neděle 24. února 2013

Karlovarské právnické dny 2013

Ve dnech 12.-14. 6. se bude konat již 21. ročník konference Karlovarské právnické dny. Společně s kolegou Ondřejem Trubačem nám byla dána důvěra, abychom se jako noví členové organizačního týmu podíleli na pořádání této tradiční právnické akce. Naším cílem je, aby na Karlovarské právnické dny jezdili rádi nejen ti, kteří tak již dlouhá léta činí, ale aby tato konference přilákala i ty právníky a právničky, kteří se jí dosud nikdy neúčastnili. A mohu-li být upřímný, rádi bychom přilákali zpět i ty, kteří do Karlových Varů z různých důvodů jezdit přestali. V tomto příspěvku najdete nejen souhrn hlavních novinek a informaci o programu, ale i odkaz na soutěž, kterou pořadatelé pro letošní ročník vyhlásili.

Z hlavních změn, které pro letošek organizátoři připravili, jmenujme alespoň následující: Bylo opuštěno jedno hlavní téma konference a místo toho bude pozornost soustředěna na aktuální témata, která zajímají české, ale i další právníky ze středoevropského prostoru. Jeden den bude nově věnován jen otázkám českého práva (nebude tlumočen do němčiny), další dva budou mít tradiční mezinárodní charakter (otázky společného zájmu v rámci práva EU, mezinárodní právo soukromé, srovnání národních úprav, vše s ohledem na řešení problémů praxe). Vystoupení všech přednášejících bude účastníky hodnoceno, aby bylo do budoucna zaručeno, že na Karlovarských právnických dnech vystupují jen ti, jejichž příspěvky jsou pro účastníky zajímavé, a to jak svým obsahem, tak formou. Všichni přednášející by měli poskytnout ke svým vystoupením krátkou anotaci již několik měsíců před konáním konference, aby si zájemci o účast na konferenci mohli udělat přesnější představu, o čem jednotlivé příspěvky budou a podle toho se rozhodnout o své účasti v Karlových Varech. Nepočítá se s tím, že všechny příspěvky budou v plném znění zveřejněny předem v tradičním sborníku z konference (pouze vybrané); vystoupení by se měla soustředit na nastínění problému a vyvolání následné diskuse. Oproti minulým letům snížený účastnický poplatek a vložné za jednotlivé dny (pro ty, co nechtějí absolvovat konferenci celou) by pak měly přispět k účasti skutečně široké právnické veřejnosti.

Pokud jde o program letošní konference, jedním z hlavních témat by měla být rekodifikace soukromého práva v České republice, neboť počátek účinnosti nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém se blíží mílovými kroky, a to i kdyby se nakonec podařilo prosadit její odložení o rok. Vystoupení by měla usnadnit pochopení nových kodexů a jejich zvládnutí v aplikační praxi. Vedle rekodifikace se mohou účastníci těšit i na další aktuální témata např. z oblasti daní, insolvence, opatřování důkazů či práva EU.

Věříme, že se se zájmem setká i vyhlášení soutěže o nejlepší příspěvek k otázkám práva stavby – podzemní stavby pod pozemkem ve vlastnictví jiné osoby. Bližší podmínky účasti v soutěži naleznete zde, účastnit se může kdokoliv z právnické veřejnosti, včetně studentů právnických fakult.

Mezi vystupujícími budou jako již tradičně přední právníci z ČR, Slovenska, Rakouska a Německa. Najdeme mezi nimi např. profesora Eliáše, prof. Dědiče či prof. Pelikánovou, jakož i zástupce mladší právnické generace, ať již to bude Michal Bobek, Radim Polčák či Filip Melzer. Karlovarské právnické dny by měly být příležitostí k osobnímu setkání a neformálním diskusím s těmito přednášejícími, a to v rámci konference i na doprovodných společenských akcích.

Věříme, že ti z Vás, kteří stále ještě zvažují, zda letos do Karlových Varů vyrazí či nikoliv, se rozhodnou pro první variantu nejpozději po prostudování programu, který blíže prezentuje nejen všechna témata a přednášející, ale obsahuje i oblíbené doprovodné akce, včetně tradičního vyhlašování právnických cen.

Těším se na setkání v Karlových Varech!

Žádné komentáře: