středa 6. dubna 2011

6. ročník ceny Randovy nadace za vynikající diplomovou práci z oboru obchodního práva a příbuzných oborů

Randova nadace při Spolku českých právníků VŠEHRD

vypisuje v rámci programu podpory rozvoje právní vědy a talentovaných studentů právnických fakult v České republice za laskavé podpory advokátní kanceláře PRK Partners s.r.o.

6. ročník ceny Randovy nadace za vynikající diplomovou práci z oboru obchodního práva a příbuzných oborů

Cena Randovy nadace může být udělena autorovi diplomové práce, obhájené v období od 1.3.2010 do 30.3.2011 na právnické fakultě v České republice v oboru práva občanského, obchodního, finančního, evropského, mezinárodního soukromého a pracovního či v některém oboru souvisejícím, včetně národního hospodářství, která bude mimořádným přínosem pro rozvoj oboru, zejména z hlediska praktické využitelnosti poznatků nashromážděných v diplomové práci.

Cena je dotována celkovou částkou až do výše 50 000 Kč.


Podmínky pro hodnocení:
Diplomová práce musí být obhájena na právnické fakultě v České republice v určeném oboru v období od 1.3.2010 do 30.6.2011.

Diplomová práce musí být nejpozději do 8.7.2011 zaslána na sídlo Randovy nadace (Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 116 40, Praha 1) nebo předložena v kanceláři Spolku českých právníků Všehrd (budova Právnické fakulty Univerzity Karlovy, dveře č. 29, nám. Curieových 7, 116 40, Praha 1).

Diplomová práce musí být doručena v jednom písemném vyhotovení, včetně posudků vedoucího a oponenta diplomové práce a průvodního dopisu, ve kterém budou uvedeny kontaktní údaje diplomanta/ky (kontaktní adresa, e-mail a tel. číslo).

Doručení obhájené diplomové práce včetně posudků a průvodního dopisu se považuje za podání přihlášky. Podáním přihlášky dává diplomant/ka souhlas ke zveřejnění a publikaci své diplomové práce, včetně zveřejnění na internetu, v případě, že jeho/její práce bude oceněna.

Udělení ceny, určení její výše, popř. způsob rozdělení ceny mezi více autorů, je zcela na zvážení správní rady Randovy nadace a na její udělení není žádný právní nárok. V příslušném akademickém roce nemusí být cena udělena vůbec.

Upozorňujeme, že proces výběru diplomové práce a udělení ceny není veřejnou soutěží.

Randova nadace, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
tel.: 222 322 654, e-mail: randova.nadace@seznam.cz
IČ: 264 64 926, č. ú.: 173179045/0300 vedený u ČSO B

Bližší informace získáte na
www.vsehrd.cz
www.prkpartners.com

Žádné komentáře: