemůžete rozumě chtít, aby každý měl úplně uniformní názory (já sám zastávám v některých právních otázkách menšinové stanovisko - a to nemluvím o posouzení důkazní situace, které je nutně do jisté míry subjektivní). Určitou míru nesouladu mezi svými názory a názory zpracovatele obžaloby musíte zkrátka tolerovat a přizpůsobit se tomu při vlastním vystupování u soudu, jinak by vznikl naprostý bordel. Taky si říkáte, že kolega zná případ lépe než vy, takže jeho názor je asi kvalifikovanější. Ale stejně, červíček pochybnosti hlodá ...
Naštěstí jsem se nikdy nedostal do situace, kdy bych přišel na případ zjevně neobjektivně zpracovaný, kdy by bilo do očí, že obžaloba vůbec neměla být podána. Pak bych asi musel hodit všechny interní pokyny za hlavu a řídit se svým svědomím, ale je vám jistě jasné, že by šlo o velmi "nekolegiální" jednání a nevím, zda by to mělo následky či nikoli.
Kdyby každý chodil k soudu na své případy a nesl za ně odpovědnost od začátku až do konce, tento problém by se odstranil.

Tomáš Pecina řekl(a)...

jo, ale když mu vezmeme nestrannost, tak proč do té funkce chcete dát soudce?

Protože bude na rozdíl od prokurátora nezávislý; doporučuji prostudovat ten link do fr.wiki.

Guy Peters řekl(a)...

K diskussi o nejdůležitějším OČTŘ. Pokud to strukturujete takto, pak ano, máte pravdu, i když mi přijde absurdní, aby soud byl považován za OČTŘ. Soud je soud.

K diskussi o vyšetřujícím soudci. Shodou okolností jsem byl na poslední francouzštině informován, že je Sarkozy chce zrušit. Vůbec se mu nedivím, ten institut se těžce neosvědčil. Byl to pokus zachránit inkvisiční process, ale ten je od základu špatně. Jediný process, který stojí za řeč, je kontradiktorní (adversární).

K roli státního zástupce. Podle mého názoru má policie zjišťovat pachatele a nic víc (pomíjím její roli ve veřejném pořádku). Jakmile je pachatel zjištěn, má být úkolem státního zástupce, aby ho dostal před soud. K tomu samozřejmě potřebuje vlastní vyšetřovatele, ale ti musí být přímou součástí jeho teamu, jehož je šéfem, nikoliv zcela jiný úřad, kam jen občas dochází.

A jaký pak bude rozdíl mezi státním zástupcem a vedoucím vyšetřovacího týmu???
V zásadě žádný, až na to, že to bude právník a jeho primárním úkolem bude připravit obžalobu, tedy spis, který obstojí u soudu. Přípravné řízení musí být skutečně přípravné, nikoliv quasiinkvisiční process.

Uvědomte si, že by to znamenalo mít podstatně víc státních zástupců s podstatně vyšší kvalifikací.
Vůbec ne.

vyjadřujete tím názor, že policie neumí vyšetřovat, chápu to správně?
Ne. Jen ji vůbec nezajímá, proč to dělá. Policistu (vyšetřovatele) zajímá jen státní zástupce, neboť ten hodnotí jeho práci. Jenže správně by ho měl zajímat soud.

Rád bych k tomu něco řekl sám za sebe, ale nevím, zda by byl na tomto fóru zájem.
Já bych rozhodně zájem měl.

Tomáš Pecina řekl(a)...

Jak kdysi velmi správně podotkl D. Dvořáček, v českém systému díky staleté tradici inkvisičního procesu před soudce nepředstupuje nevinný, ale viník, který se musí ze své viny očistit. To je vážná překážka zavedení kontradiktorního řízení (které bych jinak rovněž podporoval). Bohužel, příliš často jsem byl svědkem trestního rozsudku vyneseného v rozporu s důkazy, jen na základě přesvědčení, že nevinného člověka by přece SZ neobžaloval.

Guy Peters řekl(a)...

Jistě. Nejen státní zástupci, ale i soudci se budou muset chovat úplně jinak. Jediný, kdo se měnit nebude muset, budou advokáti. :-)

Dan Dvoracek řekl(a)...

Budeme se muset měnit taky, protože v pravém kontradiktorním procesu na advokátu záleží mnohem více než v procesu archaicko-inkvizičně-stochastickém dosud uplatňovaném.

Anonymní řekl(a)...

Nechtěl jsem k tomu původně přispívat, ale nedá mi to - v poslední době jsem byl svědkem několika trestních procesů, kde i státní zástupce i obhájce svou práci prostě nedělali. SZ přednesl a seděl, obhájce se vždycky pro formu zeptal na nějakou blbost a v závěrečné řeči požádal o co nejnižší trest. Přitom v té věci byl manévrovací prostor jako hrom. Bohužel strany ještě nedospěly ke kontradiktornosti, která se podle zákona i nového rozhodnutí ÚS má prosazovat co nejvíc, a tak SZ vlastně vmanipuluje souce do role "vyšetřujícího soudce" a soudce tak musí dělat práci za ostatní. Přitom kdyby stejně "poctivě" SZ odůvodnil civilní návrh, se zlou by se potázal. Je to zvláštní, ale když se jedná o několikaleté vězení, je třeba méně důslednosti, než když starana připravuje žalobu o dlužné nájemné.

PS: když už je někdo akční, je to vesměs obhájce, bohužel nemá tolik možností, jak by mít mohl...

Jan Petrov řekl(a)...

Komparativni info: Podle americkych pravidel pravni etiky, dozvi-li se trestni zalobce informaci svedcici ve prospech obvineneho, musi mu ji sdelit.

Nevim, proc by kontradiktornost procesu (SZ odpovida za predkladani dukazu v neprospech obvineneho; je-li SZ neaktivni, prohraje) mela vylucovat nestrannost SZ (SZ zaluje jen toho, o kom je presvedcen, ze s urcitou pravdepodobnosti spachal trestny cin; obdobne pro jina procesni rozhodnuti a navrhy).

A co kdyby soudce, neni-li SZ dost aktivni, proste pohrozil, ze rozhodne ve prospech obvineneho?

JV: Diky za skromnou poznamku. Take znam par lidi s lepsimi zivotopisy, ovsem v soukromem sektoru. Ja se zase citim trochu hloupe, ze jsem se neridil § 2734 návrhu občanského zákoníku :-)

Jan Petrov řekl(a)...

obzalovaneho

Guy Peters řekl(a)...

To je stará verse NOZ. V poslední, která šla do vlády, je to § 2819: "Vmísí-li se někdo do záležitostí jiné osoby, ač k tomu není oprávněn, jdou k jeho tíži následky z toho vzniklé."

Jan Petrov řekl(a)...

Dekuji za opravu. Zde je odkaz na aktualni verzi navrhu zakona a na aktualni verzi duvodove zpravy. (Po zapracovani pripominek.)

Anonymní řekl(a)...

"K poznámce Jana Petrova: znám osobně i pár lidí s podstatně lepšími životopisy na LinkedIn a znám i pár lidí, co jsou chytřejší než já."
Jan Vučka, 18. 3. 2009, 17:27 hod

Věřím, že okruh lidí, se kterými se jako státní zástupce a mladý člověk potkáváte, je velmi široký. Ve světle uvědomnění si tohoto faktu v souvislosti s Vaší poznámkou nemá cenu se dál o čemkoli bavit.

Jaroslav Poštolka