úterý 29. listopadu 2011

Dnešní novelizace obchodního zákoníku

Dnes byl ve Sbírce zákonů pod č. 351/2011 Sb. vyhlášen zákon novelizující obchodní zákoník. Ač je vlastní legislativní text poměrně nepřehledný, obsahuje množství významných změn.

Níže zmiňuji některé, které mne zaujaly:

1. Nejvýznamnější (či alespoň nejzajímavější) změnou je zavedení nového textu § 386 odst. 1 obch.zák., který bude nově (od 1.1.2012) umožňovat v obchodních vztazích vzdát se či omezit právo na náhradu škody, a to i před porušením povinnosti, z něhož škoda vznikla. Taková možnost nebude dána u škody způsobené úmyslně. Tuto změnu jistě aplikační (komerční) praxe přivítá, když se tak české právo přikloní k řešení, které je obvyklé i v jiných právních řádech (kontinentálních i anglosaských), vůči nimž dosavadní striktní česká úprava (ponechme stranou snahy o méně striktní interpretaci i dosavadní úpravy) působila jako anachronismus.

2. Další rozhodně zajímavou změnou je nový §66d, který je zjevným pokusem řešit problematiku souběhu funkce člena statutárního orgánu a výkonu pracovního poměru pro příslušnou obchodní společnost (na toto téma se již popsaly stohy papíru). Nová úprava umožňuje, aby statutární orgán pověřil jinou osobu výkonem obchodního vedení (v případech, kdy se nejedná o činnost, kterou by musel vykonávat výlučně stat. org.), která takovou činnost může vykonávat i v pracovním poměru. Současně se přitom uvádí, že taková osoba může být současně i členem statutárního orgánu. Ustanovení odstavce 2 §66d pak stanoví, že takovým pověřením není dotčena odpovědnost statutárního orgánu. Jsem zvědav, do jaké míry nové ustanovení stávající problémy a jejich "kreativní" řešení vyřeší, resp. usměrní. Zřejmě bude daná úprava způsobilá řešit případně namítané neplatnosti pracovních smluv (byť nebude zřejmě způsobilá zhojit případnou neplatnost minulou) na základě judikatury pracovního senátu NS. Již zřejmě není plně způsobilá řešit problematiku jednání zaměstnance jako zákonného zástupce obch. společnosti, pokud je současně členem statutárního orgánu a zapsaný způsob jednání neumožňuje jeho samostatné jednání. Uvidíme, jak se s tím praxe popere. Zřejmě jde nicméně o krok správným směrem.

3. Upravuje a vylepšuje se (byť rozhodně ne k dokonalosti) i znění často diskutovaného a mnohdy kontroverzního §196a obch.zák.

4. Ustanovení §355, které upravuje problematiku odstupného, se vypouští z výčtu kogentních ustanovení v §263 odst. 1 obch.zák., čímž se zejména umožní smluvně vyloučit někdy paradoxní důsledky odst. 2 §355 (který vylučuje sjednat odstupné za situace, kdy došlo byť jen k částečnému plnění sjednaného závazku). Právní stav se tak v tomto směru vrátí zpět do období před 1.1.2001, kdy bylo dané ustanovení také "jen" dispozitivní. Ostatně se podle mého názoru muselo v rámci velké novely obch.zák. dostat do výčtu kogentních ustanovení jen omylem, ale možná se v tomto směru pletu.

5. Nové ustanovení §28 odst. 2 změní podobu výpisů z OR, na kterých se již nebudou uvádět rodná čísla fyzických osob, byť pro účely zápisu je bude třeba uvádět.

6. Novela se snaží (srov. doplnění §2 odst. 3 a §37 odst. 2) také omezit praxi tzv. fiktivních sídel tím, že požaduje existenci a doložení právního důvodu užívání prostor označených jako sídlo v OR.

Jistě mi nějaké další změny unikly. Rád v tomto směru přivítán doplnění ze strany čtenářů, popř. jejich postřehy k předmětné novelizaci.

4 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Ač nám často připadá, že politici si tzv. hrají na práci, každá pozitivní novela je přínosem v tzv. drobečkové politice, když zatím nelze vzít vše „z jedné vody načisto“.
Vypíšeme odměnu za věcný nápad – očisty justice od „starých a nových struktur“?
http://richter.blog.ihned.cz/c1-53886270-hrozi-nam-nebezpeci-od-soudcu-clenu-ksc
Miloslava Chalupová

Jaromír Zajíc řekl(a)...

Další drobnější změny, ovšem ve vztahu k obchodnímu rejstříku praktické.
- zrušení § 38i odst. 2 - již nebude zapotřebí ukládat podpisové vzory osob oprávněných jednat jménem PO do sbírky listin.
- změna v § 32 odst 4. Ministerstvo spravedlnosti nebude stanovovat vyhláškou závazné formuláře, ale ,,jen" náležitosti formulářů. Jestli to však znamená, že dosavadní formuláře povinné nebudou, nevím.

Anonymní řekl(a)...

Podle mého by ten nový § 196a odst. 6 měl být aplikovatelný i na nemovitosti, což mi přijde jako rozhodně krok vpřed..

Jan Procházka

Anonymní řekl(a)...

Poměrně průlomové(i když v zásadě logické) rozhodnutí NS 31 Cdo 3986/2009 " Byla-li ve smlouvě o převodu majetku podléhající ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. sjednána tržní (v daném místě a čase obvyklá) cena, popř. cena pro společnost výhodnější, není tato smlouva neplatná jen proto, že cena nebyla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. " Nejvyšší soud 8.2.2012

Je dobře, že si soudci nechali konečně přeložit směrnici , viz. nově též 29 Cdo 253/2010, resp. začali myslet, proč tam to ustanovení vlastně je.

Jan Petržílek