neděle 21. prosince 2014

Tomáš Kindl: Legislativní vývoj zákazu kouření v restauracích po česku

Zákazem kouření v restauracích a barech se zákonodárci zabývají již více než 25 let. V masmédiích se o zákazu kouření mluví takřka každé dva až tři týdny, ale není návrh jako návrh. Tento příspěvek stručně mapuje vývoj české legislativy a podrobněji popisuje aktuální dění v letošním roce. Jeho cílem je v časovém kontextu ukázat, jak byly jednotlivé návrhy koncipovány a jak nakonec dopadly.

1. 7. 1989    V účinnost vstoupil zákaz kouření v prostorách zařízení společného stravování s výjimkou těch, které jsou vyhrazené pro kuřáky; tam, kde nebyla stavebně oddělená jídelna pro kuřáky, zakazovalo se kouřit v době určené pro podávání snídaní, obědů a večeří. Úprava platila do 31. 12. 2005.[1]

24. 1. 1995                  Poslanec Emil Jaroš (ODS) předložil návrh zákona, který oproti stávající úpravě z 1. 7. 1989 specifikoval dobu určenou pro podávání jídel: snídaně 7–9 hod., obědy 11–14 hod., večeře 17–19 hod. Dne 19. 4. 1995 Poslanecká sněmovna návrh schválila s pozměňovacím návrhem, který tuto změnu vypouštěl a zachovával stávající stav. Návrh zákona vetoval prezident republiky Václav Havel a následně jej Poslanecká sněmovna zamítla.[2]

27. 9. 2001      Vláda předložila návrh zákona zakazujícího kouření v zařízeních veřejného stravování, kde se připravují tepelně upravené pokrmy k přímé spotřebě, pokud tato zařízení nemají v uzavřených prostorech určených ke konzumaci pokrmů alespoň 40 % kapacity vyhrazeno pro nekuřáky. Dne 23. 10. 2001 byl návrh vrácen vládě k dopracování.[3]

19. 3. 2003      Vláda předložila návrh zákona zakazujícího kouření v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské živnosti, pokud tato zařízení nemají prostory vyhrazené pro kuřáky a zajištěné dostatečné větrání podle požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. Přijata byla mírně pozměněná verze (s povinností označit „Prostor vyhrazený pro kouření“) účinná od 1. 1. 2006. Pozměňovací návrhy poslance Josefa Janečka (KDU-ČSL) na zákaz kouření na všech pracovištích, eventuálně na všech vnitřních pracovištích, nebyly přijaty.[4]

16. 6. 2003      Česká republika podepsala Rámcovou úmluvu Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku. Smluvní strany úmluvy se zavázaly přijmout účinná opatření poskytující ochranu před expozicí tabákovému kouři ve vnitřních prostorách pracovišť, ve veřejné dopravě, vnitřních prostorách veřejných míst a podle potřeby na dalších veřejných místech.[5]

23. 3. 2005      Skupina poslanců (Josef Janeček a další) předložila návrh zákona zakazujícího kouření na všech pracovištích. Dne 7. 2. 2006 byl návrh vrácen předkladatelům k dopracování.[6]

23. 6. 2005      Ratifikace Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku v Senátu neprošla o jeden hlas především kvůli většině senátorů ODS.[7]

20. 10. 2005    Skupina poslanců (Josef Janeček, Vilém Holáň, Jaromír Talíř, Vladimír Říha) předložila návrh zákona zakazujícího kouření na všech pracovištích, kde se zpracovávají, prodávají nebo podávají potraviny, pokrmy či nápoje. Dne 8. 3. 2006 proběhlo prvé čtení. Projednávání však bylo bez výsledku ukončeno s koncem volebního období dne 15. 6. 2006.[8]

1. 1. 2006        V účinnost vstoupil zákaz kouření v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti, pokud tato zařízení nemají zvláštní prostory vyhrazené pro kuřáky a označeny zjevně viditelným nápisem „Prostor vyhrazený pro kouření“ nebo jiným obdobným způsobem a zajištěné dostatečné větrání podle požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. Prakticky to znamenalo, že prostorem vyhrazeným pro kouření byly téměř celé provozovny a zákaz kouření byl pouze formální. Došlo tak ke zrušení zákazu kouření v době podávání snídaní, obědů a večeří. Úprava platila do 30. 6. 2010.[9]

7. 2. 2007        Skupina poslanců (Boris Šťastný, Olga Zubová, Jiří Carbol) předložila návrh zákona zakazujícího kouření ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti, s výjimkou zvláštních, stavebně oddělených prostor ke kouření vyhrazených se zajištěným dostatečným větráním podle požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. Dne 10. 6. 2009 Poslanecká sněmovna návrh schválila ve znění pozměňovacího návrhu poslance Zdeňka Lhoty (ODS).[10]

6. 7. 2007        Konference smluvních stran Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku přijala Pokyny k ochraně před expozicí tabákovému kouři. Jejich první zásada uvádí: „Účinná opatření k zajištění ochrany před expozicí tabákovému kouři [...]vyžadují úplný zákaz kouření a tabákového kouře v určitém prostoru nebo prostředí a vytvoření nekuřáckého prostředí. Neexistuje bezpečná hladina expozice tabákovému kouři a pojmy, jako například prahová hodnota toxicity nepřímého kouře, by měly být odmítnuty, neboť jsou v rozporu s vědeckými důkazy. Jiná řešení než nekuřácké prostředí, včetně větrání, filtrace vzduchu a použití prostor vyhrazených pro kuřáky (se zvláštním větracím systémem či bez něj), se opakovaně ukázala jako neúčinná a existují nezvratné důkazy, vědecké i jiné, o tom, že technická řešení před expozicí tabákovému kouři nechrání.“[11]

10. 6. 2009      Poslanecká sněmovna schválila zrušení stávajícího zákazu kouření v restauracích. Provozovatelé nadále mají pouze povinnost označit, zda je jejich provozovna nekuřácká, kuřácká, nebo se stavebně oddělenými prostory. Prakticky však není rozdíl mezi provozovnami kuřáckými a se stavebně oddělenými prostory. Mezi dalšími variantami, o kterých se vůbec nehlasovalo, byla předkladateli původně navrhovaná povinnost stavebně oddělených prostor, poslancem Borisem Šťastným (ODS) navržený úplný zákaz kouření ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti či výborem pro zdravotnictví navržený zákaz kouření ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti, s výjimkou zvláštních, stavebně oddělených prostor ke kouření vyhrazených, ve kterých není poskytována obsluha a podávány pokrmy a nápoje.[12]

1. 7. 2010        V účinnost vstoupilo zrušení zákazu kouření v restauracích a zavedení povinnosti provozovny označit, jak schválila Poslanecká sněmovna 10. 6. 2009. Tato úprava platí dodnes.[13]

31. 5. 2011      Poslanec Boris Šťastný (ODS) slibuje předložení návrhu úplného zákazu kouření v restauracích. Účinnost měla nastat 1. 1. 2014. Poslanec Šťastný předložení návrhu sliboval opakovaně až do konce svého mandátu 28. 8. 2013, ale nikdy takový návrh nepředložil.[14]

24. 8. 2011      Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) vyjádřil podporu pro úplný zákaz kouření v restauracích a uvedl, že Ministerstvo zdravotnictví návrh spolu s poslancem Šťastným připravují. Výsledkem však bylo pouze zaslání návrhu do vnějšího připomínkového řízení 22. 4. 2013. Návrh nebyl projednán vládou, natož skutečně předložen do Poslanecké sněmovny.[15]

1. 6. 2012        Česká republika ratifikovala Rámcovou úmluvu Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, k žádným prováděcím změnám právního řádu ale nedošlo.[16]

14. 3. 2013      Česká republika je jediným státem Evropské unie, kde se může kouřit v restauracích zcela bez omezení.[17]

22. 4. 2013      Ministerstvo zdravotnictví odeslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh zakazující kouření ve vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb. Tím však jeho legislativní cesta skončila.[18]

18. 7. 2014      Skupina 35 poslanců hnutí ANO (Radek Vondráček a další) předložila návrh zákona, který zakazuje kouření ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování. Šíře zákazu je identická s tím, co již čtvrtým rokem slibuje navrhnout Ministerstvo zdravotnictví. Předkladatel navrhl režim vyslovení souhlasu Poslaneckou sněmovnou již v prvém čtení. Účinnost zákona se navrhuje prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tedy v řádu měsíců.[19]

25. 8. 2014      Ministerstvo zdravotnictví v čele s ministrem Svatoplukem Němečkem (ČSSD) vyjádřilo nesouhlas s poslaneckým návrhem ze dne 18. 7. 2014, ačkoli o něj údajně samo dlouhodobě usiluje. Přednost dává svému návrhu, který slibuje předložit do konce roku k projednání vládě a který by měl nabýt účinnosti 1. 1. 2016.[20]

27. 8. 2014      Vláda nepřijala Ministerstvem zdravotnictví navržené nesouhlasné stanovisko k poslaneckému návrhu ze dne 18. 7. 2014. Následně nepřijala ani neutrální stanovisko. K přijetí souhlasného stanoviska chyběl jeden hlas. Vláda tedy k návrhu nezaujala stanovisko a platí fikce pozitivního stanoviska vlády.[21]

16. 9. 2014      Poslanecký návrh ze dne 18. 7. 2014 byl zařazen na pořad 17. schůze Poslanecké sněmovny. K projednávání však nezbyl čas.[22]

24. 10. 2014    Poslanecký návrh ze dne 18. 7. 2014 se na dvacet minut dostal k projednávání na 19. schůzi Poslanecké sněmovny. Poslanecké kluby ČSSD a KSČM vetovaly možnost vyslovení souhlasu již v prvém čtení. K dokončení projednávání v prvém čtení však nezbyl čas, projednávání bylo přerušeno.[23]

27. 11. 2014    Ministerstvo zdravotnictví odeslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh, který oproti předchozím verzím zákaz kouření v provozovnách stravovacích služeb omezuje výjimkou pro provozovny, kde se podávají balené potraviny nebo nápoje. Druhý den ministerstvo návrh stáhlo s tím, že bude dopracován.[24]

2. 12. 2014      Poslanecký návrh ze dne 18. 7. 2014 byl zařazen na pořad 23. schůze Poslanecké sněmovny. K dokončení projednávání v prvém čtení však nezbyl čas.[25]

11. 12. 2014    Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) prohlašuje, že zákaz kouření v restauracích a barech bude úplný, výjimku zveřejněnou dne 27. 11. 2014 ministerstvo navrhovat nebude.[26]


Česká i zahraniční historie ukázala, že nejrůznější výjimky ze zákazu kouření se v praxi stávají pravidlem a bývají zneužívány k širokému obcházení zákona. Jeho účel – ochrana zdraví hostů i zaměstnanců restaurací a barů – tak nadále zůstává nenaplněn. Jedinou skutečně účinnou a přitom legislativně banální cestou je úplný zákaz kouření přinejmenším ve vnitřních prostorách. Bude zajímavé sledovat, jaké zájmy v české legislativě nakonec převáží.

K tématu tabákové legislativy více viz blog Tabák a právo.
[1] Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.
[2] Sněmovní tisk 1449, 1. volební období (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=1&T=1449).
[3] Sněmovní tisk 1072, 3. volební období (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&T=1072).
[4] Sněmovní tisk 265, 3. volební období (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&T=265); 468. hlasování Poslanecké sněmovny na 45. schůzi, 29. 6. 2005; kdo hlasoval „ANO“, hlasoval pro zákaz kouření na všech pracovištích (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=39551&l=cz); 469. hlasování Poslanecké sněmovny na 45. schůzi, 29. 6. 2005; kdo hlasoval „ANO“, hlasoval pro zákaz kouření na všech vnitřních pracovištích (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=39552&l=cz).
[5] Seznam smluvních stran Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (http://www.who.int/fctc/signatories_parties/en/).
[6] Sněmovní tisk 932, 4. volební období (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&T=932); 376. hlasování Poslanecké sněmovny na 53. schůzi, 7. 2. 2006; kdo hlasoval „ANO“, hlasoval proti zákazu kouření (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=42433).
[7] Sněmovní tisk 920, 4. volební období (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=920&O=4).
[8] Sněmovní tisk 1178, 4. volební období (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&T=1178).
[9] Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
[10] Sněmovní tisk 142, 5. volební období (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&t=142).
[11] Guidelines on the protection from exposure to tobacco smoke (http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_8/en/); české znění obsahuje příloha doporučení Rady ze dne 30. 11. 2009 o nekuřáckém prostředí (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H1205%2801%29&from=EN).
[12] 138. hlasování Poslanecké sněmovny na 59. schůzi, 10. 6. 2009; kdo hlasoval „ANO“, hlasoval pro zrušení zákazu kouření (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=49950).
[13] Zákon č. 305/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
[14] Článek ze dne 31. 5. 2011, Týblová, Martina: Zákaz kouření v českých restauracích? Od roku 2014! (http://www.nasepenize.cz/zakaz-koureni-v-ceskych-restauracich-od-roku-2014-9130).
[15] Článek z 24. 8. 2011, Novotný, Jiří: Ministr Heger chce úplně zakázat kouření v restauracích (http://www.novinky.cz/domaci/242625-ministr-heger-chce-uplne-zakazat-koureni-v-restauracich.html).
[16] Sněmovní tisk 421, 6. volební období (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=421).
[17] Zpráva Komise o implementaci doporučení Rady ze dne 30. 11. 2009 o nekuřáckém prostředí (http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/smoke-free_implementation_report_en.pdf).
[18] Databáze KPL, PID KORN96WGEJXU (https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN96WGEJXU).
[19] Sněmovní tisk 272, 7. volební období (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=272).
[20] Databáze KPL, PID RACK9MJH3YLZ (https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK9MJH3YLZ).
[21] Článek ze dne 27. 8. 2014, Lang, Václav: Návrh na úplný zákaz kouření v restauracích těsně neprošel (http://www.novinky.cz/domaci/346126-navrh-na-uplny-zakaz-koureni-v-restauracich-tesne-neprosel.html); článek ze dne 27. 8. 2014, Kopecký, Josef: O jediný hlas se vláda neshodla na zákazu kouření v restauracích (http://zpravy.idnes.cz/o-jediny-hlas-se-vlada-neshodla-na-podpore-zakonu-koureni-pe7-/domaci.aspx?c=A140827_180945_domaci_kop).
[22] Schválený pořad a stav projednávání 17. schůze PSP, 7. volební období (http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=7&s=17).
[23] Prvé čtení podle § 90 odst. 2, stenoprotokol PSP ze dne 24. 10. 2014 (http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/019schuz/s019126.htm).
[24] Databáze KPL, PID KORN9R6LZ9D7 (https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9R6LZ9D7).
[25] Schválený pořad a stav projednávání 23. schůze PSP, 7. volební období (http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=7&s=23).
[26] Interpelace poslance Igora Nykla (ANO) na ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD), stenoprotokol PSP ze dne 11. 12. 2014 (http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/023schuz/s023270.htm).

20 komentářů:

Pavel Poštulka řekl(a)...

Díky za heroický zápas s tabákovými mastodonty (čti čs. politiky)...ale vidím to černě. Pokud nas čechy netěší, že jsme v něčem první... i když od konce

Jan Navrátil řekl(a)...

Legislativně banální cestyy vedou ke koncentrákům. Zakažte drogy, násilí ... jistě to zmizí.

Tomáš Kindl řekl(a)...

Díky za uznání :-) Já bych to v dlouhodobém pohledu tak černě neviděl: lidé cestují a vidí, že to jde i jinak. Na čistý vzduch si lidé rádi zvyknou a čím více ho mají, tím více ho chtějí. V politice to je ale těžší - čistý vzduch nikdo neprodává, takže tu není žádná "antitabáková lobby" se svými sponzorskými dary a jinými pozornostmi...

Tomáš Kindl řekl(a)...

Kouření samozřejmě není banální problém, který by se dal ze dne na den vyřešit zákazem. Legislativně banální je ale zákaz kouření v restauracích a barech: aktuálně projednávaný poslanecký návrh sestává ze 4 bodů, z toho 3 zrušujících. Připravovaný návrh Ministerstva zdravotnictví v tomto směru není o nic "komplexnější". To není žádné složité opatření, na kterém by se muselo "pracovat" dlouhá léta.

Lukáš Dvořák řekl(a)...

Máte pravdu - ale to se pak promítne i bez zákona. Bohužel mám dojem, že případů, kdy se nějaké bohaté lobby napojí na stát v zájmu veřejného blaha je více, než kdy se bohaté lobby napojí na zastánce soukromého vlastnictví. Nehledě na trochu rozdvojenou pozici - stát bude muset začít danit okna, až se mu podaří vymítit ďábla alkoholu a tabakismu.

Jan Potměšil řekl(a)...

Jedna malá zajímavost: Tuším v polovině 2006 spolu se zavedením bodového systému bylo u čtyř "tabákových" přestupků (např. prodej cigaret mladistvým) v PřesZ vypuštěno zvláštní ustanovení o pokutě (tzn. platila obecná úprava - max. 1.000 Kč místo třeba 20.000 Kč). Pátral jsem, jak se to stalo, dotazoval se, nikdo mi nebyl schopen to vysvětlit. Jisté je jen to, že na vládu byl zákon předložen bez této lumpárny, z vlády už odcházel spolu s ní. Jde o drobnost, nedotýkající se navíc správních deliktů podnikatelů, přesto jsem ale paranoidní.

Michal Matějka řekl(a)...

Zajímavé zmapování legislativního vývoje. Ten poslední odstavec ovšem považuji za zcela neuvěřitelný. Zajímalo by mě, odkud bere autor právo zasahovat majiteli restaurace do toho, zda tato restaurace má být kuřácká či nekuřácká. Pokud autorovi vadí kouř v restauracích mám pro něj jednoduchou radu: Ať do podniků, kde se kouří, prostě nechodí. Zcela nekuřáckých restaurací, i těch, kde jsou stavebně oddělené prostory je dost. Tyhle názory, že se prozakazujeme do sluníčkového světa opravdu nikdy nepochopím.

Tomáš Kindl řekl(a)...

„Právo zasahovat majiteli restaurace do toho, zda tato restaurace má být kuřácká nebo nekuřácká“, nemám já, ale zákonodárce. Každý podnikatel musí zajistit, aby v jeho provozovně bylo zdraví nezávadné prostředí; nemůže uplatnit nějaký opt-out cedulkou na dveřích. Tabákový kouř by neměl být výjimkou. Koneckonců i v nemocnicích, školách a autobusech zákaz kouření „omezuje svobodu podnikání“ a mohlo by být na provozovateli, co si zvolí. Komu kouření vadí, přece může jít jinam. A pokud náhodou nemá kam, může si za to sám, protože dostatečně nepoptává nekuřáckou službu. Na základě této anarchokapitalistické argumentace bychom mohli demontovat všechna pravidla, zákony i stát.

Michal Matějka řekl(a)...

Ano a se stejnou argumentací mohou například z jídelních lístků napříště zmizet smažená jídla a coca-cola. To přece také škodí zdraví a provozovatel má povinnost zajistit... Ke sluníčkovému světu je třeba se prozakazovat, já to říkám furt.
Je určitá skupina lidí, kteří v restauracích kouřit chtějí a určitá skupina, kteří nechtějí. Tak proč provozovatel nemá mít svobodu se rozhodnout, které z nich vyhoví? Když jdu na oběd, tak si mohu vybrat jen tak po paměti přinejmenším 10 podniků v docházkové vzdálenosti do 1 km, které jsou buďto nekuřácké úplně, nebo je tam slušná nekuřáčká část. Takže jde opět jen o další pokus vnutit ostatním svou představu o světě, o nic jiného. A proto opakuji otázku, kde na to berete právo?

Tomáš Kindl řekl(a)...

Díky za upozornění. Jde o zákon č. 411/2005 Sb. - důvodová zpráva pochopitelně mlčí...

Tomáš Kindl řekl(a)...

Smažené jídlo a Coca-Colu nelze srovnávat s tabákovým kouřem. Tabákový kouř škodí vždy, neexistuje „zdravá“ míra. Kouření je jedna z nejčastějších příčin úmrtí u nás. Nikotin je droga způsobující silnou závislost. Kuřák poškozuje nejen sebe, ale i své okolí.

Možnost volby, o které píšete, je iluzorní. Na výběr nemá ani závislý kuřák, ani nekuřák (ledaže by to byl samotář stranící se
společenským akcím, nenutily ho sem pracovní povinnosti a měl dostatek peněz a času vždy a všude vyhledávat nekuřácké podniky). Lidské právo na ochranu života a zdraví je nezadatelné a nezcizitelné (nemůžu Vám dát souhlas s tím, abyste mi zničil plíce).

Michal Matějka řekl(a)...

Pokud vím, vstup do restaurace není povinný. Podnik, do kterého chcete jít, si vybíráte podle určitých kritérií a jedním z nich může být i to, jestli se tam kouří nebo ne. Mně v hospodách taky vadí spousta věcí, např. nevychované děti či ožralí debilové. Takže zakázat. Já přeci nemám dost času a peněz pořád hledat podniky, kde nejsou.
Měl byste si přiznat, že se tu celou dobu pouze snažíte hledat rádoby objektivní důvody pro to, abyste dosáhl zákazu toho, co se vám nelíbí. Možná na úskalí vašeho přístupu přijdete, až někdo s podobnou argumentací bude chtít zakázat něco, co se vám naopak líbí. Ono to při té všeobecně převládající zakazovačské mentalitě nebude dlouho trvat. Například mě také fascinuje, za jak krátko po revoluci tu zase máme "závadové písňové texty".

olosek řekl(a)...

Nekuřáckých restaurací je dost? Kde? Ve větších městech možná. V menších nikoliv a na vesnicích už vůbec ne. Zajisté i pro takové obyvatele existuje rada: prostě nikam nechodit a vařit si sami doma.

olosek řekl(a)...

Rozdíl mezi kouřením a colou je ten, že o cole si sama rozhodnu, jestli si ji dám nebo ne. O kouření rozhodne někdo za mě, že ovzduší, které dýchám, zamoří kouřem a tím bude docházet k poškození mého zdraví. Nemluvě o smradlavém oblečení, vlasech apod. Chápu, že nevychované děti a ožralí debilové vám vadí, ale dokud vás nevezmou flaškou po hlavě, nijak vaše zdraví neohrožují. To u kouření neplatí, zde není možnost výběru. Resp. nekuřák má jen jednu možnost: utíkat před kuřáky a tedy být věčně na útěku.

Nová Vlna řekl(a)...

Asi před rokem jsem se o tomhle problému na jedné konferenci (o přestávce u cigarety) bavil s profesorem Tomem Ginsburgem (University of Chicago Law School), který přišel se zajímavou myšlenkou. V zásadě jsme se oba shodli, že by si tuhle otázku měl vyřešit trh, ale (a zde už parafrázuji pana profesora) v současné situaci je špatně nastavené "ekvilibrum". Ideální by bylo tak zhruba na rok opravdu kouření v restauracích plošně zakázat, a pak by se vidělo, kolik podniků by se ke kouření v nich vrátilo.

Pan Tau řekl(a)...

Za současného stavu právního řádu jsou drogy i násilí v restauracích zakázány, přesto se nikde koncentrován necítím...

setubal řekl(a)...


Ještě jsem nepochopil,proč kuřáci neplatí vyšší zdravotní pojistné.Je to snad tím,že jim na ně zbývá míň peněz?

Tomáš Kindl řekl(a)...

Systém veřejného zdravotního pojištění je postaven jinak než třeba pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Žádné malusy ani bonusy nepřipouští. Preventivně a "reparačně" může působit jedině výše spotřební daně z tabákových výrobků (tu však máme nejnižší možnou v Evropské unii).

Tomáš Kindl řekl(a)...

Aktuální vývoj můžete sledovat zde: http://tabakapravo.blogspot.cz/2014/12/legislativni-vyvoj-zakazu-koureni-v.html
Ačkoli údajně nejméně 130 poslanců se k zákazu kouření v restauracích hlásí, ve skutečnosti poslanci už dvakrát hlasováním odmítli dát šanci dokončení prvého čtení...

Patrik Šebesta řekl(a)...

S trochou do pranice :-)

Svoboda kouřit končí na hranici mého nosu, ergo lze si představit kuřácké restaurace s uplatněnými odsiřovacími normamy totožnými s průmyslovým spalováním - tržní náklady na čištění vzduchu v řádech milionu ročně pro každou takovou restauraci vyřeší vše... :-)

btw. podobné je to s psi a pejskařskou lobby - pes na ulici bez košíku a vodítka je fakticky analogie odjištěné nezabezpečené střelné zbraně s nábojem v nábojové komoře se kterou majitel pohazuje po chodníku kohoutkem (samozřejmě v nezabezpečené poloze) napřed.