21 prosince 2008

Miroslav Huml: Zákon č. 777/2008 Sb., o Veselých Vánocích

Dovolím si jménem bloggerů popřát našim čtenářům krásné a pokojné svátky. Jako bonus připojujeme vítězný "zákon" ze soutěže ELSA Praha o nejlepší vánoční zákon roku 2008 z pera M. Humla (s laskavým svolením autora).

Miroslav HUML: Zákon 777/2008 Sb.o Veselých Vánocích
Z DŮVODOVÉ ZPRÁVY

Poslanci v Poslanecké sněmovně,
po troše svařáku a po opici,
usnesli se na tomto zákoně,
oporu našli výjimečně v opozici.
Navrhl ho Tlustý z ODS,
lobovala Konečná, loboval i Rath,
lidovecký souhlas z nebes se vznes,
Topolánek ho dává lidem znát.
V důvodové zprávě stojí,
že absolvoval trojí čtení,
kde všichni ego obvykle si hojí,
on schválen byl v původním znění.
Státu přinese to modré z nebe,
o ústavní rozpor netřeba se bát,
Brusel nás za něj stěží zjebe,
rozpočet státní nebude nic stát.
Senát zachoval se na svém místě,
jednohlasný souhlas dal,
jen prezident váhal se svým jistě,
nakonec však odpor vzdal.
Nakonec zákon zcela v souladu
s 309/1999 Sb. vyhlášen jest
a pokud ještě neztrácíte náladu,
přečíst si ho budete mít čest!

§ 1

Každý stromeček ozdobit si může,
zcela dle svého vkusu,
pod něj dát třeba kabát z kůže
nebo lístek do cirkusu
a užít si svátky klidu, míru
nasytit se plně pohody,
však pozor na předlužení a v rozpočtu díru,
dotčeny nejsou zákony o ochraně přírody.

§ 2

Mladší starším popřát musí
veselé Vánoce a šťastný nový rok,
kdo vyhnout se tomu zkusí,
obdrží pokutový blok
na částku do Kč tisíce,
kterou, pokud neušil nikdo boudu,
uhradit nutno do půli měsíce,
nebo odvolat lze se k soudu.

§ 3

Každému musí být dopřáno
o Štědrý večer pohoda a veselí
a komu to přijde pramálo,
nechť radost se dárky zocelí.
Každý má právo kapra jíst
a vyndat z něho všechny kosti,
cukroví si v klidu píct
a salátu mít dosytosti.

§ 4

Každý má právo dostat dary,
v něž si doufá v skrytu duše,
ať je mladý nebo starý,
omezeno vše jest jednoduše.
Za nabytí ručí ten, kdo dává,
nesmí dojít k trestnému činu,
či třetích osob narušení práva
a to ani na vteřinu.

§ 4 a

Ježíšek nakoupí produkty české,
dovoz z EU se připouští,
nechť recesy na zlé časy se bleskne
a za rok řádí si v dáli na poušti.
Proto za dárky z daleké ciziny
se uhradí extra daň, co ukojí po nich hlad,
školství adresát příjmů bude jediný
a porotě od ledna zvednou plat.

§ 5

Kdo špatnou zprávu v tom dni pozná,
nechá si ji ve vlastní mysli,
sklenku vína spolkne do dna
a říká vtipy, co si syslí.
Videa a televize,
vynechají černou kroniku,
cenzura platí na slovo krize,
její synonyma opustí stránky slovníku.

§ 6

Na půlnoční mši si může razit,
každý svobodně a bez rozdílu,
nikdo cestu mu nesmí kazit,
či jinak ubírat mu sílu.
Každý ať si v co chce věří,
nemusí to dávat znát,
všem se metrem stejným měří,
zaměstnavatel se na to nesmí ptát.

§ 7

Každý z práce odejít dříve,
pokud chce, může klidně,
aby si užil sváteční chvíle,
nerušeně a zcela slibně.
Tak těm, co na večer se těší
a dříve opustí svou práci.
se neplaceným volnem všechno řeší,
nikomu nesmí býti pro legraci.

§ 8

Parlament si žádá poslední krok,
čímž velké gesto vykoná,
veselé Vánoce a šťastný nový rok
všem přeje jménem zákona.

§ 9

Zákon pro území ČR platí,
dne 24.12. od půlnoci do půlnoci
a komu ten den někdo zhatí,
krajský soud nenechá ho bez pomoci.
Žalobu podanou řádně prošetří,
když do roka, co o újmě se dozvěděl,
ale maximálně do let tří,
podá ten, kdo dříve o ni nevěděl.

§ 10

Během střízlivění vypuštěn

§ 11

Vše vztahuje se na všechny fyzické osoby,
co v označeném území výskyt mají,
neplatí exempce a jejich obdoby,
ani v Praze a v žádném kraji.

Po dohodě ve vší snaze
dne 1.12.2008 schváleno v Praze.

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Stanislav Kuba,
tiež som jeden našiel, asi konkurenčný. :)
ZÁKON O VESELÝCH VÁNOCÍCH

C.M.L. se usnesl na tomto zákoně:

Část první.

Obecná ustanovení.

§1
(1) Tento zákon upravuje právní vztahy vznikající v průběhu Vánoc, jakož i jiné vztahy s Vánocemi související, a zapracovává příslušné předpisy Společenství bavlněných ponožek. 1) (2) Nelze-li některé otázky řešit podle ustanovení tohoto zákona, použije se vánočních zvyklostí a není-li jich, použije se jakéhokoli práva ještě veselejšího.


§2
Vánoce jsou veselé.


§3
Skutečnosti uvedené v §2 se zpravidla navozují:

a) nekonečným přehráváním děl hudebního charakteru s vánoční tématikou 2) b) nekonečným přehráváním děl audiovizuálního charakteru s vánoční tématikou


§4
Mrazík se nepromlčuje.

Část druhá.

Vymezení pojmů.

§5
(1) Vánoce připadají na den, který je v kalendáři označen číslovkou 24 v měsíci prosinci.

(2) Připadne-li den vánoc na neděli, vůbec ničemu to nevadí.

§6
O Vánocích zpravidla nesněží; většina předchozího sněhu roztaje nejpozději poslední den před Vánoci.

§7
(1) O Vánocích předáváme dárky osobám blízkým.

(2) Osobou blízkou je pro účely tohoto zákona je příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel, druh nebo partner3); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby navzájem blízké, jestliže radost, kterou jedna předáním dárku druhé způsobí, důvodně pociťuje jako radost vlastní.

§8
(1) Dárek je věc způsobilá přivodit radost nezměrné hodnoty.

(2) Dárek předává dárce obdarovanému a ten rozbalením balicího papíru dárek přijímá.

§9
(1) Obdarovaný je povinen zdržet se všeho, čím by dárce upozornil na nevhodnost dárku.

(2) Odstavce 1 se nepoužije, jestliže se jedná o stále stejné ponožky od Vaší babičky a za předpokladu, že to v sobě dusíte už alespoň třetím rokem.

§10
Dárek se umísťuje v těsné blízkosti vánočního stromečku, není-li dohodnuto jinak.

§11
(1) Dárek musí být zabalen řádně a včas.

(2) K dárkům zabaleným po Vánocích se nepřihlíží.

§12
(1) Vánoční stromky jsou umělé nebo živé.

(2) Příslušenstvím vánočního stromku jsou zejména světýlka, blikátka, ozdoby, řetězy a špice.

§13
Podstavec není součástí vánočního stromku.

§14
Zvláštní právní předpis upravuje použití prskavek. 4)

§15
(1) Nepřiměřeně vysoký vánoční stromeček může soud na návrh zkrátit. Při zkrácení vánočního stromečku soud přihlédne především k výšce stropu. Návrh na zkrácení vánočního stromku nemůže podat dlužník, pokud by tím byl zkrácen i věřitel.

(2) Moderačního práva soudu podle odstavce 1 se nepoužije, řídí-li se výška vánočního stromečku ustanoveními občanského zákoníku.

§16
(1) Je-li vánoční stromeček nakřivo, lze sjednat dohodu o narovnání.

(2) U dohody o narovnání je třeba chránit zájmy třetích osob.

§17
Při zajištění vánočního stromečku se použije subsidiárně podstavec.

§18
(1) Stromeček musí být ozdoben svobodně a vážně, určitě a srozumitelně; jinak je nepěkný.

(2) Nepěknost vánočního stromku nemůže být zhojena plynutím času.

(3) Nepěknost vánočního stromku vysloví soud i bez návrhu.

§19
(1) Štědrovečerní večeře se skládá z kapra a bramborového salátu.

(2) Přítomní štědrovečerní večeře mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu rozšířit Štědrovečerní večeři o rybí polévku.

(3) Smlouva uzavřená podle odstavce 2 musí být písemná a musí obsahovat alespoň 3/5 podpisů přítomných.

§20
Do zahájení štědrovečerní večeře nejedí přítomní zpravidla žádné maso v dobré víře ve Zlaté prasátko.

Část třetí.

Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení.

§21
Zrušuje se zákon na potírání chleba sádlem.

1) Druhá směrnice 92/557/SBP o koordinaci ochranných opatření v případě nedostatku krabic pro balení dárků,

Pátá směrnice 68/22/SBP o přeshraniční spolupráci při odvozu opilců domů, Šestá směrnice 12/450/SBP o sbližování právní úpravy členských států týkající se omezení šustících a cinkavých dárků,

Nález 33/666/SBP o zrušení České republiky Lisabonskou smlouvou, aneb promiňte pane Profesore, ale já jsem ukončil dokazování, ne jednání...

(...tak si zase, laskavě, sedněte zpátky na zadek)

2) Vyhláška ministerstva zdravotnictví o zdraví škodlivých koledách, jedech a prekurzorech

3) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném ještěrství

4) Vyhláška ministerstva vnitra o požární ochraně

Václav "Santa" Klaus, vlastní rukou

Anonymní řekl(a)...

Výše uvedený zákon skončil v této soutěži na druhém místě. Tento text se poměrně záhy rozšířil jako výtvor lidové tvořivosti a někteří dokonce přisuzují autorství Kláře Veselé-Samkové, což považuji za obzvlášť vtipné :)
Dovoluji si pouze dodat, že autorem je student PrfUk Michal Voldán