neděle 13. září 2015

Konference – Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: příklady České republiky a Slovenska

Vážení čtenáři Jiného práva, rádi bychom Vás tímto pozvali na konferenci "Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: příklady České republiky a Slovenska" organizovanou Právnickou fakultou MU v Brně ve spolupráci s Institutem CEELI (Central and Eastern European Law Initiative) a Českou společností pro evropské a srovnávací právo. Konference se uskuteční ve Vile Grébovce v Praze 15. října 2015. 

Česká republika opakovaně zdůrazňuje, že lidská práva zaujímají v její zahraniční politice klíčové místo. Koncepce zahraniční politiky ČR z roku 2015 označila zásady „demokracie, právní stát, univerzálnost a nedělitelnost lidských práv, úcta k lidské důstojnosti, rovnost a solidarita a dodržování zásad Charty OSN a mezinárodního práva“ za základní hodnotové východisko české zahraniční politiky (Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 2015: část 3). Další fenomény úzce související se široce rozkročenou problematikou lidských práv, jako třeba zajištění důstojného života, univerzalita a nedělitelnost přirozených lidských práv, sociální dialog, zapojení se do práce v Radě OSN pro lidská práva, a v dalších orgánech OSN, Rady Evropy, OBSE a v Mezinárodní organizaci práce či Evropské unie, jsou v zahraničněpolitickém působení státu považovány za „základní cíle zahraniční politiky České republiky“ (Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 2015: část 4.3.). Obdobné proklamace se objevovaly i v předchozích dokumentech vytyčujících hlavní směry a záměry české zahraniční politiky.

Již z výše uvedených krátkých útržků oficiální koncepce vyplývá, že Česká republika se chce prezentovat jako stát, který své působení v oblasti lidských práv „bere vážně“. Pro mezinárodní důvěryhodnost subjektu, jenž se snaží hrát na normativní strunu, je vysoce přínosné, aby sám vystupoval jako lidskoprávně vzorný aktér. Jeden z důležitých elementů mezinárodní lidskoprávní “výkonnosti” státu přitom představuje ochota mezinárodně se zavazovat k určitému jednání. Konference organizovaná Právnickou fakultou MU v rámci výzkumného projektu „Mezinárodní lidskoprávní závazky České republiky“ ve spolupráci s Institutem CEELI a Českou společností pro evropské a srovnávací právo otevírá problematiku mezinárodních smluv o lidských právech v České republice a na Slovensku. Konference rozebírá nejen specifika mezinárodních lidskoprávních smluv, ale zaměřuje se rovněž na proces jejich sjednávání a ratifikace a následně na jejich dopad v národní právní, politické a společenské realitě.

Jedním z cílů konference je otevřít doposud spíše opomíjenou problematiku podmínek, za nichž dochází k uzavírání mezinárodních smluv o lidských právech, a přivést k diskusi u společného stolu experty z řad teoretiků i praktiků.

Předběžný program konference

9:00 – 9:30 Registrace
9:30 – 9:40 Přivítání zástupcem Institutu CEELI
9:40 – 9:50 Úvodní slovo (Vladimír Týč, Právnická fakulta MU)

Blok I: Lidskoprávní smlouvy v mezinárodním a evropském právu  
(Moderátor: Ivo Pospíšil)
9:50 – 10:10   Mezinárodní lidskoprávní závazky České republiky a Slovenska: současné trendy a výzvy (Hubert Smekal – Katarína Šipulová -  Jozef Janovský, Právnická fakulta MU)
10:10 – 10:25 Zvláštnosti postavení lidskoprávních smluv v mezinárodním právu (Petr Kilian, Právnická fakulta MU, Ústavní soud) 
10:25 – 10:45 Výhrady k mezinárodním lidskoprávním smlouvám (Vladimír Týč - Linda Janků, Právnická fakulta MU) 
10:45 – 11:10 Diskuse 
11:10 – 11:25 Coffee break

Blok II: Specifika sjednávání a ratifikace lidskoprávních smluv  
(Moderátor: Emil Ruffer)
11:25 – 11:45 Ministerstvo zahraničních věcí v procesu sjednávání a vnitrostátního projednávání lidskoprávních smluv v ČR (Petr Válek, Ministerstvo zahraničních věcí ČR)
11:45 – 12:05 Postavenie ministerstva zahraničných vecí v procese zjednávania a ratifikácie ľudskoprávných zmlúv – skúsenosti Slovenskej republiky (Metod Špaček, Ministerstvo zahraničných vecí SR) 
12:05 – 12:25 Kategorizácia medzinárodných ľudskoprávnych zmlúv v procese ratifikácie (Marián Giba - Jozef Valuch, PrF Komenského univerzita, Bratislava) 
12:25 – 13:00 Diskuse
13:00 – 14:30 Oběd

Blok III: Lidskoprávní smlouvy v národním právním řádu 
(Moderátor: David Kosař) 
14:30 – 14:50 Postavení lidskoprávních smluv v českém ústavním pořádku a judikatuře ÚS (Ivo Pospíšil, Právnická fakulta MU, Ústavní soud)
14:50 – 15:10 Postavení lidskoprávních smluv v ústavním systému SR (Jan Štiavnický, Ústavný súd SR)
15:10 – 15:30 Mezinárodní lidskoprávní závazky a jejich implementace v české legislativě (Jan Kněžínek, Úřad vlády)
15:30 – 15:50 Diskuse
15:50 – 16:00 Coffee break

Blok IV: Lidskoprávní smlouvy a vybraní národní aktéři
(Moderátor: Hubert Smekal)
16:00 – 16:20 Mezinárodní lidskoprávní smlouvy v judikatuře obecných soudů: NS, NSS a soudy nižších stupňů (Katarína Šipulová, Právnická fakulta MU - Jan Petrov, Nejvyšší správní soud)
16:20 – 16:40 Mezinárodní lidskoprávní smlouvy a činnost českých a slovenských NGOs (Ľubomír Majerčík, Ústavní soud)
16:40 – 17:00 Závěrečná diskuse

Registrační formulář naleznete zde. Registrace budeme průběžně potvrzovat. 


Žádné komentáře: