středa 28. března 2012

Občanský zákoník za 586 Kč

Když jsem vyrazil do prodejny koupit si částku 33 Sbírky zákonů, v níž se skrývá nový občanský zákoník, šokovala mne cena, za kterou se tato sbírka prodává. Je to bezmála šest set korun, tedy částka, za kterou si lze koupit dobrou knihu v pevné vazbě. Sbírku jsem si nekoupil (a v duchu litoval své studenty, kterým jsem to nakázal, takže jsem hromadným emailem hned svůj požadavek stornoval). Zároveň jsem si znovu uvědomil, že v podmínkách internetového věku je tištěná verze jako jediná autentická verze sbírky zákonů naprosto přežilá. Zákonný požadavek tisku jediné autentické verze sbírky ve skutečnosti produkuje jen nesmírné množství zaprášeného papíru, který nikdo nikdy neotevře. Současně však stát, obce a kraje stojí ročně naprosto zbytečně vyhozené (desítky?) milióny korun. Nebylo by v čase všeobecného škrtání právě zrušení autentické tiskové verze sbírky zákonů a její nahrazení autentickou internetovou verzí jednoduchým a logickým krokem? Nechme jen na soukromých vydavatelstvích, ať samy prodávají tištěnou verzi zákona těm, kdo o to mají zájem.

Update: že lze totéž v tržních podmínkách vydat za rozumnou cenu, dokazuje například tradiční řada ÚZ.

20 komentářů:

FORTUNA řekl(a)...

Ano, naprostý souhlas.

Čtenáři a všichni na tomto blogu mají myslím všechny nástroje, aby všechny, nejen tento, platné zákony byly zdarma na internetu.

Mělo by být snadné dát dohromady skupinu, předložit návrh pro příslušný zákon o zákonech na internetu (to by měla být hračka) a pak přesvědčit nějaké poslance, aby věc se dostala na program parlamentu a pakliže to odsouhlasí, budou zákony na internetu. Bude-li zákon přímočarý, jeho odmítnutí bude těžké. Jak snadné.

Mirek Vorlický

Anonymní řekl(a)...

Faktická: Podivuhodné je, že zatímco MVČR si žádá za vytištěnou (oficiální) podobu zákona 586 Kč, nejmenované vydavatelství si za to samé znění zákona (ve výtisku s tužším obalem) žádá 140 Kč...

Nechce se mi věřit, že by MVČR předvídalo zvýšenou poptávku po sbírce s potenciální sběratelskou hodnotou :)

Jan Scholle

Anonymní řekl(a)...

Pro informaci:

Ročníky 2006 až 2011 Sbírky zákonů stojí u nakladatelství Moraviapress 58 439,90 Kč, přibližně tedy 10 000 Kč za ročník. Úhrnná hmotnost této sumy informací je 67,73 kg. Údaje čerpám z internetového obchodu nakladatelství https://www.sbirkyzakonu.cz/

Tady je (trochu nejasný) právní výklad Karlovarského kraje k ustanovení zák. 309/1999 Sb. o povinnosti obcí:

"Povinnost obcí odebírat Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv není nikde stanovena. Podle § 13 z.č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění z.č. 320/2002 Sb., z.č. 114/2003 Sb., z.č. 127/2005 Sb., a z.č. 380/2005 Sb., je však stanovena povinnost obcí, městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst umožnit nahlížet do Sbírky zákonů, a to každému v pracovních dnech. Povinnost se vztahuje vždy na celou částku s výjimkou příloh podle § 8 odst. 4 zákona (rozsáhlé přílohy vyhlášené v samostatných přílohách částek Sbírky). Sbírkou zákonů se však rozumí jen Sbírka v tištěné podobě – viz. § 12 zákona (Ministerstvo vnitra zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup stejnopis Sbírky zákonů vydávané po 4. květnu 1945 a Sbírky mezinárodních smluv. Stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv podle odstavce 1 se nepovažuje za Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv).

Sankce za neplnění povinnosti však stanovena není. Obec má však povinnost při výkonu samostatné působnosti dodržovat zákony a jiné právní předpisy. Kontrolu výkonu samostatné působnosti podle nynější úpravy zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, provádí Ministerstvo vnitra. O kontrole je vyhotoven písemný protokol s uvedením výsledku kontroly se zjištěnými nedostatky.Podle ustanovení § 129a odst. 8 zákona o obcích starosta, případně jím pověřený zástupce, na nejbližším zasedání zastupitelstva obce seznámí zastupitelstvo obce s výsledky uskutečněné kontroly, v případě, že byl kontrolou shledán nezákonný postup orgánů obce, předloží mu návrh opatření k odstranění jeho důsledků a k zamezení jeho opakování, případně jej seznámí se způsobem, jakým se tak již stalo. Informace o jednání zastupitelstva obec neprodleně vyvěsí na úřední desce obecního úřadu nejméně na 15 dnů.

Zákon také nestanoví od kterého ročníku Sbírky zákonů je obec povinna Sbírku zákonů mít."

(Zdroj: http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/472D8C17-7AF8-4644-A3F0-0E61FA0A5B14/0/Vestnik_KK_08.htm

Takže slabší povahy mezi starosty nechávají své obce platit za výtisky Sbírky zákonů dál, pro jistotu. Z jejich peněz to nejde, a co kdyby přišla kontrola.

Já jsem okamžitě po nástupu do funkce starosty předplatné vypověděl a staré výtisky, do kterých nikdo nikdy nenahlédl, vyhodil.

Dnes je Sbírka zákonů dostupná zdarma na webu MV, ale pro praktické použití je stejně k ničemu, protože poskládat z ní platné znění zákona je skoro nemožné. Pro zajímavost, zákon o dani z příjmu má ročně v průměru 8 novel. Pro praxi je dobrý Portál veřejné správy, kde jsou vždy aktuálně platná znění.

Pro Moraviapress to musí být, hlavně z příjmů od těch ustrašenějších obcí, neskutečný vejvar a opravdu by mě zajímalo, kolik zaplatili tomu, kdo jim tuto zakázku dohodil.

V internetové době je snad už na čase zrušit § 13 zák. 309/1999 Sb. celý a bez náhrady.

Jen aby pak Moraviapress, a. s., nežaloval stát pro ušlý zisk ...

Martin Macháček

kocour řekl(a)...

Já bych si dovolil ten nápad mírně vylepšit. Pamatujme také na archeology, co tu po nás jednou najdou ... takže navrhuji jedno znění dát vždy vytesat do kamene na místě veřejně přístupném - v tesání by se střídali všichni poslanci a senátoři. Tím by současně stoupla naděje, že přijaty budou jen ty zákony, které opravdu potřebujeme.

Pavel Hasenkopf

Michal A. Valášek řekl(a)...

Velmi dobrý projekt (lepší, než zde zniňovaný PVS) je na www.zakonyprolidi.cz. Je nicméně ostuda, že je to soukromý, neoficiální projekt.

Jan Slanina řekl(a)...

osobně mi připadá, že roli autoritativního zdroje už fakticky převzalo ASPI.
kolik profesionálů v oboru práva by si všimlo nějaké drobnější novely některého méně významného zákona, pokud by se ji Wolters Kluwer rozhodl bojkotovat?

takže bych žalobu na ochranu investic čekal spíš z této strany. konec konců, jediný akcionář je se sídlem v Rakousku.

ad PH:
nápad je to pěkný. ale, být Vámi, očekával bych deputaci ekologů protestující, že
(a) hrozí nadměrná těžba kamene, a
(b) do kamene vytesané zákony budou ve krajině překážet :-)

Vít Klimpl řekl(a)...

ad Zdeněk Kühn:
Zažil jsem podobný šok, ta suma za kterou se prodává pouze nový občasnký zákoník je nehorázná. Dovolím si upozornit na aktivitu nakladatelství ANAG: http://www.anag.cz/obcansky-zakonik-zakon-o-obchodnich-spolecnostech-a-druzstvech-o-obchodnich-korporacich-zakon-o-mezinarodnim-pravu-soukromem/d-85028/ - NOZ, ZMPS a ZoObKorp vyjdou v jedné knize za 290 Kč! Tvorba „cenové politiky“ příslušných částek Sbírky je podrobována kritice (viz. SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 2. vydání. Praha: ASPI, 2009, s. 99.)

Výdaje státu na Sbírku zákonů činí cca 200 milionů korun, aspoň tak to uvádělo sdružení "estat" na svých stránkách. Je to skutečně plýtvání penězi a papírem.

Jinak vytvoření e-Sbírky je jakýmsi evergreenem posledních několika let. Přitom současná vláda uvádí v programovém prohlášení že "za klíčovou považuje vláda realizaci projektu elektronické Sbírky zákonů." Ale kde nic tu nic, navíc práce na projektu byly pozastaveny a předložení návrhu zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorbě právních předpisů vládě bylo posunuto na 30. června 2012, prý na to nejsou peníze. Jak sem uvedl ve své diplomové práci, občany jsou zákony na internetu poptávány. Stát sice právní předpisy na internetu prezentuje (Stejnopis na stránkách MVČR, PVS) ale tyto aktivity lze hodnotit jako velmi nedostatečné.

ad Martin Macháček:
Před nedávnem se ona zákonná povinost obcí stala dokonce předmětem televizní reportáže: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/211411000101026/obsah/175669-drahe-papirovani/

Podobný výklad tradiční povinnosti obcí umožňovat každému nahlédnout do Sbírky zákonů (tedy že postačuje zpřístupnit stránky MVČR)zastává krom Karlovarského kraje i Odobor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra (Stanovisko č. 48/2009) nebo Svaz měst a obcí ČR (stanovisko z roku 2011).

Dle mého názoru i když je určitá povinnost pro orgán zatěžující, automaticky to neznamená, že by tuto zákonnou povinnost neměl řádně plnit; nadto interpretace MV i Svazu obcí je pak velmi volná a ve výsledku má stejné důsledky jako pouhé zpřístupnění internetu, nikoli autentického znění právních předpisů v tištěné Sbírce zákonů.

Anonymní řekl(a)...

Doporučuji:

http://www.mvcr.cz/clanek/vlada-schvalila-zamer-pravni-upravy-sbirky-zakonu-a-elektronicke-tvorby-pravnich-predpisu.aspx

Anonymní řekl(a)...

ad Martin Macháček:
§ 13 zák. 309/1999 Sb. (jakož i obdobná ustanovení v předchozích zákonech) má zajistit dostupnost zákonů pro občany.
Domnívám se, že je to správné (pokud nebude zajištěna adekvátní náhrada volně přístupná na internetu).
ASPI je placené, ukazuje platná znění k určitému datu, ale pokud vím neuvádí plné texty zákonů - novelizací (tím, že je zapracuje).

"Zákon také nestanoví od kterého ročníku Sbírky zákonů je obec povinna Sbírku zákonů mít."
Logicky od prvního ročníku (tedy 1918).
Připouštím ale, že možná by stačilo omezit na pověřené obce.
K. Dlouhý

Anonymní řekl(a)...

Ještě v době, kdy nebyl schváleným zákonem, ale pouhým návrhem, jej v Plzni dávali zadarmo, pokud si člověk koupil Kindlovu učebnici občanského práva. :-)))

A. Thurnwald

Anonymní řekl(a)...

Naše současná vláda bude víc než elektronizaci preferovat režim utajení pro sbírky. Prý to poškozuje demokracii a odstraní se tím i náklady obcí a lidu.

Michal Cvrček

Jan Slanina řekl(a)...

ad K. Dlouhý:

Moje poznámka o ASPI byla samozřejmě nadsázkou. Ale jednoznačně to ukazuje, kam se doba ubírá - elektronizace, strukturovaná vyhledávání a úplná znění.

Jinak myslím, že ASPI má plná znění všeho, co vyšlo ve sbírce - třeba typický novelizační zákon 180/2011 Sb. jsem tam našel.

Anonymní řekl(a)...

Ještě jeden paragraf ze zákona 309/1999 Sb. o sbírce:

" § 12
(1) Ministerstvo vnitra zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup^3) stejnopis Sbírky zákonů vydávané po 4. květnu 1945 a Sbírky mezinárodních smluv.

(2) Stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv podle odstavce 1 se nepovažuje za Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv."

Jinými slovy, obce jsou opravdu povinny odebírat tištěnou verzi, internet nestačí.

Pro přibližně 6500 obcí v republice to při 10 000 Kč nákladů na předplatné znamená 65 mil. Kč ročně. Vyhozených do kanálu, protože, jak už bylo řečeno v reportáži ČT zmiňované p. Klimplem, v životě se nikdo do Sbírky nepřijde podívat; kdyby omylem přišel a do Sbírky nahlédl, hned by zjistil, že mu není k ničemu.

Pro Moraviapress to naopak znamená zákonem zaručený roční obrat minimálně ve stejné výši.

Z důvodové zprávy k návrhu zák. 309/1999 (http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=3&ct=181&ct1=0) stojí za to citovat dvě pasáže:

"EKONOMICKÝ ROZBOR

1. Návrh zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv si nevyžádá žádné finanční dopady na státní rozpočet, a to z důvodů, že vydávání, polygrafická výroba a distribuce je zajišťována na komerční bázi."

A dále:

"3. Nároky na personální zajištění se u vydavatele a tiskárny nezvýší, k určitému nárůstu dojde pouze u smluvního distributora, to je u a. s. Moraviapress Břeclav, který musí zabezpečit rozšíření administrace související s výběrem předplatného na jednotlivé částky Sbírky zákonů, přílohy a Sbírky mezinárodních smluv. "

Z první citace plyne, že co si nevyžádá finanční nároky na státní rozpočet, to nebolí. Že to "na komerční bázi" stejně zaplatí daňoví poplatníci, to vládu ani poslance netrápí.

Z druhé citace plyne, že už v okamžiku schvalování bylo jasné, komu ty penízky potečou. Nějaká veřejná soutěž o takto lukrativní zakázku v té době ani od té doby nikoho nenapadla, proč taky, když to vlastně finanční nároky na státní rozpočet nemá.

Jen mi v tom zákoně nějak schází ustanovení "§13a Smluvním distributorem se stanovuje Moraviapress, a. s., IČ 005 43 411"

Vzhledem k tomu, že jediným akcionářem Moraviapressu je Let's Print Holding AG, 8020 Graz, Eggenberger Strasse 7, Rakouská republika, očekávám, v případě zrušení povinnosti obcí odebírat Sbírku v tištěné podobě, mezinárodní arbitráž o náhradu za ušlý zisk nejméně 20 let dopředu. U nás totiž jistě mají jeho legitimní očekávání.

Martin Macháček

Anonymní řekl(a)...

Mimochodem Moraviapress tiskne nejen sbírky. Například pro MPSV jde o všechny formuláře v oblasti zaměstnanosti a sociálních dávek pro ÚP.

Karel Vážný řekl(a)...

Mimo jiné, aktuální úplné znění je na portálu veřejné správy portal.gov.cz, kterého se sice údajně MV ČR snažilo zbavit, ale i po jeho rekonstrukci se z něj stále dá stáhnout aktualní txt verze úplného znění.

FORTUNA řekl(a)...

Vidím, že na to zákony jsou (tady evidentně čtrnáctero nestačilo!). Aby se nám v Rakousku nesmáli, zeptám se:

1 kdyby předplatné na rok nebylo 10.000,-Kč, ale 30 milionů Kč musely by je obce také kupovat?

2 má-li Moraviapress právo, nebo licenci tisknout a hlavně dostat peníze, zaručenou zákonem, na jak dlouho?

Mirek Vorlický

Anonymní řekl(a)...

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=89%2F2012%20ob%C4%8Dansk%C3%BD%20z%C3%A1kon%C3%ADk%20pdf&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Faplikace.mvcr.cz%2Fsbirka-zakonu%2FViewFile.aspx%3Ftype%3Dc%26id%3D6144&ei=w3d1T5eJAcPStAbj25zDAw&usg=AFQjCNFQ29rSwscl9w0URvwCmbpmhoqxrw&cad=rja

verze v pdf.

FORTUNA řekl(a)...

Zmkly nářky na blogu, zaplakala Kukulínova vrba.

Opravdu se zde nenajde právník, který vysvětlí, proč by obce ze zákona musely nakupovat za miliony a navždy? Musejí z nás v Rakousku mít takovou srandu?

Mirek Vorlický

Anonymní řekl(a)...

Já jenom dodám, že když to jde u úředního věstníku EU, který také obce musí zpřístupnit...

cit. z http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=cs

Od roku 1998 vychází současně s každým tištěným vydáním i elektronická verze na internetových stránkách EUR-Lex. Všechna čísla Úředního věstníku jsou nyní skenována a ve formátu PDF postupně nahrávána na stránky EUR-Lex.

Stejnopis vydaný MV, jak je to hezky eufemisticky označeno, je stejně tisková předloha pro tiskárnu, ze které je text sbírky tištěný, takže tam zcela jistě rozdíly nejsou.


Podle mého tištěné vydání sbírky by se mělo zasílat pouze knihovnám jako povinný výtisk, dále potom Úřadu vlády, PSP a Senátu. Bohatě stačí.
Stejně existuje originální tisk podepsaný vlastnoručně premiérem, prezidentem a příslušným ministrem.


Patrik Šebesta

Anonymní řekl(a)...

tak je tu několik faktu co by jednotvarnou diskuzi vam mohlo trochu ozivit:
1...sbírky zákonů na stránkách MVCR jiz jsou
2. skutecne nejsou zadne sankce za to že nejsou na obcích tistene Sbz nebo Sms a ani jsem neslysel o tom ze by nekdo byl kontrolou popotahovan.
3. to proc jiz neni sbirka davno v ele podobe je myslenkou starsi nez tento blog dost mozna kdejaky blog
4.pak je tu problem co s prevodem sbirek starsich do ele. podoby?! tech ktere jsou jen v papirove forme nebo tech ktere jsou archivovany jako scany a propo obrazky ...nebo prepis techto sbirek stat odkoupi od firem produkujici softy na vyhledavani v "zakonech"? a nekdo jim je proda?
5. otazkou je i proc MVCR v 90 letech zamitlo tvorbu vlastni aplikace pro prohledavani v zakonech vyhlaskach atd.
6. proc byrokracie na MVCR brani tomu aby pro vydavatele byla k dispozici ele data a ne jak za krale klacka kdy se dostavaji od redakce sbirek zakonu MVCR cancy na kusu papiru .. nacez se jejich scany nebo ocr-ka zpetne dodavaji na stranky MVCR
7. cenu sbirek neurcuje MoraviaPress
8.MoraviPress vyhrala v 90 letech vyberove rizeni na distribuci sbirek
9. tisk v omezene mire bude muset byt zachovan vzdy - pro pripad napr. vyjimecnych nebo valecnych stavu a pro archivaci kdy by mohla elektronicka podoba znicena spolu s ele zarizenim a take proto aby mohla byt zaarchivovana jedina a spravna maketa podoby konkretni castky
10. proc vam v nejmenovanem vydavatelstvi prodaji kopii za hubicku je o tom ze statni organizace jim prodaji elektronickou podobu tiskove sazby za hubicku oproti jejich vydelku rekneme 20 papiru na personu rocne za soft a stovky korun za kopie, pricemz stat na celou masinerii vynalozi dost znacne prostredky, ktere se mu musi vratit..a ktere se mu stejne nevrati.
11.zaroven se ceka na konecne sjednoceni evropse legislativy ohledne legitimnosti narodnich legislativ ohledne elektronicke podoby a jeji archivace
12. prechod na ele sbirky byl jinak jiz avizovan na 2010,2012 a letos na 2014
13. takze to neni o tom ze par cmoudu v poslanecke snemovne a senatu neco schvali kdyz neni stale doresena technicka stranka veci, kuprikladu i tupa zalezitost ohledne formatu.. ma to byt xml,doc, txt, pdf, html??
14. a posledni ... prostredky statu na vytisteni a distribuci sbirek zakonu a smluv delaji v hodnote 200 milionu ( zminene v jednom z prispevku, coz beru za mozne)cca 1/5 cele castky... pricemz potisteni papiru dela jeste z te 5tiny osminu.
Jinak MoraviPress sbírky netiskne!!! zkuste si precist tiraz u jakekoliv sbirky.

zaverem se tesim ze to nejak dopadne a jednou se ele podoby, ktera by dle me idealne mela byt v needitovatelne forme ale pro stazeni v editovatelne forme ke stazeni jiz roky k dispozici na strankach treba slavneho e-govermentu nebo jinem portale spravovanem MV CR.


to jen me postrehy a osobni nazory na problematiku, kterou tady resite formou: vedouci prodejny to schvalí.

Radim Bouma