sobota 27. ledna 2007

Tento post bude ryze informativní.

Konference o nezávislosti justice. A Follow-up:

Možná si vzpomenete na konferenci o nezávislosti justice, o níž již zde informoval Zdeněk K. Říkal jsem si, že pro ty z Vás, které zaujal příspěvek Prof. Přibáně, který byl zvláště vyzdvihnut, může být zajímavé, že daný příspěvek byl publikován v posledním čísle Bulletinu Advokacie, tj. č. 1/2007, s. 93-96, jehož text by se měl časem objevit i na stránkách České advokátní komory v sekci Bulletin Advokacie.

Munková/Kindl, Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. C.H. Beck, Praha 2007.

No ... a když už jsem u toho, co se zrovna publikovalo, tak bych si rád udělal menší reklamu (doufám, že mi to odpustíte ;o)), poněvadž mi s JUDr. Munkovou u C.H. Beck právě vyšel Komentář k zákonu o ochraně hospodářské soutěže. Doufám, že se bude zájemcům o soutěžní právo líbit. Zde jsou pro info stručné výňatky z předmluvy:

" ... Obsah komentáře k zákonu je zpravidla dán obsahem zákona, leč české soutěžní právo se tomuto jednoduchému pohledu vymyká. Českým soutěžním právem totiž je nejen zákon č. 143/2001 Sb. ve znění novel, ale svým způsobem i komunitární soutěžní právo, což je dáno jednak členstvím České republiky v Evropské unii a jemu předcházející aproximací českého práva komunitárnímu právu, jednak vůlí zákonodárce, který i vztahy bez komunitární dimense podřídil nařízením o blokových výjimkách (§ 4 zákona). Soutěžní právo hmotné nelze proto vykládat, aniž bychom přihlíželi k pramenům komunitárního soutěžního práva a zejména k judikatuře evropských soudů, jejichž rozhodnutí spoluvytvářejí pojmový aparát soutěžního práva. Stranou nelze ponechat ani principy a celkovou tendenci reformovaného komunitárního soutěžního práva, která staví na ekonomickém přístupu k posuzování soutěžních věcí a která tak ovlivňuje v některých ohledech pozměněný pohled na nezměněné hmotněprávní předpisy a jejich výklad.

Tomu odpovídá i vlastní obsah této knihy. Poznámky u některých komentovaných ustanovení jsou proto delší, než by tomu zřejmě bylo u zákonných ustanovení v jiných právních oblastech a než odpovídalo jejich strohému textu. Výklad neurčitých právních pojmů užitých v jednotlivých zákonných ustanoveních vyžaduje širší rozbor opírající se o účel předmětných ustanovení, komparativní srovnání s evropskou úpravou, jež byla vzorem českého zákona, a samozřejmě o rozhodnutí ať už z praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či evropských institucí, které se s aplikací daných pojmů v praxi potýkaly. Bez zasazení do tohoto kontextu by totiž předkládaný komentář nebyl schopen vůbec poskytnout bližší návod, jak se v této právní oblasti pohybovat.


Samotný text se neopírá jen o standardní metody právní praxe založené na běžných interpretačních postupech a práci s dostupnou judikaturou, ale snaží se poskytnout i náhled na to, jaký je koncepční základ aplikovaných postupů, kdy se nelze obejít alespoň v základní míře bez znalosti příslušných ekonomických pouček. V oblasti právní ochrany hospodářské soutěže je pro dle našeho názoru nutno více než kde jinde využívat poznatků ekonomické analýzy práva a právně-ekonomického přístupu k aplikaci právních norem obecně.

...

Kniha obsahuje vedle komentáře k textu zákona o ochraně hospodářské soutěže také komentář k blokové výjimce pro vertikální dohody, která je jedním z evropských nařízení, jež se s ohledem na ustanovení § 4 zákona přímo aplikují i na ryze vnitrostátní dohody. Ostatní komunitární blokové výjimky jsou komentovány stručněji spolu s komentářem k § 4 zákona. Důvod pro toto určité vyčlenění blokové výjimky pro vertikální dohody spočívá v jejím velkém významu, jaký tato má pro obchodní praxi, když se obecně vztahuje na takřka všechny druhy distribučních dohod, u nichž dochází k obchodnímu kontaktu mezi dvěma úrovněmi trhu (např. výrobcem a jeho distributorem).

...

Náš komentář jsme zamýšleli primárně jako praktickou pomůcku, která by měla usnadnit vlastní práci s textem zákona a poskytnout dostatečné vodítko k jeho praktické aplikaci. Nemohli jsme se však vyhnout poukazu na některá slabší místa zákonného textu a na zejména intepretační problémy, které s tím souvisejí. V některých souvislostech proto náš text obsahuje i úvahy de lege ferenda.

Věříme, že se předkládaný komentář stane užitečnou pomůckou jak pro nejširší odbornou (právní či ekonomickou) veřejnost, tak i pro další osoby, které se budou chtít s pro nás fascinující problematikou veřejnoprávní větvě soutěžního práva blíže seznámit."


Žádné komentáře: