sobota 23. února 2008

Jak zlepšit české právní informační systémy?

Několikrát jsme tu již hovořili o tom, že česká publikace zákonů na internetu je zcela nedostačující (srov. např. příspěvek Pavla Molka). Souhlasím s radikálním názorem zde již několikráte vysloveným Hynkem Baňouchem, že na webu je nutno zdarma publikovat též předpisy v různých časových zněních – tedy alespoň chceme-li brát vážně princip neznalost zákona neomlouvá, kdy jsme často nuceni zpětně si ověřovat legálnost nabytí vlastnictví podle třebas před deseti lety zrušené úpravy nebo vznik daňové povinnosti před třemi lety. Logická otázka pak bude, co by se v takovém případě stalo s právními informačními systémy (PIS), které na všeobecném hladu po textech právních předpisů včetně různých časových verzí profitují? Tvrdím, že v takovém případě by to tvůrce PIS donutilo odvádět skutečně kvalitní služby právním profesionálům, jak se pokusím v tomto postu naznačit.

Vzpomínám si na své nadšení, když jsem na počátku 90. let viděl poprvé ASPI. Od té doby proměnily právní inf. systémy pojetí práva v praxi více, než všechny teoretické koncepce dohromady. Je ale bohužel škoda, že na podobě ASPI i jiných PIS se za posledních dvacet let změnilo málo. Přitom tady vidím přinejmenším dvě mezery, které by šly dokonale vyplnit.

Tou první je databáze všech časopiseckých článků tak, abych v situaci, kdy řeším právní problém, snadno našel i články, které se tomuto problému věnují (to, co je obsaženo v ASPI, bohužel takovou databází zdaleka není). Ještě lepší by samozřejmě byl fulltextový přístup k těmto článkům, ovšem i s prokládanými čísly stran, aby bylo možno takovéto články přímo citovat a event. i správný přepis textu ověřit v papírové verzi (to je velká mezera jinak v tomto směru velmi slibného systému LEXDATA). Autorské právo ostatně původně slibný vývoj zvrátilo - možná si vzpomenete, že ještě v polovině 90. let ASPI články obsahovalo, a muselo tuto praxi zrušit teprve po několika prohraných autorskoprávních sporech, neboť elektronická publikace článků z nejrůznějších časopisů vydávaných třetími stranami nebyla po právní stránce vůbec ošetřena. Dnes tedy mají ohromnou výhodu LEXDATA, která disponují velkou zásobárnou článků z časopisů vydávaných nakladatelstvím C.H. Beck.

Druhým námětem pro zlepšení by byla promyšlená publikace judikatury. Dnes se judikatura publikuje ve většině PIS jako suma dat, které se jen velmi nespolehlivě váží na jednotlivé paragrafy právních předpisů. Je pak otázkou, jaký smysl má taková publikace judikatury za situace, kdy dnes již všechny soudy judikaturu v kompletní podobě publikují (Ústavní soud sice čekal nejdéle, jeho výsledek je však zdaleka nejlepší).

Co by bylo možné na publikaci judikatury zlepšit?

(1) Judikatura žije, přetváří se, vyvíjí se. Jakkoliv nevystačíme s jednoduchou koncepcí platnosti / neplatnosti jako u právních předpisů, je jasné, že i judikatura musí být jasně označována tak, abychom viděli, zda je či není aplikovatelná. Jak to, že mi dnes všechny PIS bez uzardění nabídnou judikát, jehož právní názor byl jako nesprávný zavržen velkým senátem NS, rozšířeným senátem NSS, nebo jako protiústavní Ústavním soudem (eventuální v rámci judikatury ÚS změněn plénem)? Takovýto judikát musí být jasně označen jako překonaný (například barevně – v systému Westlaw nebo LexisNexis na to mají různobarevné vlaječky s popisky, které se v situaci překonaného judikátu vskutku rudě uzardí).
(2) Jeden právní názor může nabýt mnohem většího významu, než na jaký bychom mohli hádat, přesáhne třebas i hranice svého odvětví (např. definice zneužití práva vytvořená judikátem NS ČR sp.zn. 21 Cdo 992/99 z 28. 6. 2000 byla do sklonku roku 2007 citováno v bezmála čtyřech desítkách případů před NS ČR, a to nejen v pracovněprávních věcech, ale třebas i ve věcech občanského a obchodního práva). Pro použitelnost judikátu je proto dobré i zjistit, jak často je citován, resp. kdy a jak byl odlišen. Jen tak můžeme zjistit, že původně ambiciózní právní závěr byl následnou judikaturou velmi zúžen (např. z právních závěrů z přílepkového nálezu Ústavního soudu zbylo po lednovém nálezu Pl. ÚS 24/2007 ve věci zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů pramálo, jakkoliv byla jeho trvající validita ze strany většiny soudu potvrzena – k tomu však můj další post doufejme již příští týden) nebo naopak původně velmi oborově úzce koncipovaný právní závěr nabyl další judikaturou na významu (viz shora uvedený příklad judikatury o zneužití práva). Význam judikátu a precedentu vůbec tedy nelze pochopit bez jeho následné aplikace nebo neaplikace soudní praxí. Již shora citované Westlaw nebo LexisNexis k tomu mají ikonky, které nám okamžitě vyhledají následující soudní rozhodnutí, která citovala daný judikát souhlasně, případně nesouhlasně, která jej odlišila, atp.
(3) Judikatura neumírá jen formálními způsoby právem předvídanými. Často bohužel zemře proto, že bude následnou judikaturou zcela popřena (a rozhodnutí velkého nebo rozšířeného senátu – přijde-li vůbec - bude již jen posledním hřebíčkem do dávno vytesané rakve mrtvého judikátu). Kvalitní PIS by nám měl být schopen najít i rozpory uvnitř judikatury, třebas i takové, kterých si nejsou soudci sami vědomi.

Vím, že takovéto PIS budou dražší, než ty současné, protože budou vyžadovat mnoho lidské práce. Současné PIS jsou však přežilé a nemohou dlouhodobě existovat (a to v ani tak málo konkurenčním trhu, jako je ten český). Soudci sami mohou k vytvoření takovýchto lepších PIS přispět, např. poctivou citací jimi používané judikatury – z judikátu (a nikoliv jen z evidenčních listů judikatury k takovémuto judikátu připojovaných) prostě musí být kvalitní citací vidět, co je na daných právních závěrech originální, a co je převzato z předchozí judikatury. Celkový systém publikace judikatury pak k rozumné práci s judikaturou přispěje též tím, že konečně zrušíme ve většině případů nesmyslnou (až na několik výjimek, jako jsou například azylové věci, věci, kde je zájem ochrany soukromí natolik významný, že přesahuje veřejnost procesu – např. sexuální trestné činy proti nezletilým atd.) praxi anonymizace - ale o tom byl ostatně jeden z prvních postů na Jiném právu.

28 komentářů:

Erik Jurista řekl(a)...

Verím, že všetky spoločnosti vyvíjajúce PIS by rady implementovali navrhované možnosti. Je to možné v zásade dvoma spôsobmi: naprogramovať to, nech sa to robí automaticky - vec určite príšerne zložitá, ak nie nemožná (skrátka nad moje rozlišovacie schopnosti:) ), hlavne ak chýbajú kvalitné citácie, ako už bolo spomenuté. Druhou možnosťou je, že by to tam nahadzovali ľudia - tí by sa však museli prehrýzť všetkou vznikajúcou judikatúrou, a navyše by jej museli rozumieť. Druhú cestu považujem za ešte kľukatejšiu, ako tú prvú...

Petr Urban řekl(a)...

Plně souhlasím s autorem, že současný stav českých PIS je tristní. Zatímco jakžtakž fungují pro generování účinných znění předpisů (BTW, dodnes jsem nepochopil, proč ASPI generuje účinná znění právních předpisů do, ačkoliv každý právník potřebuje účinná znění od), literatura i judikatura je dost tristní; vyhledávání je skoro nepoužitelné.

Dnešní české PIS slouží pouze jako sklad textů, což však již nemůže stačit. Nicméně se obávám, že zde žádný tržní tlak na zlepšení práce s judikaturou není, ledaže by sem vstoupil West nebo LexisNexis a všechno tady převálcoval.

Anonymní řekl(a)...

Dalším argumentem, proč by měl stát zadarmo všem poskytnout automatizovaný systém právních informací o různých časových zněních právních předpisů je i jeden z názorů uvedených Ústavním soudem ČR v nálezu ve věci zákona o stabilizaci veřejných financí - Pl ÚS 24/2007:
„Připomeňme, že u „sběrné novely” se novelizující ustanovení stávají součástí „úplných znění” jednotlivých novelizovaných zákonů a jsou adresátům takto přístupná v automatizovaných právních informačních systémech, ustanovení nová, nenovelizující, jsou adresátům přístupná stejně, jak je tomu u jiných zákonných úprav.“
Právní řád tedy není nesrozumitelný, pokud jej jsme schopni zjistit z automatizovaných právních informačních systémů, které si musíme za drahé peníze koupit.
Kateřina Šimáčková

Petr Urban řekl(a)...

Jako podmínku odstranění anonymisace vidím vyřešení anonymisace skutečné. Richard Roe v. John Doe je do ČR nepřenosné, stejně jako Aulus Agerius v. Numerius Negidius. Inspirací zřejmě může být Rakousko. Tedy Jan Čech a Jana Čechová. Ale co se žalobcem?

Petr Urban řekl(a)...

Žalobcem by zřejmě po vzoru slovanských zemí mohl být Petr Petrovský a Petra Petrovská. Výsledek: Petr Petrovský a Petra Petrovská v. Jan Čech a Jana Čechová.

Milan Kvasnica řekl(a)...

S časopisy je to problém - jednak zmiňovaná autorská práva a pak samotná kvalita textů. Co již plánuji rok a půl, jsou diplomové práce. Žel prozatím Masarykovy univerzity, ale aspoň to.

Zjišťovat vazby a hodnotit míru relevance dle množství citací nevypadá jako špatný nápad, díky za něj.

Anonymní řekl(a)...

Vážení diskutující,
především jsem rád za názor Erika Juristy, je realista a s tímto pohledem je nutno pak přistupovat k řešením. Plánovat nemožné, připomínkovat nerealizovatelné, je ztráta času. Jak jsem již jednou navrhoval, buďte (buďme) věcnější.
Jinak s myšlenkami např. p. Kuhna v mnohém opět mohu souhlasit, bohužel ne však tak s některými závěry či domněkami. Problematika zpracovávání literatury je nejpropracovanější v systému ASPI, a to co řešilo historicky ASPI nelze formulovat jako, cituji: "po několika prohraných autorskoprávních sporech". To, že před mnoha lety ASPI řešilo tento problém, nebylo o prohraných sporech - nešlo totiž nakonec o spor ale o respektování postoje některých autorů. Budiž. Rád bych Vám tento "jev" v diskusi rozkryl z pohledu reálné praxe. Postřehli jste např., že ASPI přišlo s rozsáhlou Bibliografií?
Pana Urbana bych rád osobně seznámil s tím, proč jsou účinná znění "do" (ale jak by pak zjistil, jsou i v ASPI ve skutečnosti "od"). V současné době je v ASPI nejkomplexnější zastoupení judikatury ze všech PIS... a to je tristní? Pokud máte k dispozici legální poslední verzi (již v distribuci od r. 2007), je tam judikatura významně posunuta do nových forem a bude následovat další. Bohužel máte pravdu, že to co tomu předcházelo již bylo potřebami praxe překonáno a vyžadovalo zásadní změny.
K.Šimáčková prezentuje názor (soudu), že "... Právní řád tedy není nesrozumitelný, pokud...". No, byl bych rád, kdyby díky PIS tomu tak bylo, ... ale co v praxi hojně zastoupené prováděcí předpisy a také lex specialis? A co legisvakance? Víte, že většina(!) předpisů Sbírky nabývá účinnosti dříve, jak za 15 dní, a že 90% do 30 dní? A že např. v r.2006 jeden předpis měnil v průměru dalších 3,2 předpisů? Má někdo zpracováno, kolika a kterými předpisy, které nevyšly ve Sbírce se nakonec v praxi musíme řídit? Ono to bohužel není jen o dostupnosti "aktualizovaných" znění.
Líbí se mi však názory, jak by to optimálně mělo být dále s judikaturou, zde se jednoznačně shodujeme, ale je nutno se vrátit k realistickým pohledů Erika Juristy a postupovat v realizaci možného. Koho na to chcete nasadit, nějaký nově zřízený státní úřad? Chcete si to zkusit v praxi osobně? Tak pojďte! Berete?
Zdravím, Jiří Effler

Petr Urban řekl(a)...

Vítám Váš příchod, protože Vám aspoň mohu sdělit ty nejhorší vlastnosti ASPI. V našem úřadě máme ASPI legálně, takže se nemusíte bát, že hovoříte s nějakým pirátem.

1. Naprosto nedostatečné vyhledávání (v porovnání s Google). Dříve jste se aspoň mohli chlubit tím, že máte skloňování, nyní už nemáte komparativní výhodu ani v tom. Kdy konečně bude implementováno vyhledávání celých frasí, např. "dvě slova"? Volba dvě_slova je chabá náhražka. Jak mám třeba najít zákon o Sbírce zákonů? Rovněž nechápu rozlišování homonym. Skutečně je to nezbytné?

2. Rozdělení judikatury a literatury není šťastné, protože mne obvykle zajímá obojí a nyní vše musím zadávat dvakrát. Navíc byste měli odlišit officiální judikaturu ("R") a Vaši soukromou.

3. Co Vám brání dát anotace veškeré literatury?

4. "Pana Urbana bych rád osobně seznámil s tím, proč jsou účinná znění "do" (ale jak by pak zjistil, jsou i v ASPI ve skutečnosti "od")." Máte možnost.

5. "V současné době je v ASPI nejkomplexnější zastoupení judikatury ze všech PIS... a to je tristní?" To, že ASPI je jednookým mezi slepými Vás sice šlechtí, ale je to málo. Pro začátek by stačilo, aby každý judikát byl v ASPI jen jednou, nikoliv vícekrát, podle toho, kde všude vyšel. Rovněž by bylo hezké, kdyby šlo nějak jednoduše nakládat s vygenerovanými sestavami, a to přímo v ASPI.

6. Už před lety jsem ASPI upozorňoval na to, že při kopírování do clipboardu se nežádoucím způsobem na začátek přidává znak tabulátoru. Je tam pořád.

7. "Má někdo zpracováno, kolika a kterými předpisy, které nevyšly ve Sbírce se nakonec v praxi musíme řídit?" ???

8. Chcete si to zkusit v praxi osobně? Tak pojďte! Berete? Domnívám se, že třídit judikaturu není práce pro vysoce kvalifikované právníky, ale spíše pro zaučené SŠ či čerstvé absolventy.

Anonymní řekl(a)...

Zdenkovi díky za potřebný post.
Doplnim snad, ze vážně je třeba brát i alternativu oslabeni ignorantia iuris.

Ač nerad, k textu pana doktora Efflera musím napsat, že sice chápu, že "svůj" systém hájí, ale zároveň podotýkám, že jeho reakce je dostatečným vysvětlením toho, proč je ASPI takový jaký je.
(Vypadá to, že například nemá zavedenu účinnou zpětnou vazbu a něco jako náhodnou kontrolu "již překontrolovaného". Jinak by se např. nemohly vyskytovat překlepy v textu Ústavy 9. května, který je stár již šedesát let.)

Nezpochybňuji přitom, že práce na ASPI je při naší amébovité legislativě velmi složitá a těžká. A ASPI je jednou z mála jistot kterou máme.

Pro mě je jedním z působivých dokladů neudržitelnosti produkce legislativy fakt, že řešením nemusí být vyhlášení úplných znění: premiér Špidla např. vyhlásil vadné úplné znění utajovacího zákona. Tato "drobnost" tuším že utajila možnost soudního přezkumu bezp. prověrek. Kolik lidí to asi "vzdalo" a nesoudilo se, když si pořídili "ouřední" tiskovinu?
Ale takových příkladů bude určitě více.

Anonymní řekl(a)...

Vítám Vaší reakci pane Urbane.
ad 1) Systém ASPI byl první kdo aplikoval na fulltextu lingvistiku a nikdy tomu nebylo jinak ... takže vyhledat frázi (sousloví, a nejen dvou slov) je samozřejmostí, včetně vyhledání všech tvarů a pádů, vč. změny slovního základu. Takže kdo má ASPI přece nemůže potvrdit vaše slova. Co s tím? tvrzení proti tvrzení - ozvěte se mi, prosím, snad budete přístupný ukázce, rád si naopak nechám vysvětlit Vaše argumenty či příklady.
ad 2) Rozdělení judikatury a literatury je všeobecně vítáno (bylo hodně poptáváno) - i s tím Vaším argumentem že "pohromadě" by to mohlo být lepší. I tuto rutinu Vám tam však časem připravíme.
ad 2) Nechápu Vaše rozdělování na oficiální a soukromou judikaturu - snad jen z pohledu publikace příslušné judikatury (ale to tam přece je!)
ad 3) Modul "Literatura" je v ASPI plnotextový a lze v něm vyhledávat plnohodnotně fulltextem (i s tou lingvistikou) i s identifikátory, odkud to pochází. Hovoříme o více jak 28.000 textech. Nad tento rámec je v ASPI k dispozici modul "Bibliografie", kde je celkem přes 30.000 záznamů (periodika a publikace, viz http://bibliografie.aspi.cz)s příslušnými bibliografickými identifikátory a s provázaností na českou i evropskou právní úpravu. A co nám brání zpracovat veškerou literaturu? Snad odpověď najdete nepřímo v tom, že takto to zatím nikdo nedokázal... myslíte že opět jednooký mezi slepými králem? Kdepak, jsou to i milionové investice.
ad 4) Vítám! Ozvete se mi?
ad 5) Vaším argumentům plně rozumím. Co se týče případné duplicitního výskytu judikátů je m.j. dáno tím, že garantujeme kompletní zpracování různých zdrojů .. a když to vyšlo 2x, tak zbývá vyřešit co vyřadit? A ustoupit od kompletního zpracování některých zdrojů s odkazam, že to vyšlo i jinde? No, to by bylo chybou ...
ad 6) Asi máte pravdu, ale je to v porovnání s tím o co ve svém komplexu jde nepodstatné. To neznamená, že to budeme ignorovat - dám k posouzení.
ad 7) Chtěl jsem dát k dispozici podnět, že nemusí jít jen o aktualizovaná znění a jen o Sbírku zákonů. Viz např. "daňové" předpisy.
ad 8) Pokud bych(-om) přijal(-i) Váš názor na "třídění" judikatury (že na to stačí SŠ), tak by nás brzo asi někteří hnali. S těmi čerstvými absolventy PrF by to bylo lepší, ale jen s některými hodně zdatnými. Myslím, že již tato diskuse, jak to chybí v českých PIS ukazuje, že to jen tak jednoduše asi nejde - to by se do toho již různí "databázisti" pustili (resp. už se tak stalo a již s tím pohořeli). Promiňte, neznám Vás zatím osobně, Vy jste právník? Takto podceňovat odborné zpracování (ne třídění) judikatury si nemůžeme dovolit. A věřte, že se k této problematice (jak to vlastně v praxi dělat) vyjadřují skutečné právnické kapacity...

Asi je to na osobní konzultace, budu se těšit. S úctou Jiří Effler

Anonymní řekl(a)...

Vážený pane Baňouchu,
překlepy bohužel máme i my, rádi přijmeme jakékoliv podněty k revizím. Zpětnou vazbu máme silnou a bereme to vážně. Bohužel, kdo nic nemá, nemůže to mít špatně. Nicméně chtěl bych Vás ujistit, že to co je dobře není v zorném úhlu a naopak každá chybička se dobře (navěky) pamatuje a ráda cituje či komentuje. Děkuji. Jiří Effler

Anonymní řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní řekl(a)...

Vážený pane Efflere,jsem rád, že na českém trhu je systém jako je ASPI,ale bohužel i tento systém má mnohé nedostatky, které je potřeba řešit, neboť požadavky praxe jsou neúprosné.

1) Musím souhlasit s předchozím příspěvkem, že v praxi je rozdělení judikatury a literatury velmi nepohodlné a přimlouval bych se o třetí možnost, a to vyhledávání v obou modulech současně.
2) V otázce judikatury je opravdu mnohé co zlepšovat, např. vymazání duplicitních textů, provázanost mezi jednotlivými judikáty, hyperlinkové provázání na jednotlivé předpisy, citace judikátů apod.
3) Bohužel se nachází chyby v aktualizaci méně používaných předpisů - po emailovém reportu a následném telefonátu na infolinku nebyli shcopni pracovníci ani vyhledat můj email, natož opravit chybu.
4) Zásadní nedostatek spatřuji v nulové zpětné vazbě. Cca již před půl rokem jsem upozorňoval (emailem i telefonicky) na chybu v judikatu 32 Odo 303/2005, který je v ASPI pro mne z nepochopitelných důvodů publikován ve zcela jiném znění než na www.nsoud.cz a to dokonce s právní větou, která má opačný závěr než skutečný rozsudek. Vzhledem k tomu, že dle ASPI postupují i soudy, dalo mi hodně práce přesvědčit soudkyni, že judikát v ASPI není tím "správným" judikátem... Na druhou stranu výraz soudkyně v daném případě byl a je nezapomenutelný :)
5) V neposlední řadě bych přivítal i změnu prostředí, která v žádném případě neodpovídá současné době. Chybí mi např. oblíbené předpisy, automatické dokončování ve formulářích apod.
TK

Jakub Kocmánek řekl(a)...

4) - Nestačím zírat... Nevím jesti je horší možnost, že ten judikát někdo přepsal v ASPI (změny jsou v celém textu), nebo, že NS dodal jedno rozhodnutí, pak si to rozmyslel a publikoval opačné.

Vzorek
NS:
Posoudit, zda je dovoláním napadený rozsudek se zřetelem k uplatněnému dovolacímu důvodu správný, znamená posoudit především právní názor odvolacího soudu o tom, že z dohody o paušální odměně, významu slova paušál a do té doby fungující praxi mezi účastníky bylo možné mandátní smlouvu jako celek vyložit tak, že žalobkyně měla nárok na odměnu, i když žádné úkony nevykonala (z kontextu vyplývá, že odvolacím soudem je míněno nevykonání práce za měsíc březen 2003).

ASPI:
Právní názor odvolacího soudu, že z dohody o paušální odměně, významu slova paušál a do té doby fungující praxi mezi účastníky bylo možné mandátní smlouvu jako celek vyložit tak, že žalobkyně měla nárok na odměnu, i když žádné úkony nevykonala, shledává dovolací soud nesprávným, neboť takový závěr nemá oporu v žádném hmotněprávním předpisu, ani v předmětné mandátní smlouvě uzavřené mezi účastníky.

Milan Kvasnica řekl(a)...

K té chybě spočívající v různých zněních: žel to již nejsem schopen dokázat a ani nemůžu najít text, kterým jsem to oznamoval světu, ale i mi se stalo, že jsem měl dva různé petity pod stejným číslem jednacím.

Původní dokument, ve kterém bylo dovolání zamítnuto, se již na webu NS nenacházel a pod daným číslem jednacím se tam dalo nalézt rozhodnutí, kterým bylo dovolání vyhověno. V Salvii byly pár měsíců oba dokumenty vedle sebe, dokud jsem neprovedl celkový rebuild.

Milan Kvasnica řekl(a)...

V minulém postu jsem měl na mysli dva různé výroky pod stejným číslem, nikoliv dva různé petity. Je pozdní hodina.

Nedalo mi to a zkusil jsem nějaké rozporné rozhodnutí najít. Jako příklad uvádím odkaz na rozhodnutí 30 Cdo 2342/2006.

http://slv.cz/30cdo2342/2006

Po rozkliknutí vypadnou na Salvii dva odkazy na dva různé dokumenty. Jeden je ze září, druhý z října. Dokument ze září se již na stránkách Nejvyššího soudu nenachází.

Upozorňuji, že tento příspěvek pozbyde aktuálnosti poté, co provedu rebuild databáze Salvie, tedy přibližně v červnu 2008.

Rovněž tak v žádném případě nesmí být tento příspěvek chápán jako kritika postupu Nejvyššího soudu. Senátu 30 Cdo si nesmírně vážím a to zejména s ohledem na jím řešenou problematiku.

Zdeněk Kühn řekl(a)...

Jsem velmi rád za debatu, která se tu rozpoutala. Můj kritický postoj vůči ASPI pramení z toho, že jsem poněkud zklamaný z toho, že se za posledních deset let ASPI nijak zásadně nezlepšilo. Uznávám, že co se týče právních předpisů nemá ASPI konkurenci. To by však měl stát zajistit občanům i sám, jak ostatně výše trefně podotkla K. Šimáčková (s argumentem nálezem ÚS v kauze reformy veř. financí, který nás všechny na PIS odkázal).

Vím, že právníci jsou konzervativní a nechtějí nějak zásadně měnit způsob vyhledávání, ale myslím si stále, že zásadní výzva stojí vskutku před zlepšením databáze judikatury (nabízení téhož rozhodnutí ve vícero verzích je jen malá ukázka zmatku, s nímž je tato část ASPI spojena), ale také před zásadním rozšířením bibliografie.

Udělal jsem si malou zkoušku - zkusil jsem si v literatuře vyhledat články od spolubloggera Michala Bobka, který jich napsal jistě již bezmála stovku. Pod polem autor mi ASPI nenajde nic, ve fulltextu pak čtyři články, které Bobka citují. Možná, že hledám špatně (pak se ASPI omlouvám), ale pokud ne, tohle opravdu rozsáhlá bibliografie není.

Michal Bobek řekl(a)...

Zdenku, tolik lesu jsem skutecne nezdevastoval ... ;-)

Anonymní řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní řekl(a)...

Díky Zdeňku ještě jednou za post. Diskuse pod ním ukázala na vážné existující problémy ("kreativní" úpravy smyslu judikátů), chybějící judikáty, nebo judikáty ze záhadného důvodu nedohledatelné, zpětná vazba atd.

Jistě, zaměnění slov "soudce z lidu" za "soudce z lisu" v ústavním zákonu č. 150/1948 Sb. je pochopitelné díky blízkosti písmenek "d" a "s"; a může být i úsměvné, pokud je pochopíme jako freudovské přeřeknutí, které vyjádřilo skutečnou úlohu slova lid v dobovém normativním textu.

Ale za dobu svého užívání ASPI (ASPI je v tom nevině, pracuji s ním, tak vidím jeho chyby; pracoval-li bych s jiným, viděl bych chyby jiné) jsem zažil i nepříjemnější nedostatky (např. pokud mě paměť neklame šlo o případ, kdy nesprávně zapracovaná novelizace trestního řádu vytvářela dojem, že v letech 1952-1956 byla pozitivně právně upravena zásada non bis.

Při absenci kriticky zpracované historické odborné literatury je pak PIS jediným zdrojem z nějž čerpají všichni (uvedený omyl měl vliv na možnost domoci se odškodnění). A zde již jde o odpovědnost státu, resp. zákonodárce, aby pravidla jimiž se máme řídit zpřístupnil.

Vážený pane Efflere, nic ve zlém. Věřte, že mi nečiní žádné potěšení takto s Vámi veřejně komunikovat.
Dovedu představit náročnost práce týmu ASPI a s ASPI pracuji rád (obojí jsem již uvedl). Jde o soukromý produkt, a je čistě na jeho výrobci, jak s ním nakládá a jak vstřícný je k uživatelům.

K volání po ZV: Pro mě je tento způsob zpětné vazby poněkud frustrující, bere čas a efekt takto vynaloženého úsilí je podle mé několikaleté zkušenosti velmi nejistý. Vše člověk dělá na úkor jiných věcí. A při čtení odpovědi (dojde-li) se pak nemůže zbavit dojmu, že vlastně obtěžuje. Nyní jsem aspoň díky JP zjistil, že nejsem sám. Přeji všem pěkný zimno-jarní den a ASPI přeji přívětivější uživatele a ne remcaly!

Anonymní řekl(a)...

Ad Zdeněk Kühn

Příspěvky v odborných periodicích se dají docela dobře vyhledat v databázi Národní knihovny ANL (http://sigma.nkp.cz/F/BUFLYDAF527TK3C19855X6BLI6N34XTQ52N596FRMSFF3169KA-00688?func=file&file_name=find-a&local_base=ANL). Michal Bobek tam má 37 zářezů. To je trochu lepší než v ASPI. Alespoň se dozvíme i o jeho publikacích v Dějinách a současnosti.
Aleš Roztočil

Petr Urban řekl(a)...

Omlouvám se, že můj komplexní příspěvek trval tak dlouho, ale nechtěl jsem uvádět své poznámky bez ladu a skladu jako prve, nijak neutříděné podle významnosti.

Nejprve číslo naší licence: LB872.

Vyhledávání
Absolutně klíčovým problémem ASPI je vyhledávání, které v porovnání s Google prohrává na body. Co od vyhledávání čekám? To, že když zadám: zákon o Sbírce zákonů, že mi to najde zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv. Google to splní prvními dvěma odkazy, ASPI správnou odpověď vyhodí na 1158. místě.

Zadání zákon o Sbírce zákonů by mělo fungovat +zákon +o +Sbírce +zákonů (plus zde znamená OR). Když v názvu ani jedno toto slovo není, do výsledku vyhledávání to nepatří.

Další parametr, který potřebuji dnes a denně a v ASPI není, je "zákon o Sbírce zákonů" (uvozovky znamenají AND a dané pořadí). Přepínač "_" v ASPI je chabá náhražka, která naprosto nestačí.

Další parametr, který je vysoce nezbytný a v ASPI není, je "zákon o Sbírce zákonů" -mezinárodních (minus znamená, že tam to slovo nesmí být). V ASPI tento operátor zcela chybí.

Standardní engine
Do jaké míry ASPI for Windows zdědilo engine po DOSu? Každý program by měl respektovat Windows GUI, pokud není nezbytně nutné se odchýlit. Samozřejmě, že zvyknout si lze na vše, ale proč nefungují tak standardní horké klávesy jako je Ctrl-S nebo Ctrl-N? Proč se mi při kliknutí na odkaz neotevře nové okno? Proč když kliknu na ustanovení, si nemohu otevřít celý předpis? Jak to mám udělat, když potřebuji pouze jisté úplné znění, ale všechny novely nabývají účinnosti v jeden den, např. když mne u posledních 4 novely NZP zajímá pouze 1. z nich? (Jak se promítla do NZP.)

Segmentace aplikace
Chápu, že jistá segmentace je nutná, ale čeho je moc, toho je příliš. Nevím, které další moduly máme zakoupené a ani nevím, jak to zjistit. Proč se to neuvádí v Nápovědě / O aplikaci? ASPI startuje neskutečně pomalu.

Petr Urban řekl(a)...

Jinak ještě dovolte odpovědi na Vaši reakci:

ad 1. To, že jste byli první, je sice hezké, ale z minulých zásluh se žít nedá. Na Internetu bylo Jyxo také první, ale nyní už má skloňování i Google.

K čemu je dobré, aby se mne APSI ptalo, když zadám účinnost, zda chci i neúčinnost? To by mělo být samozřejmé a když ne, tak bych to měl zadat takto: účinnost -neúčinnost.

Své požadavky na vyhledávání jsem snad dostatečně vysvětlil výše. Až mi povíte, jak v ASPI najdu zákon o Sbírce zákonů, tak uznám, že máte pravdu. Do té doby ne.

ad 2a. Díky. Nebylo by dobré oslovit zákazníky, zda si některé změny přejí, předem? Např. Vaši inspiraci Textem 602 ("Přejete si skončit? Ne.") jsem nepřivítal právě s nadšením; naštěstí to jde vypnout.

ad 2b. Officiální judikatura je to, co vyjde ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. Vše ostatní je soukromá judikatura, zejména ta Vaše SoJ.

Jde mi to, že když zadám R (nebo i Rc či Rt, to je docela praktické), ať mi vypadne jen Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, nikoliv Vaše SoJ či cokoliv jiného.

Dále bych velice uvítal, abych mohl zadat "R 3/1995" v celku a nemusel to pracně rozdělovat.

ad 3. Chápu, že chcete vydělávat, ale modul Bibliografie by měl být součástí standardní verse, protože to potřebují úplně všichni. Naopak bych oželel např. PaI, protože to potřebují jen daňoví poradci. Stejně tak nepotřebuji krajské předpisy.

ad 4. Znovu opakuji, že Vám nic nebrání to zde vysvětlit.

ad 5. Nejde o to, že byste měli mít jen R. Ale proč nejsou publikace jinde součástí jednoho záhlaví / profilu? Vždyť jde o identický text, to lze hlídat i roboticky.

ad 6. Je to taková drobnost, která strašně otravuje život.

ad 7. To máte do jisté míry pravdu, ale třeba ČSN Vám chybí. :-) Myslím, že budoucna tento postoj resorty neudrží a budou se muset spolehnout toliko na právní předpisy.

ad 8. No, do toho Vám mluvit nebudu. To je na Vás.

Ještě dodám, že mne nesmírně irrituje, že nefunguje copy&paste z profilu (záhlaví) dokumentu.

Anonymní řekl(a)...

Vážený pane Baňouchu,
vážený pane Kuhne,
především Vám dík za příspěvky, které jsou věcnější (přesnější) než ty ostatní. Snad ostatní prominou.
Opět potvrzuji, že v mnoha bodech souhlasím, a tak závěrem, ne shrnujícím, bych dílče a bodově dodal:
- hledáte-li dle autora, je nutno skutečně rozlišovat modul "Literatura" od modulu "Bibliografie" (pak jsou výsledky rozdílné - ano p. Kuhne, hledal jste špatně a upřímně rád přijímám Vaší omluvu, že můžete hledat špatně - v tomto pak cítím vůči Vám závazek Vám to ozřemit, pokud se tak již nestalo).
- autora p. Michala Bobka jsem nalezl 47x , z toho 3x knižní publikace. Pokud by nám dal p. M.Bobek souhlas, převezmeme jeho články i do modulu "Literatura". Takže chápu-li dobře p. Roztočila, že jinde je "37 zářezů" daného autora, je ASPI na tom vlastně lépe, to mne těší, nečekal bych to.
- asi se i tak nemůže ASPI srovnávat s evidencí renomovaných knihoven, nicméně v rámci PIS je modul "Bibliografie" bezkonkurenční a má ovšem i funkce, které nenajdete ani v knihovnických systémech,
- že by měla být "Bibliografie" standardní součástí ASPI? No, nemůže být vše součástí všeho...
- nastavení "oblíbených předpisů" v ASPI je (mýlíte se že není), a pokud Vám to o opravdu schází, ozvěte se mi, pošlu Vám jak na to (... už slyším námitku, že to není intuitivní či jinak zřejmé, ale to je obecný úděl "samouků" ...).
- mrzí mne konstatování p. TK, že máme nulovou zpětnou vazbu a že nebylo reagováno na jeho podněty (to není u nás zvykem, bohužel se stalo).
- pokud za "oficiální" judikaturu považujete pouze to, co je ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek (či Sb. NSS), pak je možné si výběr takto omezit (poměrně jednoduché řešení). Ale vždyť mnohé neprojde Sb.NS a potom je nutné nabízet i jiné zdroje.
- Sb.s.r.s.NS má řadu "trest" a "civil" a to je m.j. důvod, proč ani zadání "R 3/1995" by nebylo dostačující, takže proto jak sám zmiňujete "Rt", či "Rc", či další.
- Bohužel, ČSN nemůžeme zpracovávat, bylo již komentováno, to nás mrzí.
- atd.
Věřím, že v průběhu t.r. postřehnete opět další generační posun systému ASPI a že z toho Vás i něco osloví. S úctou všem přispěvatelům i čtenářům. J. Effler.

Petr Urban řekl(a)...

Několik poznámek. Jak prozrazujete, modul "Literatura" je poměrně k ničemu a jediné, co myslíte vážně, je modul "Bibliografie". Nezlobte se, ale k čemu je polotovar modul "Literatura" dobrý?

"nastavení "oblíbených předpisů" v ASPI je" Co to je?

"pak je možné si výběr takto omezit (poměrně jednoduché řešení)." Jak? Jinak máte pravdu, že v naprosté většině případů potřebuji judikaturu ze všech publikačních zdrojů. Jen si myslím, že když zadám "R" (resp. Rc nebo Rt), že tím myslím Sbírku soudních rozhodnutí a stanovisek a nikdo by mi neměl vnucovat jiné prameny.

"Sb.s.r.s.NS má řadu "trest" a "civil" a to je m.j. důvod, proč ani zadání "R 3/1995" by nebylo dostačující, takže proto jak sám zmiňujete "Rt", či "Rc", či další." To jsem neměl na mysli.

"Bohužel, ČSN nemůžeme zpracovávat, bylo již komentováno, to nás mrzí." Jasně, to byl jen vtip.

Jinak nechci být otravný, ale stále postrádám odpověď na otázku, jak v APSI najít zákon o Sbírce zákonů a kdy postavíte vyhledávání na výši doby. Vše ostatní jsou jen podružnosti.

Zdeněk Kühn řekl(a)...

K panu Efflerovi - moc děkuji za upozornění - konečně chápu rozdíl mezi literaturou a bibliografií (asi jsem nebyl sám, kdo o tom neměl ani ponětí). Uznávám, že toto je značné zlepšení, beru zpět své výtky v tomto směru shora uvedené (a současně opakuji omluvu za svou neznalost), a hned to začnu využívat.

V takovém případě z mých výtek zbývá hlavně ta judikatura (uznávám, že z hlediska copyrightu není možné ty fulltexty do literatury v ASPI opravdu dát), a na té je třeba opravdu hodně zapracovat. Děkuje Zdeněk Kuhn

Anonymní řekl(a)...

Musím říci, že mne nesmírně irrituje, že když zadám číslo předpisu kupř. 477/2005, že to nic nenajde. Jistě, není to předpis, ale stejně.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,

všedchny tyto bolesti ASPI (judikatura, vyhledávání, filtrace) se pozitivně přelévají do systému CODEXIS ADVOKACIE tvořeného Ve spolupráci České advokátní komorou a společností ATLAS consulting spol. s r.o. která pro členy Komory a nejen je připravila evropský právní informační systém CODEXIS® ADVOKACIE. Komplexně pojaté řešení je zaměřeno především na právo ES/EU s provázaností na právní prostředí ČR.

Za posledních několik let už má pod sebou námátkově klienty jako Hl. město Praha, Nejvyšší soud, Úřad Ombudsmana, Jihomoravský kraj, Pardubický, Hradecký,
cca 2000 advokátů využívá tento systém.

A proč?
Systém není tvořen tak jak chce nakladatelství, a prostřednictvím něj prodávat literaturu, ale podařil se unikátní projekt a to sice spojila se vývojová firma se zkušeností v právních systémech od roku 1992 a ČAK, která se stará o metodiku systému apod. Klienti dobře ví že se stávají součástí a že jejich připomínky náměty a návrhy se do systému postupně překlápí.

A o věcech jako Codexis link, provázanost s elektronickým textem (http://www.atlascon.cz/filmy/video.php?produkt=codexis&typ=low&index=19) ASPI ještě sní.

V případě dotazů či zájmu o prezentaci mne neváhejte kontaktovat.

Radek Vicenec
vicenec@atlas-software.cz