středa 24. září 2008

Až nás zítra ráno v 9:35…

Zítra budou Soudním dvorem vyneseny dva rozsudky v řízeních o porušení Smlouvy, zahájených Komisí proti České republice, a sice ve věcech C-71/08 a C-87/08. K tomu, abychom s jistotou již dnes věděli, že oba budou konstatovat nesplnění transpoziční povinnosti České republiky ve vztahu ke dvěma směrnicím z oblasti financí, není třeba věstecké koule ani výkladu kartářky. Okolnosti vydání obou z těchto rozsudků mne nicméně vybízí k malému zamyšlení nad jejich vypovídací hodnotou.

Až mě zítra ráno v pět“ zpívá Jarek Nohavica v písni shrnující pocity aktéra výkonu (zřejmě soudního) rozhodnutí. Tak dramatické následky mít zítřejší rozsudky určitě nebudou. Právě naopak. Jak směrnici z oblasti regulace trhů z finančními nástroji, tak směrnici týkající se organizačních požadavků investičních podniků, jejichž neprovedení ve vnitrostátním právu je předmětem dotčených řízení, se totiž mezitím podařilo transponovat, a to prostřednictvím zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Je tedy vyloučeno zahájení „řízení o provedení rozsudku“ (čl. 228 Smlouvy ES), ve kterém bychom již mohli být sankcionováni pokutou či opakovaným penále.

V kauzách, jejich předmětem je namítané včasné neprovedení směrnice do vnitrostátního právního řádu, bývá dobrým zvykem, pokud se podaří po podání žaloby směrnici transponovat a notifikovat, že Komise vezme na základě žádosti dotčeného členského státu svoji žalobu zpět (žalobce disponuje do doby vynesení rozsudku řízením v tom ohledu, že na jeho žádost musí být řízení zastaveno a věc vymazána z rejstříku ESD). Po přijetí, resp. nabytí účinnosti novely zmiňovaného zákona a provedené notifikaci tak rovněž na začátku července učinila Česká republika v obou řízeních. A Komise skutečně rozhodla o zpětvzetí – ale protože v letních měsících instituce „stojí“, konalo se předmětné kolegium komisařů, na kterém bylo rozhodnutí přijato, až minulý čtvrtek, tedy 18. 9. A protože pár dnů před tím Soudní dvůr oznámil vynesení rozsudků na zítřek, Komise již ze zdvořilosti k Soudu procesní úkon zpětvzetí neučinila…Suma sumárum transponováno bylo pozdě, ale přece, a kdyby v tom nebyly prázdniny, máme o dvě čárky na straně odsuzujících rozsudků méně, přičemž faktický důsledek je nulový.

O čárky samozřejmě vůbec nejde. Uvedený příklad jen dobře ilustruje slabinu celého řízení o porušení komunitárního práva ze strany členského státu, jedná-li se o věc „nenotifikační“ (tj. neoznámení, resp. včasné neprovedení směrnice do vnitrostátního práva). S ohledem na celkovou délku tohoto řízení je případný odsuzující rozsudek často právě jen nic nevypovídající formalitou. Rozsudkem se přitom nelze podle mého názoru nijak významně ohánět ani v případě nároků na náhradu škody uplatňovaných před vnitrostátním soudem. Odsuzující rozsudek totiž nevypovídá o ničem jiném, než ke dni uplynutí lhůty stanovené v odůvodněném stanovisku (tj. cca rok a půl před vydáním rozsudku) nebyla dotčená směrnice ve vnitrostátním řádu provedena. Je-li namítána, měl by vnitrostátní soud takovou skutečnost posoudit i bez odsuzujícího rozsudku. Navíc i tam, kde odsuzující rozsudek bude k dispozici, nepokryje z uvedeného důvodu celou dobu, kdy mohlo dojít ke vniku škody v důsledku neprovedené transpozice.

Z tohoto pohledu bude zajímavé sledovat, bude-li Lisabonská smlouva ratifikována, jak bude fungovat nová úprava, podle které bude možné uložit finanční sankci v případě některých nenotifikačních řízení „již v prvním kole“. Tam již o čárky přece jen asi půjde…

19 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

No a co má být? ESD - nezájem, nechci, nestojím o něj. Ať si judikuje, co chce, můj soud to není, pro mne je to cizí, nepřátelský soud, který jsem nikdy nepřijal za svůj. P.H.

Anonymní řekl(a)...

P.S.: A nezapomeňte mne zase smazat, chápu, že můj názor se do krámu nehodí, P.H.

Šimon Klein řekl(a)...

ad P.H. No a co má být? Ať si ten Váš soud (ať už tím myslíte cokoli)rozhoduje jak chce, můj soud to není, pro mne je to cizí, nepřátelský soud, který jsem nikdy nepřijal za svůj. ESD tu je a jeho rozhodnutí je třeba brát v úvahu. Může se Vám to nelíbit, můžete proti tomu protestovat, ale to je tak vše, co proti tomu můžete dělat.

Anonymní řekl(a)...

Milý P.H. předpokládám, že se ESD nebudete chtít dovolávat ani v situacích, kdy jen díky tomuto soudu můžete dosáhnout úspěchu ve sporu se státem, např. daňovém či celním. Vy radši budete státu platit vyšší daně a cla, i kdyby jste nemusel za pomoci tohoto Vámi neuznávaného soudu.
Václav Pátek

Jan Komárek řekl(a)...

Pane Hasenkopfe (a.k.a. "P.H."),
pokud bych Váš komentář měl mazat, bylo by to proto, že nerespektujete pravidla, která bychom rádi, aby je naši komentátoři dodržovali, jak jsem se Vám myslím celkem přátelsky snažil vysvětlit například zde. (V téže diskusi si můžete přečíst i další reakce, které se týkaly požadavků podepisování komentářů pravým jménem.)

Pokud jde o Váš názor samotný, nemyslím, že by bylo třeba na něj nějak reagovat, a můžu Vás ujistit, že je mému krámu vcelku jedno, zda ESD považujete nebo ne za svůj soud - alespoň do okamžiku, než se takto začne vyjadřovat i Váš zaměstnavatel, kde bych s tím skutečně měl problém.

Dan Dvoracek řekl(a)...

ad Václav Pátek - mírnil bych optimismus. Dle našeho velemoudrého NS není legislativní činnost, a to ani v rovině podzákonné, úředním postupem, ergo je-li škoda způsobena nesprávným legislativním postupem, nelze dle NS ČR žalovat škodu dle 82/1998 Sb.
Fakt by mě zajímalo, podle kterého vnitrostátního právního předpisu se tedy má přiznávat škoda alla Francovich.
Nebo že by nás NS poučil, že pokud legislativa implementuje E-předpisy, tak se o úřední postup jedná, kdežto vydávání vyhlášek k provedení vnitrostátního zákona úředním postupem není?

Anonymní řekl(a)...

Ad Dan Dvořáček

Vážený pane,

mohu se Vás pouze zeptat na spisovou značku judikátu, který myslíte? Je to zajímavé a rád bych se s ní osobně seznámil. Předem Vám děkuji.

Martin Pavelec

Anonymní řekl(a)...

Ano, pane Komárku, můj post byl poněkud expresivní. Už nevím, jak jinak mám říct, že každá instituce, ESD nevyjímaje, potřebuje autoritu nejen papírovou, ale skutečnou. A nejsem si jist, že cesta vynucování si této autority, jak se k tomu chystá Lisabonská smlouva, je ta pravá. Může mne vzít ďas, když vidím ten zoufalý pláč, že nás ESD odsoudí. Hrůza! Hotová tragédie!

K mazání obecně: Jeden tady neví, kdo maže a proč. To především. Pouze jednou jsem zaregistroval, a to Petra Břízu, že když někoho smazal, udělal o tom poznámku v debatě a vysvětlil proč. Považuji to za základní slušnost soudce, že svůj rozsudek zveřejní a odůvodní - když už jste se tedy pasovali do role soudců a troufáte si rozhodovat, co je k věci a co ne. Btw, udržet jakoukoli debatu u tématu nelze, všechno se vším nějak souvisí. Tuhle Vaši obsesi, s prominutím, nechápu.

Mimochodem, maže se leckde a všelijak, ale až dosud jsem se s tím nikde na internetu nesetkal v takové míře, jako zde.

Konkrétně: Jestliže v debatě o sexuálním obtěžování studentek a z toho údajně plynoucí potřebě AD zákona kdosi přičiní poznámku o Langerovi a ostentativně si odplivne směrem k Hradu, pak je sice hezké, že jste to smazali, ale mne jste tím zbavili možnosti reagovat. Já nejsem ten, kdo se tuhle kauzu bojí rozebírat.

V tom úplně posledním smazaném postu jsem předevčírem také vysvětlil, proč na tento web nebudu dál chodit - důvodem je právě měnění historie debaty a selekce. Nemám problém číst urážky, při své práci jsem už vytrénovaný. Urážky mnohem víc prozrazují o svých autorech než adresátech. Nemám problém odpovídat i na pro mne nepříjemné názory. Ale mám problém se selekcí názorů. Můžete si to odůvodnit na tisíc a jeden způsob, v podstatě to ale stále je cenzura, elitářství a nerovnost mezi diskutujícími. Je to šikmá plocha - abych citoval z Pithartova projevu u ÚS, který se Vám tak líbil. A kromě toho, že je to šikmá plocha, mně se cenzura, vyvyšování se nad ostatní a pokrytectví obecně bytostně vadí. Takže dokud se tady bude mazat a dělat názorová selekce, sbohem.
Pavel Hasenkopf

P.S.: Když jsem se já navezl do Langera, kterého přetřásají všechna média, muselo to být smazáno. Když tu byl v jiné debatě obviněn jeden kantor ze šikany, a to jemnovitě, bez náznaku, oč vlastně šlo, prostě čistokrevná pomluva, o které se dotyčný pravděpodobně ani nedozví a nemůže se tedy bránit - to je v pořádku?

Anonymní řekl(a)...

Ad Martin Pavelec

Pokud se nemýlím, tak pan Dvořáček měl na mysli sp.zn. 25 Cdo 1124/2005.

Ostatně, o této problematice vyšel rozsáhlý článek bloggerovi Bobkovi v červnových Právních rozhledech.

Jan Parma

Dan Dvoracek řekl(a)...

Ne tak zcela, měl jsem na mysli ostudný (a pokud se nepletu tak sbírkou publikovaný) judikát 25 Cdo 2064/2005.
I kdy i při letmém pohledu na 25 Cdo 1124/2005 je zřejmé, že se jedná principiálně o tutéž věc. NS nám tvrdí, že pokud jednotlivec utrpí škodu v přímém důsledku nesprávné legislativní činnosti (např. přijetí protiústavního zákona či nezákonné vyhlášky), nemá žádný nárok na náhradu jakékoli škody a basta. Podotýkám, že tak tvrdí nejen pro případy, kdy žalobce namítá, že určitá dle jeho názoru žádoucí úprava měla být přijata (deregulace nájemného, např.) ale též v případech, kdy vláda vydala nařízení mimo svou kompetenci. Hanba.

Jan Komárek řekl(a)...

Danovi Dvořáčkovi:
Je dobré být raději skeptikem (s ohledem na reálné možnosti práva ES), jen je také dobré nezapomínat, že použití argumentů právem ES, jež může našemu ("euroskeptickému") občanovi ušetřit spoustu peněz, se neomezuje pouze na žaloby na náhrady škody – viz třeba tady.

Pavlu Hasenkopfovi:
Vaše posty (a také posty Jendy Petrova), který se týkaly Petra Langera, jsem vymazal proto, že nerespektovaly moji celkem jednoznačně formulovanou prosbu, aby se již diskuse pod postem o antidiskriminačním zákonu dále nestáčela k problematice nejmenování justičních čekatelů. Navíc jsem Vás i přímo upozornil, kde na Jiném právu najdete prostor k diskusi k tomuto důležitému tématu. Máte pravdu: moderovat jakoukoliv diskusi je obtížné a i my se tomu učíme. Ve Vámi zmiňovaném případě se mi ale zdá, že moje prosba byla celkem vysvětlující a k mazání nebylo co dodávat.

Komentář Katky Kukanové k osobě JUDr. Beránka v pořádku není a máte pravdu, že by zde nemělo docházet k takovým obviněním, aniž by se druhá strana měla šanci obhájit. Proto budu rád, když se i Vy příště zdržíte označení „rozmazlení a namyšlení chlapečkové“, „chudáček“ apod. v souvislosti s osobami, které na JP zřejmě také nechodí, a podobně jako JUDr. Beránek nemají možnost se bránit.

Dan Dvoracek řekl(a)...

J.K.: Ano, jistě. Argumentace judikaturou ESD se někdy hodí a někdy ne. To v zásadě platí pro jakýkoli soud a nevypovídá to nic o jeho kvalitě či prospěšnosti. Já jsem přesvědčen, že ESD převážně škodí.

Jan Komárek řekl(a)...

Aha, ja měl dojem, že jste optimismus V. Pátka mírnil tím, že se v podstatě nelze práva ES proti státu dovolat, jelikož je obtížné domáhat se proti státu náhrady škody. Moje reakce nesměřovala k tomu, abych ukázal, že se argumentace judikaturou ESD někdy hodí a někdy ne, ale k tomu, abych ukázal, že Vaše krocení optimismu nebylo zcela na místě.

Anonymní řekl(a)...

Ad Jan Komárek: Ahoj Honzo, JP čtu často a rád, takže si dovolím technickou poznámku. Myslím si, že je škoda, pokud tak striktně zachováváte zákaz odchylovat se v diskusi od tématu blogu, resp. že přímo mažete příspěvky, které jsou podle vás "mimo". Řekl bych, že to může bránit přirozenému plynutí diskuse a ochuzovat ji to (a tedy i čtenáře). Pokud někdo opravdu "ujede" (stranou ponechávám, jestli je takovéto "ujíždění" vůbec negativní a nemělo by být spíš ponecháno "samoregulaci")
a vy ho na to upozorníte (jako v případě postů P. Hasenkopfa a J. Petrova o P. Langerovi), je věcí slušnosti diskutujících odůvodněné prosbě vyhovět, ale proč ty příspěvky zpětně mazat, když nejsou nijak morálně závadné? Stejně tak mi není jasné, proč jste u tvého blogu o projevu V. Klause a P. Pitharta smazali diskusní příspěvěk "Václava Klause": připadalo mi to celkem vtipné a (obsahově) relevantní, diskusi by to nejspíš nijak nenarušilo, ba naopak, a proto si myslím, že byl důvod jej tam jako výjimku nechat, i kdyby to byl "fake". Ještě vtipnější by ovšem bylo, pokud by se ozval skutečný VK osobně a oprávněně se domáhal nápravy.

Pavel Caban

Tomáš Sobek řekl(a)...

Zdá se, že boj s irelevantními komentáři pouze provokuje další irelevantní komentáře.

Anonymní řekl(a)...

Šlo by vytvořit diskusní fórum pro anonymy a grafomany (odpadkový koš)? Smazané příspěvky (včetně reakcí na ně) by se přesouvaly tam, bylo by tam možné na ně reagovat, omlouvat svou irelevanci, nadávat na cenzuru, případně vysvětlovat proč byly příspěvky smazány a pod článkem by zůstávala jen relevantní diskuse.

Václav Štencel

Otto Dostál řekl(a)...

Prosím o uplatňování pravidel diskuse a mazání příspěvků při rozporu s nimi. Pokud se diskuse stanou zaplevelenými, znamená to pro mne, že je přestanu číst vůbec. Pokud se to zdá příliš omezující, mohlo bys se to tady rozšířit o nějaký diskuzní board s volnějšímy pravidly, ale příspěvky pod určitým článkem by se opravdu měly týkat daného článku.

Anonymní řekl(a)...

Mají-li být pravidla diskuze na těchto stránkách skutečně důsledně respektována, je nutno vymazat i příspěvky V. Štencela, O. Dostála a (musím připustit)tento příspěvek můj.

Všechny jsou totiž zcela OT, bez jakékoli relevance k tématu a mají tak své místo právě v navrhovaném "odpadkovém koši":o)

Anonymní řekl(a)...

Jediný důsledný je tu J. Petrov, který si své komentáře maže sám.

K. Jedlička