středa 8. října 2014

Barbara Havelková: Současný návrh zákona o regulaci prostituce – krok o sto let zpět

Poslanecké sněmovně byl hlavním městem Praha na začátku roku 2014 (již po několikáté) předložen návrh zákona o regulaci prostituce. Návrh prošel prvním čtením a v současné době je projednáván petičním výborem.
Praha pracuje na návrhu zákona o regulaci prostituce již od roku 2005, kdy byl Poslanecké sněmovně předložen a následně stažen vládní návrh zákona. V průběhu posledních let došlo k vytvoření několika verzí, které návrh postupně na jednu stranu propracovávaly, současně jej však činily represivnějšími vůči osobám provozujícím prostituci.
Návrh je zcela nevhodnou právní úpravou prostituce, jde proti současným západoevropským trendům a jeho přijetí by znamenalo zásadní krok zpět. Cíle zákona
            Dle důvodové zpráva jsou cíli nové úpravy snaha „chnit základní zájmy, kterými jsou ochrana mravnosti, ochrana veřejného pořádku, bezpečnost, nerušený výkon práva na bydlení“. Odhlédneme-li od faktu, že důvodová zpráva též cituje cíle, ke kterým návrh zcela zjevně nesměřuje, respektive k nim v praxi nebude přispívat, jako je „minimalizace počtu osob, které jsou k prostituci nuceny násilím“, je nutné upozornit zejména na cíl, který zcela absentuje: ochrana osob v prostituci a jejich práv. Zákon nijak nereflektuje fakt, že velká část osob provozujících prostituci pochází ze sociálně znevýhodněných a velmi zranitelných skupin (matky samoživitelky, mladí lidé opouštějící ústavní péči, osoby z romských komunit, cizinky a cizinci, drogově závislí apod.). Jde tak opačným směrem, než kterým se vydávají západoevropské země, jejichž současné úpravy se snaží zamezit další marginalizaci a stigmatizaci osob v prostituci, ať již tak činí formou legalizace (Nizozemí) či formou kriminalizace poptávky (Švédsko). Současný návrh hlavního města Prahy se tak blíží spíše reglementačnímu režimu, který v českých zemích platil před rokem 1922, než moderním západoevropským úpravám.

Problematická represivní opatření
Dle slov důvodové zprávy se „jedná pouze o regulaci činnosti, nikoliv její legalizaci.“ Ve skutečnosti se jedná o přístup, který se zaměřuje primárně na kontrolu, omezení a možnost postihovat osoby v prostituci, a tudíž jej lze nejvěrohodněji označit za represi či potlačení.

Oprávnění
Návrh zákona počítá s možností provozovat prostituci pouze na základě oprávnění, a stanoví přísné podmínky pro způsobilost oprávnění získat a složitý administrativní proces pro zisk oprávnění i jeho udržení (§5-17). Provozování prostituce bez oprávnění by bylo správně trestáno (§ 39 odst. 1 písm. a) pokutou do výše 50 000 Kč. Je jasné, že mnoho osob provozujících prostituci nebude podmínky – mj. věk nad 18 let, podmínku občanství či povolení k pobytu, povinnost zdravotního pojištění a zdravotní způsobilosti – splňovat. Obzvláště zranitelné skupiny, jako jsou nezletilí a cizinky a cizinci, automaticky propadnou sítem regulace a budou předmětem sankcí, které s největší pravděpodobností nebudou schopné plnit. Současně je jejich nově „ilegální“ status učiní ještě více zranitelnými. Mezi jinými je bude odrazovat od kontaktování policie v situacích, kdy na nich bude klienty či kuplíři pácháno násilí.

Místa výkonu prostituce
Návrh reguluje všechna tři místa, kde je možné prostituci vykonávat – 1) kompletně zakazuje pouliční prostituci, 2) legalizuje sex kluby, a 3) výrazně omezuje možnost vykonávat prostituci na privátech.
Co se týká pouliční prostituce, tak návrh z roku 2014 předvídá její kompletní zákaz (§ 4). Toto je novinka obsažená v posledních dvou návrzích z pera radního Lukáše Manharta. Předchozí návrhy obsahovaly subsidiární zákaz, nicméně umožňovaly obcím vymezit, kde je provozování povoleno. Pouliční prostituce je často považována za nejnebezpečnější formu prostituce a osoby nabízející a poskytující prostituci na ulici jsou tou nejmarginalizovanější skupinou mezi ostatními osobami provozujícími prostituci a samozřejmě ve společnosti obecně. „Regulované“ formy prostituce, tedy shánění oprávnění pro poskytování prostituce na privátech či v sex klubech, jsou pro ně zcela nereálnými možnostmi. Vzhledem k tomu, že návrh nijak neřeší jak nabídnout osobám v pouliční prostituci alternativy výdělku, je pravděpodobné, že by nadále prostituci poskytovaly, nově ale vytlačené mimo území obcí. Odsun osoby mimo osvětlené a obydlené zóny, na mimoměstské komunikace, je vystaví zvýšenému riziku násilí. Ty osoby, které budou prostituci nadále nabízet po ulicích ve městech, odsune do ilegality a prakticky jim znemožní využít veřejné systémy ochrany (například nahlášení znásilnění klientem policii, či kontakt s nízkoprahovými službami).
 Co se týká sex klubů, zákon umožňuje výkon prostituce v „zařízeních“. Návrh zde v podstatě legalizuje a reguluje jednání, které bylo dosud trestné jako kuplířství. Zároveň ale vytváří ohledně trestného činu kuplířství právní nejistotu. Zatímco dřívější návrhy obsahovaly novelu trestního zákoníku, kterou by byl trestný čin kuplířství zrušen či výrazně změněn, současný návrh tak nečiní. Není jasné, jak mohou obě úpravy koexistovat. Z pohledu osob v prostituci je návrh problematický v tom, že nijak neřeší reálné nebezpečí, že tyto osoby budou v těchto zařízeních do menší či větší míry omezeny ve svobodě pohybu či rozhodování.
Konečně návrh reflektuje, že se prostituce dle dostupných informací v posledních několika letech přesunula do privátů. Zákon nově reguluje a výrazně omezuje výkon prostituce na privátech – zasahuje tím negativně do jedné z dosud nejbezpečnějších forem prostituce, v rozporu s realitou a potřebami osob provozujících prostituci. Návrh stanoví, že prostituci je možné vykonávat v „prostoru, který je podle rozhodnutí stavebního úřadu určen k bydlení“ na základě zvláštního povolení. A stanoví řadu nerealistických podmínek. Zaprvé tam, kde jde o priváty v pronajatých bytech, bude muset být doložen souhlas vlastníka prostoru (§ 26 odst. 3). Lze očekávat, že mnoho vlastníků tento souhlas nedá, anebo nasadí nájem, který nebude pro osoby provozující prostituci únosný. Podobně povinnost provozovatele prostoru zajistit, že „prostituce bude provozována pouze jím“ (§ 29 odst. 1 písm. a)) zvyšuje nebezpečí pro osoby provozující prostituci, které často vykonávají prostituci v privátech ve dvojicích či skupinách, aby si zajistily větší bezpečí při styku s klientem. Tento požadavek navíc nereflektuje fakt sociální situace mnoha osob v prostituci, které si nemohou dovolit vést privát samostatně. Konečně nepochopení reality vztahů mezi osobou provozující prostituci a klientem předkladateli zákona ukazuje § 29 odst. 1 písm. e), který stanoví, že provozovatel prostoru musí „zajistit, aby nabízení prostituce provozované v prostoru nesnižovalo lidskou stojnost a neobsahovalo prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu“. To, že je tato povinnost stanovena osobě provozující prostituci, která je typicky předmětem a obětí násilí a má často reálně malou schopnost mu zamezit, je již zcela absurdní.

Povinné zdravotní prohlídky
Návrh i nadále počítá s povinností podstupovat povinné pravidelné zdravotní prohlídky. Tato povinnost byla široce kritizována v zahraniční literatuře, a nemá obdobu v současné nizozemské ani německé úpravě. Tato povinnost zaprvé neodpovídá tomu, jak pohlavně přenosné nemoci fungují a jak se šíří. Potvrzení zaprvé vypovídá pouze o tom, co bylo a nikoli o tom, co je - i když oprávněná osoba jeden den získá čerstvé razítko o negativitě, v následujících dnech již může být nemoci vystavena a může ji dále šířit. Poukazováno navíc bývá na fakt, že při povinnosti pravidelných prohlídek jsou zákazníci často méně ochotni používat kondomy, když vědí, že osoba provozující prostituci byla vyšetřena, čímž se ve výsledku zvyšuje riziko přenosu.
Dalším problémem je, že návrh v podrobnostech odkazuje na prováděcí předpis (§ 16 odst. 7), který ale není s návrhem zákona předkládán. Není tedy zjevné, o jaká vyšetření jde, kolik budou stát a jak často ho osoby provádějící prostituci budou muset podstupovat.

Průkaz a povinnosti s ním spojené
Návrh stanoví, že osobám, které získají oprávnění provozovat prostituci, bude vydán průkaz. Tento dokument bude obsahovat jméno i příjmení oprávněné osoby (§ 15 odst. 2), a tento průkaz musí být „na požádání“ předložen „osobě, která hodvyužít nebo využila jejích služeb“ (§ 17 odst. 2 písm. b). Toto je samozřejmě bezpečnostním rizikem pro osoby provozující prostituci. Obdobná povinnost klienta – například předložit občanský průkaz -, která by mohla být důležitou pro zajištění větší bezpečnosti osobě provozující prostituci, stanovena není. Zatímco ona je tak vystavena riziku zneužití osobních údajů, klient zůstává v anonymitě.

Registr
Návrh zákona předpokládá vytvoření registru oprávněných osob. Na fakt, že jeho technické parametry neodpovídají současné realitě informačních systémů státní správy, detailně upozornilo negativní stanovisko vlády. Hlubším problémem je nepřiměřeně široký okruh institucí, které k němu mají přístup (§ 31), jakož i fakt, že přístup má být „přímý a nepřetržitý“ (§ 31).

Nevyrovnaná tvrdost postihu pro prostitutky a klienty
            Navzdory tomu, že důvodová zpráva konstatuje soulad s ústavou, je třeba pochybovat zejména o souladu návrhu s požadavkem rovnosti pohlaví. Povinnosti i sankce stanovené pro osoby provozující prostituci (většinou ženy) se totiž dramaticky liší o těch, stanovených pro klienty (většinou muži).
            Příklady diskriminačních ustanovení byly zmíněny v předchozím textu (povinnost legitimovat se průkazem). Nejzřetelněji se toto nicméně projevuje u sankcí za přestupky a jiné správní delikty. Návrh předvídá devatenáct (sic!) různých správních deliktů pro osobu provozující prostituci a pouze jeden pro klienta. Osoba provozující prostituci může být například pokutována do výše 50 000 Kč za provozování prostituce bez oprávnění (§ 39 odst. 1 písm a)), či až do výše 2 000 000 Kč, pokud si dovede klienta domů, aniž by pro tento prostor měla oprávnění (§ 40 odst. 5). Naopak klientovi hrozí pouze pokuta do výše 15 000 Kč, pokud využije prostituce na místech nebo v době, kde a kdy je to zakázáno, nebo mimo místa, kde je držitel oprávnění k provozování prostituce oprávněn (§ 39 odst. 1 písm b) a odst. 2). Tento diametrální rozdíl v zacházení není možné racionálně odůvodnit a nelze než považovat jej za ústavně závadnou nepřímou diskriminaci z důvodu pohlaví.

Shrnutí
Návrh je zcela nevhodnou právní úpravou prostituce, jde proti současným západoevropským trendům a jeho přijetí by znamenalo zásadní krok zpět. Hlavním problémem návrhu je, že se zaměřuje na nejzranitelnější článek – ženy a muže v prostituci – a stanoví pro řadu prakticky nesplnitelných podmínek, povinností a sankcí. Návrh neřeší ani trestnou činnost spojenou s prostitucí (jako je obchodování s lidmi, či násilí páchané na osobách provozujících prostituci), ani sociální problémy, které k prostituci vedou (sociální vyčlenění a zranitelnost určitých skupin obyvatelstva), ani nepředvídá žádná opatření, která by ženám a mužům provozujícím prostituci umožňovala prostituci opustit. Jedná se o úpravu, která usnadňuje život těm, kteří mají schopnost své zájmy chránit ve veřejném prostoru a při politickém rozhodování – kuplířům, klientům, orgánům veřejné správy. Nestojí naopak na straně těch nejslabších – osob v prostituci.

Zkrácená verze tohoto příspěvku vyšla v úterý 7. října v sekci Názory Lidových novin. Podrobnější rozbor problematiky je k dispozici v knize "Co s prostitucí? Veřejné politiky a práva osob v prostituci", která právě vyšla v nakladatelství SLON.

34 komentářů:

MP řekl(a)...

Diskriminace z důvodu pohlaví je dána tím, že pro příslušníky obou pohlaví jsou stanovena stejná pravidla. Ach jo.

Marek Antoš řekl(a)...

Zaujala mne ta pasáž o nepřímé diskriminaci na základě pohlaví. Nejsem si jistý, jestli opravdu není možné najít racionální důvod pro ty odlišné sankce.

1. Osoba provozující prostituci, je, ehm, profesionál :-), zatímco klient spotřebitel. Vyšší sankce u profesionálů jsou v právním řádu celkem běžné, protože se předpokládá, že pokud se rozhodnu podnikat v určitém oboru, musím si zjistit všechny podmínky a třeba i investovat do odborné pomoci (právníka). Pokud bychom tvrdili, že je to nepřípustné, tentýž závěr by se musel vztahovat na řadu obdobných sankcí, které dopadají na podnikající osoby, protože vždycky najdu nějakou statistickou odchylku, že se určitému podnikání věnují častěji příslušníci jednoho či druhého pohlaví.

2. Osoba provozující prostituci v místě, které k tomu "nemá schváleno" si toho - předpokládám - musí být vědoma. Klient nikoliv, leda by si nechal předložit všechna razítka. Je dokonce otázka, zda by v takovém případě měl vůbec být nějak sankcionován: když si koupím v samoobsluze rohlík a pak se ukáže, že tam nemají nahlášenou provozovnu, dostanou pokutu, ale já ne.

Lze jistě debatovat o tom, zda je to nejlepší možné řešení, třeba není. Zjevně iracionální opatření to ale podle mne není.

(Už mne to zarazilo včera, když jsem ten text četl v Lidovkách, takže vítám, že teď vyšel v médiu, kde je možné diskutovat...:-)

Faire Fionwe řekl(a)...

Jako kritika je to pro mě v mnoha bodech zajímavé, ale o to více by mě zajímalo, jakou úpravu by doporučila sama autorka?
Jak by si například představovala "nabídnutí možnosti alternativního výdělku" pro osoby v pouliční prostituci? Považuje povinné zdravotní prohlídky za zcela nevhodné? Jaké další tresty pro klienty by autorka považovala za vhodné? Jaká zahraniční úprava by jí vyhovovala více a proč?

Dovolil bych si poznamenat, že "nabízení prostituce provozované v prostoru …nesnižovalo lidskou důstojnost a neobsahovalo prvky pornografie,násilí nebo prvky využívající motivu strachu“ není totéž co poskytování prostituce.

Lukáš Dvořák řekl(a)...

Možná je to v té knížce.

Cristoforous řekl(a)...

Já to nechápu... Zákon o advokacii neobsahuje správní delikty klientů, zákon o auditorech neobsahuje správní delikty klientů, zákon o autorizovaných architektech neobsahuje správní delikty klientů,zákon o zdravotních službách neobsahuje správní delikty pacientů...

Jsou všechny tyto zákony diskriminační?

Cristoforous řekl(a)...

(Doplnění - navrhovaný zákon je opravdu dost divný, ale zrovna to, že nechce postihovat klienty, je podle mě v pořádku.)

Libor Dusek řekl(a)...

Mnohé z uváděných negativních dopadů by neměly být tak strašné, neboť dojde i k segmentaci trhu na legální regulovaný a ilegální. Legální trh nabízí kvalitnější službu, klienti jsi ochotni platit vyšší cenu. Autorka vidí fungování trhu s prostitucí jako dané - např. že určitá část prostitutek nabízí na ulici, po regulaci budou dál nabízet na ulici, jenom na méně viditelných mistech. Spíše bych očekával, ze důležitou reakcí trhu bude přesun do těch segmentů, které legální budou. Rozhodnout se pro pololegalni pouliční prostituci může být vcelku výhodné v situaci, kdy alternativou je rovněž pololegalni prostituce pod střechou. Podstatně méně výhodná je tato volba v situaci, když pouliční prostituce je explicitně nelegální a zároveň alternativou je legální segment trhu, kde se prodává za vyšší cenu.

Samozřejmě oněch regulací a omezení na legálním trhu nesmí být příliš, jinak většina obchodování zůstane v ilegálním segmetu. Jestli daný zakon jich narizuje příliš, netroufám si říct.

A propos, je v návrhu zakona zavedena i extra daň z prostituce? Jestli ne, tak nad ním lámu hůl.

Jiří Hradec řekl(a)...

Ano, prováděcí vyhláška počítá s tím, že živnostník bude mít taxametr bez nulítka a bude se danit podle taxametru.

Faire Fionwe řekl(a)...

V článku ale nikde není uvedeno, že by měl být reklamou na knížku :)
Vážně, odpovědi na tyhle otázky by mě docela zajímaly, doufám, že si autorka na přispění do diskuze najde čas.

Marek Litzman řekl(a)...

Specifická daň nikoliv.


Na druhou stranu, je otázkou, zda je extra daň vhodným nástrojem - mám obavu, že snížená výnosnost by vedla jedině k rizikovějšímu chování (=poskytování lépe placených, avšak rizikovějších služeb).

V. Dubový řekl(a)...

Pokud pominu zcela zaujatý postoj článku, jde o téma vyvolávající řadu dotazů:
Půjde o živnost?
Kdo bude provádět kontrolu dodržování pravidel a udělovat pokuty?
Půjde s těmito službami disponovat shodně, jako se službami jinými (poukázka, postoupení, poskytnutí jako závdavek atd.)?
Budou se na tyto služby vztahovat ustanovení o ochraně spotřebitele (smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory, neobjednané plnění)?
Bude poskytnutí služby zásadně záležet na zvláštní osobní vlastnosti/schopnosti poskytovatelky, nebo za ni bude moci provádět službu subdodavatel, resp. ji bude provádět pod osobním vedením?
Budou pravidla podnikání umožňovat zaměstnanecké vztahy (bude možno vytvořit za tímto účelem PO - např. jako u advokátů)?
Ujmou se sdružení na ochranu spotřebitelů veřejné kontroly dodržování pravidel a poskytované (ze zákona střední) kvality služeb (dTest, SOS apod.)?

A v závěru - i pokud není odpověď na vše výše ANO, předpokládá se (stejně), po odstranění otázek nelegálnosti a stigmatizace prostituce, navýšení poptávky po této službě a s tím spojené ekonomické důsledky?

Tomáš Pecina řekl(a)...

Myšlenku vpustit do těchto vztahů spotřebitelské právo vítám: jen nevím, zda budou znalci, kteří kvalitu služby posoudí a podle jejich posudku se určí oprávněnost reklamace (což zřejmě nepůjde jinak než tím, že identickou službou sami nakoupí), nebo jestli k odstoupení od smlouvy postačí tvrzení spotřebitele. A také bude zajímavé, jak budou vypadat písemné smlouvy o poskytnutí sexuální služby, bez nichž to, jak jistě všichni uznáme, nepůjde. Splendid!

Cristoforous řekl(a)...

Extra daň z prostituce? Proč? Já jsem zastáncem rovných daní. Není nic špatného na tom, když jsou vyšší daně zavedeny z obejktivních důvodů (např. vysoce nebezpečná činnost, dopad na životní prostředí, vyšší náklady pro stát...) Ale zkušenost nám bohužel ukazuje, že extra daně se obvykle ukládají nikoliv podle objektivních kritérií, ale podle aktuálních nálad politiků, případně podle zájmu lobbistů. (Viz snaha zavést vyšší daň na banky, vyšší daň na energetické podniky, nižší DPH na určíte "vybrané" potraviny a zboží, tahanice o daně z hazardu...) Z tohoto důvodu by asi bylo lepší na "diferencované daně" rezignovat a mít daně rovné.

Vidíte snad nějaké objektivní důvod, proč by prostituce měla být víc zdaněna, kromě toho, že je to "morálně nežádoucí jev"?

Barbara Havelkova řekl(a)...

Marku,

díky za zajímavé a důležité otázky. Nebudu na¨ně schopná plně odpovědět na tomto malém prostoru – pro úplnost, detail i nuanci odkazuji na třetí kapitolu knihy!

1) Nemyslím, že bychom měli osoby v prostituci považovat za profesionály a profesionálky, a chovat se k nim jako k podnikatelům a podnikatelkám. Hlavním důvodem je realita prostituce. Není podle mě možné to stavět na roveň poskytování jiných služeb a to hned z několika důvodů. Zaprvé, a to je myslím nejdůležitější, nejsou všechny osoby v prostituci zcela dobrovolně. Respektive jejich kontrola nad touto aktivitou (kde, jak dlouho, s kým, za kolik, kolik si z těch peněz ponechají) se pohybuje
na určitém spektru, od relativně slušné až po nulovou. A to, kde na tom spektru
která osoba v prostituci je, není snadno a rychle zjistitelné (rozhodně ne například
policií, když by udělovala blokové pokuty za provozování mimo povolená místa).
A jsou tu i další charakteristiky prostituce, které je odlišují od
eletrikářů/ek a masérů/ek - v prostituci dochází velice často k násilí, je to
aktivita extrémně stigmatizovaná, a mezi klienty a osobami v prostituce
existují zcela zásadní nerovnosti (pohlaví, věku, rasy, imigračního statusu,
třídy, apod.).

Nedávno jsem četla o tom, že common law kdysi považovalo pracující za podnikatele - tedy že člověk, který prodával svou práci, měl mj. povinnost ji poskytnout každému, kdo o to požádal. Naše chápání toho, co se děje v pracovních vztazích - zejména povědomí o mocenské nerovnosti a tudíž nerovnosti při vyjednávání – se naštěstí velmi posunulo. A právo proto dnes obsahuje celou řadu ustanovení, které to reflektují a jednu stranu transakce chrání víc než druhou. Podobně je třeba uvažovat o prostituci.

2) Co se týká místa – pokud by ve vyhlášce stálo, že “vyhledávání a využívání” je zakázáno, pak by měl klient prostě povinnost vědět. Ignorantia iuris non excusat. Je to zas jen otázka toho, že takhle uvažovat nejsme u prostituce zvyklí, přestože na klienty se kladou nejrůznější nároky v jiných – ne úplně nepodobných - situacích (například na to, aby člověk jel dnes v Praze hromadou, potřebuje skoro vysokou školu…). ;)

Barbara Havelkova řekl(a)...

Tohle je samozřejmě oprávněná otázka. A přestože článek
nebyl primárně reklamou na knihu, tak je možná vhodné poznamenat, že kniha na
ni do určité míry odpovídá.


Ve stručnosti bych osobně doporučila:

1) Kompletně dekriminalizovat a depenalizovat aktivity osob v prostituci (důvodem je
hlavně to, že prostituce je povětšinou nebezpečná činnost, kterou provozují
nezřídka velmi marginalizované skupiny – jakákoli represe jim zabraňuje se
chránit a případně reintegrovat).

2) Města a obce by měly prostituci omezovat jen na určitých prostranstvích a nikoli všude. Pokud se prostituce vytlačí mimo území obcí, tedy mimo osvětlené komunikace, kam nejezdí policie, případně kde není ani signál, ohromně se zvyšuje riziko násilí se závažnými důsledky.

3) Pokud je třeba řešit otázky veřejného pořádku či morálky, tak tak činit přes klienta –
tedy místní vyhlášky by měly v určitých místech zakazovat „vyhledávání a využívání“ a nikoli „nabízení a poskytování“.

4) Co se týká otázek zdravotních, tak mnohem lepší cesta, než povinné pravidelné prohlídky pod hrozbou sankce, je poskytování vyšetření pohlavně přenosných chorob bezplatně a anonymně a bez ohledu na národnost, imigrační status a zdravotní pojištění (takto je to například v Británii).

5) Současně je potřeba vzít vážně nucenou prostituci a vyšetřovat a stíhat ji jako
obchodování s lidmi případně kuplířství.

6) A konečně je potřeba lidi, kteří se z různých důvodů ocitli v hmotné nouzi (v
prostituci jsou například výrazně zastoupeni mladí muži a ženy, kteří opustili
institucionální péči, např. v dětských domovech), sociálně zabezpečit tak,
aby prostituce nebyla jejich jedinou životní možností.

David Schmidt řekl(a)...

Drobnost v poslední větě: tzv. krásní lidé mají méně životních možností než obézní brigádnice s 5 dioptriemi, která v Tescu rovná tatranky za 70,- Kč/hod? Problém postavit na vlastní nohy lidi z DD dále nevyřeší simulovat, že zde je stát, kdo se postará, ale připravovat na samostatnost.

Lukáš Dvořák řekl(a)...

Jestli za krásné lidi považujete to, co stojí na Karláku, pak určitě. Fešnej escort co studuje VSE tím asi nemyslela.
Ad DD - to může platit v dalších generacích (uvidím, co s tím udělá podpora pěstounské péče) - současná a minulá generace je stejně asi ztracená. Pokud jejich záchrana stojí na úřednících na úřadu práce apod., tak pak jsou tuplem ztraceni. Asi bych to viděl na nějaké dočasné chráněné bydlení + ta (hlavně) brigáda (když práce polidštila i opici).
Zajímavé, že paní Havelková ve svém návrhu nemá bod zabývajícím se rovnosti pohlaví.

Lukáš Dvořák řekl(a)...

Povinost se přihlásti k DPH je myslím s obratem nad 1 mil. Kč za rok.

Tomáš Sobek řekl(a)...

Vyhláška obce Mravnost: "Na vyznačených místech vyhledávejte jenom sex zdarma."

Pro libertariány: Sex zdarma opravdu existuje.

Šimon Klein řekl(a)...

Myslím, že Vaše úvaha vede do slepé uličky. Zákon má v podstatě za cíl etablovat prostituci jako legální podnikání a jako takovou ji regulovat. To z podstaty věci vylučuje, aby se zabýval např. prostitucí násilně nucenou, nebo prostitucí nezletilých, to je totiž kriminální čin a je to regulováno trestním právem. Od zákoníku práce přece také nikdo nečeká, že bude regulovat nucené otrocké nebo dětské práce.

Barbara Havelkova řekl(a)...

Šimone, problém je v tom, že v praxi je odlišení nucené a dobrovolné prostituce extrémně obtížné. Když se tedy rozhodnete, že ty, kdo se nezaregistrují, budete pokutovat, tak tím nutně zasáhnete i lidi, kteří mají nad svým provozováním prostituce dost malou kontrolu. (A samozřejmě pokud jste obětí obchodování s lidmi, tak první věc, kterou vám váš pasák-obchodník řekne je, že pokud se komukoli o vaší situaci zmíníte, dostanete lekci vy a případně i vaše rodina v zemi původu). Řečeno jinak, rozdělení prostituce na legálně a ilegálně provozovanou provedené systémem povinné registrace se nekryje s reálným rozdělením na prostituci nucenou a dobrovolnou v praxi.

Barbara Havelkova řekl(a)...

Lukáši, díky za připomínku o rovnosti pohlaví. Máte samozřejmě pravdu. Zajištění větší rovnost pohlaví je součástí projektu a vedlo by jak k omezení nabídky (pokud se socio-ekonomická situace žen zlepší, nebude jich tolik muset do prostituce vstupovat), tak poptávky (uvolnění tradiční morálky, která soudí ženy podle jejich sexuálního života, by vedlo k běžnější dostupnost sexu a snížení potřeby komerčního sexu; současně progresivnější chápání maskulinity, které odmítá komodifikaci ženského těla, by znamenalo odmítnutí kupování sexu od žen).

S. Musilová řekl(a)...

Jako historička, která se dlouhodobě zabývala problematikou prostituce v době reglementace, musím s autorkou souhlasit. Toto opravdu není ideální cesta k řešení tohoto závažného problému problému.

V. Dubový řekl(a)...

Problém je, že prostituci vnímáte primárně jako násilí na těch, co ji provozují a zcela překlopeně tak relativizujete místo nucenosti dobrovolnost jejího provozování. Jak již bylo uvedeno - obchodování s lidmi a otrocké práce řeší trestní zákoník. U "měkkého" donucování jde o zcela obvyklé zaměstnavatelsko-zaměstnanecké vztahy - nebo snad předpokládáte, že např. koncipient má možnost si dobrovolně určovat "kde, jak dlouho, s kým, za kolik, kolik si z těch peněz ponechají"? Zkuste např. promluvit s řidiči kamionů o jejich pracovních podmínkách. V případě, že bude např. 50 letý, částečně invalidní borec se základním vzděláním, bez jiných pracovních schopností, pracující na IČ, po "zaměstnavateli" vyžadovat možnost dodržování zákonem nařízených přestávek si sice (možná) neodnese monoklem, ale pokud si chce na svoje pivko vydělat, bude taktéž donucen "držet hubu a krok".

Šimon Klein řekl(a)...

Nejsem sice expert na problematiku, ale jeví se mi jako vysoce nepravděpodobné, že násilím držená prostitutka bude za účelem získání povolení k poskytování prostituce v pravidelném styku s úřady a bude podstupovat pravidelné zdravotní prohlídky. Měl jsem za to, že tyto dívky zpravidla v zemi pobývají nelegálně a pasáci je drží v šachu mj. zabavením jejich osobních dokladů. Je-li tomu tak, pak se domnívám, že výskyt nucené prostituce v nově etablovaném "legálním" sektoru bude spíše marginální. Pokud zároveň budou klienti preferovat spíše legální bordely (mj. i díky povinným zdravotním prohlídkám), pak tím dojde ke znatelnému snížení poptávky po nucené prostituci. Zároveň to umožní policii soustředit se při odhalování obchodu s lidmi právě na jasně vymezený ilegální sektor, kde bude výskyt této kriminality pravděpodobnější. Soustředit se na pokutování klientů jen proto, že se tím přesune represe ze žen na muže mi nepřipadá ani racionální, ani genderově korektní.

Jan K. řekl(a)...

A není to obráceně: muži jsou diskriminování tím, že v dané branži mají podstatně horší možnost uplatnění a výdělku. Je třeba zavést nejméně následující antidiskriminační opatření:

1) povinné kvóty - na jednu ženu poskytující sexuální služby (SS) musí připadat nejméně jeden SS poskytující muž

2) vyrovnávací příspěvek - muž poskytující SS, který nedosáhne průměrného výdělku ženy poskytující SS, dostane vyrovnávací příspěvek z Fondu soudržnosti prostituujících se osob

3) povinný odběr SS - každý zaměstnavatel, zaměstnávající více než XXX osob, bude muset ročně odebrat od mužů SS v určité hodnotě nebo muže poskytujícího SS zaměstnat; odebere-li více než dvojnásobek povinného množství nebo zaměstná 2 a více mužů poskytujících SS, bude jeho nabídka v rámci veřejných zakázek o 10% zvýhodněna...

David Schmidt řekl(a)...

Uvažoval jsem spíše o opačné implikaci z pohledu oněch 5 dioptrií... neboli že je neskutečný nonsens, aby pro někoho byla prostituce jedinou "životní možností" z existenčních důvodů. Stejná karikatura reality je patrně i s DD. Když si vezmeme, že lidé běžně fungují i od 18 let samostatně, aniž by byli zabezpečováni, tak problém je v myšlení, ne v hmotných statcích.

Lukáš Dvořák řekl(a)...

Já mám dioptrií 6.

Samozřejmě je to výchovou (stejně bývají "postiženi" děti z bohatých rodin, kde se jim nikdo nevěnuje).

Lukáš Dvořák řekl(a)...

Vaše odpověď mne překvapila.

Cristoforous řekl(a)...

Nedokážeme stíhat zločiny, tak to radši zakážeme všechno... To není úplně ideální přístup. Spousta moderní elektroniky je v Asii vyráběná za pomoci dětské práce, přesto nezakážeme dovoz elektroniky z Asie. Spousta oblečení je v Asii vyráběna v otrockých podmínkác, přesto nikdo nezakazuje dovoz oblečení např. z Barmy. A velký objem surovin v Africe je těžen na násilím zabrané půdě, přesto suroviny z Afriky používá celý svět.

Patrik Šebesta řekl(a)...

Barbara Havelková:
"2) Města a obce by měly prostituci omezovat jen na určitých
prostranstvích a nikoli všude. Pokud se prostituce vytlačí mimo území
obcí, tedy mimo osvětlené komunikace, kam nejezdí policie, případně kde
není ani signál, ohromně se zvyšuje riziko násilí se závažnými důsledky."

Musím Vás opravit. Pokud není vyhláška omezena na určité místo v obci, tak je platná a účinná na celém území obce, tj. na katastrálním/ch území obecně - tedy i v tom neosvětleném lese.

"3) Pokud je třeba řešit otázky veřejného pořádku či morálky, tak tak činit přes klienta – tedy místní vyhlášky by měly v určitých místech zakazovat „vyhledávání a využívání“ a nikoli „nabízení a poskytování“."


Kriminaizace klientů je naprostá zvrácenost.

Barbara Havelkova řekl(a)...

Ad Cristoforous - muzete mi nekde v textu ci v mych komentarich ukazat, ze navrhuji neco zakazovat?

Pan Tau řekl(a)...

Provozováním prostituce se pro účely tohoto zákona rozumí dobrovolné poskytování sexuálních služeb včetně jejich nabízení za úplatu fyzickou osobou směřujících k uspokojování sexuálních potřeb; pokud splňuje znaky podnikání, podle jiného právního předpisu.


Aha, tak to se obávám, že se budu muset tedy někde registrovat. Musím na to upozornit ještě manželku. Děkuji pěkně.Mimochodem mystery shoppingem se budou zabývat stávající úředníci/úřednice, nebo bude třeba z operačně taktického hlediska najmout nové pracovní síly?

Petra řekl(a)...

Velmi mě zajímá kam budou chodit vysoce postavené úřední osoby, policisté, právníci, soudci, sportovci, herci, no prostě mediálně známé osobnosti a osoby ve vysokých funkcích, kteří běžně chodí do klubů s kapucí na hlavě "na tajňačku" zadním vchodem, nechávají si vodit slečny na pokoj nezaznamenáni. Podobně si volají escort a úplně nejraději chodí ke slečnám domů nejlépe ve 3 ráno, když všicvhni spí.. Kdo za to bude potrestaný ? Slečna přece - pokutou 2.000.000,- kč, takže pánové vysoce postavení už aby si začali zvykat na kluby..:) a zákon, který umožňuje odhalení identity prostitutky a dovoluje anonymitu klienta... Tak to snad mohl vymyslet jen blázen !! A co mafiáni ? Ruskojazyčná mafie ?? Nebo jakákoli mafie ? Kdo si myslíte, že do klubů chodí ? Šťastně ženatí muži ? Ne chdí tam vysoce postavení pànové na skok a zbytek jsou všechno neberzpečí grázlové, kteří si službu musí zaplatit, protzože nežijí normální život. Jsou nebezpeční, drogové závislí, agresivní, prostěmafie ! Těmhjle se bude slečna legitimovat ? Chtěla bych vidět tvůrce návrhu, jak by se tvářili, kdybych jim řekla, tak a teď vy ukážete ruskojcné mafii svoji občanku.. Protože tyto mafie chodí do klubu běžně.. Asi by jim nebylo moc dobře... Důvody proč by jim nebylo moc dobře budou příčinou, až začnou mizet holky a nalezeny budou po smrti ve škarpě.. Mafián si vybere holku jako oběť a sám zůstane v anonymitě.... Takhle to bude vypadat..

Takže návrh zákona je přímým návodem na vraždy..