sobota 30. června 2012

Odvolání výhrady dle čl. 95 Vídeňské úmluvy: chvályhodný návrh MPO

Na půdě ministerstva průmyslu a obchodu vznikl návrh, aby došlo k odvolání výhrady, kterou Česká republika (resp. její právní předchůdce) učinila dle čl. 95 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (dále jen „Vídeňská úmluva“ či „CISG“).

Pro ty, kteří nejsou blíže obeznámeni s danou problematikou: Vídeňská úmluva obsahuje harmonizovanou úpravu některých aspektů mezinárodní koupě zboží. Používá se v těch případech, kdy mají kupující a prodávající místa podnikání v rozdílných smluvních státech Vídeňské úmluvy (dle čl. 1 odst. 1 písm. a) a také tehdy, pokud normy mezinárodního práva soukromého odkáží na právní řád smluvního státu Vídeňské úmluvy (dle čl. 1 odst. 1 písm. b).

Dle čl. 95 měly státy možnost vyloučit použití Vídeňské úmluvy v druhém výše uvedeném případě, tj. tam, kde normy mezinárodního práva soukromého odkáží na právo daného státu. Tuto výhradu učinilo několik států, např. Spojené státy americké, Čína a Singapur. Stejně jako Česká republika, i Slovensko je považováno za vázané touto výhradou vzhledem k sukcesi do mezinárodních závazků Československa.

Výhrada dle čl. 95 CISG v praxi znamená, že harmonizovaná úprava obsažená v CISG se použije v méně případech. V některých případech se místo ní použije národní úprava kupní smlouvy obsažená v právu takového státu. To mj. zvyšuje právní nejistotu stran ohledně rozhodného práva pro jejich smluvní vztah vzhledem k tomu, že kolizní normy (a tím i určené rozhodné právo) se mohou lišit podle toho, na jakém fóru je zahájen spor. To vše je dobrým důvodem kterýkoliv z výše uvedených států, aby svou výhradu dle čl. 95 CISG odvolal.

V případě České republiky k tomu přistupují další dva dobré důvody pro odvolání výhrady. Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku nebude po určitou dobu k dispozici judikatura soudů, která by byla vodítkem pro výklad právní úpravu kupní smlouvy. Tuto judikaturu bude potřeba teprve vytvořit. Čeká nás tedy období zvýšené právní nejistoty. V mezinárodním obchodu (kde je právní nejistota velmi nepříjemným jevem) máme jedinečnou možnost se jí vyhnout tím, že v co nejširší míře využijeme harmonizované úpravy CISG.

Druhým důvodem pro brzké odvolání výhrady dle čl. 95 je to, že odvolání této výhrady je již diskutováno i v dalších státech (Čína, USA, Singapur). Pokud by se nám podařilo být prvním státem, který odvolání výhrady uskuteční, mohlo by to zvýšit naši prestiž na mezinárodním poli.

Zbyšek Kordač, Londýn

4 komentáře:

Monika Kousalíková řekl(a)...

Dobrý den,
ráda bych toto použila pro svoji diplomovou práci, ale nemohu najít žádné další zdroje pro tuto informaci. Chtěla jsem Vás tedy poprosit, zda byste mne neodkázal na nějaký relevantní zdroj.
Děkuji mnohokrát
Monika Kousalíková

Zbysek Kordac řekl(a)...

Napište mi email na pracovní adresu (zbysek.kordac@weinholdlegal.com) - zprostředkuji Vám kontakt na pracovníky, kteří mají nejaktuálnější informace...

Zbysek Kordac řekl(a)...

Napište mi na pracovní email (zbysek.kordac@weinholdlegal.com)-zprostředkuji Vám kontakt na zdroj informací...

Monika Kousalíková řekl(a)...

Dobrý den,

zkoušela jsem psát email, zkusím ještě jednou i zde. Co nejzdvořileji žádám o zaslání Vámi zmiňovaných kontaktů. Děkuji mnohokrát

Monika Kousalíková
monika.kousalikova@mail.muni.cz