čtvrtek 5. prosince 2013

Několik zajímavostí - princip univerzality na NSS, 100 nejvlivnějších, registr smluv a historická pokuta EK

Narazil jsem v nedávné době na několik zajímavostí částečně právní, částečně mimoprávního charakteru. Konkrétně se týkají zrušení specializovaných kolegií na NSS, žebříčku 100 nejvlivnějších myslitelů, legislativního návrhu zákona o Registru smluv a několika zajímavostí z oblasti soutěže, zejm. historicky nejvyšší pokuty za "kartelové" manipulace s mezibankovními sazbami.

Podrobnější poznámky následují:

1/ Nejvyšší správní soud se v závěru listopadu rozhodl pro vnitřní proměnu a zrušil specializovaná kolegia (tj. finančně správní kolegium a sociálně správní kolegium). Viz tisková zpráva zde. Své rozhodnutí NSS odůvodnil tím, že se rozhodl vydat cestou univerzality, když spolu se zrušením kolegií zrušil i specializaci jednotlivých senátů ve vymezených agendách. Podrobné zdůvodnění postupu NSS lze nalézt ve vydaném usnesení.

Z tohoto pohledu je zajímavý taký popis toho, jak by měl soudce NSS "vypadat": "Soudce Nejvyššího správního soudu proto musí být vybaven schopností průřezového myšlení, vědět „o všem něco a o něčem všechno“, být komplexní osobností, která rozumí různým technokratickým žargonům jednotlivých komunit, ale nepřejímá je, nýbrž je s pozorností zaměřenou na klíčové principy veřejného práva a celého právního řádu rozumně, srozumitelně a přesvědčivě dokáže „přeložit zpět“ tak, aby jim porozuměl běžně vzdělaný člověk.

Osobně mám k postupu v podobě "univerzality" určité výhrady, poněvadž mám pocit, že v některých oblastech (např. hospodářská soutěž, specificky regulovaná odvětví a jiné obdobně sofistikované obory vyžadující i značné mimoprávní znalosti) je specializace (a nemám tím na mysli ad hoc rešerši, ale dlouhodobou specializaci opřenou o pravidelný zájem o příslušný obor, kontinuální samostudium a patřičné praktické zkušenosti) pro kvalitní rozhodování dle mého názoru nezbytná, byť bych nikdy nebyl proto, aby byl jen jeden specializovaný senát pro určitou oblast, protože to vede k absenci zpětně reflexe (vždy by tam měla být alespoň nějaká soutěž např. mezi třemi senáty). Úplná "univerzalita" (resp. absence patřičné specializace) pak dle mého názoru (i zkušeností) může vést v praxi k tomu, že se rozhodující senát bude více zaměřovat na procesní otázky, popř. se to přinejmenším promítne do délky řízení. Na druhou stranu např. ve vztahu k hosp. soutěži není zmíněná změna asi nijak zásadní, když ani nyní nebyly (alespoň dle mých vědomostí) specializované senáty na soutěž, ale dané případy kolovaly mezi jednotlivými senáty finančně správního kolegia. Nyní se tedy "jen" rozšíří počet senátů (o senáty z bývalého sociálně správního kolegia), kterým budou moci dané případy napadat. Navíc případná absence specializace může být kompenzována kvalitními a odborně zdatnými pomocnými útvary (jako např. analytický odbor atp.). Každopádně jsem zvědav na to, jak se nynější rozhodnutí NSS podepíše na vývoji judikatury v mnou zejména sledovaných oblastech. 

2/ Česká pozice odkazuje na žebříček 100 nejvlivnějších myslitelů, kteří ovlivňují dnešní diskusi o budoucnosti ekonomiky a společnosti, a to dle švýcarského Gottlieb Duttweiler Institute. Plný žebříček (včetně doprovodného článku v němčině) je zde. Je tak například zajímavé se dozvědět, že nejvlivnější je Al Gore, ale na pomyslné stupně vítězů se dále dostali filosofové Jurgen Habermas a Peter Singer.

3/ Včera předložila skupina poslanců návrh na přijetí zákona o Registru smluv. Viz sněmovní tisk č. 42/0. Neměl jsem příležitost ho detailněji prostudovat, ale určitě bude vyvolávat standardní problémy související např. s problematikou zveřejňování obchodního tajemství. Nicméně mne trochu zarazilo, že návrh zákona je předkládám variantně. S tím jsem se ještě nesetkal. Je to obvyklé? Jak se to pak řeší z hlediska hlasování? V podstatě jde o návrh dvou (či více) variantních zákonů? 

4/ Komise dále uložilo historicky nejvyšší pokutu 1,71 miliardy Euro (cca 47 mld. Kč) několika bankám za kartelové jednání v podobě manipulace s mezibankovními sazbami. Tisková zpráva Komise k tomu je zde. Text rozhodnutí ještě není k dispozici. Na rozhodnutí jsem zvědavý (byť obecně bývají čtivější rozhodnutí o zneužití dominance či vertikálních dohodách). Myslím si, že dané rozhodnutí může možná trochu rozvířit debaty o správnosti nyní nastavené aplikace leniency programu, když Barclays byla prominuta dle slov Komise pokuta ve výši 690 mil. Euro a UBS dokonce pokuta ve výši 2,5 mld. Kč Euro za to, že využily daný program a předmětný kartel "udaly". Ve finále tak dostaly pokuty jen jejich konkurenti. Současně Komise oznámila, že schválila spojení Microsoft/Nokia (viz TZ tady), čímž se připojila k již dřívějšímu schválení na americké straně (srov. např. zprávu Reuters). K těmto novinkám a některým dalším z hlediska soutěže viz také stručný post na Chillin' Competition.

1 komentář:

Tomas Pavelka řekl(a)...

Vzhledem k níže citovaným vyjádřením, které prosákly ze spisu, bych se o záživnost rozhodnutí Komise ve věci LIBOR/EURIBOR vůbec nebál :)

Senior yen trader: The jpy libor is a cartel now
Senior yen trader: It’s just amazing how libor fixing can make you that much money
Senior yen trader: It’s a cartel now in London

Derivatives trader C: Need to drop 3m LIBOR and hike 6m LIBOR

Derivatives trader B: At the moment the FED are all over us libors
Derivatives trader C: That’s for USD… [don’t] think anyone cares the [sic] JPY LIBOR

Swiss franc trader: Can u put 6m swiss libor in low pls?

Primary submitter: Whats it worth
Swiss franc trader: I’ve got some sushi rolls from yesterday?

Broker B: If u cud see ur [sic] way to a small drop there might be a steak in it for ya, haha
Derivatives trader B: Can we lover our fixings today please
Primary submitter B: Make your mind up, haha, yes no probs

Derivatives trader B: I’m like a whores drawers