neděle 10. března 2013

„Jak řekl, tak udělala”

(lhůta pro stanovení daně v gruzínském a českém právu - srovnávací pohled)

Po velkém třesku, jehož následkem přestal v českém právu platit letitý zákon o správě daní a poplatků, je úprava lhůty pro stanovení daně předmětem zejména ust. § 148 daňového řádu. Zde zákonodárce stanovil její základní rysy. Předně, ve shodě s předchozí právní úpravou, se jedná o lhůtu prekluzivní (nově je v daňovém řádu prekluzivní i lhůta pro vybrání daně). Její délka je tříletá, avšak počátek běhu této lhůty je stanoven na ten den, ve kterém uplyne lhůta pro podání daňového přiznání. Navíc, daňový řád počínaje odst. 2 předmětného ustanovení vymezuje určité skutečnosti, jejichž působením dochází k faktickému „prodlužování“ délky běhu této lhůty. Dokonce, díky odst. 6 a 7 předmětného ustanovení nemusí lhůta pro stanovení daně skončit ani po uplynutí deseti let od jejího počátku.
Na rozdíl od české úpravy je lhůta pro stanovení daně v gruzínském právu promlčecí. Různá je i její délka. Gruzínský zákonodárce ji stanovil jako šestiletou (počítáno od konce zdaňovacího období), blíží se tedy spíše české lhůtě pro vybrání daně (příslušné ustanovení daňového zákona viz poznámka za textem)[i]. Speciální omezení obsahuje gruzínské právo pro možnost žádání o vrácení DPH; tak může plátce daně učinit pouze ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy k předmětnému zdanitelnému plnění došlo[ii]

Bohužel, zde naše pojednání končí. Abcházské a ázerbájdžánské přesahy splynuly v jedno všeobjímající právo po večeru stráveném kdesi ve Svanetii ve společnosti milých lidí a velkého množství místní speciality „chacha“ (čti „čača). Naštěstí stále vidím (možná by mohl vypomoci Pavel Molek.-)  A aby i vy jste se měli na co dívat, přijměte malé pozvání do nenápadné země krčící se ve stínu velkého bratra. Země, kde ne nadarmo hledali argonauti zlaté rouno; ono je zde totiž všude – v horách, v ledovcích, ve zdech starých kostelů, a hlavně v hrdých srdcích místních obyvatel.  

pozn.
Děkuji Sokolovi za nápomoc. A jeden insider na závěr – sokol asi přiletí v květnu.[i]  გადასახადის გადამხდელისათვის გადასახადის თანხის დარიცხვისა და საგადასახადო ვალდებულების შესახებ საგადასახადო მოთხოვნის წარდგენის ხანდაზმულობის ვადაა 6 წელი, თუ ამ კოდექსით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

[ii]  დამატებული ღირებულების გადასახადის ჩათვლა ან დაბრუნება ხორციელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ განცხადება საგადასახადო ორგანოს წარედგინება დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების თვის მომდევნო 3 თვის ვადაში

5 komentářů:

Pavel Uhl řekl(a)...

Té poznámce na závěr moc nerozumím. Sokol se gruzínsky řekne "mimino". Pokud se to tak nahradí, tak ta poznámka může znamenat ledacos.

Anonymní řekl(a)...

Viděli jste malou ochutnávku z připravovaného třetího opravdu ale opravdu podstatně rozšířeného vydání šedého komentáře k daňovému řádu. V něm si autoři dali za cíl pokořit co do rozsahu konkureční vydání z nakladatelství Wolters Kluwer. Můžete se tak tešit na srovnávací pohled všech dosud známých daňových řádů celého světa. Nadto komentář počítá také s krátkým historickým exkurzem, to počínaje obdobím mladého paeolitu. Zde lze již nyní prozradit, že autoři došli k revolučnímu závěru, že Věstonická venuše znázorňuje podobu jedné berní úřednice. Soška pak měla sloužit jako úplatek vyobrazené úřednici, to za účelem nezahájení daňové kontroly daně z jeskyní. Jedná se tak o první zdokumentovné korupční snahy v lidské historii.

Ondřej Lichnovský, spoluator

Petra Nováková řekl(a)...

To PU - vtipálku, ale pokud vím, tak sokol se gruzínsky řekne "ševarten" či jak se to píše. Ale máš pravdu, že přijede i s potomkem.-)

To OL brrrr, víš, jak mám ráda psaní.-)

Petra Nováková řekl(a)...

ale šedý beck s obrázky - to je výzva, což spoluautore?.-)

Evi-Coo řekl(a)...

Hm, tak teď jsem ohledně sokola zmatenější než po první poznámce. Jdu hledat nějaký informovaný zdroj ve svém okolí, ať mám jasno... Každopádně sokoli jsou vítáni
Eva Vávrová