čtvrtek 15. května 2008

Česká společnost pro evropské a srovnávací právo

Jak je patrné z předchozích příspěvků na tomto blogu a diskuse pod nimi, čtyři roky po přistoupení České republiky k Evropské unii přestalo mít právo Společenství přídech exotické aproximační materie pro několik zasvěcenců. Stává se živoucím právem, které nalézá svůj odraz nejenom v aplikační praxi českých soudů, ale i správních orgánů, legislativních pracích apod. Tato změna postupně vytváří širší vrstvu praktikujících právníků a teoretiků, kteří se právem Společenství profesně zabývají. Zároveň však chybí obecnější, celostátní platforma, v rámci které by se mohli jedinci se zájmem o evropské právo a obecněji o právní řády jiných členských států Evropské unie setkávat. Tento nedostatek je patrný nejenom ve směru dovnitř české odborné komunity, ale též navenek; v rámci České republiky chybí odborná společnost, která by mohla sloužit jako „partner“ pro obdobné společnosti zahraniční.

S cílem zaplnění této mezery byla v druhé polovině minulého roku založena Česká společnosti pro evropské a srovnávací právo, o. s. Stanovy tohoto občanského sdružení, založeného podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou k dispozici na internetové stránce Společnosti. Dne 19. 12. 2007 proběhla v budově Nejvyššího správního soudu v Brně ustavující valná hromada Společnosti. Zvolila první výbor Společnosti ve složení: předseda – Michal Bobek; tajemník – Jan Komárek; pokladník – Jan Šamánek; další členové výboru – Jan Passer a Zdeněk Kühn. Dynamicky se rozvíjející členská základna Společnosti čítá v květnu 2008 přes 50 řádných členů. Medailonky členů Společnosti, kteří svolili k jejich uveřejnění, jsou k dispozici zde.

Na rok 2008 Společnost plánuje řadu akcí – od neformálních debatních setkání, přes konference k vybraným tématům až po simulovaný soudní proces (moot court) v evropském právu pro studenty českých a slovenských právnických fakult. Z bezprostředně připravovaných akcí se jedná kupříkladu o celodenní konferenci na téma „Předběžná otázka v české praxi“, která svede dohromady soudce, advokáty a daňové poradce, kteří se podíleli na prvních předběžných otázkách, předložených soudy v rámci České republiky. Z výraznějších akcí plánovaných na druhé pololetí roku 2008 se jedná kupříkladu o konferenci na téma „European Company Law“, spoluorganizovanou ve spolupráci s University of Cambridge. V průběhu roku se dále konají menší akce besedního charakteru, jakou byla kupříkladu beseda s E. Wagnerovou na téma „Základní práva v Lisabonské smlouvě“ či budou nadcházející besedy s profesorem M. Sengem anebo Lordem Grenfellem.

Nad rámec výše zmiňovaných aktivit byla čerstvě spuštěna řada „Eric Stein Working Papers“. Jejím úkolem budu zprostředkovávat v reálném čase kvalitní výstupy z výzkumu v oblasti práva Společenství a práva srovnávacího. S ohledem na to, že tento typ „pracovních papírů“ bude brzo představen v samostatném postu, nebudu dále zabíhat do detailů.

Společnost je konečně také v kontaktu s Mezinárodní federací evropského práva (Fédération Internationale pour le Droit Européen). Pro nadcházející kongres FIDE 2008 v rakouském Linzi vypracovala národní zprávy za Českou republiku a členové Společnosti se budou na kongresu aktivně účastnit. Plné texty národních zpráv jsou k dispozici zde.

Tolik asi krátce k představení Společnosti; další podrobnosti jsou k nalezení na internetových stránkách http://www.csesp.cz/, které jsou průběžně aktualizovány. Společnost má ambici být otevřeným fórem, ve kterém jsou vítáni všichni jednotlivci se zájmem o široce definované evropské právo a srovnání v právu. Rozvíjející síť praktikujících i akademických právníků coby členů Společnosti je příslibem zajímavých setkávání, debat a profesní výměny. Tak proč se nepřidáte?

Žádné komentáře: