čtvrtek 10. května 2018

Krajský soud v Plzni - tři místa asistentů soudce pro úsek správního soudnictví

Výběrové řízení se vyhlašuje jako průběžné. Do výběrového řízení je možné se hlásit do 15. 6. 2018. 

Výběrové řízení se týká obsazení tří míst asistentů/tek soudců pro úsek správního soudnictví. Vhodné i pro čerstvé absolventy právnických fakult. Do výběrového řízení se mohou přihlásit i Ti, kteří ukončí studium nejpozději k 30. 6. 2018.

Náplní práce asistenta soudce je zejména činění úkonů k přípravě věcí k rozhodnutí a zpracovávání konceptů rozhodnutí. Správní soudnictví nabízí odborný rozvoj v nestereotypní agendě v úzkém kontaktu s judikaturou Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu i Soudního dvora Evropské unie. Výkon funkce vyžaduje soustavné zvyšování si odbornosti, které je zajišťováno nejen samostudiem při vlastním výkonu práce, ale také školeními organizovanými Justiční akademií.

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou, v případě osvědčení je možné změnit na
dobu neurčitou. Předpokládaný termín nástupu je 15. června 2018. Po dohodě je možný nástup dřívější nebo pozdější.

Výběrové řízení proběhne v jeden den, a to ve dvou kolech. V prvním kole bude účastníkům výběrového řízení zadáno popsat, jaké procesní úkony je nezbytné v modelovém případě učinit k tomu, aby věc byla připravena k rozhodnutí (k dispozici bude počítač s připojením k síti internetu a přístup do právních informačních systémů), dále podle vzoru rozhodnutí zpracovat vlastní koncept jednoduchého rozhodnutí.

Ve druhém kole bude s účastníky výběrového řízení proveden ústní pohovor týkající se výsledků prvního kola výběrového řízení a jejich motivace k výkonu funkce asistenta soudce.

Výběrové řízení se vyhlašuje jako průběžné. Do výběrového řízení je možné se hlásit do 15. 6. 2018. Dojde-li reprezentativní počet přihlášek do 15. 5., bude z této skupiny přihlášených vybrán 1 uchazeč. Další pak ze skupiny přihlášek do 30. 5. a poslední ze skupiny přihlášek do 15. 6. 2018. V těchto lhůtách je nutné přihlášku doručit se všemi požadovanými podklady Krajskému soudu v Plzni, personálnímu oddělení, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň.

Předpoklady pro výkon funkce asistenta soudce:
  • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice
  • státní občanství České republiky
  • plná svéprávnost
  • trestní bezúhonnost
  • znalost práce na PC.

K přihlášce k účasti k výběrovému řízení uchazeč připojí:
  • motivační dopis
  • strukturovaný životopis
  • kopii dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání (originál bude vyžadován v případě přijetí do prac. poměru), popř. písemné prohlášení o tom, že studium bude ukončeno nejpozději do 30. 6. 2018
  • výpis z rejstříku trestů ne starší než dva měsíce
  • prohlášení podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (vyjádřit souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů, a to v rozsahu nezbytném pro průběh tohoto výběrového řízení a vyjádření souhlasu s tím, že po skončení výběrového řízení budou listiny obsahující osobní údaje vydány pouze na písemnou žádost uchazeče).
Termíny výběrových řízení budou sděleny dodatečně. Předseda soudu si vyhrazuje právo výběrové řízení zcela nebo částečně zrušit. Doplňující informace podá vedoucí pers. úseku Mgr. Lubomír Volter, tel. čís. 377 868 256, e-mail: lvolter@ksoud.plz.justice.cz.

Asistent soudce je zařazen do 12. platové třídy. Platové poměry se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb.

Žádné komentáře: