22 července 2015

Soutěže prací pro studenty (nejen) právnických fakult

Napsal jsem výbornou studentskou práci (nebo si to alespoň myslím) a chtěl bych ověřit její kvalitu v soutěži s ostatními. Láká mě jak zjištění, zda uspěji, tak třeba i určitá prestiž s výhrou spojená (či materiální odměna). Kam mám svoji práci poslat? Takovou otázku si klade vícero studentů právnických fakult a zde se na ní pokouším odpovědět. Víte-li o nějaké další soutěži, prosím doplňte ji v komentářích.


Základní soutěží, kam může student právnické fakulty poslat práci na takřka jakékoli téma s právem alespoň lehce spojené, je SVOČka. Tedy studentská vědecká odborná činnost. Na všech čtyřech českých fakultách je každoročně vyhlašována a má obdobnou strukturu. Každé práci je vypracován oponentský posudek a každá práce je ústně obhájena před komisí. Počet komisí i jejich odborná profilace záleží na každé fakultě a zejména počtu přihlášených prací. Termíny odevzdání prací jsou většinou v půlce dubna.

Nejlepší práce postupují do Česko-Slovenského kola SVOČky, jehož místo konání rotuje (letos bude v Bratislavě). Tato akce je nejen příležitostí pro porovnání úrovně prací studentů z jednotlivých fakult, ale zároveň možností se potkat se studenty jiných právnických fakult a vzájemně si zanadávat na své fakulty. Zjištěním je většinou, že každá má své mouchy.

Druhou soutěží, kam je možné posílat práce obecného právního zaměření, je Ius et Societas. Jak vyplývá z názvu, tak práce by se neměla zaměřovat jen na právo, ale i na společnost a jejich vztah.  Vyhlášení vítězů se děje na brněnských Dnech práva. Termín odevzdání prací bývá obvykle (není-li prodloužen) 30. května. Soutěž má své vlastní stránky http://www.iusetsocietas.cz/.

Na většinu právních oborů se zaměřuje i Cena Randovy nadace za vynikající diplomovou práci. Lze přihlašovat práce obhájené v oboru práva občanského, obchodního, finančního, evropského, mezinárodního práva soukromého a pracovního či v některém oboru souvisejícím, včetně národního hospodářství, které jsou mimořádným přínosem pro rozvoj oboru, zejména z hlediska praktické využitelnosti poznatků nashromážděných v diplomové práci. Bližší podmínky jsou stanoveny na webových stránkách spolku Všehrd.

Práce z jednotlivých právních oborů pak lze posílat do úžeji zaměřených soutěží. Sám vím o několika, jistě jich ale bude víc. Víte-li o nich, prosím doplňte je v komentářích.

U prácí z oboru kriminologie a sociální patologie je možnost se zúčastnit soutěže Beneš Award, která je obhájená i vyhlášená na Konferenci sekce sociální patologie Masarykovy české sociologické společnosti, která se koná v dubnu. Přihlašování je obvykle v průběhu března. Informace o této soutěži nejsou vždy dohledatelné na internetu. Jsou zasílané na různé katedry, které je někdy zveřejňují na internetu. V případě zájmu lze kontaktovat sekci sociální patologie, popřípadě administrátora soutěže Mgr. Jakuba Holase.

Právně-historické a právně-sociologické práce lze přihlásit do soutěže Cena Edvarda Beneše, kterou udílí město Sezimovo Ústí. Každoročně jsou podmínky soutěže vyhlašované na webu města - http://www.sezimovo-usti.cz/mexus-cena-edvarda-benese.

Pokud se práce věnuje otázce lidských hodnot a problému rozvoje civilizace, zejména otázce trvale udržitelného rozvoje, pak je možnost se účastnit soutěže Cena Josefa Vavrouška. Bližší informace na stránce http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-399.html.

Každá univerzita i fakulta má svoje univerzitní i fakultní ceny, do kterých se lze za určitých podmínek přímo přihlásit. V případě Univerzity Karlovy se jedná např. o Bolzanovu cenu. V řadě případů se ale na univerzitní ceny, popřípadě i další ceny, podávají odůvodněné návrhy skrze fakultu či univerzitu. Nejedná se tak o typické soutěže.

Víte-li o nějaké další soutěži, která je přístupná všem studentům (nejen jedné fakulty), zejména úžeji oborově zaměřené či mezinárodní, prosím podělte se o ni v komentářích. 

2 komentáře:

Petra řekl(a)...

Nedávno časopis Správní právo prostřednictvím studentského spolku ELSA vyhlásil soutěž na téma Veřejná správa a dále na téma Zákonodárci nebo zákonotvůrci? , soutěž byla zaměřena na studenty právnických fakult v Praze, Brně, Olomouci a v Plzni. Kdo by chtěl na daná (nebo i jiná témata z oboru správního práva, správní vědy nebo legislativního procesu) prezentovat své názory nebo si ověřit kvalitu své práce z této oblasti, může svoji práci zaslat do redakce časopisu (redakceSP@mvcr.cz) - kvalitní příspěvky jsou pak uveřejněny v odborném periodiku, které je i na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vedeném Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Samozřejmě autoři dostávají za publikovanou práci honorář. Více si každý zájemce může zjistit na www.mvcr.cz/clanek/spravni-pravo.aspx.

Pavlína Hubková řekl(a)...

Pokud se práce týká EU a evropských záležitostí, je možné ji přihlásit do projektu "Laboratoř EU". Letošní kolo mělo uzávěrku před týdnem, ale určitě se soutěž bude vyhlašovat i příští rok.

Více info tady: http://ces.vse.cz/?p=3761