pondělí 15. dubna 2013

Pozvánka: Annual European and Comparative Law PhD Workshop

České a slovenské právnické fakulty produkují ročně desítky doktorů práv. Ve většině případů upadne výzkum a výstupy v rámci doktorandského studia produkované (po zásluze) záhy v zapomnění. Motivem k psaní totiž často bývá pouze kvantita a potřeba vyprodukovat odpovídající množství stran, článků a kvalifikačních prací. Pokud navíc nemá doktorand vysloveně štěstí na mimořádného vedoucího doktorské práce, jeho práce a výstupy vlastně ani nikoho příliš nezajímají; nikdo mu nedá individualizovanou zpětnou vazbu, jdoucí do odpovídající hloubky. Doktorand, a to i v případě, kdyby skutečně chtěl, se tak jenom stěží může naučit vědecké práci a rozvinout své schopnosti v tomto ohledu: kvantita válcuje kvalitu a nikdo na něj nemá skutečně čas. To samé platí pro řadu konferencí pro doktorandy či začínající vědce, které spíše než smysluplnou diskusi připomínají orloj na Staroměstské radnici: krátké mihnutí v několikaminutovém okénku pro potěšení davu a odfajfkování odpovídajícího okénka ve výkazu „prezentace výsledků výzkumu“.

Co to má být? Vysvětlení dále v postu...

Annual European and Comparative Law PhD Workshop (1. ročník)

Termín: 25. 10. 2013 – 27. 10. 2013
Místo: Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
Organizují: Česká společnost pro evropské a srovnávací právo a Právnická fakulta Univerzity Palackého

***

ANOTACE: České a slovenské právnické fakulty produkují ročně desítky doktorů práv. Ve většině případů upadne výzkum a výstupy v rámci doktorandského studia produkované (po zásluze) záhy v zapomnění. Motivem k psaní totiž často bývá pouze kvantita a potřeba vyprodukovat odpovídající množství stran, článků a kvalifikačních prací. Pokud navíc nemá doktorand vysloveně štěstí na mimořádného vedoucího doktorské práce, jeho práce a výstupy vlastně ani nikoho příliš nezajímají; nikdo mu nedá individualizovanou zpětnou vazbu, jdoucí do odpovídající hloubky. Doktorand, a to i v případě, kdyby skutečně chtěl, se tak jenom stěží může naučit vědecké práci a rozvinout své schopnosti v tomto ohledu: kvantita válcuje kvalitu. To samé platí pro řadu konferencí pro doktorandy či začínající vědce, které spíše než smysluplnou diskusi připomínají orloj na Staroměstské radnici: krátké mihnutí v několikaminutovém okénku pro potěšení davu a odfajfkování odpovídajícího okénka ve výkazu „prezentace výsledků výzkumu“.

Seminář „Annual European and Comparative Law PhD Workshop“ má ambici nabídnout pozitivní alternativu pro zainteresované mladé vědce. Jeho leitmotiv je proto přesně opačný: do hloubky jdoucí kvalita namísto produkční kvantity. Seminář poskytne několika vybraným doktorandům studujícím na českých a slovenských univerzitách anebo v zahraničí právo či právní problematiku příležitost prezentovat výstupy jejich práce na odborném fóru, a to v odpovídající hloubce. Tyto výstupy budou vzápětí podrobeny detailní konstruktivní kritice ze strany jejich kolegů, stejně jako etablovaných výzkumných pracovníků a pedagogů. Diskuse nad jednotlivými pracemi či projekty bude dále doprovázena obecnými debatami o metodologii výzkumu a jednotlivých přístupech k právu. Celkovým cílem semináře tak je nabídnout vybraným doktorandům, kteří mají potenciál i zájem, možnost posunout jejich výzkum na kvalitativně jinou úroveň, která obstojí v mezinárodním srovnání.

FORMÁT A ORGANIZACE: Seminář je otevřen všem studentům doktorandského studia (prezenční či distanční forma) studujícím na českých, slovenských či zahraničních univerzitách. Jazykem semináře je čeština a slovenština (nicméně práce samotná může být i v angličtině). Všichni účastníci by měli být schopni číst a komunikovat jak česky/slovensky, tak anglicky.

Zájemci o účast na semináři zašlou nejpozději do 30. 6. 2013 e-mailem na adresu info@csesp.cz krátký abstrakt (ne více jak 2.000 slov) práce, kterou by chtěli na semináři prezentovat, spolu se svým stručným životopisem. Aby byla zachována maximální zpětná vazba, ze zaslaných shrnutí vyberou organizátoři nejvýše 10 nejzajímavějších příspěvků.

Vybraní jedinci pak budou pozváni k účasti na semináři a k zaslání kompletního článku/kapitoly disertace a shrnutí celého projektu. Do 30. 9. 2013 zašlou dva dokumenty – článek či kapitolu ne delší než 10 tisíc slov a krátké shrnutí celého projektu v rozsahu 3-5 stran. Shrnutí projektu musí mít následující strukturu: shrnutí v laickém jazyce ne delší než 200 slov, cíle projektu, vymezení projektu, hlavní výzkumnou otázku projektu a případně hypotézy projektu, použitá metodologie, v čem spočívá originalita projektu, nástin obsahu ostatních kapitol a krátký seznam klíčové literatury.

Účastník může prezentovat svůj článek, který dokončuje, případně kapitolu či dvě z připravované disertace anebo výstup z jakéhokoliv jiného relevantního projektu, na němž pracuje. Organizátoři nicméně preferují kapitoly z chystané disertace či články s vazbou na disertaci.

Další zájemci z řad doktorandů mohou být pozváni pouze k účasti na semináři bez prezentace vlastního výzkumu (nicméně s povinností věcné diskuse a aktivní účasti na semináři).

Oblast práva nerozhoduje. Práce může oborově spadat do jakékoliv oblasti práva. Může se však také jednat o práci z jiného oboru (politologie, sociologie, historie aj.), pokud se zabývá právní problematikou. Co však rozhoduje, je kvalita práce a její evropský či srovnávací přesah: práce, ať již v jakémkoliv oboru práva, musí mít ambici jít nad rámec prostého převyprávění zákona či shrnutí vybraných soudních rozhodnutí. Musí jít o kritický, analytický text, který má ambici být publikován v předních domácích a zahraničních časopisech v oboru.

Pokud bude doktorand přijat k účasti na semináři, po zaslání práce mu bude přidělen mentor. Mentorem je v oboru zkušený akademik s relevantními publikačními zkušenostmi v Česku a zahraničí. Mentor poskytne autorovi detailní zpětnou vazbu a kritické poznámky na semináři samotném. Další úlohou mentora pak v případě zájmu autora bude napomoci publikace práce na odpovídající úrovni. Od všech účastníků semináře se nicméně očekává, že navštíví všechny prezentace a budou se aktivně zapojovat do debaty. Účelem setkání je zprostředkovat širší výměnu, na které se budou podílet všichni účastníci, přičemž si rozšíří obzory mimo „tunel“ vlastního oboru.

Samotný seminář je třídenní. Začíná první den v poledne a končí třetí den v poledne. První odpoledne po krátkém úvodu proběhne první blok prezentací a kritická diskuse o jednotlivých pracích. Druhý den dopoledne začne krátkým přednáškovým blokem o různých metodách výzkumu a psaní v právu. Odpoledne pak bude vyhrazeno pro druhý blok prezentací. Závěrečné dopoledne třetího dne se zaměří na publikaci v právu (aneb „od disertačních nápadů k publikované knize“) a dále na publikaci v zahraničních časopisech.

***

ORGANIZÁTOŘI: Michal Bobek, David Kosař, Robert Zbíral.

MENTOŘI: Marek Antoš; Michal Bobek; Kristian Csach; Libor Dušek; Bohumil Havel; Barbara Havelková; David Kosař; Zdeněk Kühn; Jan Kysela; Pavel Molek; Jiří Přibáň; Tomáš Richter; Vojtěch Šimíček; Robert Zbíral (N.B.: Jedná se o ilustrativní seznam potenciálních mentorů; konkrétní mentor z výše uvedeného seznamu a v případě potřeby i mimo něj bude vybrán v závislosti na oborovém zaměření pro seminář vybraných příspěvků.).


Žádné komentáře: