25 července 2008

Právníci do Lesů (ČR) …

Tímto provoláním nemíním iniciovat návraty k romantickým způsobům života ani navrhnout vhodné trávení dovolené. Pouze jsem hledal lákavý titulek pro níže přetištěný inzerát na pozici „referent pro katastr a restituce“ ve společnosti Lesy České republiky, s. p., s místem výkonu práce ve Zlíně.

Kvalifikační předpoklady
- vzdělání: VŠ, ÚSO
- odborná praxe: VŠ 1 rok, ÚSO 3 roky

Podřízenost
- funkčně řediteli krajského ředitelství
- odborně a metodicky odboru majetkoprávnímu ředitelství společnosti Lesy České republiky, s.p. v Hradci Králové

Charakteristika funkce
Metodicky zabezpečuje vedení pozemkové evidence v souvislosti s katastrem nemovitostí. Zabezpečuje práce spojené s restitucemi, obnovou vlastnických a uživatelských vztahů k věcem podle obecně platných předpisů, včetně náhrad. Koordinuje činnost územně příslušejících referentů pozemkové evidence.

Práva a povinnosti – příklady prací
1. Zabezpečuje
- veškerou agendu související s vlastnictvím nebo užíváním pozemků LČR,
- agendu související s ochranou lesního půdního fondu,
- metodickou a kontrolní činnost referentů pozemkové evidence na lesních správách podřízených.
2. Vede číselné a grafické operáty pozemkové evidence, vede evidenci všech druhů map.
3. Připravuje podklady pro majetkové smlouvy.
4. Vypracovává návrhy a zpracovává podklady pro majetkoprávní vypořádání a pro odstraňování majetkových nesouladů.
5. Jedná s příslušnými katastrálními úřady a s ostatními orgány státní správy a úřady.
6. Vyřizuje žádost o restituce na základě zákona o půdě.

Jedná se o pracovní poměr na plný úvazek, nástup nejlépe ihned.

Platové ohodnocení se řídí (zřejmě) vyhláškou č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Výhodou je kolektivní smlouva s velkými bonusy pro zaměstnance. Nevýhoda: požadavek vedení na používání mysliveckého stejnokroje.

Strukturovaný životopis na vallova.oi15@lesycr.cz popřípadě poštou: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Zlín, Třída T. Bati 2513, 760 01 Zlín.

Žádné komentáře: