úterý 22. srpna 2017

Místo asistenta soudce - Krajský soud v Praze

Krajský soud v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa asistenta soudce správního úseku Mgr. Tomáše Kocourka, Ph.D.

Postavení asistenta soudce je zakotveno v ustanovení § 36a) zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) v platném znění. 
Předpoklady pro výkon funkce asistenta soudce:
  • bezúhonnost
  • dosažení vysokoškolského vzdělání získaného řádným ukončením studia v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice
  • praktická znalost práce na PC

Uchazeč/ka předloží:
  • řádně vyplněnou přihlášku
  • motivační dopis
  • strukturovaný životopis

Termín pro podání přihlášky je stanoven do 10. září 2017

Výběrové řízení proběhne formou pohovoru dne 14. 9. 2017.

V uvedené lhůtě je nutné   d o r u č i t    přihlášku spolu s přílohami personálnímu oddělení Krajského soudu v Praze, nám. Kinských 5, Praha 5-Smíchov. Doručení je možné jak v elektronické podobě (personalni@ksoud.pha.justice.cz), tak v písemné podobě (poštou či osobní doručení na personální oddělení KS v Praze, budova „D“, II. poschodí, č. dveří 205).

Průběh výběrového řízení: 
  1. Vyhodnocení přihlášek, pozvání k ústnímu pohovoru nebo informování o vyřazení z výběrového řízení.
  2. Ústní pohovory zájemců, kteří se dostaví na základě zaslaných pozvánek ke Krajskému soudu v Praze.  
  3. Zaslání informace o výsledcích výběrového řízení po ústních pohovorech.

Místopředsedkyně správního úseku si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo v rámci tohoto výběrového řízení nevybrat žádné kandidáty, pokud bude při výběrovém řízení zjištěno, že přihlášení nesplňují stanovené požadavky.

Dále zde: http://www.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=21&j=31&k=4996&d=355471

Žádné komentáře: