čtvrtek 4. června 2009

"Kartelové a distribuční dohody. Teorie a praxe"


Jak jsem to již jednou učinil v minulosti, dovolím si využít blogu k drobné (sebe)reklamě mířené primárně na zájemce o soutěžní právo. V nakladatelství C.H. Beck mi totiž právě vyšla kniha s titulem "Kartelové a distribuční dohody. Teorie a praxe".


Kniha má cca 330 stran a jedná se aktualizovanou a upravenou verzi mé disertační práce. Myslím si, že by se zájemcům o soutěžní právo (konkrétně tu jeho část, která se týká restriktivních praktik) mohla líbit. Samozřejmě i na ní lze nalézt nějaké mouchy a např. s ohledem na datum odevzdání rukopisu nedávno schválenou novelizaci zákona o ochraně hospodářské soutěže (k té snad možná pár poznámek v nějakém pozdějším postu) reflektuje jen letmo ještě v rovině legislativního návrhu. Info o publikaci ze strany nakladatelství lze nalézt zde.

Níže pro ilustraci překopírovávám strukturu obsahu:

Úvod

Část první. Přehled vývoje právní úpravy dohod narušujících hospodářskou soutěž
Kapitola I. Vývoj právní úpravy na evropské úrovni
1. Úvodem
2. Přijetí základních norem evropského soutěžního práva a jejich ideový základ (ordoliberalismus)
3. Další vývoj a postupná reorientace evropského soutěžního práva
4. Nařízení Rady č. 1/2003 a související modernizace evropského
soutěžního práva
Kapitola II. Vývoj právní úpravy na území České republiky
1. První etapa – konec 19. století a začátek 20. století
2. Druhá etapa – rok 1933 až 1948
3. Třetí etapa – 1948 až 1989
4. Čtvrtá etapa – 1989 až současnost
4.1. Zákon č. 63/1991 Sb. a jeho novelizace a zákon č. 273/1996 Sb.
4.2. Evropská dohoda o přidružení mezi ČR a ES
4.3. Zákon č. 143/2001 Sb. a jeho novelizace

Část druhá. Pojem hospodářské soutěže a cíle soutěžního práva
Kapitola I. Pojem (účinné) hospodářské soutěže
Kapitola II. Cíl(e) soutěžního práva

1. Příklon k cíli v podobě spotřebitelského blahobytu?
2. „Neoklasický“ v. ordoliberální přístup
3. Pojem spotřebitelského blahobytu a pojmy související
3.1. Úvod
3.2. Spotřebitelský v. celkový blahobyt
3.3. Alokativní efektivita, efektivita ve výrobě a dynamická efektivita
3.4. Caveat: vše není jen o ekonomii, ekonomie není o všem
4. Jaké jsou důsledky přijetí standardu spotřebitelského blahobytu?
5. Je spotřebitelský blahobyt (jediným) cílem soutěžního práva?
Kapitola III. Cíl či cíle soutěžního práva? Politické volby a dilemata

Část třetí. Základní právní prameny regulace dohod narušujících hospořáskou soutěž – skutková podstata kartelu
Kapitola I. Úvodem
Kapitola II. Článek 81 SES a § 3 OHS – základní znaky skutkové podstaty kartelu
1. Pojem podniku a soutěžitele
1.1. Úvodem
1.2. Pojem podniku a koncepce jedné hospodářské jednotky
1.3. Jednotka / entita
1.4. Výkon hospodářské činnosti
1.5. Pojem soutěžitele
1.6. Lze pojmy podnik a soutěžitel vnímat věcně shodně?
1.7. Co si počít s terminologií?
1.8. Veřejnoprávní instituce jako adresáti soutěžních norem
1.9. Regulatorní činnost státu
1.10.Obstaravatelská činnost státu
1.11.Český pohled na věc a další komparativní úvahy
2. Pojem dohody
2.1. Pojem dohody stricto sensu
2.2. Pojem jednání ve vzájemné shodě
2.3. Pojem rozhodnutí sdružení podniků
3. Pojem narušení hospodářské soutěže
3.1. Úvod
3.2. Narušení hospodářské soutěže jako obecný pojem soutěžního práva
3.3. Narušení hospodářské soutěže jako znak skutkové podstaty kartelu
3.4. Protisoutěžní cíl a protisoutěžní účinek
3.5. Koncepční náhled na „narušení“ hospodářské soutěže
4. Pojem (znatelného) vlivu na obchod mezi členskými státy
5. Doktrína de minimis, koncept bagatelních kartelů
5.1. Úvod
5.2. Prahové hodnoty tržních podílů pro vynětí ze zákazu
5.3. Tvrdá omezení – obecně
5.4. Tvrdá omezení v horizontálních dohodách
5.5. Tvrdá omezení ve vertikálních dohodách
5.6. Soubory dohod
Kapitola III. Typové rozlišení dohod narušujících hospodářskou soutěž
1. Úvodem
2. Pojem horizontálních dohod
3. Pojem vertikálních dohod
3.1. Vertikální dohody – obecně
3.2. Vertikální dohody – vymezení v blokové výjimce
3.3. Pozitivní vymezení
3.4. Negativní vymezení
4. Smíšené a diagonální dohody
Kapitola IV. Vztah regulace dohod narušujících hospodářskou soutěž a zneužívání dominantního postavení

Část čtvrtá. Výjimky z kartelového zákazu
Kapitola I. Legální výjimky

1. Doktrína de minimis, koncept bagatelních kartelů
2. Dohody odbytových organizací a sdružení zemědělských výrobců
3. Ustanovení § 3 odst. 4 OHS a článek 81 odst. 3 SES
3.1. Úvod
3.2. Procesní pravidlo rozumu (rule of reason)?
3.3. Dokazování naplnění čl. 81 odst. 3 SES, resp. § 3 odst. 4 OHS
3.4. Přispění ke zlepšení výroby či distribuce nebo k podpoře rozvoje
3.5. Přiměřený podíl plynoucí z výhod spotřebitelům
3.6. Nezbytnost omezení
3.7. Absence vyloučení soutěže na podstatné části trhu
Kapitola II. Blokové výjimky
1. Bloková výjimka pro vertikální dohody
1.1. Hranice tržního podílu
1.2. Tvrdá omezení uvedená v blokové výjimce – černé klauzule
1.3. Šedé klauzule
1.4. Možnost odnětí blokové výjimky
2. Další blokové výjimky

Část pátá. Substantivní posuzování dohod narušujících hospodářskou soutěž
Kapitola I. Horizontální dohody
1. Tvrdé kartely
1.1. Cenové kartely
1.2. Segmentační kartely.
1.3. Restrikční kartely
1.4. Tendrové kartely – bid rigging
2. Ostatní horizontální dohody
2.1. Dohody o výměně informací
2.2. Dohody o výzkumu a vývoji
2.3. Dohody o spolupráci v oblasti výroby
2.4. Dohody o společném nákupu.
2.5. Komercionalizační dohody
2.6. Standardizační dohody
2.7. Dohody v oblasti ochrany životního prostředí
Kapitola II. Vertikální dohody
1. Úvod
2. Základní koncepční rozdíl vůči horizontálním dohodám
3. Náměty z nové institucionální ekonomie.
4. Jednotlivé typy vertikálních dohod
4.1. Dohody o určení (pře)prodejní ceny
4.2. Dohody o zastoupení
4.3. Dohody o výhradní distribuci
4.5. Dohody o výhradních dodávkách
4.6. Selektivní distribuční systémy
4.7. Dohody o výhradním odběru a o nákupu jediné značky
4.8. Vázané obchody (junktimy)
4.9. Franšízové dohody
4.10.Subdodavatelské smlouvy
Kapitola III. Smíšené a diagonální dohody

Část šestá. Důsledky porušení zákazu
1. Neplatnost dohody narušující hospodářskou soutěž

Závěr


1 komentář:

Frantisek řekl(a)...

Chtěl jsem se zeptat, co si myslíte o pojetí Pascala Salina v http://www.libinst.cz/etexts/salin_harmonie.pdf o kartelech <

František Vílím