27 března 2020

Jan Vučka: Radost přichází z EU

Jak se pozná vtip tzv. kameňák?
Uveďme plný text návrhu usnesení, předloženého Evropskému parlamentu dne 5. března 2020:

NÁVRH USNESENÍ
předložený v souladu s článkem 143 jednacího řádu o Evropském dni optimismu
Ruža Tomašić, Andris Ameriks, Romana Tomc, Rosanna Conte, Tonino Picula, Maria Grapini, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Emmanouil Fragkos, Biljana Borzan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nicola Procaccini, Ivan Vilibor Sinčić, Jadwiga Wiśniewska, Andżelika Anna Możdżanowska, Margarita de la Pisa Carrión, Eugen Tomac, Valdemar Tomaševski
B9-0127/2020

Návrh usnesení Evropského parlamentu o Evropském dni optimismu 

Evropský parlament, 
– s ohledem na článek 143 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že optimismus je měřitelnou ekonomickou kategorií, která má přímý dopad na obecnou hospodářskou činnost; vzhledem k tomu, že Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že deprese a úzkostné poruchy stojí celosvětové hospodářství každý rok jednu miliardu USD; 
B. vzhledem k tomu, že podle výzkumu prováděného WHO se deprese do roku 2030 stane nejrozšířenějším onemocněním na světě; vzhledem k tomu, že počet osob s depresemi a úzkostnými poruchami každým rokem dramaticky stoupá: zatímco v roce 1990 bylo diagnostikováno 416 milionů případů, v roce 2013 to bylo již 615 milionů případů; vzhledem k tomu, že ze zjištění vyplývá, že optimistické naladění souvisí s nižším kardiovaskulárním rizikem a že prosazování optimismu a snižování pesimismu může mít pozoruhodně velký význam z hlediska preventivní zdravotní péče; 

1. vyzývá Komisi, aby vyhlásila 27. květen „Evropským dnem optimismu“, jehož hlavním účelem by měla být propagace optimismu jakožto prostředku, který napomáhá vytvářet příznivější společenské klima, zdravější životní podmínky a celkovou prosperitu a pohodu. 

(originál zde)

Jsem si jist, že vyhlášení Evropského dne optimismu vyřeší celoevropský problém s depresemi, stejně jako se díky lisabonské strategii stala z EU nejkonkurenceschopnější ekonomika světa (mělo podle plánu nastat do roku 2010).
Jak pravil klasik: „snad v pětiletce páté ...“

Žádné komentáře: