15 června 2013

Nový předmět na PrF MU: "Colloquium Ústavní právo a politika"

S dovolením ještě jedno promo. Katedra ústavního práva a politologie PrF MU společnými silami na podzim 2013 připravila zcela nový předmětu s názvem "Colloquium Ustavni pravo a politika". Tento předmět je volně inspirován Dworkinovým „Colloquium in Legal, Political and Social Philosophy“ na NYU (http://www.law.nyu.edu/academics/colloquia/clppt/index.htm). Jádro předmětu spočívá na české poměry poněkud netradičně v tom, že jednou za 14 dní na něm bude prezentovat jedna ze špiček v oboru dílo (work in progress), na kterém zrovna pracuje (článek, příspěvek do sborníku či kapitolu z chystané monografie), a studenti a externí hosté společně s moderátory předmětu toto dílo budou diskutovat. Hlavním cílem předmětu je rozproudit debatu nad aktuálními problémy ústavního práva a teorie a rovněž zajistit studentům interakci s předními odborníky z praxe. Externí účastníci jsou na colloquiu vřele vítáni!

Na podzim 2013 již předběžně přislíbili účast Michal Bobek a Zdeněk Kühn, takže se je na co těšit! Definitivní seznam prezentujících bude zpřístupněn v průběhu léta.

Detailnější popis předmětu je dostupný níže.

Colloquium: Ústavní právo a politika 
Podzim 2013 Sylabus

Garant: Jan Filip (1367@mail.muni.cz)
Vyučující: David Kosař (4775@mail.muni.cz) Pavel Molek (14484@law.muni.cz)


Středa, 18:10-19:45, PrF MU, místnost č. 211 Rozsah: 1/1, 3kr.

Anotace
Ústavní právo je na českých právnických fakultách standardně vyučováno ve formě přednášek a seminářů. Touto formou se dají vysvětlit základní koncepty ústavního práva, krátce nastínit vývoj českého ústavního práva a projít pár základních nálezů Ústavního soudu. Těžko se však předávají myšlenky. Stejně tak se těžko ilustruje názorová a metodologická pluralita, která je pro české ústavní právo příznačná.

Na rozdíl od standardního přednáškového předmětu colloquium „Ústavní právo a politika“ generuje volný průchod myšlenek a potlačuje rozdíly mezi „vyučujícím“ a „studentem“ za účelem společného studia ústavního práva a souvisejících disciplín a oborů. Colloquium „Ústavní právo a politika“ se skládá ze série 6 workshopů. Studenti se s vyučujícími předmětu nejprve setkají na uzavřeném semináři a prodiskutují čerstvý nepublikovaný příspěvek předního odborníka v oboru ústavního práva, a to zpravidla týden před příjezdem autora příspěvku na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Následující týden se studenti setkají přímo s autorem příspěvku na otevřeném workshopu, jehož se mohou zúčastnit i ostatní členové akademického sboru Právnické fakulty Masarykovy univerzity (mimo vyučujících předmětu) a další pozvaní externí hosté (zejména z řad soudců a asistentů tří vrcholných soudů sídlících v Brně), kde bude příspěvek prezentován. Následující týden proběhne opět uzavřený seminář, na němž budou shrnuty reakce z předchozí prezentace a prodiskutován příspěvek následujícího hosta, čímž se celý proces spustí nanovo.

Účelem colloquia „Ústavní právo a politika“ je studentům přiblížit, na čem aktuálně pracuje špička české a slovenské konstitucionalistiky a kam se tento vědní obor ubírá. Prezentujícím hostům pak colloquium poskytuje důkladnou zpětnou vazbu, která se na českých konferencích nedostává. Svou koncepcí je colloquium „Ústavní právo a politika“ nejnáročnější kurz vyučovaný na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, který vyžaduje extenzivní přípravu a kritické myšlení. Proto je kurz určen studentům s hlubším zájmem o obor (zejména těm, co uvažují o doktorském studiu a/nebo o akademické kariéře).

Obsah kurzu
Tento kurz má netradiční strukturu. Kurz se skládá ze dvou bloků - prezentací a seminářů. Jádrem kurzu je 6 prezentací od různých hostů. Tyto prezentace proběhnou v 2., 4., 6., 8., 10. a 12. výukovém týdnu. Prezentující hosté pošlou svůj příspěvek vždy nejméně 14 dní před svou prezentací – týden před prezentací hostů (v 1., 3., 5., 7., 9. a 11. výukovém týdnu) proběhne seminář, na který si vybraní studenti připraví reaction paper k nadcházející prezentaci. Cílem tohoto postupu je zasadit jednotlivé příspěvky do širšího kontextu a zkvalitnit argumenty/dotazy studentů, které si mohou následně otestovat při prezentaci dotčeného hosta. Konkrétní hosté a konkrétní témata budou představena na začátku semestru.

Rozsah výuky
12 výukových bloků (6 seminářů a 6 prezentací) pro maximálně 25 studentů. Předmět je vyučován v podzimním semestru.

Závěrečné hodnocení
Předmět je zakončen kolokviem. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnit následující podmínky: • Aktivní participace na seminářích a prezentacích: Od studentů se očekává, že přijdou na seminář i prezentaci připraveni (tj. budou mít „načteno“). Aktivní participací na seminářích se rozumí příprava, pravidelná účast a aktivní přispívání do diskuse. • 3 reaction papers: Reaction paperem (1.500-2.000 slov) se rozumí kritické zhodnocení příspěvku dopředu zaslaného prezentujícím hostem. Reaction paper musí být zaslán vyučujícím nejpozději v 17:00 den před konáním semináře, kde se bude tento příspěvek rozebírat (tj. týden a jeden před prezentací příspěvku). Každý student by měl využít reaction paper buď k osvětlení důležitého aspektu obsaženého v dotčeném příspěvku nebo k formulaci vlastní myšlenky/vlastního argumentu „na podvozku“ daného příspěvku. Studenti budou svůj reaction paper krátce prezentovat na semináři (cca 5 minut) a posléze mohou klást hostu otázky při jeho prezentaci.

Požadavky
Pokud jde o studenty právnické fakulty, předmět je určen primárně pro studenty 3., 4. a 5. ročníku právnické fakulty; vhodné je předchozí absolvování předmětů Ústavní právo a Lidská práva a soudnictví. Předmět je rovněž vhodný pro studenty na fakultě sociálních studií (zejména z oboru politologie, sociologie a mezinárodních vztahů). Předmět i závěrečné hodnocení jsou koncipovány tak, aby nebyli zvýhodněni ani právníci ani neprávníci.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Vypadá to velmi dobře. Bohužel o takových 5 let později, než by bylo "třeba".. :( MN