20 února 2010

Novinové ohlasy nad kauzou Dělnické strany II.

Z novinových článků, které vyšly k rozsudku NSS v kauze Dělnické strany II., mne nejvíce zaujaly dva: dnešní článek Jiřího Přibáně v LN a čtvrteční úvaha Martina Komárka v MFD.

Jiří Přibáň v dnešních Lidových novinách mj. říká, že se mýlí "ti, kdo tvrdí, že rozhodnutím soudu se u nás začala postihovat již samotná slova a myšlenky, a ne až činy spojené s projevy rasové a jiné nenávisti, ať se jedná o vypalování romských domů nebo útoky proti sexuálním menšinám. Soud totiž nezrušil Dělnickou stranu jen kvůli jejímu obecně odpudivému a xenofobnímu programu, ale na základě komplexní analýzy, která dokázala příčinnou souvislost mezi verbálními projevy straníků, jejich ideologií a konkrétními projevy násilí a organizované nenávisti. Právě kvůli tomuto pohybu, kdy odporná slova se měnila v násilné činy, došlo k rozpuštění Dělnické strany." (Demokratická sebeobrana, LN 20. 2. 2010, s. 10, od půlnoci přístupný zde).

Jiný názor měl ve čtvrteční MF DNES (Dva potrestaní: náckové a svoboda, 18. 2. 2010, s. 12) komentátor Martin Komárek. Podle něj NSS "[n]ade vši pochybnost dokázal, že Dělnická strana je spolek šovinistický, rasistický a xenofobní. Prokázal její spojení s náckoidními skupinkami, jako je Národní odpor. Rozbil napůl klaunskou, napůl hrozivou (protože Goebbelse připomínající) Vandasovu obhajobu, že on nic, že to je všechno náhoda. [...] Nepřesvědčil v jediné věci: a sice v tom, že existence takového spolku skutečně ohrožuje demokracii a lidská práva. [...] Krom toho, že Vandas a jeho soukmenovci (-kyně) mluví a píší hnusně a hloupě (což je sice hodno opovržení, ale ne zákazu), uvedl soud jediný případ, kdy údajně rozvraceli demokracii. A sice pochod Litvínovem k sídlišti většinou sociálně slabých jménem Janov v listopadu 2008. Náckové organizovaní Dělnickou stranou se vydávali za samozvané ochránce „spořádaných bělochů“, které ohrožují „romští kriminálníci“. Smutný detail: řada bílých občanů Litvínova je nadšeně vítala. Několik set nácků se pustilo po klidné demonstraci do policejních kordonů, které jim přehradily cestu do Janova. Po tvrdé bitce byli odraženi. Zraněno, vesměs lehce, bylo šestnáct lidí, dvanáct výtržníků předvedeno.Nesrovnatelně větší demonstrace i bitky však provázely například mírumilovný summit o klimatu v mírumilovném Dánsku. Má být proto rozpuštěno třeba hnutí Greenpeace, které je organizuje?"

Autor tohoto postu stejně jako někteří další zdejší bloggeři mohou samozřejmě jen obtížně komentovat rozhodnutí, na kterém sami participovali. Nicméně uvítáme k publikaci na Jiném právu určitě každou zajímavou kritickou analýzu tohoto rozhodnutí (zajímavé analytické posty můžete poslat kterémukoliv bloggerovi).

56 komentářů:

David Schmidt řekl(a)...

Když někdo šíří zášť nenávist a výsledkem je násilí, od něhož je už krůček k ohrožování i života (které už pak většinou probíhá individuálně), má nést odpovědnost. Není jediný důvod, proč takové straně přiznávat registraci, když nedodržuje "pravidla hry". Situaci lze připodobnit zhoubným kultům podle církevního zákona: také nikdo nerozhání sekty, netrestá jejich členy, ale na druhou stranu nejsou podle zákonů uznávány jako církve.

Anonymní řekl(a)...

Komentář p. Komárka nepřípustně zjednodušuje skutečnost lokálního ohrožení demokratického fungování společnosti s ambicemi přerůst do celorepublikových rozměrů a směšuje ji s pouhým následkem v podobě počtu zraněných. Nepřihlíží při tom ani k souvislostem v podobě historické zkušenosti. S takto pochybnou tezí (následek namísto příčiny) pak dále pracuje při analogií s počtem zraněných při nepokojích pořádaných levicově-ekologickými extremisty. Brojit pouze proti takovémuto argumentu (tj. počtu zraněných) nemá smysl, protože jsme již na zcestí a zabředneme do něj pouze víc. Pro obhájení zachování DS tedy podle mne takovýto argument nemůže stačit.
S úctou Tomáš Heide-Hermann.

Guy Peters řekl(a)...

Jen poznámka: Odkazovat na cache Newtonu nemá žádnou cenu.

Guy Peters řekl(a)...

Co se týká sekt (anglicismem "kultů"), je dobré si připomenout názor předního českého religionisty, Ivana O. Štampacha: "Usoudí-li zákonodárci, že je nutno jistou procedurou zabránit zneužívání pozice registrované církve nebo náboženské společnosti, je možné to zákonem zajistit. Způsob, jakým to zajišťuje tento zákon, je však z hlediska lidských práv problematický. Formulace § 5 je právně nejasná a snadno zneužitelná. Při její přípravě se mohl uplatnit vliv tzv. antikultovních uskupení. Takto jsou označována církevní nebo jiná uskupení směřující k potlačování práv náboženských menšin. Úřad rozhodující o registraci nebo přiznání oprávnění, případně soud, který by takové rozhodnutí přezkoumával, by se musel důsledně obracet na nezaujaté odborníky. Nebezpečí vlivu antikultovních iniciativ při uplatňování tohoto paragrafu je velké." a (PDF): "Vzniká totiž podezření, že pro státní úředníky jsou nové náboženské směry a priori podezřelé ze sektářství, totiž z autoritářských až destruktivních deviací. Jinými slovy, že jejich zájmem je petrifikace náboženské scény."

Tomáš Pecina řekl(a)...

Odhlédneme-li zcela od práva, v rovině politiky je zjevně unfair bojovat proti oposici u soudu a nikoli ve volbách.

Právně je rozsudek slabý zejména tím, že vůbec nezasazuje rozpuštění DS do kontextu evropské a americké judikatury. Batasuna je o něčem jiném, to byla strana, která finančně podporovala teroristy z ETA a glorifikovala je v palestinském stylu. A lidé z jejího vedení byli opakovaně usvědčováni z trestných činů s trávili dlouhé roky ve vězení.

Tím se dostáváme k druhé nejhorší vadě rozsudku, a to je téměř středověké chápání přičitatelnosti. Strana je vinna už tím, co redaktor jejích novin otiskne jako názor čtenáře, nebo co který řečník pronese na akci pořádané "spřáteleným" subjektem. V této pasáží to není rozsudek demokratického soudu, spíš traktát Svaté Inkvisice (a možná, že jí křivdím).

A test proporcionality? Hotový výsměch právní argumentaci! Takhle by to nesplácal snad ani začínající advokátní koncipient na pervitinu po oboustranné lobotomii.

Tomáš Sobek řekl(a)...

Roubíček povídá Kohnovi: "To je hrozné, Dělnická strana chce odstranit demokratický právní stát."

A Kohn na to: "To mi nevadí. Ale hrozné je, že ti náckové chtějí zrušit čl. 9 (2) Ústavy!"

Anonymní řekl(a)...

Na Vandasově místě bych si nemohl přát lepší reklamu.
P.H.

Anonymní řekl(a)...

Já bych raději zůstal u trestní práva - pokud něco někdo spáchal, ať je souzen- a nenahrazoval to kolektivní vinou a nekontrolovatelným systémem rozpouštění politických stran. To je jen krůček k národní frontě, která byla také postavena na "vznešených principech".


Jan Smrk

Anonymní řekl(a)...

Vůbec to rozhodnutí nechápu. Politická strana je problém, pokud je násilnická a mí voliče. OK, zrušili jste násilnickou stranu (přidali si záměrně k tomu přirozenou xenofobii, která je ve společnosti i v přírodě běžná) ale co bude s voliči ? Ty chcete také zakázat ?

Podle zákona na to sice máte právo, ale sami uvidíte, kam to vede.

Milan Záhorka

Anonymní řekl(a)...

Někdo zde vzpomínal proverpublikový soud s Tukou. Ač nerad, přidávám se na stranu těch, co kritizují akci vláda-NSS, formálně v souladu se zákonem. Počítám, že o samotném právu se diskuse nevede.

Základní otázka je, kde berou soudci NSS legitimitu rušit politické seskupení. Jistě, stejně jako v komunistickém právu se lze opřít o znění zákona a máme zde alibi. NSS byl ale vybrán politiky stejně jako například ústavní soud. Nikdo neví, proč byl vybrán soudce A nebo B a nikolv soudce C.

DS jsou jiní politici. Místo soutěže ale přijde jedna skupina politiků (vláda), která udělá proces skrze NSS s druhou. To se prostě v demokracii nedělá.

Pokud někdo spáchal násilí, pak jde zde trestní zákon. To nerozlišování mezi osobní odpovědností a jakousi pomyslnou odpovědností strany a plkavost odůvodnění neprávními pojmy je zarážející a naznačuje značný úpadek právního vědomí na straně soudu. Např. pokud polovina členů ODS podvádí, můžeme s plnou legitimou tuto stranu zakázat. Pokud ale fiktivnímu subjektu přičítáme lidské vlastnosti jako nenávist k cizímu, k cikánům atp. která sama o sobě trestná být nemůže, dostáváme se do odůvodnění typu Urválek.

Otázkou ale zůstává, zda celá logika právní úpravy není postaven na blábolu, totiž na představě, že soud jako instituce může bránít dějinám (zabránit příchodu Stalina nebo Hitlera). Kdo tomu věří, tak bude s NSS spokojen. Doporučuji si ale nejprve přečíst něco o Zákonu na ochranu republiky, o fašistech, o Klemetu, o Tukovi. Historie se opakuje : zákon totiž nic nevyřeší, není ani spravedlivý a morálně akceptovatelný, jen je vládou zneužit a toho ti ostatní nakonec využují, soud zaniká ... 1939,1948.

Jestli se někomu nelíbí lidí hajlující, nenávidějící cikánskou menšinu nebo vietnamce a chce tuto situaci nějak řešit, pak je naivní. Stejně jako 40 let totality a 20 let svobody se vším, co k tomu patří, nezbavilo tuto zemi komunisty, neodstraní zákon nebo rozdudek ani tuto sílu. NSS se stal sám součástí špinavé politické hry, ať už vědomě za úplatu nebo z vlastní hlouposti.

Michal Pospíšil

Anonymní řekl(a)...

I kdyby nakonec NSS rozhodl, že DS nerozpustí, považuji za velký přínos rozsudku, resp. vůbec dokazování, že bylo prokázáno těsné propojení mezi neonacisty a DS. Tedy že neonacisté (zejména Národní Odpor, Autonomní nacionalisté) poskytují DS podporu a "persobální substrát" pro akce DS a že že DS naopak slouží coby politická platforma pro prosazování se neonacistů a jejich idejí. Jinými slovy že nejde o obdobu Sládkových republikánů, kteří jsou "pouze" populističtí, xenofobní a specificky česky rasističtí (zaměření na Romy), ale že už jde o stranu neonacistickou, byť v řadě projevů balancující na hraně společenské přijatelnosti, přesto však usilující o přeměnu slov v činy, kdy - pokud má možnost - DS tyto činy i provádí (za symptomatickou považuji reakci předsedy Vandase na rozpuštění jednoho shromáždění ze strany MHMP, resp. úředníka Bíňovce - na jeho pokyny prý není třeba brát zřetel, však i on už brzo skončí, přijde čas DS...). Podstatná je rovněž sumarizace všech faktů svědčících pro to, že opravdu není náhoda, že strana navazuje na neonacistickou symboliku, že na jejích kandidátkách jsou neonacisté, že na své shromáždění zve neonacisty ze zahraničí, kteří otevřeně podporují Hitlera, že jejími podporovateli jsou - jaká náhoda - právě neonacisté, že se tytéž texty objevují u Národního odporu i DS a naopak. Voličům by tak mělo být zřejmé, že zde nejde o "Sládkovce II.", ale o něco kvalitativně jiného. Toho si myslím média všímala nedostatečně (na rozdíl od vtipů v odůvodnění, jako příměr o "neškodných kolečcích", či zajímavostí typu citace C.G.Junga).
Těm, kteří v případě rozpuštění strany argumentují tím, že rozpuštění strany jen udělá DS reklamu a těm, kteří pochybují o smysluplnosti rozsudku, protože voliče DS přece NSS nezruší, bych řekl, že soud se těmito zřeteli nemůže řídit - má posuzovat, zda jsou či nejsou dány podmínky k rozpuštění. "Smysluplností" svého konání se navíc NSS zabýval konkrétně, když upozornil, že příčiny existence a vzestupu DS samozřejmě rozsudek NSS neodstraňuje, to je věcí společnosti, resp. všech, zároveň ale může mít smysl nastavit pravidla a vymezit, co je ještě pro činnost politických stran akceptovatelné a co už ne. DS teď velmi dobře ví, co jí příště (byť pod jinou hlavičkou) projde, a co už je za hranou.
Ad p. Pecina:
Nevím, proč by se mělo odkazovat na US judikaturu, kde je jiné právní prostředí i jiný diskurz, co svobody projevu týče. Co se týče přičitatelnosti, NSS právě neskočil na argumentaci "já nic, já muzikant", to jsou jen (náhodné) názory jednotlivců, s tím my nemáme nic společného. Uvažujete hodně formalisticky a nejdete pod povrch. Co se týče kritiky testu proporcionality, nejsem sice tak dobrý právník jako Vy, abych rozuměl všemu, od obchodního přes trestní právo až po zákon o politických stranách a to správné "legal reasoning", ale nemyslím, že by myšlenkové postupy soudu, i v př. testu proporcionality, byly nesrozumitelné.
Jinak pro médiíchtivé - v dnešním Respektu je rozhovor se soudci Šimíčkem a Baxou.
Jan Potměšil

Jiří Dvořák řekl(a)...

V tom dokazování propojení DS s Národním Odporem vidím právě velkou slabinu - NSS nijak důkazně neprokázal příslušnost konkrétních osob k Národnímu odporu, tudíž lze dost těžko pouze obecně tvrdit, že "byla prokázána personální provázanost" atd.

Štěpán Šťastník řekl(a)...

Odkaz na čl. 9 odst. 2 Ústavy (jehož vtipnost jsem bohužel nepochopil - asi jsem natvrdlý) mi říká, že tento případ je svojí podstatou velmi podobný rozhodnutí o zrušení předčasných voleb. Tehdy i teď podle mě stála a stojí (a v budoucnu v podobných případech i bude stát) podle mě otázka takto: Kdy je třeba začít kultivovat veřejnou scénu? To ostatní jsou jen detaily, které můžu pragmaticky dodat v závislosti na tom, jak si na tu otázku kdo odpoví.

Anonymní řekl(a)...

Protože jsem "pachatelem" jednoho z těch novinových článků, dovoluji si pro čtenáře Jiného práva stručně uvést celý argument do širšího kontextu.

Pojem "demokratická sebeobrana", jak asi většina ze čtenářů ví, je přesmyčkou odborného termínu "self-defending democracy", případně "democracy defending itself", se kterým se běžně pracuje nejen v akademických publikacích, ale i u soudů.

Zajímavější je ale Löwensteinův pojem "militantní demokracie" z roku 1937, který ve své době sice působil jako melancholická kritika rozpadu Výmarské republiky, ale o pár desetiletí později se stal úhelným kamenem teorií ústavního státu a demokracie a i dnes se o něm živě diskutuje.
Ten termín velmi dobře vyjadřuje riziko každého administrativního nebo soudního zásahu do demokratického pluralismu. Na jedné straně je jasné, že liberální demokracie se musí bránit proti těm, kdo by ji chtěli zničit (v kontextu liberální filozofie o tom moc pěkně píše Steven Lukes v knize Liberals and Cannibals). Na druhé straně se ale může samotný demokratický systém stát militantní a úpěnlivě "lustrovat" vše, co se odchyluje od převládajících politických norem a konvencí. To samo je znakem politické krize. Příkladem může být soudní postup vůči nepochybně xenofobnímu a populistickému Vlámskému bloku, který se ovšem vrátil jako hodně ničivý politický bumerang na politické mapě Belgie.
Příklad Vlámského bloku ukazuje, že ti, kdo tvrdí, že extremismus je symptom obecnější politické krize, mají sice pravdu, ale jen částečnou. Politická krize bude trvat a pouze se změní její symptomy, v některých případech dokonce jenom extremistické názvy, hesla a symboly. Současně ale nelze trpět, abychom politické organizace a jejich projevy, které si racionalizujeme a vykládáme jako symptomy obecnější krize, nechali působit destruktivně vůči naší vlastní ústavně demokratické verzi politiky.

Abych to ještě na závěr uvedl do obecně filozofického rámce, Carl Schmitt kdysi kritizoval liberální právní stát a parlamentarismus za jejich "neutralizaci" politického boje a konfliktu. Současní kritikové demokratického právního státu a liberálního pojetí ústavních práv nabízejí neskutečně zbanalizovaných a stokrát přežvýkaných výkladů Schmittova pojmu politična, ale téměř nikdo z nich ve svém stádně akademickém chování vůbec nepostřehl, že dnešní ústavní demokracie se naopak profilují právě jako "militantní demokracie", které otevřeně bojují proti "nepřátelům". Je to znepokojující? Jistěže ano, ale současně to vrací politice její polemickou povahu, nijak nemaskovanou univerzalistickým jazykem lidských práv či kosmopolitní demokracie.

Jiří Přibáň

Tomáš Sobek řekl(a)...

" ... Vzhledem k Soudem shledanému úmyslu Dělnické strany nahradit současný „Systém“ demokratického právního státu totalitní ideologií nacionálního socialismu nelze mít pochyb o předpokládaném porušení článku 9 odst. 2 Ústavy. ..."

Anonymní řekl(a)...

Souhlasím s Tomášem Sobkem - ta politická estetika "bojovníků se Systémem" má navíc zcela konkrétní důsledky v rozbitých hlavách a popálených tělech jejich obětí, které se "provinily" již tím, že žijí!
Jiří Přibáň

Anonymní řekl(a)...

Pane Přibáni,
práve jste převedl čecháčkovské pojetí kolektivní viny. Oni všichni/většina/vedení házejí do oken zápalné láhve ?

Stejnou logikou zakažte ODS, která je korupcí prolezlá od hlavy po patu a ohrožuje demokracii 100x víc než pár plešounů s pupkem a kanadama. Na zápalné láhve zde máme trestní zákon.

Já naopak zastávám názor, že jediná cesta z pocitu méněcenosti, nespravedlnosti, popř. xenofobie je její průhledná politizace. Takhle kriminalizujete celé členstvo a jejich politická práva jsou na úrovni středověku. Koho teď asi pujdou volit ? :-)

Militantní demokracie ? Nenechte se vysmát. Jde jen o potlačení konkurence za použití justice.

Jan Vrchota

Anonymní řekl(a)...

Rozhutí NSS (odůvodnění) jsem nečetl, exhibici předsedy senátu NSS v TV jsem se úmyslně vyhnul. Ale co vidím je skutečnost, že se pohybujeme především ve světě marketingu, který je přítomen nejen v soukromém sektoru, ale i v politice a v právu. Nemohu se zbavit dojmu, že teatrální zásahy UOOZ proti několika zoufalcům, co se někde na koncertě v Horní Dolní opijí a hajlují jsou vedeny vážnou snahou stíhat pachatele trestných činů a nikoli snahou pana Peciny se zviditelnit jako náckobijec. Anebo mám považovat několik opilých zkrachovalců, co povětšinou nemají práci a solidní rodinné zázemí za závažnější hrozbu než působení organizovaných, především cizokrajných, skupin, co se podílejí na distribuci drog, zotročují jiné k prostituci anebo páchají organizovanou ekonomickou trestnou činnost? To druhé považuji za nebezpečnější, přesto v TV vidím zatýkané "nácky" s kuklami na hlavě, jak jim URNA vykopává dveře do bytu a prý hrozí i jejich malým dětem brokovnicí. Proč to? To vše pro § 261 tr. zákona se sazbou do 3 let bez násilných souvislostí? Je to adekvátní zásah? Podle mého soudu nikoliv a rozhodně by mě zajímala jakákoliv "nesouvislost" těchto zásahů s prohlášeními pana Peciny, jak proti náckům zakročí. To samé je soud s DS. Kvůli Janovu, jak vhodně komentováno Komárkem, kde byla DS vítána tzv. "bílými"? Homofobie? Pak zrušme KDU-ČSL, posviťme si na katolickou církev. Xenofobie? Proč je pak v pořádku, že pan Langer jako bývalý ministr vnitra dokonce přispíval ze státního na odsun mogolů do jejich vlasti, byť se nedopustili protiprávního jednání? Holt pro ně nebyla práce. Jak potom hodnotit hazení vajec na představitele ČSSD? Došlo tedy k násilí, zjevně motivovanému odlišnými politickými postoji. Je tedy na místě zrušit ODS, jejíž příznivci vejce házeli? Co útok vejcem/kameny u bazénu na Topolánka? Zjevně objednaná akce, není zřejmé kým, ale zjevně opět související s politickými názory. Budeme tedy rušit ČSSD či opět ODS? NSS se bohužel stal marketingovým kreativcem DS, a pokud toho Vandas boys dobře využijí, tak si přijdou ze státního rozpočtu na své za voličské hlasy. Pokud má někdo z bloggerů přístup k rozhodnutí NSS, bylo by možné ho zveřejnit? Rád bych se dozvěděl více o úvahách NSS, když předsedou senátu bylo v TV argumentováno "LAVINOU" důkazů, že NSS nemohl jinak. V pravdě výraz hodný NSS.
Petr Vyděšený

Šimon Klein řekl(a)...

Tomáš Pecina:
Myslím že se hrubě mýlíte, mluvíte-li o boji proti opozici a poukazujete na volby. Legitimita takovýchto zásahů vyhází z poměrně jasné logiky. Není totiž demokratické si zvolit nedemokratický systém. Demokracie je založena na moci většiny současné, která neomezuje většiny budoucí (nemluvě vůbec o tom, že republikánská demokracie je založena především na omezení jakékoli moci, tj. i moci lidu), to je volbou nedemokratického systému vyloučeno. Pokud mají být volby demokratické, není možné v nich připustit nedemokratickou volbu (to je jasné již z hlediska pojmu) a je tedy logické, že ten kdo usiluje o zničení demokracie, má být odkázán na nedemokratické prostředky.

Co se konceptu přičitatelnosti týče, chápete soudem použitou koncepci velmi zjednodušujícím způsobem. Soudce má přeci hodnotit důkazy nejen každý zvlášť, ale i ve svém souhrnu. Soud na několika místech zdůrazňoval, že daný fakt sám o sobě nestačí, jen naznačuje, zapadá-li však do souvislostí, je to něco zcela jiného.
Pokud má někdo například doma Mein Kampf, tak to neznamená, že je nácek (já sám mám dokonce původní, nekomentované vydání). Pokud někdo zdvihá pravici, neznamená to, že je nácek (může to být třebas kostýmní večírek na téma starověký Řím). Použije-li někdo někde svastiku, také nemusí být nácek (je to velmi starý symbol). Hlásí-li se někdo k národnímu socialismu, také to ještě nemusí být nacista a dokonce ani obrázek Adolfa na stěně ještě nemusí nic znamenat (kdo četl Jaspersovu Otázku viny si jistě vzpomene).
Pokud má ale někdo Adolfa na stěně, hakenkreuz na zádech, v knihovně Mein Kampf, hajluje na potkání a povídá o sobě, že jeho ctí je věrnost národnímu socialismu, tak Vám garantuju, že to náhoda není. Jinými slovy když má něco hrb jako velbloud, chlupy jsko velbloud, slintá to jako velbloud a smrdí to jako vlebloud, tak to je velbloud.

Co se proporcionality týče, tak je myslím každému s trochou historického povědomí zcela zřejmá. NSDAP také začínala jako tlupa svalnatých omezenců, kteří jen pochodovali a pokřikovali po ulicích. Když se dostali do Reichstagu, bylo už pozdě. Historie má pozoruhodný talent se opakovat a mě je samozřejmě jasné, že zákazem nějaké strany náckové z ulic nevymizí. Nelze zakázat myšlenky. Zakázat, aby se s některými myšlenkami šlo do voleb však lze a je třeba to udělat, i když to samo o sobě dozajista klidný spánek nezaručí.

Michal Ryška řekl(a)...

1) Při pohledu zvenčí mě rozsudek překvapil - spíše jsem čekal něco v tom směru, že demokratický právní systém musí být natolik silný, aby přežil i existenci této strany. Pohled zvenčí je ale vždy jiný než zevnitř, netroufnu si proto vynášet kategorické úsudky.

2) Díky Janu Potměšilovi za reklamu na dnešní Respekt. Rozhovor se soudci Šimíčkem a Baxou "Rozsudek jako stigma" je jednoduše skvělý, některé mé pochybnosti odstranil - s výhradou např. snahy soudců po společenské "stigmatizaci" extrémistů. Jednak jsem si nemohl nevzpomenout na dřívější snahy po justiční "stigmatizaci" nepřizpůsobivých, jednak může být ve výsledku opak pravdou (publicita byla obrovská).

3) K pouliční dohře přidávám tento odkaz na LLP:

http://www.llp.cz/cz/tiskove-zpravy/policie-rozehnala-demonstraci-priznivcu-ds-protipravne-z390

Guy Peters řekl(a)...

ad "Petr Vyděšený". Odkaz na plný text rozsudku vláda v. Dělnická strana II máte v prvním řádku článku, který kommentujete.

Tomáš Sojka řekl(a)...

Přijde mi, že je odůvodnění vedeno mnohdy tak, že přání je otcem myšlenky.

Například:
„Podobně jako Mein Kampf Dělnické listy používají pro popis nepřátel téměř výhradně biologických metafor jako „bacil“ nebo „vir“, které mají nejen rasistický, ale také genocidní podtext.“

Proč zrovna Mein Kampf? Tady je pravděpodobnějším zdrojem česká politická kultura a vyjadřování různých Paroubků, Langerů, Rathů, Topolánků atd. Jejich biologizující příměry lze nelézt velmi snadno, stačí si do Googlu zadat třeba slova "Paroubek, Julínek, bacil".

Korunu tomu nasadil Josef Baxa, když téhož dne po vyhlášení rozsudku prohlásil:
„Pokud se nebudou řešit příčiny těch problémů, tak to tu vyroste znovu jako plíseň.“ a stal se tak zdrojem nemalého internetového posměchu.

Skoro mi přijde, že celý ten mýtický "kontext" není o ničem jiném než to tom, že chybí konkrétní důlazy a argumenty pro konkrétní skutky. DS se bránila hloupě a v mnohém se skoro vůbec nebrátila, ale "mít za prokázané", když Pecinův podřízený sesmolí nějakou policejní zprávu, je tak trochu výsměch.

Můžeme je zakázat, tolerovat, ale ne zabít. Oni takto omezeni nejsou. řekl(a)...

Hlavní problém je, aby se takovéto uskupení jednotlivců krajních názorů a řešení nedostalo k moci, ale zároveň zůstalo na očích jako symbol nevhodných řešení, které by jsme už ale měli znát.
Tím, že se zakáže strana s očividně velkou "militantní" základnou se jí dá alespoň najevo, že je něco špatně. Já osobně důkazy nepotřebuji. Zrovna tato strana budí strach už při přečtení prvního odstavce jejich programu. Hlavní je nezapomínat, že takovéto strany shlukují jednotlivce, kteří z antropologického hlediska touží být součástí jedné "lepší" většiny a ctí tkzv. "jednoduchá přímá řešení" a občas trvalá - z historie "endlösung". Prakticky se jedná o formu sekty. Kdy členové této strany cítí se býti na vyšší úrovni, než ostatní lidé a věří že jsou zvoleni a řízeni nějakou vyšší mocí či vůdcem, který je řízen touto vyšší mocí a posláním. Jedná se o využití slabiny člověka - kombinace víry - tlupy - heroismu - vyšší vůle - sebenaplnění s nebezpečným potlačením základních hodnot společnosti - obyčejný trik označením ostatních lidí za nelidi.
Samozřejmě, že jako vzor jim slouží právě nacismus a fašismus, který tuto metodu také použil.
Pro pocit sebedůvěry a tlupy, potřebují jednotný oblek a znak. Vojenské oblečení pro znak síly. Hlavní problém těchto stran je totiž vize. Oni hledají pouze rychlé jednoduché řešení na všechno a pro všechny bez omezování se čímkoliv. A to je nesmysl.

Miroslav SYLLA řekl(a)...

Nevím proč se od počátku této kauzy "zapomíná", že ČR byla už ve Štrasburku odsouzena za neoprávněné odmítnutí registrace politické strany (Linkov proti ČR, r 2006).
Myslím, že odůvodnění rozsudku mělo být k tehdejšímu rozhodnutí soudu pro lidská práva argumentačně výslovně vztaženo. Zejména k: "... zamítnutí návrhu na registraci
je krajním opatřením, které se dá uplatnit pouze v nejzávažnějších případech" (Linkov proti ČR).
Rovněž v rozsudku NSS nenacházím argumentaci výslovně směrovanou k naplnění Čl.11 odst.2 Úmluvy o ochraně lidských práv.
Miroslav SYLLA

Christabel řekl(a)...

Vnímám to podobně jako p. Klein.

Rozhodnutí jsem četla; nemyslím, že by trpělo výraznými deficity v argumentaci, úvahy soudu jsou srozumitelně (i pro laickou veřejnost, to je důležité) vyloženy, soud se zabývá jednotlivými důkazy a zasazuje je do celkového kontextu - v tomto směru je odůvodnění dle mého názoru zpracováno velmi pečlivě.

Slabým místem rozhodnutí se mi jeví argumentace týkající se překážky věci rozhodnuté. Uvítala bych komentáře zdejších odborníků i k této otázce, protože odůvodnění se mi v tomto směru nezdá zcela přesvědčivé. Jde o rozhodnutí mezi týmiž účastníky, v téže věci, a i když akceptuji, že jedno zamítavé rozhodnutí neznamená, že politická strana je navždy nerozpustitelná, tak krátký časový odstup od minulého rozhodnutí a hodnocení událostí, jež mohly/měly být hodnoceny již v minulém řízení, činí podle mne rozsudek zpochybnitelným.

Anonymní řekl(a)...

Panebože, rozlišujme současného nácka a Hitlelovo Německo. Pokud budu velbloud, tj. usvědčený nácek a spojím se s jinými nácky, nemohu přeci za to, co se stalo před 50 lety.

Navíc si myslím, že nejde ani tak o nácky, ale o přiznivce absolutní rovnosti, tj. aby neměli Romové více dávek a jiných výhod než "Běločeši", jak zde někdo napsal, v "materiálním" slova smyslu.

Sorry, ale pokud na mě žid nebo muslim může řvát, že jsem nevyvolený anebo nevěřící pes a je zákonem chráněn, pak mi zákaz DS nepřijde systémový a ani spravedlivý.

Jan Kačer

Anonymní řekl(a)...

Z existence DS jsem nadšený asi tak stejně jako z rozhodnutí NSS a následné prezentace.

Prostě a jedoduše : důvod a záminky lze najít pro cokoliv, ale ptám se, co to řeší ? Přeci problémem nejsou Sládkové, Langrové, Topolánkové, Paroubkové náckové, ale jejich voliči. A ti z DS si najdou jinou stranu, která bude navíc ještě pokrytecká, čímž se dostane na úroven dnešních parlamentních stran. Třeba to byl hlavní smysl - uniformita v pokrytectví.

Žil jsem dlouho ve španělsku a vím, kolik tamějších lidí by rádo mělo svoje Baskicko. Jaké je rozdíl mezi gerilovým bojem proti Srbsku a bombami proti Madridu ? Podle mě jen ve výsledku. Vítězství ospravedlňuje ! Jak absolutně vychýlené soudy v Postupimi,jak Kosovo, tak i nacistické Německo a následně třeba existenci NDR.

Proti dějinám nelze jít s papírem od soudu. Naopak ten papír může jednou sloužit jako rozbuška nebo jak záminka. Pokud je někdo nácek nebo komunista dnes, pak nenese žádnou vinu na tom, co se událo před půlstoletím. Já vím, je to těžké pochopit, ale lidé mají právo si myslet cokoliv a podle toho i společně konat. Pokud se vychylujeme z trestní odpovědnosti do odpovědnosti správní přes výkonně(vláda)-justiční aparát, nevím nevím.

Petr Hrzal

Tomáš Pecina řekl(a)...

Ad Chris:

Překážka věci rozhodnuté není odůvodněna právě nejlíp, ale v tomto směru je podle mne rozsudek v pořádku: návrh pokládám za přípustný, kdykoli obsahuje nová skutková tvrzení, a to i ve vztahu k událostem, k nimž došlo před předchozím rozhodnutím nebo návrhem.

Ad přičitatelnost:

Jak už to nakousl někdo přede mnou: Mnoho členů KDU-ČSL je homofobních, a to včetně lidí z vedení strany, přesto nelze homofobii straně přičítat a kvůli tomu ji rozpustit, protože homofobie není stranickým programem a strana jako taková homofobii nepropaguje a neprosazuje.

Ad test ústavnosti:

Schází mi přesvědčivé zdůvodnění nezbytnosti rozpuštění. Logicky bych vyžadoval argumentaci, proč opatření povede k zamýšlenému cíli, a predikci, co by zřejmě způsobilo jeho neuskutečnění. Fakt nemám pocit, že by se vinou DS demokratický právní řád této země otřásal v základech, což je zhruba vymezení situace, kdy lze o rozpouštění stran vůbec uvažovat.

Ad soud versus dějiny:

To není validní argumentace. Samozřejmě, že soud může zvrátit dějiny. Kdyby americké soudy nepřiznaly v 50. letech ochranu černošské menšině, mohlo v USA dojít k velkému krveprolití a možná k občanské válce.

Další argumenty jsem uvedl na svém blogu.

Pavel Kadlec řekl(a)...

Mál-li to shrnout, tak NSS mě přesvědčil, že DS používá symboliku podobnou té nacistické či z jí odvozenou a nějaký počet účastníků jejích akcí jsou neonacisté.

Naprosto nepřesvědčil v tom, že program DS, vynecháme-li lázeňskou péči jen pro Čechy a podobné detaily, obsahuje něco zákazuhodného. V mnohém podle mě pojmenovává reálné problémy ČR, v jiných věcech je povrchní či mi politicky nesedne. Ale to je důvod, proč stranu volit či nevolit, není tam nic, proč ji zakazovat.

Stejně tak naprosto neřesvědčil, že DS nějak jako strana ohrožuje demokratické uspořádání ČR. I když má v některých lokalitách vyšší podporu, obvykle to nestačí ani na starostu či krajské zastupitele, natož pak na to, aby mohla měnit režim.

Spolupráce s Národním odporem či Automnomními nacionalisty jistě probíhala, nejčastěji formou účasti na veřejných shromážděních, ale NSS přehání a fantazíruje, když ji popisuje jako domluvenou dvojí tvář téhož, přičemž DS je tváří předstíranou.

Jinak, i když to nehraje ve věci roli, František Rozhoň nebyl aktivistou Vlastenecké ligy, ale Vlastenecké fronty.

O biologizujích přímerech a sebezesměšnění předsedy NSS bylo již psáno výše.

Stejně tak nevím, proč matriční vedení národnosti srovnávat s nacistickým Německem a ne třeba Izraelem.

Další perla je, když NSS odsoudil citát: Vždyť v jaké společnosti to vlastně žijeme? Na jedné straně parazité, členové nejrůznějších rodinných klanů, vysávající naší společnost a zamořující ovzduší, nicméně mající všechny výsady, neboť patří k preferované elitě. Na druhé straně mladí lidé, aktivisté, kteří jsou stíháni jen proto, že mají jiný pohled na vývoj ve společnosti a například na svém těle vytetovaný symbol, jenž je v dané době prohlášen za extremistický... Potřebujeme finančně dotovat různé pochybné spolky a organizace, jejichž jediným cílem je propagace pozitivní diskriminace, feminismu či sexuálních úchylek? a ještě ke všemu jej označil za vyjádření sympatií s politicky stíhanými. Na citátu nevidím nic špatného a klidně bych se pod něj podepsal. Stejně jako pod další část projevu, ve kterém Vandas kritizoval výhody pro některé zahraniční investory na úkor českých podnikatelů. Já také odsuzuji, že tenhle stát má své politické vězně a to ještě za banality jako tetování, lepení samolepek či hraní písničky na koncertě. Rozhodně to neznamená, že s takovýmito vězni v jejich názorech souhlasím. Patočka se také nezastával něčeho tak odporného jako Plastici, protože by je považoval za sympaťáky.

Anonymní řekl(a)...

Tak já se teda k nečemu přiznám. Když nám bylo 20 let a studovali práva, tak jsme v hospodě taky hajlovali, zdravili se Sieg, ožralí řvali něco o cikánech do Kaučuku Kralupy atp. Po čase nás to všechny přešlo. Nebudu zde opakovat psychologické "analýzy" a vysvětlovat to : mladí, opilí a blbí. Byla v tom ale také reakce na tehdejší kriminalitu a první průšvihy v politice atp. Obávám se však, že kdyby to tehdy někdo zakazoval, tak nám to vydželo jako protest podstatně déle.

Podle mě je to stejný jako s marihuanou nebo pervitinem nebo s vírou, dokud to nezkusíš, tak mluvíš o ničem. Stačilo jít na jednu schůzi se Sládkem, aby člověk pochopil, že mezi tu voličskou verbež nepatří, ale s jeho názory jsem problém neměl. Zakažte mladých všechno ale smiřte se s tím, že podobně se budou oni chovat k vám.


Milan Polipný

David Schmidt řekl(a)...

K "tetování, lepení samolepek či hraní písniček na koncertě" není nutné mít politickou stranu, stačí kroužek.

Tomáš Sobek řekl(a)...

NSS říká zhruba toto: Nikdo nemá právo na demokratické prostředky k dosažení protidemokratických cílů.

Tomáš Pecina řekl(a)...

Možná by bylo vhodné udělat si zde na foru takové malé internetové senátní hlasování; schválně, jak by dopadlo.

Můj hlas: Vládní návrh zamítnout.

Anonymní řekl(a)...

ad Polipný. Díky za upřímnost. Ač mě v mládí byla a dosud je náckovská symbolika poněkud vzdálená, tak s prezentovanými názory DS do jisté míry souhlasím. Proto mě rozhodnutí NSS uráží - co si vůbec dovoluje nějaký soud mi implicitně říkat, co mám volit.

Navíc pro mě není rozdílu, pokud celé předsednictvo vládní strany krade a bere úplatky za vládní zakázky a mezi partičkou řvounů na náměstí. Když už jde o zlo, do jisté míry je mi bližší obyčejná vandalská kriminalita než chování bílých límečků, mezi které se formálně počítám a jejichž praktiky musím za úplatu krýt. S odůvodněním NSS nemám problém, ale s rozhodnutím ano.

Ohledně pojetí demokracie, které se brání zákazy politických stran "demokracii" bych jen řekl, že je to tak neuchopitelná teze, že musí skončit diktaturou (Egypt) anebo konzervativismem Frankova střihu. Demokracie není stav ale proces. Pokud ale začínáme regulovat proces, tak už to není demokracie, ale nějaký typ exekutivní nebo justiční oligarchie, která nám hloupým bude určovat, koho nevolit.

Hysterii kolem Kampfu, hajlování nebo hákových křížu nechápu. Husity také glorifikujeme, ač bychom je dnes nejspíše přirovnali k Talibanu. NGO bohužel dokazují, jak jsou schopni dlouhodobým opruzováním vyšinout státní aparát včetně soudů úplně jiným směrem než chtějí voliči.


Jan Vrbecký

Anonymní řekl(a)...

ad Schmidt: k organizování tunelování státní poklady stranu mít musíte ?

Roman Vrba

Anonymní řekl(a)...

Připomenutí si mládí je cesta správným směrem. Za komunistů (na škole, v TV) mě vždycky iritovalo, jak říkali, že oni to musí zvážit a pak rozumě rozhodnout. Opačné názory neměly šanci se dostat na veřejnost, protože všude existoval nějaký úřad (nebo neformální autorita), která vás převálcovala. Ta bezmoc byla nejhorší.

A teď se posuneme o 25 let dopředu a zase nám někdo říká, že není rozumné volit A, a co víc, říká nám stát, jak se mám k chovat obecně k ženě, jak k cikánům, jak k cizincům, jak mám počítat oběti 2.sv. války, jak mám newspeakem mluvit, koho nemůžu volit.

Ano, na vše lze najít nějaké odůvodnění ve formě "obecného zájmu", ale to nemůže obstát tváří tvář testu svobody (a beztrestnosti za její projevy). Kam jsem se to dostali, když zavíráme kluky za hajlování, zakazujeme politické strany, nemůžeme kritizovat kolektivní chování menšiny, porušování zákona Vietnamskými obchodníky ??? Když už konečně nějaký soud zakáže, že nebudeme moci kritizovat úplatkařství politiků ? A budeme mít těch standarních českých 20 let svobody za sebou. Děkuju osudu, že jsem mohl zažít 90.léta.

Ludvík Janura

Jiří Dvořák řekl(a)...

Ad Petr Vyděšený:

"Nemohu se zbavit dojmu, že teatrální zásahy UOOZ proti několika zoufalcům, co se někde na koncertě v Horní Dolní opijí a hajlují jsou vedeny vážnou snahou stíhat pachatele trestných činů a nikoli snahou pana Peciny se zviditelnit jako náckobijec."

Ve skutečnosti je to ještě horší. Oni dokonce ani neheilovali, policie dostávala texty kapel předem, měla přístup do sálu, atd. - a vždy po akci potvrzovala, že k žádnému porušení zákona nedošlo.

Pokud jsou někomu měsíce či roky poté v 5 ráno vyraženy dveře zásahovou jednotkou a stráví několik měsíců na vazbě s odůvodněním, že trhal lístky u vstupu nebo koupil letenky, pak tady něco hodně smrdí...

Pavel Kadlec řekl(a)...

David Schmidt: Ale politické strany je nutné mít k tomu, aby v zákonodárných sborech hájili svobodu projevu a lidé z The Plastic People of The Universe či Agrese 95 nebyli za své textově hloupé a hudebně nekvalitní projevy vězněni.

Když se podíváte pořádně, zjistíte, že můj komentář byl k politickým vězňům, ne ke stranické činnosti.

Dan Dvoracek řekl(a)...

Věc jsem příliš nesledoval, dovolím si proto ryze laický pohled.

Návrh měl být zamítnut. V testu proporcionality nemůže obstát tvrzení, že parta bezvýznamných nácků z DS je ohrožením pro demokracii, pakliže jím existence parlamentní, krajské a radniční komunistické strany není. Neobstojí argument, že se tím není třeba zabývat, protože zrušení KSČ nikdo nenavrhl. Je to přesně naopak. KSČ je stokrát nebezpečnější a mocnější než DS a ANI TO k destrukci demokracie zjevně nevede, tedy 100x méně nebezpečná DS je legrační kratochvíle.

V obecné rovině, nevěřím ve smysl soudnictví nad stranami, jehož předmětem je přezkum politické činnosti a programu strany. Takové soudnictví je podle mého názoru mimo. Buď je strana bezvýznamná, prťavá, a proto není proporcionální ji rušit. Nebo ve volbách dostává 30%, a pak ji fakticky zrušit nejde.
Tvrzení, že je třeba zrušit prťavou zlou stranu dřív, než bude veliká, je to samé, jako tvrdit, že je třeba děti reakčníků zavřít dřív, než se připojí ke kontrarevoluci.
Samozřejmě, toto není už chyba soudu, ten nemůže za to, že má pravomoc, která je ve své podstatě nanic.

Zdenek Tesner řekl(a)...

Tomáš Pecina

Vládní návrh zamítnout, ale deklarovat, že to neznamená jakékoliv schválení jejich činnosti a tu řádně označit.

Anonymní řekl(a)...

Pecina:

Ad přičitatelnost - homofobie - KDU-ČSL.

Zrovna toto bych jako zdůvodnění přičitatelnosti nepovažoval. Už jen proto ne, že rozsudek i vládní obsahuje deklaraci přípustnosti diskusí na toto téma, pouze jasně zapovídá násilí a kriminalizaci,
v bodu 259: "... Soud si je vědom, jak ostatně připustila i vláda, že se jedná o velmi kontroverzní a brizantní témata a že politický diskurs o nich je nejen možný, nýbrž i plně souladný s principy demokratického právního státu...."

Jinak by byly za okrajem legality prakticky všechny konzervativní církve (většina malých, v této věci i ŘKC a PravC), které by se jistě shodly na doktrinálním výroku, že "praktikované homosexuální jednání je považováno za hřích a je-li věcí přesvědčení, pak je neslučitelné se členstvím, nebo alespoň službou v církvi". Mnohé mají stanovisko i v různých webových článcích a dokumentech.

Zde je přičitatelnost jasná a přesto jde o legitimní názor v diskusi.

Karel Vážný

Anonymní řekl(a)...

Ad T.Pecina:
Hlasoval bych návrhu vlády vyhovět, a to ze zcela neprávnického a "nedemokratického" důvodu, že neonacisty a DS nemám rád.
I kdyby se ale nakonec NSS usnesl, že DS nepředstavuje takové nebezpečí, aby bylo třeba sahat k rozpuštění (s tím, že to není přiměřené, proporcionální), považuji za hlavní přínos (odůvodnění) rozsudku demaskování DS, jak jsem už výše podrobněji rozvedl.
J.Potměšil

Tomáš Malý řekl(a)...

J. Potměšil: Já tam zas až tak moc demaskování nevidím. Většinu toho si mohl průměrný internetový uživatel sám vygooglovat. Často se tam spíš soud zesměšňuje křečovitou snahou DS něco připočíst, dokonce i jednání sympatizantů mimo veřejné shromáždění strany či dokonce to, co píše nějaký web, např. odpor.org, jehož obsah nemůže DS nikterak ovlivnit. Když chybí konkrétní důkaz (vynechme teď problamatičnost věrohodnosti zpráv sesmolených Pecinovými podřízenými, které nemají větší věrhodnost jak když výkonná moc něco prostě tvrdí v samotném návrhu, či "znalce", který nedávno odešel od policie a nyní kandiduje za TOP 09), tak nastoupí onen mlhavý a neuchopitelný kontext. Typické je to u argumentace u národního socialismu a toho, zda jde o ten hitlerovský, benešovský či prostě o kombinaci nacionalismu a socialismu. Soud by měl mít větší pokoru a menší velkohubost a občas napsat, že sám neví.

Tomáš Malý řekl(a)...

Pecina: Jak plyne z toho, co jsem napsal v předchozím příspěvku, hlasoval bych jednoznačně proti.

K tomu bych přidal kontext jiný a a zřetelnější a to, že zde funguje nerušeně KSČM. Nelze se vymlouvat na to, že nikdo nenavrhuje její zákaz. Právě tato skutečnost je argumentem pro účelovost takovéhoto postupu vůči DS.

Jinak ať si NSS tvrdí co chce, zrušení zákazu KSM a naopak rozpuštění DS svědčí tom, že komunismus je pro někoho na NSS asi přeci jen přijatelnější než domnělý (neo)nacismus.

Zvláště pak, když soud NEDOKÁZAL vyargumnetovat, že DS nějak ohrožuje svou činností tento režim. Při nejhorším to skončí u sládkovského švejkování v parlamentu (v tom se dnes však ani ODS či ČSSD neodlišují) či zase u jedné dvou pouličních rvaček za pár let stranické existence.

Šimon Klein řekl(a)...

Některé názory na proporcionalitu zrušení strany mi připomínají občas se vyskytnuvší tvrzení, že přímo hrozící útok opravňující k nutné obraně nastává až tehdy, když už mám pistoli u hlavy/nůž u krku. Je-li někdo třebas přeborníkem v krav maga, tak ho to nerozhází, ale kdo z nás to o sobě může říct?
S demokraciemi je to podobné jako s lidmi. Je sice hezké tvrdit, že by měla být dost silná, aby se vyrovnala i s existencí nacistické strany, ALE CO KDYŽ NENÍ? Znamená to snad, že máme sedět s rukama v klíně a modlit se, aby je ta jejich "mladická, opilecká blbost" přešla?
Nikdo si nemyslí, že ti lidé mohou za to, co se stalo před více než půlstoletím. Kdyby tomu tak bylo, kdyby za to skutečně mohli, tak se tu nebavíme o tom, jestli je či není vhodné jim rozpustit stranu. Bavili bychom se o tom, jestli je vhodnější je pověsit na strom, nebo na kandelábr.
Že se ty věci staly již dávno a většina tehdejších obětí by už stejně dnes byla po smrti, to neznamená že je pouhé neškodné hašteření, pokud nějaká strana usiluje o reprízu.
Co se KSČM týče, tak jsem skutečně přesvědčen, že i se svými stabilními volebními výsledky představuje nesrovnatelně menší hrozbu pro demokracii, než bývalá DS. Nacismus i stalinismus byly dvě scela srovnatelné ideologie, ale zatímco neonacismus je pořád nacismem, komunistické strany již nejsou stalinistické. Nacismus je obludný per se, už ze své definice, zatímco Marx nic až tak obludného nezamýšlel. Naši komunisti sice pořád nejsou fajn, ale když už, tak představují hrozbu autritářským režimem; DS hrozila totalitou. Nezlobte se na mě, to se srovnávat nedá.

Anonymní řekl(a)...

Ad Klien : najděte 5 rozdílů mezi volebním programem KSČ v roce 1946-47 a nynější KSČ, a pak něco porovnávejte.Tak slabé argumenty jsem už dlouho neslyšel.

Prosím vás, napiště konkrétně v čem DS hrozí naší demokracii.

Jan Vrba

Pavel Kadlec řekl(a)...

Šimon Klein: A co vlastně berete jako jádro nacismu, které přetrvalo a přelilo se do dnešního neonacismu?

Levicový ekonomický program? Ten zůstal, ale jádro to asi není.

Znovuvyzbrojení Německa? To je dnes také mimo.

Boj proti hospodářské krizi podporou výstavby infrastruktury a zbrojení? To první se možná DS týká, ale rozhodně to obvykle přesahuje intelekt většiny stranických funkcionářů, ale to samé hlásá propracovaněji a otevřeněji i David Rath. Podporu masovému zbrojení nehlásá ani Rath ani DS.

Odpor vůči barevným přistěhovalcům? V době NSDAP to kromě Židů nebylo téma a dnes to přece není doménou nějakých neonacistů, ale i konzervativců a nacionalistů a dalších směrů.

Drank nach Osten? Asi těžko. U českých neonacistů něco nereálného a ti němečtí také spíše řeší Turky v Německu.

Tak tedy podobná symbolika a přihlášení se k historickým vzorům? To je trochu málo.

Antisemitismus? To se týká opět i řady konzervativců, některých politických křesťanů, islamistů, levicových intelektuálů a jiných skupin. Jistě tak k nacismu patří, ale nějak jej to nedefinuje. Jistě by se dalo odkázat i na skupiny jako tato: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3551269,00.html , ale uznávám, že jsou i v rámci okraje okrajové.

Tak teda pouliční násilí? Řada neonácků je dnes nenásilných a řade ekologistů a anarchistů dělá větší bordel.

Antislavismus? Možná u hospodských bijců v Německu, ale i NPD už tohle dost opustila. V českcýh podmínkách a v politice DS je to úplný nesmysl.

Co je tedy tím přetrvávajícím jádrem, které vidíte u NSDAP i DS a lze jej charakterizovat jako typické výhradně pro nacismus.

Dan Dvoracek řekl(a)...

ŠK: To je teze, která mne pobuřuje a uráží zároveň.
Myšlenky komunistické jsou po mém soudu stejně obludné jako myšlenky nacistické. Pokud bych si musel vybrat, zda budu komouš nebo nácek, já osobně budu radši nácek.
Tvrzení, že "se to nedá srovnávat" mi, promiňte, připadá úplně mimo.

Zdenek Novy řekl(a)...

Připadne mi hlavně poněkud úsměvné, že někdo může rozhodnutí NSS o rozpuštění DS považovat za "úspěch".

Samozřejmě potom vyvstává otázka, které další strany zrušit pro jejich orientaci na zhoubné ideologie a jejich propagaci.

Anonymní řekl(a)...

Šimon Klein: ... Je sice hezké tvrdit, že by měla být dost silná, aby se vyrovnala i s existencí nacistické strany, ALE CO KDYŽ NENÍ? ...

Zkušenost konce Výmarské republiky ukazuje celkem zřetelně, že není. Můj skromný názor.

Dan Dvořáček: Pokud bych si musel vybrat, zda budu komouš nebo nácek, já osobně budu radši nácek.

Nechci Vám samozřejmě brát možnost si vybrat, ale nebylo by ještě lepší takovou volbu odmítnout (pokud tedy nejste již předem přesvědčen o výhodnosti jedné z uvedených dvou možností)?

V. Loutocký

Anonymní řekl(a)...

Tak jsem se zúčastnil debaty pro sobotní Orientaci, což je příloha LN, na téma zákaz Dělnické strany. Citoval jsem při té příležitosti svůj oblíbený dialog krále s malým princem, zkráceně sice, ale tak, aby to mělo smysl a zůstalo to stále dialogem ... nicméně v rámci redakčního škrtání z toho udělali princův monolog, čímž vše otočili naruby. Tak to ocituji alespoň zde, právě sem se to velmi hodí.

Celá kapitola X Malého prince je zde:

http://www.vrana.cz/princ/princ10.html

Myslím, že by si ji všichni, kdo přeceňují moc a význam práva, měli den co den číst ráno, po obědě i před spaním.

P.H.

Dan Dvoracek řekl(a)...

VL: Čemu nerozumíte na formulaci "pokud bych si musel vybrat"?

Guy Peters řekl(a)...

Diskusse v Orientaci.

Anonymní řekl(a)...

Dan Dvořáček: Tomu "musel". Ale neberte to osobně a nebuďte prosím jízlivý.

V. Loutocký

Anonymní řekl(a)...

Chtěl bych upozornit diskutující na to, že nacistická ideologie není zdaleka nebezpečím jen pro demokratické zřízení republiky. Ještě akutnější nebezpečí představuje pro skupiny, proti kterým hlásá nenávist a násilí. Ani Vám by se jistě dobře nespalo, když by existovala v tomto státě organizace hlásající nutnost Vás v lepším případě vystěhovat, v horším zabít, napadala vaše děti na ulici, pořádala vícvikové tábory pro boj s vámi, několikrát ročně pořádala pochody městem že nemůžete vyjít z domu atd. Tyto problémy sice rozpuštění strany nevyřeší, naopak asi zkomplikuje monitoring těchto aktivit, ale dost těžko je můžeme tolerovat. Ochrana demokracie je sice krásná věc, ale i bez demokracie se dá žít. Ovšem pod vládou nacistů, pokud nemáte tu správnou barvu kůže a ten správný světonázor, se žít nedá. Komunisté likvidovali jednotlivce, nacisté celé rodiny, rody a národy. Je zde velký rozdíl, a jakékoliv úvahy typu "když je legálni KSČM, musí být i DS" jsou perverzní.
Petr Dvořák

Jakub Sobotka řekl(a)...

Petr Dvořák: To si snad děláte legraci. Tím nemyslím ty "vícvikové" tábory, ale Vaše hodnocení komunistů. Něco jako plánovaná likvidace celých společenských tříd Vám něco říká?