úterý 11. září 2012

Nový kodex a stará judikatura

S přijetím nového kodexu, ať již trestního zákoníku nebo občanského zákoníku, jistě automaticky nepadá možnost aplikace staré judikatury, vykládající kodex předchozí. Ostatně takové komentáře k novému trestnímu kodexu jsou staré judikatury, tedy judikatury vykládající předchozí kodexy, plné. Co ale když soudce dospěje k závěru, že stará judikatura není na nový kodex použitelná? Za jakých okolností může soudce bez dalšího starou judikaturu pominout? Tato otázka není jen akademická, ale je otázkou zákonného soudce. Pokud totiž bude namísto staré judikatury vytvořen nový judikát, může ho vytvořit malý senát nebo naopak velký/rozšířený senát NS/NSS.

Povinnost iniciovat proceduru sjednocovacího mechanismu jistě nevzniká, pokud dojde ke změně interpretovaného zákona. V takovémto případě autorita předchozího judikátu padá, neboť normativní síla judikátu je vždy spojena s právním předpisem, který judikát vykládá. Otázkou může být, jak postupovat, pokud soud vykládá formálně nové ustanovení, neboť obsažené v novém nebo novelizovaném zákoně, interpretované ustanovení je však obsahově stejné s ustanovením předchozího zákona, na které dopadá stará judikatura. V takovémto případě by mělo být rozhodující, zda systematický výklad nebo účel nové normy v kontextu nového zákona odůvodní odchýlení se od dosavadního výkladu. Pokud ano, není důvod iniciovat velký/rozšířený senát. Pokud nikoliv, jde o prostý nesouhlas soudce s dosavadní judikaturou, neboť skutečnost změny zákona sama o sobě není pro soudcovy úvahy rozhodná. Z tohoto také plyne vhodnost používat starou judikaturu interpretující srovnatelné normy, s níž je spojena celková kontinuita vývoje práva bez ohledu na změny práva ve formálním smyslu.

4 komentáře:

Tomáš Marný řekl(a)...

Pokud totiž bude namísto staré judikatury vytvořen nový judikát, může ho vytvořit malý senát nebo naopak velký/rozšířený senát NS/NSS.
Předpokládám, že nyní používíte slovo "judikát" nikoli ve smyslu "jakékoli soudní rozhodnutí" a hovoříte o svém pohledu NSS.
Domnívám se totiž, že pokud dojde ke změně legislativy, není nutné se změnou výkladu čekat až na NS/NSS a ten řadový obvoďák si může rozhodnout po novu sám.
V tomto směru je Váš článek nepatrně matoucí, protože kus předpokladů přeskočil a až z druhého odstavce jsem se dozvěděl, o čem je vlastní první odstavec.

Jan Slanina řekl(a)...

Nemělo by podle principu racionálního zákonodárce platit, že když je něco napsáno stejně, tak je to to stejné?

A naopak pokud je něco napsáno jinak, je tím myšleno něco jiného?

Samozřejmě, problém vzniká, pokud nový kodex zavede (se znalostí motivace fakticky bezdůvodně, resp. bez úmyslu něco po faktické stránce změnit) novou terminologii, takže pak může být pomocí jiných slov řečeno to stejné.

Ivo Telec řekl(a)...

K tématu doporučuji civilistickou novinku, která vychází v září:

Hulmák, M. - Bezouška, P. et al.: Stará judikatura ve světle nových zákonů.

1. vyd. Olomouc: Iuridicum olomoucense, o. p. s., 2012, s. 189.

ISBN 978-80-87382-26-4

Anonymní řekl(a)...

Kde je možné tuto publikaci koupit?