neděle 15. dubna 2012

VIII. symposium k judikatuře Nejvyššího soudu: Územní samospráva

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY
pořádá pod záštitou předsedkyně JUDr. Ivy Brožové
VIII. odborné symposium na téma

Účelem symposia je získat zpětnou vazbu právní praxe a teorie ohledně judikatury Nejvyššího soudu České republiky, která se týká sankcionování vadných právních úkonů v občanskoprávních i obchodních vztazích. Zejména se jedná o následující diskusní okruhy:

• Územně samosprávné celky jako právnické osoby
• Působnost orgánů územních samosprávných celků při soukromoprávních úkonech
• Smlouvy a jiné majetkoprávní úkony samosprávných celků
• Samosprávné celky jako subjekty soukromoprávních vztahů založených normami veřejného práva
• Odpovědnost orgánů územních samosprávných celků za škodu

Nejvyšší soud tímto vyzývá praktikující právníky a členy akademické obce (včetně studentů práv), kteří mají zájem vyjádřit stanoviska k judikátům Nejvyššího soudu, vydaným ve výše uvedené právní oblasti v období posledních tří let, aby do 12. srpna 2012 (včetně) zaslali na emailovou adresu symposium@nsoud.cz své písemné příspěvky v následující formě a struktuře:
Formát dokumentu: .doc nebo .pdf 
Délka dokumentu: nejvýše 3 strany A4 
Struktura dokumentu: dle přiloženého předepsaného formátu.
Autoři vybraných příspěvků budou nejpozději do 20. srpna 2012 (včetně) pozváni, aby své příspěvky prezentovali na veřejném slyšení, které se bude konat 5. září 2012 v budově Nejvyššího soudu ČR, Burešova 20, Brno.

Srdečně zveme k pasivní účasti i Vás, kteří nezašlete písemný příspěvek – pokud se do 20. srpna 2012 včetně zaregistrujete prostřednictvím internetového přihlašovacího formuláře.

Nejvyšší soud ČR si vyhrazuje právo změnit místo symposia, jakož i upustit od konání symposia, zejména v případě, že ve stanovené lhůtě Nejvyšší soud neobdrží dostatečné množství příspěvků. Předkladatelé příspěvků ani účastníci symposia v takovém případě nemají nárok na úhradu nákladů s tím spojených. Další informace, včetně termínu, místa konání a formátu příspěvku naleznete na webových stránkách Nejvyššího soudu: http://www.nsoud.cz.

Žádné komentáře: