čtvrtek 24. září 2015

V souvislosti s uprchlickou krizí nabízí Krajský soud v Plzni dvě asistentská místa


Výběrové řízení se týká obsazení dvou míst asistentů/tek soudců, kteří budou vykonávat svoji funkci pro soudce rozhodující především ve věcech cizineckých. Náplní práce asistenta soudce bude zejména činění úkonů k přípravě věcí k rozhodnutí a zpracovávání konceptů rozhodnutí. Pracovní poměr bude na dobu určitou, a to na dobu 1 roku. Bude-li trvat uprchlická krize a podaří-li se zajistit rozpočtové prostředky, lze uvažovat i o nabídce prodloužení pracovního poměru. Prodloužení pracovního poměru však nelze nyní garantovat.

Předpoklady pro výkon funkce asistenta soudce :
ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice 
  • státní občanství České republiky 
  • způsobilost k právním úkonům 
  • trestní bezúhonnost 
  • znalost práce na PC 
K přihlášce k účasti k výběrovému řízení uchazeč připojí : 
  • motivační dopis 
  • strukturovaný životopis 
  • ověřenou kopii dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání 
  • výpis z rejstříku trestů ne starší než dva měsíce 
  • prohlášení podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (vyjádřit souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů, a to v rozsahu nezbytném pro průběh tohoto výběrového řízení a vyjádření souhlasu s tím, že po skončení výběrového řízení budou listiny obsahující osobní údaje vydány pouze na písemnou žádost uchazeče) 
Lhůta pro přihlášení do výběrového řízení je stanovena do 9. října 2015. 

V uvedené lhůtě je nutné doručit přihlášku se všemi požadovanými podklady Krajskému soudu v Plzni, pers. odd., Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň 

Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech. 

V prvním kole bude účastníkům výběrového řízení zadáno popsat, jaké procesní úkony je nezbytné v modelovém případě učinit k tomu, aby věc byla připravena k rozhodnutí, a dále podle vzoru rozhodnutí zpracovat vlastní koncept rozhodnutí. Modelový případ se bude týkat rozhodnutí ve věcech cizineckých. Účastník výběrového řízení může pracovat s donesenými texty právních norem, vlastními koncepty rozhodnutí a judikaturou. Předpokládá se znalost zejména těchto právních předpisů: 

- zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 

- zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 

- zákon č. 325/1999 Sb., o azylu 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16.12.2008. 


Ve druhém kole bude s účastníky výběrového řízení proveden ústní pohovor týkající se výsledků prvního kola výběrového řízení a jejich motivace k výkonu funkce asistenta soudce. 


Termín testů a pohovorů budou sděleny dodatečně. 


Předpokládaný termín nástupu je stanoven na 1. listopadu 2015. 


Předseda soudu si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit. 

Doplňující informace podá vedoucí pers. úseku JUDr. Jana Řeřichová, tel. čís. 377 868 256, e-mail: jrerichova@ksoud.plz.justice.cz, příp. místopředseda správního úseku Mgr. Alexandr Krysl, tel. č. 377 868 005, e-mail: akrysl@ksud.plz.justice.cz

Asistent soudce je zařazen do 11. platové třídy. Platové poměry se řídí zák. č. 564/2006 Sb.

Žádné komentáře: