čtvrtek 23. dubna 2009

Jára Cimrman legislativcem III.

Dalším z objevů nalezených v Mistrově bedně na Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jsou připomínky k dvojjedinému návrhu, který nakonec vyšel ve Sbírce jako vyhláška č. 351/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a jako vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků. Ve zpětném pohledu se zdá být letošní chystané zavádění šrotovného nejen odrazem moudrosti racionálního a hospodárného zákonodárce, který si vykládá znovuzavedení sobotních směn v automobilkách jako příznak krize poptávky po automobilech, ale i odrazem jeho spravedlnosti, neboť šrotovné lze vykládat i jako odměnu provozovatelům autovrakovišť za to, že se loni nebouřili proti zavedení této legislativní úpravy. Tedy oni se asi ani nestihli bouřit, protože v době plánované demonstrace museli ještě vyplnit provozní deník zařízení s náležitostmi uvedenými v bodě 10 přílohy č. 1, evidenci o převzatých autovracích a o způsobech jejich zpracování a evidenci materiálů a částí k opětovnému použití, a nebo zrovna zasílali identifikační údaje o provozovateli zařízení ke sběru vybraných autovraků a o osobě předávající vybraný autovrak, údaje o souhlasu k provozování zařízení ke sběru autovraků a údaje o převzatém vybraném autovraku a o chybějících částech převzatého autovraku v rozsahu požadovaném v potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků, uvedeném v příloze č. 3 vyhlášky č. 352/2008 Sb....:
"K návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), mohu podotknout snad jen tolik, že bych jej nechal z pohledu našeho úřadu bez připomínek a místo nich bych se modlil za pneumaticky černé duše legislativců, kteří tak složitým a nepřehledným papírováním obtěžují podnikatele nakládající s odpady a s autovraky. Je to další drtivé vítězství procesu nad hmotou a přiznám se bez mučení, že kdybych byl v pozici těch podnikatelů (a souběžně s nimi orgánů samospráv), sotva by má intelektuální kapacita stačila na pochopení toho, co všechno mám vyplňovat a jak, v čemž mi nepomohl ani – ba naopak – roztomilý osový graf na dně strany 14 návrhu.

Shrnuto a podtrženo, doporučuji s tímto legislativním kalem (pro bližší pochopení tohoto označení viz list č. 3 Přílohy č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) naložit podle postupů uvedených v tabulce č. 1 návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, pod kódy XD3, XD4 či XD10 (ve všech třech případech podle této tabulky platí: množství odpadu +/-: „-“, Partner: „NE“); tedy hlubinně jej injektovat do solné komory, uložit do vodní laguny či spálit na pevnině. Při volbě poslední varianty se alespoň ohřejeme, až budeme společně se zákonodárcem (§ 4 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků) zálibně sledovat na horizontu plynoucí „tok vybraných autovraků“..."
P.S.: I tentokrát máme pro čtenáře úkol: kdo jako první vyplní zprávy, potvrzení a hlášení podle příloh 3 až 5 vyhlášky č. 352/2008 Sb., kvalifikuje se pro ozdravný pobyt, který pořádá v "nejvzdálenějších regionech Společenství" Komise pro všechny podnikatele, kteří zkolabovali ze snahy dodržovat evropskou legislativu...

Žádné komentáře: