pátek 5. prosince 2008

Vybrané směry soudobé právní filozofie

Tento post je určen pouze pro studenty PF UK. Příští semestr nabízím nový volitelný předmět, který bohužel zatím není specifikován v IS PF UK. Předmět má ambice poskytnout průřez soudobou právní filozofií. V průběhu kurzu budeme diskutovat diskursivní teorii, ekonomickou analýzu práva, kritická studia právní, moderní formy marxismu a levicové kritiky práva, právní feminismus a nové směry v oblasti srovnávací právní vědy. Základní učební pomůckou bude coursepack, ve kterém studenti naleznou výňatky ze studovaných směrů (obsah coursepacku uvádím níže pod jednotlivými kapitolami). Předmět bude koncipován s praktickým přesahem, tam kde to bude možné (např. diskursivní teorie, ekonomická analýza atd.), budou studenti vedle vybraných prací studovat též soudní rozhodnutí. S ohledem na počet studentů (max. 30) předpokládám sokraticky pojaté přednášky s velkým zapojením studentů a jejich průběžnou přípravou na každou hodinu. Předmět není otevřen pro studenty prvého ročníku.
Následuje jeho obsah.

Obsah předmětu
1. Diskursivní teorie Roberta Alexyho a Jürgena Habermase a právní praxe
Předpokládaný rozsah: tři přednášky
V rámci těchto hodin představím diskursivní teorii jako vůdčí doktrínu teorie interpretace práva na evropském kontinentu, a to na pracích Roberta Alexyho a Jürgena Habermase. Ukáži kritiku a slabiny diskursivní teorie. Uvidíme jak diskursivní teorie funguje v realitě aplikace práva, a to na příkladech soudních rozhodnutí z ČR, Německa, Francie a USA.

Prameny:
Alexy, R. The Special Case Thesis, Ratio Juris, sv. 12, 1999, str. 374 násl.

Alexy, R. A Theory of Legal Argumentation: The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification , Oxford 1989, výňatky
Habermas, J. Between Facts and Norms, MIT Press, Cambridge / Massachusetts 1996 (vybrané části)

2. Ekonomická analýza práva
Předpokládaný rozsah: tři přednášky
Ekonomická analýza práva se od svého vzniku v 60. letech minulého století v posledních dvou desetiletích stala pravděpodobně nejvlivnější současnou právně teoretickou doktrínou. V rámci této hodiny budeme diskutovat základní principy této teorie, které si budeme ilustrovat na vybraných rozhodnutích hlavního proponenta této teorie, soudce prof. Posnera.

Pramen:
Posner, R. Economic A
nalysis of Law, Aspen 2002 (výňatky)
Posner, R. How Judges Think, Harvard 2008 (výňatky)

3. Ronald Dworkin a „soudcovská“ teorie práva
Předpokládaný rozsah: jedna přednáška
Ronald Dworkin patří k nejvlivnějším právním filozofům současnosti. Na této hodině si představíme jeho poslední práci, Justice in Robes.
Pramen:
Dworkin, R. Justice in Robes, Belknap 2008 (výňatky)

4. Critical Legal Studies
Předpokládaný rozsah: jedna přednáška
V rámci současných trendů nalezneme na levicovém spektru tzv. kritická studia právní, které kritizují zdánlivě neutrální a objektivní povahu státu. Kritická studia právní si představíme výňatky z klasické práce Duncana Kennedyho.

Pramen:
Kennedy, D. A Critique of Adjudication: Fin de Siecle, Oxford 1997


5. Soudobá marxistická kritika právního státu a tzv. „juristokracie“
Předpokládaný rozsah: jedna přednáška
Jakkoliv marxismus států reálného socialismu je mrtev, neznamená to, že marxismus jako takový se stal irelevantní. Soudobý sofistikovaný západní marxismus představuje velmi zajímavé výzvy též pro teorii a filozofii práva. Směr si představíme velmi čtivě napsanou a stručnou prací Hugha Collinse. V druhé a klíčové části hodiny představíme kritiku „soudcovského státu“ a „juristokracie“ z pera Rana Hirschla.

Pramen:
Collins, H. Marxism and Law, Clarendon Press, Oxford 1982 (reprint 2000) (výňatky)
Hirschl, R. Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism (Harvard 2007) (výňatky)

6. Právní feminismus (hostující přednášející)
Předpokládaný rozsah: jedna přednáška
Z kritických právních teorií se budeme zabývat též právním feminismem, který navazuje na Critical Legal Studies i na právní marxismus. Vysvětlíme si podstatu právního feminismu, a provedeme kazuistickou studii institutu sexuálního obtěžování (jeho genezi v pracích K. MacKinnon a jeho aplikaci judikaturou).

Pramen:
[Bude doplněno, pravděpodobně některé z děl K. MacKinnon]

7. Výzvy globalizace
Předpokládaný rozsah: jedna přednáška
Ukáži kritiku pojetí pramene práva a konceptu kontinentální a angloamerické právní kultury v soudobé vědě srovnávacího práva.

Pramen:
Reimann, M. The end of comparative law as an autonomous subject, 11 Tul. Eur. & Civ. L.F. 49 (1996)


Celkem: 11 přednášek

Formát zkoušky: písemná, studenti zpracují na konci semestru písemnou práci
Počet studentů: max. 30.

9 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Skvělá zpráva. Doufám, že bude k dispozici i příští rok, až se vrátím na alma mater.

Zdeněk Kühn řekl(a)...

Budu se na Vás těšit a zdravím na Island!

Juraj Petrovič řekl(a)...

Hm, toto by bolo treba aj u nas na BVSP. Skoda, do Prahy je daleko...

Jakub Jošt řekl(a)...

Hm...ticho zavidim.

Anonymní řekl(a)...

Chtěla bych se zeptat, jestli se tyto věci dají studovat i v češtině nebo jestli je to jenom v angličtině. Děkuji. Markéta Havlátová

Zdeněk Kühn řekl(a)...

Téměř vše bude v angličtině, i když třebas pro L and E (právo a ekonomie) chci použít též první kapitolu z knížky Tomáše Richtera Insolvenční právo. Výuka sama bude česky.

Anonymní řekl(a)...

Pavel Raboch

Jen je mi líto že už nejsem studentem...

Anonymní řekl(a)...

Chtěl bych se zeptat, zdali se tento předmět bude vyučovat i tento semestr (letní 2010). V ISu uveden je, ale po spuštění zápisu se na něj zatím nelze zapsat.

Zdeněk Kühn řekl(a)...

Je nutno se nahlásit přímo mně na fakultní email, poslat CV a motivační dopis.