pondělí 13. října 2008

2. odborné symposium NS na téma "Komerční nemovitosti v judikatuře Nejvyššího soudu"

Nejvyšší soud ČESKÉ REPUBLIKY pořádá pod záštitou předsedkyně JUDr. Ivy Brožové
2. odborné symposium na téma

"Komerční nemovitosti v judikatuře Nejvyššího soudu"

Účelem symposia je získat zpětnou vazbu právní praxe a teorie ohledně judikatury Nejvyššího soudu České republiky, která se týká následujících tématických okruhů:

Vlastnické právo k nemovitostem, včetně jeho ochrany, převodních smluv a vkladových otázek (okruh 1),
Jiná věcná práva k nemovitostem, s výjimkou práv zajišťovacích (okruh 2), a
Nájmy nebytových prostor a nemovitostí, s výjimkou nájmů bytů (okruh 3).

NS tímto vyzývá praktikující právníky a členy akademické obce (včetně studentů práv), kteří mají zájem vyjádřit stanoviska k judikátům NS, vydaným ve výše uvedených právních oblastech v období posledních 36 měsíců, aby do 20. listopadu 2008 (včetně) zaslali na emailovou adresu symposium@nsoud.cz své písemné příspěvky v následující formě a struktuře:

Formát dokumentu: .doc nebo .pdf
Délka dokumentu: nejvýše 3 strany A4
Struktura dokumentu: dle přiloženého předepsaného formátu.

Autoři vybraných příspěvků budou do 26. listopadu 2008 (včetně) pozváni, aby své příspěvky prezentovali na veřejném slyšení, které se bude konat dne 4. prosince 2008 od 10:15 do 15:45 hod. v budově Nejvyššího soudu ČR, Burešova 20, Brno. Za Nejvyšší soud účast na symposiu předběžně přislíbili:

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., člen senátu č. 22 JUDr. Ludvík David, CSc., člen senátu č. 28
JUDr. František Balák, člen senátu č. 22 JUDr. Josef Rakovský, člen senátu č. 28
JUDr. Zdeněk Krčmář, člen senátu č. 29 doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., členka senátu č. 26

Srdečně zveme k pasivní účasti i Vás, kteří nezašlete písemný příspěvek – pokud se do 2. prosince 2008 včetně zaregistrujete na registrace@nsoud.cz uvedením údajů: jméno, příjmení, instituce, telefonický a emailový kontakt.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách symposia
www.nsoud.cz/druhesymposium.htm

Nejvyšší soud ČR si vyhrazuje právo změnit místo anebo termín symposia, jakož i upustit od konání symposia. Předkladatelé příspěvků ani účastníci symposia nebudou mít žádný nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

2. ODBORNÉ SYMPOSIUM K JUDIKATUŘE NS ČR

FORMÁT PŘÍSPĚVKU

Tématický okruh:
Uveďte číslo tématického okruhu, do nějž Vámi komentované rozhodnutí spadá (případně více okruhů, pokud se předmět rozhodnutí týká více tématických okruhů)

Autor příspěvku:
vedle jména a příjmení uveďte: název instituce, v níž působíte, svou emailovou adresu a telefonické spojení. Je-li autorů více, uveďte totéž ohledně všech

Spis. značka a datum:
uveďte spisovou značku a datum rozhodnutí, k němuž se váš příspěvek vztahuje

Právní věta:
uveďte právní větu, k níž se váš příspěvek vztahuje, případně ji z rozhodnutí vyabstrahujte

Stručné stanovisko:
jednou větou uveďte, zda s rozhodnutím souhlasíte, souhlasíte s výhradami, či nesouhlasíte

Skutkové okolnosti:
popište stručně skutkové okolnosti tak, jak vyplývají z komentovaného rozhodnutí, resp. předpoklady, které je třeba učinit, jelikož některé skutkové okolnosti nejsou v rozhodnutí popsány

Dotčená ustanovení:
vyjmenujte stručně ustanovení právních předpisů, jichž se právní věta týká

Podrobné stanovisko:
podejte stručně vaše právní stanovisko k rozhodnutí. Pokud s ním souhlasíte, vysvětlete stručně proč. Pokud s ním nesouhlasíte, vysvětlete stručně proč a uveďte, jak měl být spor podle vašeho názoru rozhodnut.

Datum příspěvku:
uveďte datum odeslání příspěvku

Pokud ve svém příspěvku citujete jiná díla či pokud z nich v podstatném rozsahu vycházíte, označte je plnou citací dle usance (autor, název, publikace/nakladatel, místo, vročení).

Odesláním tohoto příspěvku:
- prohlašujete, že osoba/osoby, uvedené v poli Autor, jsou výhradními autory tohoto příspěvku,

- souhlasíte s tím, aby Váš příspěvek byl bez nároku na odměnu uveřejněn v elektronickém či tištěném sborníku symposia, a

- souhlasíte s tím, aby údaje, uvedené v poli Autor (s výjimkou telefonického spojení a emailové adresy), byly v souvislosti se symposiem a v písemnostech či jiných dokumentech s ním souvisejících zveřejněny..

Žádné komentáře: