čtvrtek 3. dubna 2008

Obchodní společnosti a jejich financování v judikatuře Nejvyššího soudu

Nejvyšší soud České republiky
pořádá pod záštitou předsedkyně JUDr. Ivy Brožové

1. odborné symposium na téma
Obchodní společnosti a jejich financování v judikatuře Nejvyššího soudu

Účelem symposia je získat zpětnou vazbu právní praxe a teorie ohledně judikatury Nejvyššího soudu České republiky, která se týká následujících tématických oblastí:

1. správy obchodních společností;
2. fúzí a akvizicí;
3. úvěrového financování včetně zajištění závazků; a
4. insolvence.

NS tímto vyzývá praktikující právníky a členy akademické obce, včetně studentů práv, kteří mají zájem vyjádřit stanoviska k judikátům NS, vydaným ve výše uvedených tématických oblastech během posledních 36 měsíců, aby do 12. května (včetně) zaslali na e-mailovou adresu symposium@nsoud.cz své písemné příspěvky v následující formě a struktuře:

Formát dokumentu: .doc nebo .pdf
Délka dokumentu: nejvýše 3 strany A4
Struktura dokumentu: dle přiloženého formátu.

Autoři vybraných příspěvků budou do 26. 5. 2008 (10:00 ráno) pozváni, aby své příspěvky prezentovali na veřejném slyšení, které se koná dne 4. 6. 2008 (středa) od 10:15 do 15:45 v budově Nejvyššího soudu ČR, Burešova 20, Brno. Za Nejvyšší soud se symposia zúčastní:

JUDr. Zdeněk Des, člen senátu č. 32
JUDr. Ljubomír Drápal, člen senátu č. 21
JUDr. Kateřina Hornochová, člen senátu č. 32
JUDr. Zdeněk Krčmář, člen senátu č. 29
JUDr. Ivana Štenglová, člen senátu č. 29

Srdečně zveme k pasivní účasti i Vás, kteří nezašlete písemný příspěvek -- pokud se do 2. 6. 2008 včetně zaregistrujete na registrace@nsoud.cz uvedením údajů: jméno, příjmení, instituce, telefonický a e-mailový kontakt.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese symposium@nsoud.cz. Další informace budou zveřejněny na internetových stránkách symposia: www.nsoud.cz/prvnisymposium.htm

Nejvyšší soud ČR si vyhrazuje právo změnit místo nebo termín symposia, jakož i upustit od konání symposia. Předkladatelé příspěvků ani účastníci symposia nebudou mít žádný nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

FORMÁT PŘÍSPĚVKŮ

Tématický okruh: Uveďte číslo tématického okruhu (popřípadě více tématických okruhů), do nejž Vámi komentované rozhodnutí spadá.
Autor přípspěvku: Vedle jména a příjmení uveďte: název instituce, v níž působíte, svou e-mailovou adresu a telefonické spojení. Je-li autorů více, uveďte totéž ohledně všech.
Spis. značka a datum: Uveďte spisovou značku a datum rozhodnutí, k němuž se Váš příspěvek vztahuje.
Právní věta: Uveďte právní větu, k níž se Váš příspěvek vztahuje, případně ji z rozhodnutí vybstrahujte.
Stručné stanovisko: Jednou větou uveďte, zda s rozhodnutím souhlasíte, souhlasíte s výhradami či nesouhlasíte.
Skutkové okolnosti: Popište stručně skutkové okolnosti tak, jak vyplývají z komentovaného rozhodnutí, resp. předpoklady, které je třeba učinit, jelikož některé skutkové okolnosti nejsou v rozhodnutí popsány.
Dotčená ustanovení: Vyjmenujte stručně ustanovení právních předpisů, jichž se právní věta týká.
Podrobné stanovisko: Podejte Vaše stručné právní stanovisko k rozhodnutí. Pokud s ním souhlasíte, vysvětlete, proč. Pokud s ním nesouhlasíte, vysvětlete, proč, a uveďte, jak měl být spor podle Vašeho názoru rozhodnut.
Datum odeslání příspěvku: Uveďte datum odeslání příspěvku.

Pokud ve svém příspěvku citujete jiná díla či pokud z nich v podstatném rozsahu vycházíte, označte je plnou citací dle usance (autor, název, publikace/nakladatel, místo, vročení).

Odesláním příspěvku:

- prohlašujete, že osoba/osoby uvedené v poli Autor jsou výhradními autory tohoto příspěvku.
- souhlasíte s tím, aby Váš příspěvek byl bez nároku na odměnu uveřejněn v elektronickém či tištěném sborníku symposia.
- souhlasíte s tím, aby údaje uvedené v poli Autor (s výjimkou telefonického spojení a e-mailové adresy) byly v souvislosti se symposiem a v písemnostech či jiných dokumentech s ním souvisejících zveřejněny.

4 komentáře:

pp214 řekl(a)...

Prosim, je to free nebo se plati ucastnicky poplatek?

Jan Petrov řekl(a)...

Děkujeme za dotaz. Žádný účastnický poplatek se nehradí. Je to free.

Feifr řekl(a)...

Dobrý den, plánuje se nějaký sborník nebo jiný písemný výstup z toho symposia? Bude tam prostor k diskuzi anebo soudci "uslyší" a zase odkráčí? Děkuji

Jan Petrov řekl(a)...

Bude prostor pro diskuzi. O sborníku se uvažuje; detaily nejsou dořešeny.